O.K.

PiS w Biblii

dodane: 2022-01-30
0
Prawo i Sprawiedliwość w Piśmie Świętym.

(wersja na styczeń 2022 r.)

Antyklerykałowie i różnej maści komentatorzy polityczni często stawiają zarzut, że Kościół w Polsce popiera Prawo i Sprawiedliwość (wszak w kościołach w Polsce regularnie się śpiewa „Pan miłuje Prawo i Sprawiedliwość”, choć antyklerykałowie mogą tego nie wiedzieć, bo do kościołów nie zaglądają), partię polityczną kierowaną przez Jarosława Kaczyńskiego. W niniejszym artykule nie będziemy rozważać, czy ten zarzut jest słuszny. Nie będziemy także rozważać tego, czy Prawo i Sprawiedliwość jest, czy nie jest zorganizowaną grupą przestępczą. Ani tego, czy Jarosław Kaczyński Polskę zbawi, wartości numerycznej nazwiska „Ziobro”, czy totalna opozycja zamierza sprzedać Polskę Brukseli i masonom, ani w której partii są komuniści i złodzieje, z których cała Polska się śmieje. Bo wbrew pozorom, myśmy się (jeszcze) nie sprzedali żadnej partii politycznej. A nasz głos w wyborach znaczy tyle samo, co głos każdego innego polskiego obywatela.

Niniejszy artykuł poświęcony jest czemuś innemu, mianowicie wypiszemy w nim fragmenty Pisma Świętego, w których występuje zbitka „Prawo i Sprawiedliwość” (lub podobne), wszystkie, jakie są w Biblii (o ile czegoś nie przegapiłem, bo nie jestem doskonały). Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość jest partią polską, a artykuł jest skierowany do prawdziwych Polaków, to zbitki tej wyszukamy w polskiej Biblii, a nie jakiejś obcej (co przy okazji zaoszczędzi nam masy rozważań filologicznych), a poza tym Polacy swoje gęsi mają! Teksty biblijne wyszukamy i przytoczymy z Biblii Tysiąclecia. A każdy zostanie opatrzony moim (mniej lub bardziej złośliwym 3:-) komentarzem.

Więc jedziemy z PiS-em:

(Pwt 4): 8 Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?

O czym pamiętać warto, gdyż:

(Pwt 32): 4 On Skała, dzieło Jego doskonałe,
bo wszystkie drogi Jego są słuszne;
On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym,
On
sprawiedliwy i prawy.

A właśnie! A aby PiS panowało w królestwie Izraela, z woli Bożej królem ustanowiony został Salomon, którego tak ceniła oto królowa Saby:

(1 Krl 10 -królowa Saby mówi do Salomona): 9 Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, za to, że ciebie upodobał sobie, aby cię osadzić na tronie Izraela; z miłości, jaką żywi Pan względem Izraela, ustanowił ciebie królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości.

(2 Krn 9 -królowa Saby mówi do Salomona): 8 Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, który ciebie upodobał sobie, aby cię osadzić na swoim tronie jako króla, [oddanego] dla Pana, Boga swego. Z miłości, jaką twój Bóg żywi względem Izraela, [chcąc] zapewnić mu trwanie na wieki ustanowił cię nad nim królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości».

Jak widać, Pismo nie mówi tu wcale o Jarosławie Kaczyńskim! Ale o innym człowieku już mówi, jak to on bardzo umiłował PiS:

(Hi 1): 1 Żył w ziemi Us człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy,prawy, bogobojny i unikający zła.

I nawet sam Bóg to przyznaje!:

(Hi 1): 8 Mówi Pan do szatana: «A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on».

I to nawet dwa razy, po tym, jak za trwanie przy PiS-ie diabeł się na Hioba uwziął:

(Hi 2): 3 Rzekł Pan szatanowi: «Zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by był tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający zła jak on. Jeszcze trwa w swej prawości, choć mnie nakłoniłeś do zrujnowania go, na próżno».

No cóż, tak to czasem bywa, ze trwamy przy PiS-ie i diabła za to od Boga dostajemy! A później zaczynają się dywagacje, gdzie Bóg, a gdzie diabeł, i z kim lepiej w końcu trzymać:

(Hi 4 -Elifaz z Temanu przemawia do Hioba): 7 Przypomnij, czy zginął kto prawy?
Gdzie sprawiedliwych zgładzono?

Zostawmy te dywagacje na boku.

(Hi 8 -Bildad ze Szuach przemawia do Hioba): 3 Czyż Bóg nagina prawo,
Wszechmocny zmienia
sprawiedliwość?

A priori przyjmujemy, że nie, dla Boga PiS jest niezmienne! A diabeł nim gardzi, więc lepiej opłaca się PiS-u trzymać!

(Hi 22 -Elifaz z Temanu napomina Hioba): 15 Chcesz drogi ciemności się trzymać,
którą kroczyli występni?

16 Ci poginęli przed czasem,
powódź im ziemię pokryła.

17 A Bogu mówili: "Idź precz!
Co zrobić nam może Wszechmocny?"

18 On bogactwem napełniał ich domy,
knowania złych odeń daleko.

19 Patrzą i drwią sprawiedliwi,
i człowiek
prawy się śmieje:
20 "Czyż nie ginie ich własny dobytek?
Bogactwo ich ogień pożera".

Tak to już jest, gdy PiS ma się gdzieś!

(Hi 34 -Elihu, syn Barakeela, Buzyta, ze szczepu Ram napomina Hioba): 17 Czy mógłby rządzić wróg prawa?
Potępisz Mocarza sprawiedliwego? (to wypowiedź o Bogu jako sprawiedliwym Władcy)

Czyli PiS musi mieć jakiś dany od Boga głębszy sens, który tylko On rozumie!

(Ps 11): 7 Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość;
ludzie prawi zobaczą Jego oblicze.

Zaś oblicze Jarosława Kaczyńskiego mogą zobaczyć wszyscy ludzie, co mają telewizor, niezależnie czy prawi, czy nie!

(Ps 33): 5 On miłuje prawo i sprawiedliwość:
ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.

A właśnie, sam Bóg miłuje PiS!

(Ps 72): 1 Salomonowy.
O Boże, przekaż Twój sąd królowi
i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.

2 Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud
i ubogich Twoich - zgodnie z
prawem!

Chyba jest tu mowa o kimś innym niż Jarosław Kaczyński...

(Ps 99): 4 Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość.
Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne,

prawo i sprawiedliwość w Jakubie
Ty ustanowiłeś.

PiS ustanowiony przez Boga w Jakubie.

(Ps 119): 121 Wykonuję prawo i sprawiedliwość:
nie wydawaj mię moim ciemięzcom!

Prośba do Boga tego człowieka, co wykonuje PiS.

(Prz 8,20 – Mądrość przemawia): 20 Drogą prawości ja kroczę,
ścieżkami
sprawiedliwości,

Tak oto mądrość idzie drogą PiS-u!

(Prz 11): 6 Sprawiedliwych ratuje ich prawość,
żądza - pułapką nieprawych.

(Prz 20): 7 Sprawiedliwy w prawości swej żyje,
szczęśliwe po nim są dzieci.

Tu mamy związek Sprawiedliwych z Prawością i korzyści z tego.

(Koh 5): 7 Gdy widzisz ucisk biednego
i pogwałcenie
prawa i sprawiedliwości w kraju,
nie dziw się temu,
bo nad wysokim czuwa wyższy,
a jeszcze wyżsi nad oboma.

A Kohelet marudzi, że Układ gwałci PiS!

(Mdr 2 -oto przemawiają nieprawi): 11 Nasza siła będzie nam prawem sprawiedliwości,
bo to, co słabe, gani się jako nieprzydatne.

Pozostawiam ocenom Czytelników, czy partia Jarosława Kaczyńskiego pojmuje PiS w ten sposób...

(Syr 32): 16 Którzy się Pana boją, zrozumieją Prawo,
a ich
sprawiedliwość jak światło zabłyśnie.

Eklezjastyk tłumaczy, kto zrozumie Prawo, i jak przełoży się to na ich Sprawiedliwość.

(Iz 9): 5 Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

6 Wielkie będzie Jego panowanie
w pokoju bez granic
na tronie Dawida
i nad Jego królestwem,
które On utwierdzi i umocni

prawem i sprawiedliwością,
odtąd i na wieki.
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

To chyba nie jest proroctwo o Jarosławie Kaczyńskim...

(Iz 10): 1 Biada prawodawcom ustaw bezbożnych
i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące,

2 aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości
i wyzuć z prawa biednych mego ludu;
by wdowy uczynić swoim łupem
i by móc ograbiać sieroty!

Przestroga dla każdej partii politycznej, nie tylko dla PiS-u!

(Iz 16): 4 ...
Ponieważ znikł gnębiciel,
skończył się gwałt,
ciemięzcy zginęli z kraju,

5 utrwalony będzie tron w łaskawości,
i dzięki wierności zasiądzie na nim
pod namiotem Dawida
sędzia troskliwy o
prawo
i dbały o sprawiedliwość!

Nie ma dowodów, by Izajasz prorokował tu o Jarosławie Kaczyńskim...

(Iz 26): 7 Ścieżka sprawiedliwego jest prosta,
Ty równasz
prawą drogę sprawiedliwego.

A właśnie, ścieżka sprawiedliwego jest prawa!

(Iz 28): 17 I wezmę sobie prawo za miarę,
a
sprawiedliwość za pion».


Ale grad zmiecie schronisko kłamstwa,
a wody zaleją kryjówkę.

Amen, amen i przestroga dla polityków, nie tylko Jarosława Kaczyńskiego i innych z PiS-u!

(Iz 32): 1 Oto król będzie panował sprawiedliwie
i książęta rządzić będą zgodnie z prawem;

Żeby tak było...

(Iz 32): 16 Na pustyni osiądzie prawo,
a
sprawiedliwość zamieszka w sadzie.
17 Dziełem sprawiedliwości będzie pokój,
a owocem
prawa - wieczyste bezpieczeństwo.

Widzimy jak P i S wchodzą razem w koalicję.

(Iz 33): 5 Ponad wszystkim jest Pan, bo mieszka na wysokości!
Napełni On Syjon
prawem i sprawiedliwością.

PiS napełni Syjon.

(Iz 56): 1 Tak mówi Pan:
«Zachowujcie
prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości,
bo moje zbawienie już wnet nadejdzie
i moja sprawiedliwość ma się objawić.

Oto dlaczego powinniśmy się trzymać PiS-u!

(Iz 59): 8 Nie znają drogi pokoju,
prawości nie ma w ich postępowaniu.
Uczynili krętymi dla siebie własne swoje ścieżki,
kto nimi chodzi, nie zazna spokoju.

9 Dlatego prawo jest od nas dalekie
i
sprawiedliwość do nas nie dociera.
Oczekiwaliśmy światła, a oto ciemność,
jasnych promieni, a kroczymy w mrokach.

Oto dlaczego prawdziwy PiS jest nieraz daleko, a ciemnota króluje!

(Iz 59): 14 I tak precz odsunięto prawo,
a
sprawiedliwość stoi w oddaleniu;
zachwiała się prawda na placu,
i prawość wejść tam nie może.

Takie efekty, gdy PiS-u nie ma się w sercu!

(Jr 22): 3 To mówi Pan: Wypełniajcie prawo i sprawiedliwość, uwalniajcie uciśnionego z rąk ciemięzcy, obcego zaś, sieroty i wdowy nie uciskajcie ani nie czyńcie im gwałtu; krwi niewinnej nie rozlewajcie w tym miejscu!

Tak powinno się postępować, by PiS wypełnić!

(Jr 22 -przemowa Jeremiasza do króla Jojakima, syna Jozjasza): 15 Czy się w tym okazujesz królem, że masz zapał do [budowania z] cedru? A może twój ojciec nie jadł i nie pił?
Lecz on wykonywał
prawo i sprawiedliwość i dlatego zażywał pomyślności.

Pomyślność opiera się na PiS-ie, a nie na cedrowych inwestycjach!

(Jr 23): 5 Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana -
kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą.
Będzie panował jako król, postępując roztropnie,
i będzie wykonywał
prawo i sprawiedliwość na ziemi.

To chyba nie jest proroctwo o Jarosławie Kaczyńskim!

(Jr 33): 15 W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi.

To też chyba nie jest proroctwo o Jarosławie Kaczyńskim!

(Ez 18): 5 Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i sprawiedliwości, 6 kto nie jada mięsa z krwią (przypis Biblii Tysiąclecia: Tekst. popr.; hebr.: "nie jada na górach" w sensie kultu zakazanego) i oczu nie podnosi ku bożkom domu Izraela, nie bezcześci żony bliźniego, nie zbliża się do żony w okresie jej nieczystości, 7 nie krzywdzi nikogo, zwraca zastaw dłużnikowi, nie popełnia rozboju, łaknącemu udziela swego chleba, nagiego przyodziewa szatą, 8 nie uprawia lichwy, nie żąda odsetek, odsuwa swą rękę od nieprawości, sprawiedliwie rozsądza między jednym człowiekiem a drugim, 9 stosuje się do moich ustaw i zachowuje wiernie moje przykazania, postępując uczciwie - ten na pewno żyć będzie- wyrocznia Pana Boga.

Na tym polega przestrzeganie PiS-u i związana jest z tym obietnica życia!

(Ez 18): 18 A ponieważ ojciec jego był gwałtownikiem, dopuszczał się grabieży i nie postępował dobrze pośród mego ludu, dlatego on sam umrze z powodu swojej nieprawości. 19 Wy zaś mówicie: "Dlaczego syn nie odpowiada za winy swego ojca?" Ależ syn postępował według prawa i sprawiedliwości, zachowywał wszystkie moje ustawy i postępował według nich, a więc powinien żyć. 20 Umrze tylko ta osoba, która grzeszy. Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca ani ojciec - za winę swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana, występek zaś występnego na niego spadnie.

Postępowanie według PiS-u usprawiedliwia wszelkie resortowe dziatki!

(Ez 18): 27 A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu.

A właśnie bezbożnicy, by zachować duszę, musicie postępować wedle wskazań PiS-u!

(Ez 33): 14 A kiedy powiem do występnego: "Z pewnością umrzesz", on zaś odwróci się od swego grzechu i zacznie postępować według prawa i sprawiedliwości:15 oddaje zastaw, zwraca, co porwał, żyje według praw, które dają życie, nie dopuszczając się zbrodni, to z pewnością zostanie on przy życiu i nie umrze. 16 Żaden z popełnionych przez niego grzechów nie będzie mu poczytany. Postępuje według prawa i sprawiedliwości, ma więc pozostać przy życiu.

Tak oto PiS oczyszcza z zarzutów starych łajdaków!

(Ez 33): 19 Jeśli odstąpi występny od swojego występku i postępować będzie według prawa i sprawiedliwości, to ma za to zostać przy życiu.

PiS łaskę nam robi!

(Ez 45): 9 Tak mówi Pan Bóg: Niechże wam to wystarczy, wy, władcy Izraela! Połóżcie kres gwałtowi i uciskowi, a wypełniajcie prawo i sprawiedliwość! Zaprzestańcie obdzierania ludu mojego! - wyrocznia Pana Boga.

Rozkaz Boży, którego słuchać powinni wszyscy politycy, w tym z PiS-u z Prezesem Kaczyńskim na czele!

(Oz 2 -Bóg mówi o Narodzie jako o swojej Oblubienicy): 21 I poślubię cię sobie [znowu] na wieki,
poślubię przez
sprawiedliwość i prawo,
przez miłość i miłosierdzie.

PiS środkiem na zawarcie małżeństwa.

(Am 5): 24 Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów
i
prawość jak potok nie wysychający wyleje!

Amen, amen!

(Am 6): 12 Czy konie pędzą po skałach
albo czy tam się orze wołami,
że zamieniacie
sprawiedliwość na truciznę,
a owoc
prawości - na piołun?

Biada politykom, którzy tak robią, niech PiS i Prezes Kaczyński ma to na uwadze!

(Mt 23): 23 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać.

Tak oto Sprawiedliwość zawiera się w Prawie!

(Rz 2): 13 Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu Prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy Prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni.

Właśnie, nie wystarczy znać PiS, i gadać ciągle o PiS-ie, trzeba PiS wypełniać na co dzień!

(Rz 3): 21 Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków.

A tu widzimy że jednak Sprawiedliwość może istnieć bez Prawa!

(Rz 10): 5 Albowiem o sprawiedliwości, jaką daje Prawo, pisze Mojżesz: Kto je wypełnił, osiągnie przez nie życie.

A jednak Prawo daje Sprawiedliwość, i przez to obietnicę życia!

(Ef 5): 9 Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda.

I tak oto PiS wychodzi ze Światłości.

(1 Tm 1): 8 Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje, 9 rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, 10 dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i [dla popełniających] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką, 11 w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono.

Widzimy, że Prawo, nie zostało dane wcale dla Sprawiedliwych, lecz aby stali się Sprawiedliwymi. Amen, amen!

Chyba dla wszystkich jest jasne, że to partia Jarosława Kaczyńskiego wzięła nazwę z przytoczonych cytatów biblijnych, a nie na odwrót, cytaty biblijne wpisane zostały przez Kościół, by podlizać się tejże partii politycznej? Chociaż znając logikę ateistów, nigdy nic nie wiadomo, czy oni nie myślą inaczej…

Ojczyznę dojną pobłogosław Panie!

 

 

 

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości