Joanna Czapska

Piramidy i Epifaniści

dodane: 2004-09-10

          Przed kilkoma dniami otrzymałam przesyłkę ze Świeckiego Ruchu Misyjnego "Epifania". W tym, że zwróciłam się do epifanistów ma swój duży udział pewna osoba, która się do mnie zwróciła, ale do rzeczy.


          Epifaniści, podobnie jak Świadkowie Jehowy i inni Badacze Pisma Świętego wywodzą swe początki z działalności Charlesa Taze Russella. Moją uwagę zwróciła broszura "Wielka Piramida i Biblia", którą to już miałam możliwość znaleźć pod adresem http://www.epifania.pl/tekst.php?id=50&typ=B. Powyższą broszurkę, jak i traktat o wdzięcznym tytule "Wielka Piramida" postanowiłam ponownie przestudiować...

          W traktacie epifaniści piszą, że Piramida to:

"symboliczny (a nie ofiarniczy) ołtarz i skarbnica historycznych, proroczych i naukowych prawd przedstawionych w doskonałej zgodzie z Biblią i jej Boskim planem wieków, dla których Piramida jest potwierdzającym świadectwem".

jak również zadają się czytelnikowi pytanie, czy wie:

"Że Biblia wielokrotnie wspomina i nawiązuje do Piramidy (Ijob 38:4-6; Ps. 118:22,23; Izaj. 8:14; 19:19-22, 28:16; Jer. 32:20; Zach. 4:7; Mat. 21:42,44; Mar. 12:10,11; Dz. Ap. 4:10-12; Rzym. 9:33; Efez. 2:20-22;1 Piotra 2:4-8)?".

          Czy Biblia rzeczywiście mówi o Piramidzie? Czy do niej nawiązuje?

Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary albo kto założył jej kamień węgielny?" (Hi 38:4-6, Biblia Warszawska, dalej: BW).

          Czy tu jest mowa o Piramidzie? Przecież Bóg wyraźnie mówi w tym tekście o ziemi, nie o piramidzie. Pyta przecież: "Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię?". Nie zauważam tu choćby najmniejszego odniesienia do Piramidy.

Ps 118:22-23 podaje:

"Kamień, który odrzucili budowniczowie, Stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało I to jest cudowne w oczach naszych" (BW).

          Nie uważam, by i tu była mowa o Piramidzie. Samo wspomnienie kamienia o tym nie świadczy. Zwłaszcza przy porównaniu tego tekstu z 1 P 2:4:

"Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny" (BW)

          Piotr, mówiąc o kamieniu, miał na myśli osobę, mianowicie Jezusa, nie zaś coś martwego.

"I będzie wam świętością i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu" (Iz 8:14, BW).

          Werset Iz 8:13 wyraźnie wskazuje, że chodzi tu o Boga.

"W owym dniu stanie w ziemi egipskiej ołtarz Pana i słup pamiątkowy Pana na jego granicach. I będzie znakiem i świadkiem Pana Zastępów w ziemi egipskiej, gdy będą wołać do Pana z powodu gnębicieli, wtedy pośle im wybawiciela; on ujmie się za nimi i wyratuje ich. Wtedy objawi się Pan Egiptowi i Egipcjanie poznają w owym dniu Pana, i będą przynosić ofiary krwawe i ofiary z pokarmów, i będą składać Panu śluby i spełniać je, A gdy Pan będzie smagał Egipt, smagał i leczył, wtedy nawrócą się do Pana, a On da im się ubłagać i uleczy ich" (Iz 19:19-22, BW).

          Można by pomyśleć, że Iz 19:19 odnosi się do Piramidy, jednak zastanawiające jest stwierdzenie mówiące o słupie pamiątkowym na granicach Izraela. Po pierwsze: piramida nie ma kształtu słupa. Po drugie: nie znajduje się ona na jego granicach. Wystarczy otworzyć jakikolwiek atlas geograficzny by się przekonać, jak daleko od granic Egiptu leży ta piramida. Z dostępnych mi wiadomości nie wynika, by Egipt kiedykolwiek miał granicę przebiegającą w okolicach piramidy.

          Jednakże w broszurze pt. "Wielka Piramida i Biblia" autorzy jakby uprzedzili mnie i twierdzą, że "gdy wzmiankowane są obydwa tak jak w Iz 19:19, użyte jest hebrajskie słowo Mizraim: dwa Egipty (1 Moj. 50:11 itd.)". Sprawdźmy zatem w słowniku Stronga, co oznacza to słowo:

Mitsrayim {mits-rah'-yim} . dual of 04693; TWOT - 1235; . AV - Egypt 586, Egyptian 90, Mizraim 4, Egyptians + 01121 1; 681 . n pr loc Egypt = "land of the Copts" 1) a country at the northeastern section of Africa, adjacent to Palestine, and through which the Nile flows adj Egyptians = "double straits" 2) the inhabitants or natives of Egypt

          W księdze Rodzaju, na którą powołują się epifaniści użyto słowa Abel Mitsrayim, które oznacza "łąki Egiptu" (por Strong: Abel Mitsrayim {aw-bale' its-rah'-yim} . from 058 and 04714;; n pr loc . AV - Abelmizraim 1; 1 . Abel Mizraim = "meadow of Egypt" 1) a place east of the Jordan (perhaps "as fertile as Egypt").

          W żadnym znanym mi przekładzie nie odnalazłam wspomnienia w powyższym wersecie o dwóch Egiptach, więc argumentacja w tym punkcie, jaką przedstawiają epifaniści upada.

"Który czyniłeś znaki i cuda w ziemi egipskiej, pamiętne aż po dzień dzisiejszy zarówno w Izraelu, jak wśród ludzi, i uczyniłeś swoje imię sławne, jak to jest po dzień dzisiejszy" (Jer. 32:20, BW).

          Tu również nie może chodzić o Piramidę. Jest tu raczej mowa o plagach, jakie nawiedziły Egipt. Zobacz Wj 9:16 jak również Wj rozdziały 8 do 12. Dla Egipcjan były to plagi, lecz Żydzi widzieli w nich znaki i cuda świadczące o mocy Boga, ich Boga w przeciwieństwie do bogów, jakich czcili Egipcjanie.

"Kim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną! On położy kamień na szczycie wśród okrzyków: Cudny, cudny!" (Zch 4:7, BW).

          Kim był Zorobabel? Ag 1:1 podaje, że był namiestnikiem Judy, który żył za czasów króla Dariusza. Czy gdyby w tym wersecie była mowa o piramidzie, to czy naprawdę stała się ona równiną w tych czasach? Wiesz, że tak nie jest, gdyż piramida stoi po dziś dzień. Ponadto werset nie mówi o piramidzie; używa się tu hebrajskiego słowa "har", które wg słownika Stronga (jeśli chodzi o rzeczowniki) oznacza właśnie górę, wzniesienie, teren górzysty. Jak widać mowa jest tu o czymś naturalnym, nie zaś o czymś, co zostało stworzone ręką człowieka.

"Rzecze im Jezus: Czy nie czytaliście nigdy w Pismach: Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym; Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych? I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go" (Mat. 21:42,44,BW).

          Ten temat był już omówiony przy wersecie Ps. 118:22-23. To samo tyczy się Mk 12:10,11; Dz. Ap. 4:10-12; Rzym. 9:33; Efez. 2:20-22;1 Piotra 2:4-8.

***

          Epifaniści twierdzą za Iz 19:19,20, że Piramida została wystawiona na świadectwo Bogu. Czy tak jest rzeczywiście? Jak jakikolwiek rozsądnie myślący człowiek mógłby dojść do takiego wniosku? "Strażnica", czasopismo wydawane przez Świadków Jehowy, w 1961 roku (nr 5) tak kwituje tych, którzy wierzą w to, że Bóg miał swój udział w budowie Wielkiej Piramidy i że posłużył się nią, by była Mu świadectwem:

"Jehowa Bóg w celu dostarczenia nam swego Słowa posłużył się blisko czterdziestu pisarzami, żyjącymi w okresie około szesnastu stuleci. Czy rozsądny jest wniosek, że zanim jeszcze Mojżesz zaczął spisywać Pięcioksiąg, Bóg nakazał wznieść masywną budowlę, która by miała być potwierdzeniem Jego Słowa? Czyż twierdzenie, że odczuł potrzebę poparcia swego natchnionego Słowa przez jakieś nieme świadectwo nie jest raczej zniewagą Boga? A dlaczego jej znaczenie miało być zakryte przed człowiekiem przez kilka tysięcy lat i wyjawione dopiero wówczas, gdy tę budowlę zdążono już ograbić z całego jej zewnętrznego piękna?".

Ja dodatkowo zapytuję:

          Czy Bóg musiał się posługiwać czymś, co służyło innym do kultu nie związanego z Jego osoba? Czy gdyby Piramida miała być świadkiem Boga, to byłaby nim od momentu, gdy wprowadzono taka miarę, czy tez byłaby nim ciągle? Jak piramida mogłaby być świadkiem Boga, skoro gdy nie znano cali, nikt nie wiedział, ze ona świadczy o Bogu, ze zawiera plan ludzkości? Czy Bóg rzeczywiście ustanowił Wielką Piramidę sobie świadkiem? O czym miała świadczyć Piramida w czasach gdy nie znano takiej jednostki miary jak cale? Czy Bóg posługiwał się swymi prorokami tak dla hecy, bo przecież miał Piramidę, która o nim świadczyła? Czy rzeczywiście, jak argumentują epifaniści przy użyciu Dn 12:4, tajemnica Piramidy miała zostać zakryta do czasu końca? W Biblii czytamy, że "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany" (2 Tym. 3:16-17). Czy zatem Ci, którzy mówią o sobie, że nauczają Ewangelii i pobudzają do większego zainteresowania indywidualnym i grupowym studiowaniem Biblii rzeczywiście dają posłuch Biblii czy też dają się zwieść ludzkiej filozofii?


          Na odparcie zarzutu o tym, że Piramida stoi na granicy Egiptu Świadkowie Jehowy również podają argumentację:

"Do tekstów Pisma Świętego używanych w przeszłości na poparcie stanowiska, że Wielka Piramida jest pochodzenia boskiego, należy między innymi następujący: «W ów dzień będzie ołtarz Pański wpośród ziemi Egipskiej, a słup Pański blisko granicy jej będzie na znak i świadectwo Panu zastępów w ziemi Egipskiej. Bo wołać będą do Pana przed trapiącym, i pośle im zbawiciela i obrońcę, który ich wybawi». Za pomocą pomysłowego układu linii próbowano wykazać, jakim sposobem Wielka Piramida znajdowała się w środku ziemi egipskiej i jednocześnie przy granicy tej ziemi. Ale przecież żadna literalna budowla nie mogła by znajdować się w sensie dosłownym zarówno w środku, jak i przy granicy literalnego kraju. - Izaj. 19:19, 20, Wu." (ta sama "Strażnica" co wyżej).           Jak widać dogłębniejsza analiza tekstu Biblii pozwala na uświadomienie sobie, że Wielka Piramida nie jest dziełem Boga, które ma o Nim świadczyć czy też zawierać w sobie plan zbawienia. Cały plan i cała wiedza, jaka jest konieczna do zbawienia, jest zawarta w Słowie Bożym, w Biblii. Świadkowie Jehowy zdali sobie sprawę z tak ważnej rzeczy i w roku 1928 (podane za "Strażnicą" nr 5 z 1961 roku) odrzucili naukę o tym, jakoby Wielka Piramida miała być świadectwem Bogu. W tym miejscu należą się im wyrazy szacunku za dawanie w tym miejscu posłuchu Bogu i Jego Słowu bardziej niż ludzkiej filozofii.

"Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie" (Kol 2:8).


 

Joanna Czapska - Luty 2004

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane