Włodzimierz Bednarski

Czy polscy Świadkowie Jehowy są ‘neutralni’ i ‘apolityczni’?

dodane: 2018-11-28
Artykuł nasz omawia kwestię dostosowywania przez Świadków Jehowy publikacji w zależności od sytuacji politycznej w danym kraju. W tym wypadku dotyczy to Polski i czasów tak zwanej komuny. Wtedy kierownictwo Świadków Jehowy zmieniało w polskich publikacjach teksty, które inaczej brzmiały w języku angielskim, czy w wydaniach polonijnych. Prawdopodobnie podobne zabiegi miały miejsce w wielu krajach komunistycznych i w tych, w których rządziły i rządzą dyktatury.

Czy polscy Świadkowie Jehowy są ‘neutralni’ i ‘apolityczni’?

 

         Jakiś czas temu opublikowaliśmy artykuł pt. Świadkowie Jehowy „apolityczni” w „Bądź wola Twoja na ziemi”?

http://www.piotrandryszczak.pl/polemika3/swiadkowie-jehowy-apolityczni-w-badz-wola-twoja-na-ziemi.html

 

         Ukazywał on, jak polscy Świadkowie Jehowy manipulowali tekstem swojej własnej książki pt. „Bądź wola Twoja na ziemi”, będącej ówczesnym komentarzem do Księgi Daniela. Pokazaliśmy w tekście tym, jak wiele fragmentów, dotyczących „króla północy” (blok komunistyczny z ZSRR na czele), pozmieniano w książce krajowej w stosunku do wersji polonijnej i angielskiej.

W publikacji tej Świadkowie Jehowy przedstawili też swój scenariusz III wojny światowej, poprzedzającej Armagedon:

 

W zamęcie walki między »dwoma królami«, będącymi szaleńczymi wrogami Jehowy Boga i Jego Królestwa, »królowie« będą mieli okazję wypróbowania i zastosowania przeciw sobie wszelkich rodzajów strasznej, śmiercionośnej broni” („Bądź wola Twoja na ziemi” 1961 rozdz. 11, akapit 54; ed. polonijna, 1964 rozdz. 11, akapit 57).

 

         Ukazaliśmy też w tamtym artykule podobne manipulacje dotyczące dwóch innych publikacji książkowych, a mianowicie:

         „Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa” – jak? (ed. ang. 1971 r.; ed. pol. 1974 r.);

         „Upewniajcie się o wszystkich rzeczach” (ed. ang.1953, 1957 r.; ed. pol. ok. 1957 r.).

 

         W naszym obecnym artykule pokazujemy inne polskie publikacje, które, podobnie jak tamte książki, inaczej oddają pewne frazy tekstu angielskiego. Najczęściej chodzi o kwestie dotyczące ZSRR, Polski, komunizmu.

         Powtarzamy zatem nasze dawniejsze słowa, nieco dostosowując je do tego artykułu:

 

Widać poniżej, że polska ‘cenzura’ samych Świadków Jehowy nie dopuszczała pewnych słów do użycia, by nie drażnić władz polskich i radzieckich. Świadkowie Jehowy nie byli więc całkiem neutralni, jednomyślni i jednego ducha, skoro zmieniano terminologię w zależności od kraju i sytuacji.

 

         Przypominamy też fragment Towarzystwa Strażnica, który od wielu lat zamieszczany jest w każdej Strażnicy do rozpowszechniania:

 

         „Świadkowie Jehowy wydają »Strażnicę« od roku 1879. Pismo to jest całkowicie apolityczne i uznaje wyłącznie autorytet Biblii” (Strażnica Nr 13, 1988 s. 2).

 

„Świadkowie Jehowy wydają to czasopismo od roku 1879. Jest ono całkowicie apolityczne i uznaje wyłącznie autorytet Biblii” (Strażnica Nr 3, 2018 s. 2).

 

         Czy tak jest na pewno? Sami oceńmy.

 

         Strażnica rok 1964 i 1966

 

W roku 1966 tak oto napisano w polskiej Strażnicy o ‘anonimowym’ „pewnym ateistycznym mocarstwie”:

 

W pewnym ateistycznym mocarstwie władzę obejmował dyktator za dyktatorem. Świadkowie Jehowy w tym kraju, i w innych z nim związanych zostali wyjęci spod prawa, wobec czego nie mogą działać publicznie. Z narażeniem wolności i życia jednak postanowili bardziej być posłuszni Bogu niż ludziom. W latach 1956-1957 z wielkich zgromadzeń okręgowych, które się odbyły w różnych krajach dookoła całego świata, świadkowie Jehowy wystosowali rezolucje do urzędu premiera ministrów owego państwa, donosząc o faktach prześladowania tamtejszych współwyznawców. Zarazem zwrócili się o ponowne rozpatrzenie ich sytuacji na zasadzie wolności religijnej. Co było odpowiedzią ówczesnego dyktatora? Wzmożenie prześladowania. Niemniej jednak wiadomości, które się przedostają z tego kraju, potwierdzają, że ku wielkiemu zaniepokojeniu ateistów walczących z Bogiem świadkowie Jehowy nie tracą tam żywotności. W walce tej szkodę poniosą tylko przeciwnicy, a nie Bóg ani Jeruzalem w górze” (Strażnica Nr 9, 1966 s. 6-7).

 

Ten sam tekst w angielskiej Strażnicy zawiera słowa „Komunistyczna Rosja”, „komunizm” i „dyktator Chruszczow”, które w polskiej edycji usunięto.

Słowo „komunizm” zmieniono w polskim tekście na „ateizm”, by się to za bardzo nie kojarzyło ze Związkiem Radzieckim. W krajowej wersji nie pada też jakiekolwiek określenie dotyczące ZSRR:

 

In Communist Russia dictator after dictator has taken control. Jehovah’s witnesses, being declared outlaws in Russia and its Communist satellites, have gone underground. At the risk of life and freedom they choose to obey God rather than men. In 1956-1957, by Resolutions adopted at large district assemblies in free countries around the globe, they related to the prime minister instances of Communist Russia’s persecution. They asked for the situation of Jehovah’s witnesses to be reconsidered on the basis of freedom of religion. What was Dictator Khrushchev’s answer? A stepping up of the persecution. Yet reports successfully get out ofRussia to prove that Jehovah’s witnesses are very much alive underground, to the great concern of the Communist fighters against God. In this fight they are the ones to get hurt, not God nor Jerusalem above (ang. Strażnica 01.11 1964 s. 659).

 

         Strażnica rok 1965 i 1966

 

         W polskiej Strażnicy usunięto słowa o „bezbożnym komunizmie”, które zawiera oryginał angielski. Zamieniono je na „zorganizowane bezbożnictwo”:

 

Zorganizowane bezbożnictwo, które opanowało sporą część powierzchni ziemi, nienawidzi i zaciekle zwalcza imię Jehowy, występując zarazem przeciwko Jego Słowu prawdy, Biblii świętej. Tak samo rzecz się ma z milionami muzułmanów, rozproszonych po całej ziemi” (Strażnica Nr 15, 1966 s. 5).

 

The “godless” Communists who dominate a great portion of the earth’s surface bitterly hate and fight against the name of Jehovah and are against his Word of truth, the Holy Bible. The same is true of millions of Moslems throughout the earth. (ang. Strażnica 01.06 1965 s. 335).

 

         Strażnica rok 1965 i 1969

 

         W polskiej Strażnicy usunięto słowa o „bezbożnej ideologii komunizmu”, o Karolu Marksie i „ateistycznym komunizmie”, które zawiera oryginał angielski:

 

„A tymczasem jest faktem bezspornym, że materialistyczne dążenia torują drogę postępowi ideologii ateistycznej! Materializm nie opiera się na naukach ludzi bogobojnych, ale raczej odpowiada naukom założyciela dzisiejszego zorganizowanego ateizmu. Uległszy materialistycznemu poglądowi na świat, chrześcijaństwo skłoniło mnóstwo ludzi do zapomnienia o Bogu i pokładania ufności w bogactwie doczesnym, przygotowując tym samym żyzny grunt pod rozkrzewienie się ateizmu. Taka filozofia może jedynie ściągnąć na kark potępiający wyrok Boży” (Strażnica Nr 13, 1969 s. 11).

 

Yes, Christendom’s pursuit of materialism has paved the way for the advance of the godless ideology of communism! Materialism is not based on the teachings of God-fearing men, but, rather, is in line with the teachings of the father of modern-day communism, Karl Marx. By adopting such a materialistic philosophy Christendom has caused people to forget God and to trust instead in material possessions, resulting in a fertile field for the spread of atheistic communism. Such a philosophy can lead only to God’s adverse judgment. (ang. Strażnica 01.03 1965 s. 133-134).

 

         Strażnica rok 1969

 

W roku 1969 tak oto napisano w polskiej Strażnicy o enigmatycznym „królu północy”:

 

„Rozpatrując wydarzenia światowe z ostatnich lat, trzeba przyznać, że słowa te zdumiewająco dokładnie spełniają się niejako na naszych oczach! »Król północy« wyciągnął rękę po wiele ziem w Europie, a także kraje położone na kontynencie, azjatyckim. Nie pozostawia w spokoju również innych kontynentów. W licznych krajach zwolennicy »króla północy« szerzą niepokoje, gdyż usiłuje on zapanować nad tamtejszymi zasobami. Byliśmy bezsprzecznie świadkami tego, jak przed nim upadał jeden kraj po drugim. Czy w końcu jednak przemoże samego »króla południa«? Czy Daniel przedstawia nam ostateczny wynik tych zmagań na arenie międzynarodowej?” (Strażnica Nr 22, 1969 s. 7, par. 18).

 

Jednak w angielskiej Strażnicy pisano, że komunistyczna Rosja, jako król północy, zdominowała Chiny! Pisano też o Polsce i innych krajach socjalistycznych.W krajowej Strażnicy to zmieniono i co się da wykasowano:

 

As we consider world events in the past few years, we can see the amazing fulfillment of these words before our very eyes! “The king of the north” seized Poland, then Eastern Germany and Hungary; and many other countries of eastern Europe have come under Communist domination, as have mainland China, North Korea and North Vietnam. And now “the king of the north” seeks control over South Vietnam. In many Latin American lands international communism is encouraging political unrest and guerrilla warfare. Africa and the Middle East are rife with Communist-sponsored subversion, as “the king of the north” tries to spread his control over the treasures in many lands. Yes, we have witnessed the fall of one country after another before him. But will he eventually gain control of “the king of the south”? Does Daniel tell us the outcome of this international power struggle? (ang. Strażnica 15.05 1969 s. 306-307, par.18; por. par. 16).

 

         Strażnica 1969 i 1970 rok

 

W polskiej Strażnicy brak zdania o roku 1975 i komunistycznych Chinach, bo treść jego przeredagowano. Pisano to w okresie kampanii roku 1975, który pojawia się w tle tylko w angielskiej publikacji:

 

„(...) By continued success in the missile field and by beginning to stockpile her weapons in the year 1972, and then keeping this up, the Communist Chinese “should be in a position to deploy 15 or 20 Intercontinental Ballistic Missiles by about 1975.” New York Times, February 3, 1969 (ang. Strażnica 15.10 1969 s. 614).

Tłumaczenie: „W wyniku stałego sukcesu w zakresie gromadzenia pocisków i zapasów broni w 1972 roku, a następnie utrzymania ich, komunistyczne Chiny »powinny być w stanie rozmieścić 15 lub 20 międzykontynentalnych pocisków balistycznych do roku 1975«– New York Times z 3 lutego 1969 r.”.

 

„Dodatkowy wielki znak zapytania zaczyna wyrastać na Dalekim Wschodzie. Niepokoją się nim najbliżsi sąsiedzi, jak i cały pozostały świat. Trwogę wywołuje nie tylko ogromna liczba zamieszkującej tam ludności, ale także fakt, że pojawiło się nowe mocarstwo atomowe, zdolne do odpalania pocisków dalekiego zasięgu” (Strażnica Nr 18, 1970 s. 2).

 

         Strażnica 1971 i 1972 rok

 

W polskiej Strażnicy zmieniono treść usuwając słowa o radzieckich przywódcach i skomunizowaniu świata. Wszystko to pisano w okresie kampanii roku 1975, który pojawia się w tych publikacjach:

 

For example, it has been publicly announced that, in the radical camp, the Russian leaders say that they expect to have the whole world communized by the year 1975. However, the bloc of nations in the capitalistic, democratic camp are determined that such a political development shall not be, by 1975 or any other year. Is our earth therefore destined for a divided domination forever? (ang. Strażnica 15.10 1971 s. 614).

Tłumaczenie: „Na przykład głosi się publicznie, w obozie radykalnym, że rosyjscy przywódcy mówią, iż spodziewają się skomunizować cały świat do roku 1975. Jednakże blok narodów w kapitalistycznym, demokratycznym obozie jest zdecydowany nie dopuścić do takiego rozwoju sytuacji politycznej, ani do roku 1975, ani w żadnym innym roku. Wobec tego, czy nasza ziemia jest skazana na podzieloną dominację już na zawsze?”.

 

„Swego czasu przywódcy obozu radykalnego oświadczyli publicznie, że ich zdaniem do roku 1975 ich ideologia zapanuje w całym świecie. Tymczasem przeciwny blok narodów jest zdecydowany nie dopuścić do takiego rozwoju wypadków ani do roku 1975, ani później. Czy więc nasza ziemia ma już na zawsze być podzielona między dwa ośrodki władzy?” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 1 s. 3).

 

         Strażnica 1974 i 1975 rok

 

         W polskiej Strażnicy zmieniono fragment o „bezbożnej komunistycznej formie rządów”, który jest w angielskiej edycji:

 

„Czyż to wszystko nie należy do obowiązków rządu? – W pewnej mierze tak, ale istnieją sprawy, których żaden ustrój ludzki samodzielnie nie uporządkuje. Między innymi właśnie dlatego rząd nie uwzględniający istnienia Boga nigdy nie zdoła zapewnić ludności pokoju i szczęścia” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 5 s. 15).

 

Partly so, but there are things that no government can do by itself. That is one reason why the godless Communistic form of government can never bring peace and happiness to its subjects. (ang. Strażnica 01.03 1974 s. 156).

 

         To tylko kilka przykładów z czasopism. Inne fragmenty podajemy z książek i broszur.

 

„Niech Bóg będzie prawdziwy” 1957 i 1961 rok

 

         Kolejny przykład z usuniętym tekstem w wydaniu krajowym:

 

„(...) o czym świadczą setki wypadków napaści ze strony motłochu. A wszystko tylko dlatego, że świadkowie Jehowy obwieszczają Królestwo Boże” („Niech Bóg będzie prawdziwy” 1957, wyd. krajowe [ang. 1952] rozdz. XXI, par. 14).

 

         W wydaniu polonijnym pisano o komunistach, panowaniu totalistycznym i prześladowaniu pod tym systemem, co w wersji krajowej opuszczono.

 

„(...) o czym świadczą setki wypadków gwałtu, jakiego motłoch dopuszczał się na świadkach Jehowy. Kraje opanowane przez komunistów i inne kraje znajdujące się pod panowaniem totalistycznym uczestniczyły odtąd w coraz więcej wzmagającym się prześladowaniu, dlatego ponieważ świadkowie Jehowy obwieszczają królestwo Boże” („Niech Bóg będzie prawdziwy” 1961, wyd. polonijne [ang. 1952] rozdz. XXI, par. 14).

 

Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej 1955 i 1957 rok

 

         W innej znanej książce usuwano słowo „komunizm”, co widać porównując tekst polski z angielskim:

 

         „A może będziemy mogli wykazać nasz stosunek do nietolerancji i fanatyzmu pewnych ruchów politycznych oraz zwrócić uwagę na to, jak prześladowania nie powstrzymały naszego dzieła w krajach dyktatorskich. W ten sposób ludzie zobaczą, że nie mamy nic wspólnego z polityką” (Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej 1957, cz. II, s. 32).

 

We may be able to show our attitude toward communism, and to point out how our work is persecuted in Communist and dictatorial countries, but carried on there nevertheless. Thus the people see we are not political. (ang. Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej 1955 s. 109).

 

         Inny przykład:

 

         „Czasami jest bardzo stosownie pomówić z katolikami o szerzącym się dziś braku wiary w Boga i wskazać im, jak Bóg ochrania tych, którzy wierzą w Niego wbrew wszelkim niebezpieczeństwom, wskazując przy tym na Objawienie 17:13, 14; 12:17; 19:14, 15” (Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej 1957 cz. III, s. 30).

 

Sometimes with Catholics a very appropriate point is to speak to them about the threat of communism that now looms up to destroy religion and show them how God will protect those who believe in him against such things as communism or other antichrist forces, as shown at Revelation 17:13, 14; 12:17; 19:14, 15 (ang. Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej 1955 s. 194).

 

W polskiej publikacji w Studium 85 po paragrafie 8 występuje zaraz paragraf 10. Brak treści paragrafu 9.

 

         „...” – brak tekstu całego paragrafu 9 (Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej 1957 cz. IV, s. 95).

 

         W tekście angielskim są takie oto słowa w tym opuszczonym paragrafie (w tym o Polsce):

 

         This amazing postwar expansion has not been undertaken without opposition directed from Communist sources. In the East Zone of Germany alone 1,346 men and women of the witnesses have been sentenced to a total of 9,071 years in prison and 28 have been killed . In Poland, release from Nazi tyranny in 1945 was short-lived. There were 6,014 ministers in 1946, but by 1950 the amazing number of 18,116 was reached! Then Poland found itself behind the iron curtain. The witnesses were banned in that year, the branch office closed and leaders arrested, not to be heard from again, and the Gilead missionaries were deported. Once again the Polish witnesses went underground. When Czechoslovakia began to disappear behind the iron curtain in 1948 the witnesses were banned, their branch office closed down and many arrested. Did this stop the expansion of the ingathering work? No. In 1950 there were 2,882 active preaching; in 1951 the number increased to 3,705. Similar experiences can be reported for the witnesses in Communist Yugoslavia, Bulgaria, Hungary and Romania. Even in Russia itself in 1948 there were more than 8,000 ministers of the witnesses active in many clever ingenious ways keeping up the Bible-preaching service. Thousands are also reported to be banished in Siberia, from which there has been no word of contact. For the year 1954 it is grand to see that there were 64,123 witnesses of Jehovah still active in all these countries behind the iron curtain. (ang. Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej 1955 s. 338).

 

         W innym fragmencie stosowano określenie NRD zamiast komunistyczna strefa oraz usunięto słowa o „komunistycznym zakazie”:

 

         „Ponieważ od sierpnia 1950 r. działalność świadków w NRD była zakazana, więc tylko nieliczni z nich mogli przybyć na kongres do Frankfurtu. (...) Przypuszczanie około 8000 osób przybyło z NRD” (Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej 1957 cz. IV, s. 101).

 

         Inasmuch as the activities of the witnesses in East Germany have been under ban by the Communists since August, 1950, it was not possible for many of them to get to the Frankfurt assembly. For this reason a special one-day convention was arranged for the following Tuesday in the West Zone of Berlin, where a resume of all the principal lectures and items of interest were presented by several of the original speakers themselves. The assembly took place in the pleasant outdoor amphitheater called the Woodland Stage (Waldebuehne). And 13,563 attended this stirring four-hour program . It is estimated some 8,000 were from the Communist East Zone. (ang. Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej 1955 s. 343).

 

         Chrześcijaństwo czy chrystianizm – które z nich jest„światłem świata”? 1955

 

         Znana w połowie lat 50. XX wieku broszura pt. Chrześcijaństwo czy chrystianizm – które z nich jest„światłem świata”? (1955) również podawała różne teksty polskie i angielskie dotyczące „komunizmu”.

         Tekst angielski zawierał słowa „bezbożny komunizm”, co w polskiej publikacji zamieniono na „ateizm” i to w dwóch fragmentach:

 

„Z takim zrozumieniem rzeczy spogląda na chrześcijaństwo mahometanin, buddysta, szyntoista, hindus, taoista, animista, żyd, ateista i wszyscy uważają chrześcijaństwo i chrystianizm za jedno i to samo, czyli chrześcijaństwo uważają za wyraz chrystianizmu” (Chrześcijaństwo czy chrystianizm – które z nich jest„światłem świata”? 1955 s. 3).

 

Being given this understanding of matters, the Mohammedan looks on, the Buddhist looks on, the Shintoist looks on, the Hindu looks on, the Taoist looks on, the animist looks on, the Jew looks on, the "godless Communist" looks on, and all consider Christendom and Christianity to be one and the same, or Christendom as being the expression of Christianity. (ang. Chrześcijaństwo czy chrystianizm – które z nich jest„światłem świata”? 1955 s. 3-4).

 

„Pogaństwo nie może tego uczynić. Ów wielki pozachrześcijański system religijny posiada wprawdzie wielką religijną tradycję i z dawna przekazywaną wiedzę, lecz i on zawiódł w tej mrocznej godzinie i sam nie mniej niż chrześcijaństwo jest zagrożony ateizmem. Pogaństwo nie ma światła ani dla siebie, ani dla chodzącego niepewnie w ciemnościach chrześcijaństwa” (Chrześcijaństwo czy chrystianizm – które z nich jest„światłem świata”? 1955 s. 7).

 

Heathendom cannot do so. The great religious system outside Christendom has indeed much religious tradition and ancient lore, but it also has failed in this dark hour and is itself endangered by "godless communism" no less than Christendom is. Heathendom has no light for itself or for groping Christendom. (ang. Chrześcijaństwo czy chrystianizm – które z nich jest„światłem świata”? 1955 s. 7).

 

         W kolejnym miejscu usunięto słowo „komunizm”:

 

„W swym kazaniu na górze uczył chrześcijan modlić się o przyjście królestwa Bożego. Przepowiedział ten czas końca obecnie istniejących światowych systemów rzeczy, lecz nie powiedział, iż jego naśladowcy będą wtedy kazać na rzecz demokracji albo faszyzmu, albo narodowego socjalizmu, albo na rzecz połączenia kościoła z państwem, lub syjonizmu czy też moralnego odrodzenia światowych polityków” (Chrześcijaństwo czy chrystianizm – które z nich jest„światłem świata”? 1955 s. 25).

 

In his sermon on the mount he taught Christians to pray for the coming of God's kingdom. He foretold this time of the end of today's worldly system of things, but he did not say that his followers would then preach democracy, or communism, or fascism, or national socialism, or union of church and state, or Zionism, or moral rearmament of worldly politicians. (ang. Chrześcijaństwo czy chrystianizm – które z nich jest„światłem świata”? 1955 s. 27).

 

         W innym miejscu w polskiej publikacji umieszczono słowo „bezbożność”, zamiast terminu „komunizm”:

 

„Jako prawdziwi chrześcijanie, świadkowie Jehowy znajdują się w świecie, jednak nie stanowią żadnej jego części, nie, oni nie są też częścią rozerwanego wojnami, splamionego krwią, religijnie rozszczepionego, hodującego bezbożność chrześcijaństwa” (Chrześcijaństwo czy chrystianizm – które z nich jest„światłem świata”? 1955 s. 29).

 

As true Christians, Jehovah's witnesses are in the world but are no part of the world, no, nor any part of war-ridden, bloodstained, religiously split, Communist-breeding Christendom. (ang. Chrześcijaństwo czy chrystianizm – które z nich jestświatłem świata”? 1955 s. 31).

 

Życie wieczne w wolności synów Bożych 1966 i 1970 rok

 

         Książka pt. Życie wieczne w wolności synów Bożych (1970; ang. 1966) znana jest głównie ze swej nauki o roku 1975. Jednak zahacza też ona o temat, który omawiamy.

         W polskiej edycji użyto słowo „ateizm”, a w angielskiej wersji jest termin „komunizm”:

 

„Spór między kościołem a państwem wcale nie został jeszcze zakończony. Sposoby utrzymywania przyjaznych stosunków są w różnych krajach odmienne, a tymczasem rosną trudności spowodowane powstaniem silnych rządów ateistycznych” (Życie wieczne w wolności synów Bożych 1970 s. 121).

 

The Church-State difficulty is not yet settled altogether, the ways of keeping friendly relations varying from country to country, but with difficulties increasing due to the rise of powerful Communist governments. (ang. Życie wieczne w wolności synów Bożych 1966 s. 188).

 

         W poniższym fragmencie polskim usunięto słowo „komunistyczny”, które jest w tekście angielskim:

 

„Jehowa Bóg, Wielki Teokrata, a nie ci, których chciałby tam umieścić jako służebnych państwa jakiś dyktator polityczny albo totalitarny władca polityczny” (Życie wieczne w wolności synów Bożych 1970 s. 135).

 

(...) Jehovah God the great Theocrat wants in office, and not those whom the political dictator or communist, totalitarian political ruler wants in office as handmaids to the State (ang. Życie wieczne w wolności synów Bożych 1966 s. 210).

 

         W poniższym fragmencie polskim usunięto słowa o rządach komunistycznych Józefa Stalina w Rosji, które są w tekście angielskim:

 

„Również współcześni chrześcijańscy świadkowie Jehowy nie mogą wielbić państwa politycznego. Odmawiali tego podczas nazistowskiej dyktatury Adolfa Hitlera w Niemczech (1933-1945) i w czasie faszystowskich rządów Benito Mussoliniego we Włoszech (1922-1943), a także za panowania innych dyktatorów w różnych krajach” (Życie wieczne w wolności synów Bożych 1970 s. 140).

 

Likewise Jehovah's Christian witnesses of today cannot worship the political State. They refused to do so during the Nazi regime of Adolf Hitler over Germany (1933-1945) and during the Fascist regime of Benito Mussolini over Italy (1922-1943) or the Communist regime of Joseph Stalin over Russia (1924-1953). (ang. Życie wieczne w wolności synów Bożych 1966 s. 217-218).

 

         Kolejny fragment był końcowymi słowami z rezolucji z roku 1958, w którym pisano w tekście angielskim o „komunistycznej żelaznej kurtynie”, „totalitarnym rządzie” i „dyktaturze:

 

Słowa opuszczone w paragrafie 38 (Życie wieczne w wolności synów Bożych 1970 s. 202).

 

(...) we will, in all these respects, strive to be like our faithful brothers who today find themselves behind the Communist Iron Curtain or under totalitarian government and dictatorship and for whom we have not ceased to pray. (ang. Życie wieczne w wolności synów Bożych 1966 s. 316).

 

         W poniższym polskim tekście usunięto słowa, w których zestawiono razem narody nazistowskie, faszystowskie i komunistyczne oraz opuszczono fragment o „komunistycznym świecie”, które są w publikacji angielskiej:

 

„Jak na to wskazuje spełnione proroctwo, »król północy« przedstawia autorytatywny, totalitarny blok narodów, podczas gdy »król południa« wyobraża blok liberalny, demokratyczny. Obecnie historycy nazywają zwykle te dwa bloki Wschodem i Zachodem” (Życie wieczne w wolności synów Bożych 1970 s. 203).

 

As fulfilled prophecy indicates, "the king of the north" pictures the authoritarian, totalitarian bloc of nations, including Nazi, fascistic, communistic nations; whereas ''the king of the south" pictures the liberal, democratic bloc of nations. It is now customary for historians to refer to these two blocs as the East and the West; or as the free world and the Communist world. (ang. Życie wieczne w wolności synów Bożych 1966 s. 317-318).

 

„Wieczyste zamierzenie” Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka 1974 i 1978

 

         Książka pt. „Wieczyste zamierzenie” Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka (1978; ang. 1974) naprowadzała również na rok 1975, szczególnie jej angielska edycja z roku 1974, jednak zahacza też ona o temat, który omawiamy.

         W polskiej wersji mowa jest o ateizmie, a w angielskiej o „bezbożnym komunizmie”. Polska wersja opuszcza fragment o ‘komunizowaniu’ świata, poprzez tworzenie niereligijnego rządu politycznego:

 

„Dawniejszy ateista, który był wyznawcą absolutnego materializmu, jest teraz przepojony nadzieją na rząd lepszy niż rządy niedoskonałych, śmiertelnych stworzeń z ciała i krwi” („Wieczyste zamierzenie” Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka 1978 s. 6).

 

The aforetime “godless” Communist, who believed in absolute materialism and who worked for communizing the whole world under an irreligious political government, now hopes for a universal rulership higher than that of selfish, imperfect, dying creatures of blood and flesh. (ang. „Wieczyste zamierzenie” Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka 1974 s. 6).

 

         Przebudźcie się! 1988 rok

 

         Jeszcze w styczniu 1989 roku, gdy opublikowano po polsku artykuł angielski z sierpnia 1988 roku, usunięto z niego fragment dotyczący Polski, innych krajów komunistycznych, uwięzionych Świadków Jehowy i zarzutach współpracy z CIA.

         Widać, że do końca istnienia komuny w Polsce polscy Świadkowie Jehowy ‘apolitycznie’ i ‘neutralnie’ zmieniali swoje teksty, które otrzymywali z USA.

         Artykuł ten miał tytuł Wybrałeś sam, czy inni wybrali za ciebie? (Przebudźcie się! Nr 1, 1989 s. 7-10).

 

         Brak poniższego tekstu angielskiego (Przebudźcie się! Nr 1, 1989 s. 10).

 

         Meanwhile, the Witnesses were outlawed in Poland and other communist countries, and many were imprisoned for their beliefs. Some were even accused of belonging to a spy ring sponsored by the CIA. Their situation in the Soviet Union is described as follows by Vladimir Bukovsky, who immigrated to the West in 1976: “One evening in London, I happened to notice a plaque on a building that read: JEHOVAH’S WITNESSES. . . . I was stupefied, almost to the point of panic. How could that be? I said to myself. In the U.S.S.R., you meet flesh-and-blood ‘Witnesses’ only in prisons and concentration camps. Could anyone actually go in and have a cup of tea with them? My comparison may be a little out of place, but imagine for a moment that you come across a building bearing a plaque that says COSA NOSTRA LTD., MAFIA GENERAL STAFF. The ‘Witnesses’ are pursued in our country with as much fury as the Mafia in theirs.” (ang. Przebudźcie się! 08.08 1988 s. 10).

 

         Co ciekawe już po upadku komunizmu polscy Świadkowie Jehowy też zmienili jeden z tekstów, usuwając słowa o „bezbożnym komunizmie”. Wiedzieli pewnie, że to „bezbożne” państwo polskie było w rzeczywistości katolickie, mające ‘swego’ papieża Polaka:

 

„Przyjęliśmy z ulgą zmiany, jakie nastąpiły w Europie Wschodniej, dzięki czemu dosłownie tysiące naszych braci zostało uwolnionych spod ciemięskiego jarzma” (Nasza Służba Królestwa Nr 2, 1994 s. 3).

 

We heaved a sigh of relief when we witnessed the collapse of godless Communism in Eastern Europe that resulted in the freeing of literally thousands of our brothers from its oppressive yoke. (ang. Nasza Służba Królestwa Nr 2, 1994 s. 3).

 

         Widzimy zatem, że co najmniej od lat 50. XX wieku, aż do końca lat 80. XX wieku, polscy Świadkowie Jehowy zmieniali teksty w swych publikacjach. Inaczej niż w oryginale angielskim, czy w publikacjach polonijnych, oddawano wiele fragmentów. Jest to uprawianie pewnego politykierstwa, skoro stosuje się odmienne argumenty w różnych krajach. Mało tego, to wszystko niby ma być oparte na Biblii!

Czy to jest „apolityczność”, o której mówi każda Strażnica do rozpowszechniania w swej stopce redakcyjnej?

Czy Świadkowie Jehowy są zatem zawsze ‘neutralni’?

         Na zakończenie trzeba stwierdzić, że słowa Amerykanów o pełnej „bezbożności” (w krajach obozu komunistycznego), wobec katolickiej Polski nie w pełni pasują do rzeczywistości. Przecież w Polsce w tamtych latach żyło ponad 90% katolików i pewien procent prawosławnych i protestantów, z czego większość z nich było praktykującymi chrześcijanami.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane