W dziale tym umieszczamy harmonie tekstów biblijnych, przede wszystkim Czterech Ewangelii, opisujących ten sam temat. Naszym celem jest pokazanie zasadniczej zgodności różnych tekstów biblijnych, opisujących te same wydarzenia, zarówno ze sobą, jak i ewentualnie z relacjami pozabiblijnymi. Gdzie występują różnice w opisach, proponujemy sugerowane wyjaśnienie tych różnic. Zdajemy sobie sprawę, że teksty biblijne mają dwóch autorów, a więc zarówno Boga, jak i człowieka który jest autorem, choć natchnionym, to jednak ludzkim, danej księgi. I jako człowiek, przedstawia on ludzkie spojrzenie na dane wydarzenie czy opis, z perspektywy zarówno kręgu kulturowego, w którym działał, jak i własnej, osobistej, uzależnionej tak od osobistego charakteru, a także własnych doświadczeń ludzkiego autora. Nie staramy się harmonizować wszystkiego na siłę, raczej znaleźć możliwie najrozsądniejsze wyjaśnienia przyczyn różnic pomiędzy opisami poszczególnych ksiąg biblijnych, zachowując bona fide wobec ich autorów, traktując je w dobrej wierze. Zdajemy sobie sprawę, że proponowane przez nas rozwiązania, są tylko hipotezami, i możliwe są również i inne interpretacje.

Szczególnie polecamy cykl harmonizujący relacje Czterech Ewangelii, pokazując w ten sposób jedną spójną wizję życia Jezusa Chrystusa, od poczęcia i narodzenia, aż po zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Cykl ten składa się z następujących odcinków:

 1. 1. Ewangelie dzieciństwa -uzgodnienie

 2. 2. Od chrztu Chrystusa do rozpoczęcia przez Niego działalności w Galilei po uwięzieniu Jana Chrzciciela

 3. 3. Od rozpoczęcia działalności w Galilei do śmierci Jana Chrzciciela cz. 1

 4. 4. Od rozpoczęcia działalności w Galilei do śmierci Jana Chrzciciela cz. 2

 5. 5. Działalność Jezusa w Galilei i Dekapolu po śmierci Jana Chrzciciela

 6. 6. Ostatnia podróż Jezusa do Jerozolimy

 7. 7. Ostatnie dni Jezusa -działalność w Jerozolimie

 8. 8. Męka Jezusa -uzgodnienie Cz. 1

 9. 9. Męka Jezusa -uzgodnienie Cz. 2

 10. 10. Relacje o Zmartwychwstaniu-uzgodnienie

   

 
  Porównanie słynnego Testimonium Flavianum -świadectwa Józefa Flawiusza o Jezusie Chrystusie -z innymi świadectwami zarówno chrześcijańskimi, jak i niechrześcijańskimi. Ponadto odniesienia ...
  O.K.2022-12-20
  Porównanie najstarszego apokryficznego opisu męki i zmartwychwstania Chrystusa w tzw. Ewangelii Piotra z relacjami kanonicznych Czterech Ewangelii.
  O.K.2022-04-09
  Fragmenty z listów św. Pawła, a także jego mów w Dziejach Apostolskich, opisujące ziemskie życie Jezusa, oraz nawiązania Pawła do ...
  O.K.2021-04-24
  Omówienie 15 rozdziału 1 Listu św. Pawła do Koryntian -traktatu Pawła o Zmartwychwstaniu, w kontekście innych relacji biblijnych i pozabiblijnych.
  O.K.2021-04-03
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: ostatni tydzień życia Jezusa -nauczanie w Jerozolimie.
  O.K.2020-11-23
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: ostatnia pielgrzymka Jezusa do Jerozolimy.
  O.K.2020-11-18
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: działalność Jezusa w Galilei, Fenicji i Dekapolu po śmierci Jana Chrzciciela
  O.K.2020-10-30
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: publiczna działalność Jezusa w Galilei, do śmierci Jana Chrzciciela (część 2).
  O.K.2020-10-12
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: publiczna działalność Jezusa w Galilei, do śmierci Jana Chrzciciela (część 1).
  O.K.2020-10-12
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: od chrztu Jezusa do rozpoczęcia działalności w Galilei.
  O.K.2020-08-23
  Uzgodnienie opisów ewangelicznych procesu, męki i śmierci Jezusa. Część druga obejmuje proces przed Piłatem, ukrzyżowanie, śmierć i pogrzeb Jezusa.
  O.K.2019-12-10
  Uzgodnienie opisów ewangelicznych procesu, męki i śmierci Jezusa. Część pierwsza obejmuje wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy do skazania Jezusa na śmierć ...
  O.K.2019-12-10
  Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu opisujących Zmartwychwstanie Jezusa i Jego objawień po Zmartwychwstaniu -oraz dodatkowo, proroctwa Starego Testamentu odnośnie Zmartwychwstania .
  O.K.2019-04-21
  Uzgodnienie Ewangelii Łukasza i Mateusza we fragmentach dotyczących dzieciństwa Jezusa. Dodatkowo: wzmianki i aluzje o pochodzeniu i dzieciństwie Jezusa u ...
  O.K.2018-12-02