Włodzimierz Bednarski

Modlitwa Zdrowaś Maryjo a Świadkowie Jehowy

dodane: 2014-06-26
Jaki jest stosunek Świadków Jehowy do modlitwy Zdrowaś Maryjo? Otóż są oni przeciwnikami zwracania się do Maryi, chociaż twierdzą, że żyje ona w niebie od roku 1918, gdy zmartwychwstała wraz z innymi osobami.

Modlitwa Zdrowaś Maryjo a Świadkowie Jehowy

 

         Świadkom Jehowy nie podoba się to, że zwracamy się z prośbami i podziękowaniami do Maryi. Wszystkie nasze modlitwy według nich są złe. Czy to będzie „Zdrowaś Maryjo” (Pozdrowienie anielskie) czy „Pod Twoją obronę...” (Antyfona).

         Nie dziwmy się temu, że Świadkowie Jehowy nie akceptują tych naszych modlitw, bo oni nie odmawiają nawet modlitwy Ojcze nasz, którą podał nam sam Syn Boży:

 

„Jako wzorzec lub wskazówkę Jezus polecił uczniom modlitwę, znaną dziś pod nazwą Modlitwy Pańskiej (Mat. 6:9-13). Wprawdzie nie powinno się jej recytować, ale poruszone w niej sprawy zostały uszeregowane według ważności” (Strażnica Rok CIX [1988] Nr 10 s. 4).

 

         „Podając następnie modlitwę wzorcową, zwaną »Ojcze nasz«, Jezus nie polecił: »Macie odmawiaćmodlitwę«” (Przebudźcie się! Nr 11, 2008 s. 18).

 

         Co ciekawe, jeszcze niedawno Świadkowie Jehowy odmawiali modlitwę Ojcze nasz i to od prawie 100 lat:

 

         „Modlitwa Pańska, jak ogólnie jest znana, jest modlitwą zwyczajną, nie formą z dobranych słów; wszakże jest tak wielką i wzniosłą, iż dobrze jest dla jego naśladowców powtarzać ją każdodziennie” (Strażnica 15.10 1924 s. 315).

 

         „Czy odmawiasz modlitwę »Ojcze Nasz«, w której powiedziano: »Bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi«? Jeśli tak, to powinieneś być żywo zainteresowany nowym światem, obiecanym dawno temu przez Jehowę Boga” (Życie w Nowym Świecie 1952 s. 2).

 

         „Chrześcijanie słusznie powtarzają wzorową modlitwę zapisaną w 6 rozdziale Mateusza, a tym samym prośbę, żeby Ojciec niebiański dostarczał im chleba powszedniego” (Strażnica Nr 12, 1959 s. 5).

 

„Zarówno katolicy, jak i świadkowie Jehowy modlą się słowami modlitwy wzorcowej ‘Ojcze nasz’.” (Służba Królestwa Nr 6, 1968 s. 4).

 

         „Nie na próżno więc szczerzy chrześcijanie modlą się słowami: »Ojcze nasz, któryś jest w niebiosach! Święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi.«” (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 1 s. 15).

 

„Jesteś zawsze, drogi czytelniku, mile widzianym gościem na zebraniach świadków Jehowy. Jeżeli nie wiesz, gdzie się znajduje najbliższe miejsce takich zebrań, możesz się zwrócić po informacje do osoby, która ci doręczyła niniejsze czasopismo. Spotkasz tam wielu miłych, interesujących ludzi, naprawdę oddanych Bogu Jehowie i szczerze starających się spełniać Jego wolę. Z głęboką wiarą modlą się oni: »Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie«.” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 8 s. 13).

 

Świadkowie Jehowy modlą się: »Nasz Ojcze w niebiosach, niech imię Twoje będzie uświęcone. Niech nadejdzie Twoje królestwo« (Mat. 6:9, 10). Nie powtarzają tego bezmyślnie. Słowa te mają dla nich głęboki sens, gdyż wskazują na jedyną nadzieję zjednoczenia ludzkości przez niebiański rząd Boży. Przekonaj się o tym. Zachęcamy cię do nawiązania kontaktu z miejscowym zborem Świadków Jehowy i do chodzenia na zebrania” (Przebudźcie się! Rok LXVI [1985] Nr 9 s. 9-10).

 

         Innym interesującym zagadnieniem jest to, że Świadkowie Jehowy zwalczając zwracanie się do Maryi powołują się na to, że Pośrednikiem jest tylko Jezus.

         Próbują więc przeciwstawiać Maryję Jezusowi. Oto jak tego dokonują:

 

„»Matce Bożej przysługuje tytuł         Jedynym pośrednikiem między

Orędowniczki [Pośredniczki]«            Bogiem a ludźmi jest Jezus

(New Catholic Encyclopedia,            (Jana 14:6; 1 Tymoteusza 2:5;

wydanie 1967).                              Hebrajczyków 9:15; 12:24)” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 139).

 

         Owszem Świadkowie Jehowy niby uznają Jezusa jako Pośrednika, ale TYLKO dla ograniczonej grupy swych „pomazańców” ze 144 tysięcy:

 

„(...) jeden także pośrednik między Bogiem a ludźmi /ale nie: wszystkimi ludźmi/, człowiek Chrystus Jezus, który dał siebie na okup odpowiedni za wszystkich” (Strażnica Rok CI [1980] Nr 17 s. 14).

 

„A zatem w sensie ściśle biblijnym Jezus jest »pośrednikiem« tylko dla pomazańców” (Strażnica Rok CI [1980] Nr 2 s. 24).

 

 „Ludzie ze wszystkich narodów, którzy spodziewają się żyć wiecznie na ziemi, już teraz odnoszą pożytek z usługiwania Jezusa. Ponieważ nie są objęci nowym przymierzem, więc nie jest on ich prawnym Pośrednikiem...” (Strażnica Nr 4, 1990 s. 31).

 

„Greckie słowo tłumaczone na »pośrednik« to termin prawniczy. Określa Jezusa jako prawnego Pośrednika (...) nowego przymierza, które umożliwiło powstanie nowego narodu, »Izraela Bożego« (Gal. 6:16). Naród ten składa się z chrześcijan namaszczonych duchem, tworzących niebiańskie »królewskie kapłaństwo« (...) A co z ludźmi, których nie obejmuje nowe przymierze i którzy mają nadzieję żyć wiecznie na ziemi, a nie w niebie? Nieuczestniczą oni w nowym przymierzu, ale korzystająz jegodobrodziejstw” (Strażnica 15.12 2008 s. 13-14).

 

         „Pośrednik (...) Jezus Chrystus (...) tylko dla pomazańców” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2001-2010, 2011 s. 399).

 

         Ale to nie wszystko, bo Świadkom Jehowy nie wolno zwracać się do tego Pośrednika! Cóż to więc za Pośrednik?

         Oto ich słowa:

 

„Módlmy się za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, lecz nie do niego” (Strażnica Rok CII [1981] Nr 10 s. 3).

 

         „Tym samym Jezus wykluczył możliwość zwracania się do jakiejś innej osoby, (...) nawet do niego samego. (...) A zatem modlitwy do kogokolwiek lub czegokolwiek poza naszym niebiańskim Ojcem nie są przez Niego wysłuchiwane, bez względu na to, jak szczerze są zanoszone” (Strażnica Nr 14, 1996 s. 5).

 

„Jezus usługuje w charakterze współczującego Orędownika (…) Nie oznacza to, że powinniśmy się modlić do Jezusa ani że on niejako przekazuje dalej nasze prośby” (Przebudźcie się! listopad 2010 s. 21);

 

         Cóż więc zostało z głównych ‘antymaryjnych’ zarzutów Świadków Jehowy, jeśli oni:

ani nie odmawiają modlitwy Ojcze nasz,

ani nie uznają Jezusa jako Pośrednika wobec wszystkich swych głosicieli,

ani nawet nie wolno im zwracać się do tego jedynego Pośrednika?

 

         Trzeba tu dodać, że Świadkowie Jehowy piszą też nieprawdę, że Maryja jest uznawana w Kościele Katolickim za „bóstwo” i uznaje się „boskość Marii”:

 

         „W tym czasie powstała doktryna o trzech Bogach - Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty, a także bóstwo Marii [w ang. Also the Goddess Mary]” (ang. Strażnica czerwiec 1882 s. 359 [reprint]).

 

„Z czasem przypisano boskość Marii...” (Strażnica Nr 13, 1988 s. 23).

 

Zdrowaś Maryjo

 

         A jakie bezpośrednie zarzuty kierują Świadkowie Jehowy wobec modlitwy Zdrowaś Maryjo?

 

         Piszą oni:

 

Natomiast Bóg nie wysłuchuje żadnych modlitw kierowanych do obrazów lub »świętych«, nie zważa też na wielokrotnie powtarzane »Zdrowaś Mario«...” (Strażnica 5, 1992 s. 18).

 

         Absurdem jest to, że Świadkowie Jehowy uważają, jak widać, iż modlitwa Zdrowaś Maryjo kierowana jest do Boga! Przecież my próśb kierowanych do Maryi nie odnosimy wprost do Boga. Maryja, tak jak w Kanie Galilejskiej, prosi za nas i z nami Jezusa. On jest Pośrednikiem.

 

         W innej wypowiedzi Towarzystwo Strażnica wmawia nam, że według naszej modlitwy rzekomo „Bóg był z Marią i ją chronił, a jednocześnie miał się urodzić jako jej syn”:

 

„Pomimo podeszłego wieku aktywnie uczestniczę w służbie kaznodziejskiej i usilnie staram się zachęcać ludzi, by przeanalizowali swoje wierzenia. Odmawiając różaniec, gorliwi katolicy powtarzają: »Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą«, a później »Święta Maryjo, Matko Boża«. Pytam ich: Jak to możliwe, żeby Bóg był z Marią i ją chronił, a jednocześnie miał się urodzić jako jej syn?” (Strażnica Nr 3, 1992 s. 30).

 

         Ciekawe gdzie Świadkowie Jehowy wyczytali, że Bóg Ojciec miał się urodzić jako Syn?

         Maryja urodziła Jezusa, który jest Synem Bożym, którego Tomasz nazwał Bogiem:

 

         „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida” (Łk 1:31-32).

 

         „Tomasz Mu odpowiedział: »Pan mój i Bóg mój!«” (J 20:28).

 

         Co zaś my powiemy o naszej modlitwie Zdrowaś Maryjo?

         Otóż to, że ma ona podstawy biblijne, jak mało która modlitwa wypowiadana przez Świadków Jehowy.

         Popatrzmy w tabeli z jakich słów składa się modlitwa Zdrowaś Maryjo i skąd zaczerpnięto do niej słowa.

 

Tekst modlitwy Zdrowaś Maryjo

Pochodzenie słów modlitwy lub aluzja do nich

Uwagi

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

„Anioł wszedł do Niej i rzekł: »Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą«” (Łk 1:28).

Słowa pozdrowienia Maryi przez anioła Gabriela zaczerpnięte z tekstu Łk 1:28.

błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego,

„Wydała ona okrzyk i powiedziała: »Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona...«” (Łk 1:42).

Słowa pochwalne Elżbiety do Maryi i Jej poczętego Syna zaczerpnięte z tekstu Łk 1:42. Niektóre rękopisy biblijne pierwszą frazę mają też w tekście Łk 1:28.

Jezus.

„Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” (Łk 1:31).

Centralnie w modlitwie umieszczone jest imię Jezus, które podał Maryi anioł Gabriel (Łk 1:31).

Święta Maryjo,

„Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty” (Kpł 11:44).

„Na to rzekła Maryja: »Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!«” (Łk 1:38). Maryja mówiąc Bogu „tak” szczególnie zasługuje na „świętość”, rodząc Syna Bożego, będąc Mu wierna aż po krzyż.

Matko Boża,

„A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1:43).

„Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1:35).

Maryja będąc „Matką Pana” i „Syna Bożego” jest Matką Bożą. Tomasz nazwał Jezusa „Bogiem” (J 20:28), a Ona jest Jego Matką.

módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

„Wobec tego król zwrócił się do męża Bożego, mówiąc: «Przejednajże oblicze Pana, twego Boga, »i pomódl się za mnie«, abym odzyskał władzę w swojej ręce!»” (1Krl 13:6).

„powiedzieli do proroka Jeremiasza: »Niech nasza prośba znajdzie posłuch u ciebie! Módl się za nami do twojego Pana Boga, za całą tę resztę - bo pozostało nas niewielu z wielkiej liczby, jak to nas sam widzisz...«” (Jr 42:2).

Prośba wyrażana do innych o modlitwę jest obecna w Biblii (Jr 29:7, 2Tes 3:1, Hbr 13:18). Maryja dla nas żyje, więc proszenie Jej jest jak najbardziej zasadne. Słowa o naszej „grzeszności” przypominają zawołanie celnika (Łk 18:13). Prośba o modlitwę za nas w godzinie śmierci przywołuje nam dobrego łotra, który przed śmiercią prosił Jezusa „wspomnij o mnie” (Łk 23:42).

Amen

Termin nie występujący w Ewangeliach, jako zakończenie modlitwy, choć funkcjonuje wielokrotnie, gdy Chrystus mówi „zaprawdę, zaprawdę...” (tzn. amen, amen...). Jezus w Biblii nazwany został tytułem „Amen” (Ap 3:14).

Słowo kończące modlitwę, oznaczające „zaprawdę, tak jest”, „tak niech się stanie”, występujące często w Biblii (np. Rz 9:5, Ga 6:18).

 

         Trzeba tu dodać, że według nauki Świadków Jehowy Maryja żyje w niebie, ale nie wolno im się do Niej zwracać. Choć piszą, że „Maria odegrała i wciąż odgrywa ważną rolę w urzeczywistnianiu zamierzenia Jehowy”, to jednak głosiciele Towarzystwa Strażnica pozostawiają Ją samej sobie. Zwracanie się do niej uważają za objaw bałwochwalstwa, co też zauważył jeden z czytelników ich czasopism pisząc: „W artykule o Marii z 8 kwietnia 1989 roku moim zdaniem próbujecie przedstawić katolików jako bałwochwalców” (Przebudźcie się! Nr 8, 1989 s. 28).

         Oto ich słowa o egzystencji Maryi w niebie i Jej chwale:

 

„Podobnie jak inni namaszczeni duchem pierwsi naśladowcy jej ukochanego syna była pogrążona w śnie śmierci aż do ustalonego przez Boga czasu, w którym została wskrzeszona do nieśmiertelnego życia w niebie jako stworzenie duchowe (1 Koryntian 15:44, 50; 2 Tymoteusza 4:8). Jakże szczęśliwa musi być ta »obdarzona łaską«, przebywając teraz z Jehową Bogiem i Jezusem Chrystusem!” (Strażnica Nr 22, 1994 s. 31).

 

W gronie władców. Według innej popularnej nauki Maria jest teraz »Królową Niebios«. Biblia nie nadaje jej takiego tytułu. Wskazuje jednak, że Maria zajmuje określone miejsce w niebiańskim rządzie. Jakie to miejsce? Jezus wyjawił, że niektórzy jego wierni uczniowie będą z nim panować w Królestwie (Łukasza 22:28-30). Tych wybranych upoważni do usługiwania w charakterze kapłanów, którzy będą też »królować nad ziemią« (Objawienie 5:10). Z Biblii wyraźnie wynika, że do osób obdarzonych tym niezwykłym zaszczytem należy również Maria” (Strażnica 01.01 2009 s. 10).

 

„Okoliczność, że Maria i inne kobiety znalazły się w uprzywilejowanym gronie osób napełnionych duchem świętym, oznacza, iż zostały wybrane, by panować z Jezusem w niebie. Mamy zatem podstawy, by wierzyć, że obecnie Maria przebywa z nim w niebiańskiej chwale (Rzymian 8:14-17). Zastanówmy się, jakie zaszczytne zadania związane z realizacją Bożego zamierzenia czekają współwładców Jezusa, w tym Marię” (jw. 10).

 

         „Maria odegrała i wciąż odgrywa ważną rolę w urzeczywistnianiu zamierzenia Jehowy. (...) Ponieważ urodziła Mesjasza i będzie uczestniczyć w udostępnianiu wiecznotrwałych błogosławieństw, jest godna głębokiego szacunku” (jw. s. 10).

 

         „Maria i inni współwładcy Chrystusa w niebie obwieszczają donośnym głosem: »Zasiadającemu na tronie [Jehowie Bogu] i Barankowi [Jezusowi Chrystusowi] błogosławieństwo i szacunek, i chwała, i potęga na wieki wieków«” (Objawienie 5:13; 19:10)” (jw. s. 10).

 

         Widzimy z powyższego, że słowa modlitwy Zdrowaś Maryjo mają podstawy biblijne, a zwracanie się do Maryi odróżnia katolików od protestantów, Świadków Jehowy i innych ludzi podzielających ich poglądy.

 

         Na zakończenie przedstawiamy pewną możliwość ubogacenia modlitwy Zdrowaś Maryjo o jeszcze większą w niej obecność Jezusa.

         Autor artykułu sam praktykuje takie odmawianie dziesięciu Zdrowaś Maryjo podczas dnia.

 

         Oto słowa tej modlitwy, w której po słowie „Jezus” dodajemy jakiś epizod z życia Maryi lub Jezusa, po czym kończymy ją dalszymi oryginalnymi słowami:

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus [któregoś poczęła w łonie swoim]. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus [któregoś pod sercem swoim nosiła]...

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus [któregoś na świat wydała na Zbawiciela świata]...

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus [któregoś od maleńkości chroniła]...

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus [któregoś w Kanie Galilejskiej nam wskazała]...

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus [któregoś za nami w Kanie Galilejskiej prosiła]...

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus [któregoś ścieżkami chodziła nam wskazując drogę do Niego]...

 

         Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus [któryś Ciało i Krew swoją nam dał na pokarm abyśmy nie ustali w drodze]...

 

         Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus [któryś Ducha Swego nam posłał aby nas prowadził i umacniał]...

 

         Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus [któryś obiecał z nami byś przez wszystkie dnia aż do skończenia świata i który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym oraz z Matką Najświętszą, Apostołami i ze wszystkimi świętymi]...

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane