Grzegorz Żebrowski

Ojciec większy niż Syn? Omówienie wersetu J 14,28

dodane: 2004-09-10

Do najbardziej klasycznych fragmentów Pisma Świętego używanych przez antytrynitarian (w szerokim tego słowa znaczeniu) jest fragment z Ewangelii św. Jana, mówiący bezpośrednio o tym, że Jezus jest mniejszy od Ojca:


Jan. 14:28
28. Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja.
(BW)

Bardzo dobrym wyjaśnieniem tego problemu są słowa z listu do Hebrajczyków:

Hebr. 2:9
9. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego.
(BW)

Widać, że Jezus w czasie ziemskiego bytowania był mniejszym od aniołów, a co dopiero od Boga Ojca!!! Argument na ukazanie niższości Syna nie jest trafiony, gdyż słowa "Ojciec większy jest niż Ja" odnoszą się tylko do okresu bycia Jezusa na ziemi. Jego słowa mogą dodatkowo wynikać z pokory, której chciał nas nauczyć:

Filip. 2:5-11
5. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,
6. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
7. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,
8. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.
9. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię,
10. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią
11. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
(BW)

Ale to jeszcze nie koniec naszych rozważań. Postaram się pójść nieco dalej, aby wykazać, że odpowiednie odczytanie tego wersetu może nam pokazać równość uwielbionego Jezusa wobec Boga Ojca. Aby zrozumieć sens tej wypowiedzi prześledźmy ją dokładnie. Na początku Jezus mówi do swoich uczniów, że Odchodzi i przychodzi do nich. Zanim jednak przyjdzie z powrotem, będzie musiał od nich odejść. Jezus Chrystus o swoim odejściu do Ojca mówił już trochę wcześniej, bo w wersecie 12:

Jan. 14:12
12. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca.
(BW)

Wypowiadając te słowa Jezus Chrystus miał świadomość, że spowoduje to u Jego uczniów poczucie smutku, samotności i osierocenia. Dlatego kieruje do nich słowa pocieszenia:

Jan. 14:16-18
16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki
17. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.
18. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.
(BW)

Te przytoczone wersety pomagają nam lepiej zrozumieć następny fragment wypowiedzi Jezusa z wersetu Jn14:28

Jan. 14:28
28. (...) Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, (...).
(BW)

Ktoś kto kocha kogoś innego prawdziwie, nie martwi się swoim losem, dla niego jest najważniejsze szczęście drugiej osoby. Apostołowie słysząc od swego mistrza słowa o Jego odejściu musieli poczuć wielki smutek związany z tym, że Go utracą. Jednak Jezus wypomina im pewnego rodzaju "egoizm", iż myślą o swoim nieszczęściu a nie o szczęściu, tego którego kochają. Powinni oni się radować z tego, że Jezus już wkrótce po Swojej ziemskiej wędrówce powróci do Swojej chwały i jako już ten uwielbiony zasiądzie po prawicy majestatu na wysokościach.

1 Kor. 13:5
5. (...) [miłość] nie szuka swego, (...),
(BW)

Wróćmy jeszcze raz do drugiej części wersetu Jn14:28: "Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja". Zwróćmy uwagę, że Przed słowami "Ojciec większy jest niż Ja" jest słowo 'bo' (gr. 'hoti' mający znaczenie przyczynowe), przez co słowa te wyrażają przyczynę tego, co stoi przed tym słowem 'bo'. Ten problem zmusza nas do znalezienia odpowiedzi na pytanie "Dlaczego słowa >>Ojciec większy jest niż ja<< są przyczyną dla zdania poprzedniego >>tobyście się radowali, że idę do Ojca<<". Jezus Chrystus wypowiadając to zdanie, chciał w ten sposób ukazać Jego ograniczoność w Swoim ludzkim ciele, która sprawia, że jest On niższy od Swego Ojca i że ta ograniczoność się skończy z chwilą kiedy już jako uwielbiony zasiądzie na tronie przy boku Ojca. Z tego powinna wypływać radość prawdziwie miłujących uczniów, że Jego bycie niższym niedługo się skończy. Wbrew pozorom ten werset mówi nam o równości Syna wobec Ojca. Gdyby po wstąpieniu do nieba Syn dalej by był niższy od swego Ojca, to wątpliwy by był sens słów Jezusa "tobyście się radowali(...)". Gdyby Jezus powiedział "tobyście się radowali, że odchodzę do Ojca, bo wtedy będę większy niż teraz jestem", wtedy Jego równość w stosunku do Ojca nie była by pewna. Aby ta prawda była trochę lepiej widoczna, przeredagujmy ten tekst jeszcze raz wstawiając słówko pomocnicze [teraz]. (takie zabiegi są częstą praktyką, ponieważ w wielu przypadkach pozwalają lepiej zrozumieć tekst, a tym bardziej jest to możliwe w tym przypadku, gdyż nie zmieni to znaczenia zdania)

Jan. 14:28
28. Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo [teraz] Ojciec większy jest niż Ja.

Wróćmy jeszcze do wersetu 12:

Jan. 14:12
12. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca.
(BW)

Czyżby to oznaczało, że następcy Jezusa będą więksi od Niego? Nie! Spójrzmy na zaznaczony wyraz 'bo' (gr. 'hoti' mający znaczenie przyczynowe). Zadajmy sobie pytanie: "Dlaczego ci, co wierzą w Jezusa będą dokonywać większych dzieł, które czynił Jezus?" Odpowiedzią na to pytanie są dalsze słowa Jezusa: "bo Ja idę do Ojca". Jezus chciał w ten sposób pokazać, jak wiele większy będzie On po wstąpieniu do Ojca. Jezus Chrystus będąc na ziemi był ograniczony w Swej mocy poprzez fakt Jego cielesnego uniżenia się. Natomiast po przejściu do Ojca, już jako chwalebny będzie miał nieograniczoną moc w władaniu światem, przez co będzie mógł w pełni kierować Swoim kościołem. Spójrzmy się na Jego własne słowa, które wypowiada po zmartwychwstaniu:

Mat. 28:18-20
18. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
20. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
(BW)

Wszystkie podkreślenia dodane, a biblijne cytaty zostały wzięte z (BW) - Biblii Warszawskiej.
Artykuł został napisany w oparciu o Biblię Poznańską


 

Żebrowski Grzegorz - Listopad 2003

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane