Grzegorz Żebrowski

Niestwarzający Stworzyciel

dodane: 2004-09-10

Jednym z dowodów na Bóstwo Chrystusa może być połączenie myśli zaczerpniętej z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju: "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię..." oraz słów św. Pawła zapisanych w Kol 1,16: "[...] bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone."

Ale i w tym momencie Świadkowie Jehowy wychodzą z tej sytuacji obronną ręką, porównując ją do wybudowania przez Salomona świątyni dla Pana, w której fakt wybudowania jej, nie był równoznaczny z tym, że on był wykonawcą tego dzieła. Tak samo i Jehowa, do stworzenia świata posłużył się Jezusem, jako wykonawcą dzieła stwórczego. Jedynie Jezus był jedynym stworzeniem stworzonym bezpośrednio przez Jehowę. Dziwi zatem fakt, że w swojej strażnicy nr.2 z 2001r. str.22 napisali:

"Program przedpołudniowy zakończyło przemówienie kluczowe «Wysławiajcie Jehowę - Wykonawcę zdumiewających dzieł». Słuchacze dowiedzieli się, że im lepiej poznajemy Jehowę, tym więcej mamy powodów do wysławiania Go jako wykonawcę zdumiewających dzieł. Mówca powiedział: «Kiedy rozmyślamy nad cudownymi dziełami stwórczymi i nad tym, jak zdumiewających rzeczy Bóg czyni dla nas obecnie, w głębi serc odczuwamy wdzięczność i pragniemy Go wysławiać»".

Jednak Świadkowie Jehowy czytając Pismo Święte, najwyraźniej nie zwrócili uwagi na następujący fragment:

Rdz 2,2-3 "A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając."

Jak widać z przytoczonego wersetu, Pismo Święte tego wykonawcę, który odpoczął po swoim trudzie, nazwało Bogiem, takim samym jak tym z Rdz 1,1. Nasuwa się więc wniosek, że koncepcja podziału ról stwarzania na projektanta i wykonawcę, była natchnionemu autorowi co najmniej obca.

Zobaczmy co jeszcze Biblia mówi o stworzeniu świata:

Hbr 1,8-10: "Do Syna zaś [powie]: [...] Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa." - Mowa o Jezusie

Iz 45,11-12: "Tak mówi Pan (JHWH), Święty Izraela i jego Twórca: Czyż wy Mnie będziecie pytać o moje dzieci i dawać Mi rozkazy co do dzieła rąk moich? To Ja uczyniłem ziemię i na niej stworzyłem człowieka, Ja własnoręcznie rozpiąłem niebo i rozkazuję wszystkim jego zastępom." - Mowa o Jahwe

Iz 44,24 "Tak mówi Pan (JHWH), twój Odkupiciel, Twórca twój jeszcze w łonie matki: Jam jest Pan (JHWH), uczyniłem wszystko, Sam rozpiąłem niebiosa, rozpostarłem ziemię; a któż był ze Mną?"

Z przytoczonych cytatów widać wyraźnie, że to Jahwe własnoręcznie i samodzielnie stwarzał świat, a nie posłużył się do tego celu kimś innym. Dokładnie tego samego nas uczy Nowy Testament o Jezusie - więc wniosek jest prosty - Jahwe, który jest synonimem słowa "Bóg", to Jezus. Niniejszy tekst stanowi również polemikę z artykułem Hebr. 1,10-12 na stronie antytrynitarza pana Arkadiusza Wiśniewskiego, który próbuje podważyć fakt, że o ile ten fragment z listu do Hebrajczyków Hbr 1,10-12, który jest dokładnym cytatem z Ps 102,24-28 natchniony autor odnosi wyraźnie do Jezusa, to autor tegoż Psalmu 102 odnosi wyraźnie do Jahwe. Porównajmy te dwa fragmenty, które stanowią następny wspaniały dowód na to, że Jezus to jest Jahwe, czyli Bóg:

Ps 102,24-28
24. Wyczerpał w drodze siłę moją, Ukrócił dni moje.
25. Rzekłem: Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich, Wszak lata twoje trwają z pokolenia w pokolenie.
26. Tyś z dawna założył ziemię, A niebiosa są dziełem rąk twoich.
27. One zginą, Ty zaś zostaniesz, I wszystkie jak szata się zużyją; Jak szata, która się zmienia, one się zmienią.
28. Ale Ty pozostaniesz ten sam I nie skończą się lata twoje.
(BW)

Hbr 1,10-12
10. Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, I niebiosa są dziełem rąk twoich;
11. One przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się,
12. I jako płaszcz je zwiniesz, Jako odzienie, i przemienione zostaną; Ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje.
(BW)


Wszystkie podkreślenia dodane, a biblijne cytaty zostały wzięte z Biblii Tysiąclecia jeśli nie podano inaczej, oraz z (BW) - Biblii Warszawskiej.


 

Żebrowski Grzegorz - Wrzesień 2003

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane