Grzegorz Żebrowski

Jezus Chrystus obok "Boga Jedynego"

dodane: 2004-09-10

Jedną z najbardziej ulubionych argumentacji antytrynitarzy podważających Bóstwo Chrystusa, jest przytaczanie wersetów, w których Jezus Chrystus jest zestawiony obok swojego Ojca, który jest nazwany Jedynym Bogiem. Poniżej przytaczam te wersety:


J 17,3
3. A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.
(BW)

1 Kor 8,6
6. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy.
(BW)

1 Tym. 2,5
5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,
(BW)

Lecz najwyraźniej nie zauważają on, że jeden z tych wersetów świadczy bardzo wyraźnie przeciwko ich antytrynitarnym rozumieniem. Przytoczę go jeszcze raz:

1 Kor 8,6
6. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy.
(BW)

Skoro uważają oni, że tylko Bóg Ojciec jest jedynym prawdziwym Bogiem i że wobec tego Jezus Chrystus już nie może nim być, to niech będą konsekwentni!!! W takim razie niech przyjmą do wiadomości, że Jehowa nie jest prawdziwym Panem, bo Pan jest tylko jeden - Jezus Chrystus!!! Popatrzmy na podobne wersety:

Jud 1,4
4. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy (gr. despotes) i Pana (gr. kyrios), Jezusa Chrystusa.
(BW)

- w tym wersecie Jezus jest nazwany jedynym "Panem" (gr. kyrios) i "Władcą" (gr. despotes), mimo iż Ojciec też test nazwany "władcą"

Dz 4,24-27
24. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie (gr. despotes), Ty, któryś stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest,
25. Któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami ojca naszego Dawida, sługi twego: Czemu wzburzyły się narody, A ludy myślały o próżnych rzeczach?
26. Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się społem przeciw Panu (gr. kyrios) i przeciw Chrystusowi jego.
27. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi,
(BW)

- W tym wersecie Bóg Ojciec jest nazwany zarówno Panem (gr. kyrios) i władcą (gr. despotes).

W ten oto sposób antytrynitarianie zdetronizowali Boga Ojca z pozycji "Pan" i "Władca". Rozumując ich kategoriami dochodzimy do absurdu, gdy widzimy w Piśmie Świętym jeszcze takie wersety jak:

Mar 12,29
29. Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.
(BW)

W przypadku Świadków Jehowy, którzy upierają się, że w tym miejscu powinno być "Jehowa" a nie "Pan", można przytoczyć inny werset z ich przekładu, aby ukazać, że w ich Biblii Jehowa też jest nazwany Panem:

Ps 8,1
1. Jehowo, nasz Panie, jakże majestatyczne jest twe imię na całej ziemi, ty, którego dostojeństwo jest wychwalane nad niebiosa!
(PNŚ)

Aby umniejszyć godność tytułu "Pan" pan Wiśniewski w swoim artykule tytulykyrios.html przytacza argumenty ukazujące, że przecież panami (gr. kyrios) są również nazwani zwykli ludzie:

Dz 16,16.19
16. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim.
...
19. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników.
(BW)

Kol 3,22
22. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako, ci którzy się boją Pana.
(BW)

Podobnych przykładów w Biblii można tutaj mnożyć. Dziwne, że pan Wiśniewski nie zauważa różnicy: Jezus Chrystus jest nazwany Jedynym Panem 1 Kor 8,6, Jud 1,4 i Panem Panów

Ap 19,13-16
13. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.
...
16. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.
(BW):

Posługując się identyczną argumentacją, jaką się posłużył pan Wiśniewski można łatwo wykazać, że słowo "Bóg" odnoszące się do Boga Ojca też nic nie znaczy, bo bogami (gr. theos) nazwani są również ludzie:

J 10,34-35
34. Odpowiedział im Jezus: Czyż w zakonie waszym nie jest napisane: Ja rzekłem: Bogami jesteście?
35. Jeśli nazwał bogami tych, których doszło słowo Boże [a Pismo nie może być naruszone],
(BW)

W przypadku słowa "Bóg" pan Wiśniewski potrafił wykazać wyższość nad bogami z małej litery, natomiast w przypadku słowa "Pan" już tej różnicy nie zauważył.


Wróćmy do wersetów z J 17,3 i 1 Tym. 2,5. O co natchnionym autorom chodziło w tych wersetach:

J 17,3
3. A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.
(BW)

Ten werset przeciwstawia jedynego prawdziwego Boga do fałszywych bożków, oraz pisze o poznawaniu Jezusa Chrystusa tego ziemskiego według ciała - Jego życia, poprawnych wzorów zachowań, ludzkiej pokory itp.

1 Tm 2,5
5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,
(BW)

W tym wersecie nie chodziło św. Pawłowi o to, aby poróżnić Jezusa Chrystusa do jedynego prawdziwego Boga. Św. Paweł pisze w tym fragmencie o jedynej drodze dojścia do Boga - przez ludzką ofiarę (patrz wyraz "człowiek" w 1 Tm 2,5) jaką złożył Jezus Chrystus na krzyżu, aby pojednać ludzkość z Bogiem. Takie właśnie rozumienie tego wersetu jest wskazane zarówno przez najbliższy kontekst, którym jest następny werset:

1 Tym. 2,6
6. Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.
(BW)

jak i kilka dalszych:

Hbr 9,15
15. I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne.
(BW)

Hbr 12,24
24. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla.
(BW)

2 Kor 5,18
18. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania,
(BW)

Ten fragment (1 Kor 8,5-6), który uważany jest przez antytrynitarian za jeden z największych dowodów świadczących o tym, że Jezus nie jest prawdziwym Bogiem, jest w rzeczywistości jednym z największych dowodów na równość Ojca i Syna. Wymowa tego wersetu jest prosta: Jezus jest dokładnie takim Panem, jakim Bogiem jest Jego Ojciec. Obydwaj są skontrastowani do panów i bogów w sensie relatywnym. Zauważmy jeszcze jedną bardzo istotną kwestię: Pan w wymiarze najwyższym oznaczał dla ówczesnych ludzi "Jahwe". A takim właśnie Panem w tym fragmencie jest nazwany Jezus Chrystus. Widzimy więc, że ten werset stanowi kłopot dla antytrynitarian, a nie dla nas. Odrzucają oni dogmat o Trójcy Świętej, ponieważ - jak twierdzą - jego matematyczny zapis (1 Bóg + 1 Bóg + 1 Bóg = 1 Bóg) przeczy zasadom logiki. Niech więc albo spróbują wytłumaczyć wymowę wersetu 1 Kor 8,6, stosując tę samą logikę, skoro na jego podstawie oraz Ef 4,5 i 1 Kor 12,5 powstaje równanie: 1 Pan + 1 Pan = 1 Pan, albo niech przyjmą do wiadomości, że Jehowa jest niższym Panem niż Jezus Chrystus.

Wszystkie podkreślenia dodane, a biblijne cytaty zostały wzięte z:
BW- Biblii Warszawskiej.
PNŚ- Przekładu Nowego Świata.


 

Żebrowski Grzegorz - Październik 2003

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane