Michał Jarmoc

DWA SŁOWA O OWCACH

dodane: 2005-07-28

Towarzystwo Strażnica (TS), dokonuje na Świadkach Jehowy (ŚJ), dość nietypowego podziału, a wręcz teokratycznej segregacji społecznej wspólnoty, na "lepszych" i "gorszych", na objętych Nowym Przymierzem i nim nie objętych, na dzieci Boże prowadzone przez Ducha Świętego i tych, którzy podążają za nimi1. Podział ten sami ŚJ określają jako rozróżnienie małej trzódki namaszczonych, czyli "pierwszych owiec", oraz Tych co za nimi pójdą czyli "drugich owiec"2.

Co ciekawe, niezbity dowód dla ŚJ, stanowi J 10,16, który w przekładzie nowego świata brzmi następująco :
"A mam drugie owce, które nie są z tej owczarni; te również muszę Przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna trzoda, jeden pasterz."
(Ewangelia Jana 10:16, Biblia w przekładzie Nowego Świata)

To samo w nieco bardziej trafnym tłumaczeniu :
"Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz." (Ewangelia Jana 10:16, Biblia Tysiąclecia)

Jako iż, ten werset jest integralnie połączony z innym (J 10:2-4), zestawmy więc całość :
2) Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec.
3) Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je.
4) A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają
(Ewangelia Jana 10:2-4, Biblia Tysiąclecia)

Tak więc przeanalizujmy powyższe wersety. Jasno z nich wynika :
* Owce są Jezusa
* Jezus jest pasterzem tego stada (por. J 10:11)
* Jezus zna swoje owce po imieniu
* Owce znają głos Jezusa
* Owce słuchają się głosu Jezusa
* Owce są w owczarni
* Jezus ma także inne owce
* Inne owce nie są z owczarni, On musi je dopiero przyprowadzić do niej
* Wtedy będą słuchać jego głosu, teraz tego nie czynią
* Jezus chce by nastała jedna owczarnia z jednym pasterzem

Wyciągając wnioski :
* Jezus nie zapowiada, istnienia "lepszej" i "gorszej" owczarni, ale jednej owczarni z jednym Pasterzem
* Jezus nie rozróżnia w swojej owczarni "czarnych" i "białych" owiec, nie ma tez mowy o pierwszych czy drugich.
* Jezus mówi, iż owce są inne, ponieważ nie znają jego głosu, a nie dlatego, iż nie są objęte Nowym Przymierzem
* Inne owce nie słuchają głosu Jezusa, czyż więc 'drugie owce' świadków nie słuchają Jego głosu?
* Inne owce, są z poza owczarni, czyż więc 'drugie owce', nie są w owczarni Jezusa?
* Jezus wyraża wole przełamania muru dzielącego jego owce, a nie utwierdzania go

Tak więc, nie jest tu mowa o drugich owcach, które są mniej uprawnione i nie objęte Nowym Przymierzem, ale o tym iż wszyscy są równymi owcami zjednoczonymi w Jezusie Pasterzu. Ci co znają już Jego słowo - postępują za nim. Są też owce, które nie znają jeszcze jego Jego głosu, a on musi przyprowadzić je do owczarni by nastała jedność. Inne owce nie są więc gorszymi chrześcijanami, ale ludźmi jeszcze nieochrzszczonymi, grekami, poganami, żydami.

Spójrzmy na inne wersety, które poświadczać powyższą interpretacje :

ŚJ często w wysuwanej kontrargumentacji, ostro podnoszą głos, w jaki sposób poganin może być nazywany "owcą". Otóż mogą, widać Jezus uważał wszystkich ludzi za swoje owce, co najlepiej poświadczać będzie poniższy fragment:

Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.
(Pierwszy List św.Piotra 2:25, Biblia Tysiąclecia)

Widać więc, że poganie i ci co nie są w Chrystusie, również mogą być nazwami owcami.
Podobne nawiązanie odnajdziemy w jednym z Psalmów :

Błądzę jak owca, która zginęła; szukaj swego sługi, bo nie zapominam o Twoich nakazach.
(Księga Psalmów 119:176 , Biblia Tysiąclecia)

Czyż nawiązanie do szukającego Chrystusa nie jest tutaj oczywiste? Przypatrzmy się kolejnemu fragmentowi :

Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę.
(Ezechiela 34:11, Biblia Tysiąclecia)

Powyższy fragment utwierdza oczywiście powyżej przedstawioną tezę. Jednak pokazuje także, w nawiązaniu do J 10:2-16, iż Jezus Chrystus i Bóg Jahwe to ten sam Właściciel Owiec i Pasterz. Czyżby kolejny subtelny dowód potwierdzająćy Trójcę? A może stado ma dwóch właścicieli i dwóch pasterzy? Odopowiedź, jest oczywista.

Zapoznajmy się z dalszymi fragmentami :

3  Ja sam zbiorę resztę swego stada ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały coraz liczniejsze potomstwo.
(Księga Jeremiasza 23:3, Biblia Tysiąclecia)

Tak więc Boże stado, jest nie tylko w Izraelu, ale i w innych krajach, Kolejny werset potwierdza postawioną tezę. Przeanalizujmy kolejny :

12) Zaprawdę zgromadzę ciebie całego, Jakubie! Zbiorę w jedno Resztę Izraela, umieszczę go razem jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę w środku pastwiska, i będzie gwarno z powodu mnóstwa ludzi.
13) Wystąpi przewodnik przed nimi, przebiją i przejdą bramę, i wyjdą przez nią; ich król pójdzie przed nimi, Pan na ich czele.
(Księga Micheasza 2:12-13, Biblia Tysiąclecia)

Proroctwo jasno definiuje więc, kim są owce, które wychodzą przez bramę - Jakubem, czyli Izraelem. Jezus bardzo ściśle nawiązuje do tego fragmentu, posługując się tymi samymi obrazami (owce w ogrodzeniu, Pasterz na czele, wychodzą za nim z bramy). Tak więc w J 10:2-4 Jezus miał na myśli żydów, a jak wiemy z początku jedynie żydzi przyjmowali chrzest, nim dobra nowina rozeszła się do innych krajów.

Zobaczmy co pisze św. Paweł w swoich Listach. W Liście do Kolosan czytamy :

11) Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy - poganie co do ciała, zwani "nieobrzezaniem" przez tych, którzy zowią się "obrzezaniem" od znaku dokonanego ręką na ciele -
12) w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie.
13) Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.
14) On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele
15)  pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój,
16)  i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.
17)  A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko,
18) bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.
19)  A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga -
20)  zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.
21)  W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię,
22)  w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha

Tak więc nie mogą istnieć pierwsze i drugie owce - ponieważ Chrystus zburzył już rozdzielający je mur. Nawet przyjmując interpretacje TS wersetu J 10:16 za słuszną (co i tak zostało juz obalone powyżej), to podział ten już i tak nie obowiązuje. Dlaczego ŚJ, uważają, że "drugie owce" nie są prowadzone przez Ducha Świętego, skoro jest napisane iż wszyscy mamy jednakowy przystęp do Ojca w Duchu? Widzimy więc, że Chrystus zburzył wszelkie istniejące podziały, co Paweł po raz kolejny poświadcza w Liście do Kolosan :

A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich (jest) Chrystus.
(List do Kolosan 3:11, Biblia Tysiąclecia)

W powyższym wersecie św.Paweł podkreśla, iż wszyscy jesteśmy równi w Chrystusie. Żydzi nie mają pierwszeństwa przed Grekami, niewolnicy przed wolnymi, a nieobrzezani przed obrzezanymi. Całkowicie obala to więc koncepcje "pierwszych" i "drugich" chrześcijan.

Podsumowanie i bibliografia

Biblia nie może sama sobie zaprzeczać. Jeżeli w pewnym miejscu, pojawiają się wątpliwości co do przekładu, najlepiej sięgnąć do języków oryginalnych, natomiast, jeżeli zachodzą spory wobec interpretacji, wskazówki i pomocy należy szukać w Piśmie Świętym. Dlaczego więc Towarzystwo Strażnica, wmawia swoim członkom, niestworzone bajki, segregując ich na lepszych i gorszych, odmawiającym tym samym zbawienia? Czy opierają się na przekłamanym przekładzie, czy na sprzecznej z Pismem interpretacji?

Niech Ci, którzy podzielają poglądy TS, sami odpowiedzą sobie na to pytanie.

Michał Jarmoc
www.Jarmoc.info

Przypisy :
1) por. Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu, s. 112-115
2) por. Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu, s. 116

Biblia Tysiąclecia Wydanie Trzecie, opracowana przez Zespół Biblistów Polskich, Pallotinum 1980
ks. Remigiusz Popowski SDB, Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu, Vocatio Warszawa 1997
Biblia w Przekładzie Nowego Świata, wersja elektroniczna
Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu, wersja elektroniczna

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane