Włodzimierz Bednarski

Czy Świadkowie Jehowy nauczają o Królestwie Bożym na ziemi?

dodane: 2014-12-25
Świadkowie Jehowy szczycą się swoim nauczaniem o Królestwie Bożym, które zaczęło panować w niebie w roku 1914. Ale czy ma ono nastać też na ziemi? Okazuje się, że nie. Tak twierdzi Towarzystwo Strażnica

Czy Świadkowie Jehowy nauczają o Królestwie Bożym na ziemi?

 

         Pytanie z tytułu tego artykułu może wydawać się absurdalne, gdyż Świadkowie Jehowy znani są jako ci, którzy oczekują przyszłego raju na ziemi. Wielu z nich nazywa ten raj „Królestwem Bożym na ziemi”.

Czy słusznie? Czy tak naucza ich organizacja?

         Kilkanaście lat temu (w roku 1996) Towarzystwo Strażnica zwróciło uwagę swoim głosicielom, że nie powinni mówić o „Królestwie Bożym na ziemi”, gdyż Królestwo Boże istnieje w niebie od roku 1914 i nigdy nie będzie przeniesione na ziemię! O tym wszystkim powiemy poniżej.

Zadajmy sobie jednak tu pytanie: czy jednak organizacja ta zawsze tak nauczała, jak dziś?

         Czy nigdy nie uczyła o „książętach” w Królestwie Bożym „na ziemi”, którymi mieli być święci Starego Testamentu?

 

         Artykuł nasz składa się z dwóch rozdziałów:

 

         Królestwo Boże „na ziemi”

         Królestwo Boże tylko w niebie?

 

Królestwo Boże „na ziemi”

 

         Przez dziesiątki lat, od czasów prezesa C. T. Russella (zm. 1916), Towarzystwo Strażnica nauczało, że prócz Królestwa Bożego „w niebie”, nastanie też Królestwo Boże „na ziemi”. Tak też nauczał, aż do swej śmierci, kolejny prezes J. F. Rutherford (zm. 1942) i jego następca N. H. Knorr (zm. 1977):

 

         „Tym sposobem przywrócone będzie znowu ono Królestwo Boże na ziemi pod władzą człowieka, jako namaszczonego od Boga reprezentanta” (Boski Plan Wieków 1917 [ang. 1886] s. 310).

 

„Jak dotąd wskazaliśmy, cykl wielkiego lata miłościwego powinien się zacząć w 1925-ym roku. O tym czasie ziemska postać tego królestwa zostanie rozpoznana” (Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! 1920 s. 60).

 

            „Powinniśmy zatem wkrótce po roku 1925 oczekiwać przebudzenia Abla, Enocha, Noego, Abrahama, Izaaka, Jakuba, Melchisedeka, Joba, Mojżesza, Samuela, Dawida, Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Daniela, Jana Chrzciciela, i innych wspomnianych w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Ci tworzyć będą zaczątek nowego królestwa na ziemi. Jedną z pierwszych potrzeb będzie doprowadzenie Jeruzalem do takiego stanu, aby stało się stolicą świata” (The Way to Paradise 1924 s. 224).

 

         „Potem [po wybraniu Oblubienicy Chrystusowej] się wrócę, a pobuduję zasię przybytek (dom, królestwo czyli państwo] Dawidowy upadły, a obaliny jego zasię pobuduję i znowu go wystawię [ustanowię z powrotem Królestwo Boże na ziemi]; aby ci, co pozostali z ludzi, [reszta ludzkości świata] szukali Pana” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. 105; por. s. 670).

 

         „Ona jest walką samego Boga Wszechmogącego, który przez Swego głównego Wodza, Pana Jezusa Chrystusa, występuje do walki z Szatanem. Jest to walka z jednej strony między sprawiedliwością i prawdą, między tymi którzy starają się czynić wolę Bożą, a tymi, co są pod władzą Szatana i starają się przeprowadzać jego czyny. Ta walka w rezultacie sprowadzi wolność i ustanowi królestwo Boże na ziemi” (Strażnica 15.10 1925 s. 320 [ang. 15.09 1925 s. 287]).

 

         „Ich nadzieje się ziszczą, bo ich Mesjasz ustanowi uniwersalne królestwo na ziemi, prawnymi reprezentantami którego będą wierni prorocy, którzy zmartwychwstaną i będą ustanowieni za książąt czyli władców ziemi (Psalm 45:16)” (Pociecha dla ludzi 1925 s. 46).

 

         „Zniszczenie szatańskiej organizacji będzie pierwszem dziełem Jezusa (...) a następnie będzie związanie djabła, aby nie mógł więcej zwodzić narodów, jak jest wyrażone w Objawieniu Jana 20:3. Wtenczas nastanie dzieło naprawienia, które przyczyni się do przywrócenia Królestwa Bożego na ziemi” (Strażnica 15.10 1930 s. 315 [ang. 01.06 1930 s. 171]).

 

         „W królestwie Bożem na ziemi nic nie przeszkodzi w zdobyciu znajomości, »bo ziemia będzie napełniona znajomością Pańską (Jehowy), tak jak morze wodami napełnione jest « (Izajasza 11:9)” (Zbrodnie i nieszczęścia - przyczyna, środki zaradcze 1930 s. 55).

 

         „Wszystkie jego przypowieści tyczyły się tego przyszłego Królestwa. Obiecał on, iż przyjdzie po raz wtóry i założy swe Królestwo na ziemi i że będzie wówczas sądził żywych i umarłych...” (Wojna czy pokój? 1930 s. 27).

 

         „Poselstwo o Królestwie Bożem na ziemi” (Królestwo - nadzieja świata 1931 s. 64).

 

         „Najwybitniejszą nauką Biblji jest nauka o Królestwie Bożem na ziemi, przez które mają być błogosławione wszystkie pokolenia ziemi” (Czego ci potrzeba 1932 s. 3).

 

         „Aczkolwiek nadszedł czas na ustanowienie na ziemi Królestwa Chrystusowego, »zorganizowane chrześcijaństwo« nie ufa Panu, lecz ufa w swojej własnej sile i piękności...” (Przyczyna śmierci 1932 s. 59).

 

         „A teraz przywilejem moim jest opowiedzieć Państwu, dlaczego Jehowa ustanawia na ziemi swoje Królestwo...” (Ucieczka do Królestwa 1933 s. 44).

 

         „Ponieważ Chrystus zawsze pozostanie niewidzialnym dla ludzi, któż tedy będzie sprawował widzialny zarząd Królestwa Bożego na ziemi? (...) A jakie będzie ich stanowisko w tem Królestwie na ziemi? (...) Pismo Św. odpowiada w Psalmie 45:16, że ci wierni, którzy powrócą ze śmierci jako doskonali obejmą urząd namiestników, t.j. będą widzialnymi przedstawicielami Chrystusa na ziemi i działać będą z upoważnienia tego absolutnego i sprawiedliwego dyktatora” (jw. s. 48-49).

 

         „Dlatego wierzący Biblji z wielką tęsknotą wyglądali ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. Czas ten obecnie nadszedł i oto Jehowa wysyła swoich świadków z poselstwem prawdy...” (Kryzys 1933 s. 32).

 

         „Bóg wzbudzi owych mężów z śmierci i postanowi ich widzialnymi przedstawicielami swego Królestwa na ziemi, aby stanowili »nową ziemię«” (Poza grobem 1934 s. 26).

 

         „Od Abla do Jana Chrzciciela była garstka ludzi, która zachowała swą nieskazitelność względem Jehowy i dostąpiła jego uznania. Ci ludzie umarli w wierze, lecz muszą pozostać umarłymi i czekać uzupełnienia domu królewskiego, a potem dopiero będą wzbudzeni z śmierci. Będą przywróceni do życia, otrzymają doskonałość i na wysokich stanowiskach Królestwa na ziemi pełnić będą służbę przedstawicieli Chrystusa Jezusa (Do Żydów 11:1-40; Psalm 45:16)” (Bogactwo 1936 s. 302-303).

 

         „Powiedział im, że Bóg wybierze z narodów pewnych ludzi, którzy okażą się wierni i którym powierzy swoje sprawy swego królestwa na ziemi” (Strażnica 15.03 1939 s. 86 [ang. 15.01 1939 s. 23]).

 

         „Gdy nadszedł czas nowego rozumienia Biblii i świadczenia całemu światu o Królestwie Bożym na ziemi, chrześcijanie, trzymający się Biblii jako Słowa Bożego, połączyli się w roku 1884, aby wspólnie badać Biblię i zdobytą znajomość jej przekazać swoim bliźnim. Założono więc w roku 1884 w stanie Pennsylvania w Stanach Zjednoczonych towarzystwo »Watch Tower Bible and Tract Society« (główna organizacja Świadków Jehowy) i dla ochrony jego praw zarejestrowano je wedle ustaw pozostałych krajów jako korporację prawną” (Krucjata przeciwko chrześcijaństwu 1939 s. 29).

 

         Ale to nie wszystko, bo przez wiele lat informacja o wierze w „Królestwo Boże na ziemi” znajdowała się w stałej stopce redakcyjnej czasopisma Strażnica, na drugiej stronie każdego egzemplarza:

         W angielskiej Strażnicy słowa poniższe zamieszczane były aż do 15 listopada 1942 roku (od 15 października 1931 roku):

 

         „Pismo Święte wyraźnie naucza (...)

Że świat się skończył; że Pan Jezus został przez Jehowę osadzony na stolicy autorytetu; że strącił szatana z nieba i przystąpił do ustanawiania Królestwa Bożego na ziemi” (Strażnica 01.08 1939 s. 228 [frazę „na ziemi” w polonijnej Strażnicy rozpoczęto opuszczać od 1940 roku, prawdopodobnie z oszczędności miejsca, choć była ona obecna już od 1 stycznia 1932 roku]).

 

         Również kolejny ważny podręcznik Świadków Jehowy nauczał o Królestwie „na ziemi”:

 

„Jeżeli w odpowiedzi na modlitwę Jezusa na tę ziemię ma przyjść Królestwo Ojca niebiańskiego,, to dlaczego miałaby ona być zniszczona w tym czasie albo kiedykolwiek później? Królestwo Boże przychodzi, aby tu pozostać po wszystkie czasy” (Bądź wola Twoja na ziemi 1964 [ang. 1958] s. 40 [rozdz. 2, par. 8]).

 

„Niewątpliwie Królestwo Boże przyjdzie na ziemię, a wówczas będzie się dziać na niej wola Boga” (jw. s. 40 [rozdz. 2, par. 9]).

 

         Co ciekawe, powyższa książka zachwalana była przez organizację Świadków Jehowy jeszcze w roku 1994, w artykule pt. Jak urządzić biblioteczkę teokratyczną:

 

„Książki, które omawiają poszczególne fragmenty Biblii werset po wersecie

(Przykłady: Największy ze wszystkich ludzi; Wspaniały finał Objawienia bliski!; »Narody mają poznać, że Ja jestem Jehowa« - jak?; »Bądź wola twoja na ziemi«)” (Strażnica Nr 21, 1994 s. 30).

 

         Jeszcze za życia kolejnego prezesa Towarzystwa Strażnica, a mianowicie F. Franza (zm. 1992) wydano śpiewnik, w którym jedna z pieśni mobilizowała Świadków Jehowy do oczekiwania na „Królestwo na ziemi”:

 

         „Słowo Boże w nas radość budzi już dziś, bo Królestwo na ziemię wkrótce ma przyjść” (Wysławiajcie Jehowę w pieśniach 1989 [ang. 1984], pieśń 23).

 

         Ten sam śpiewnik ukazał się jeszcze raz w wersji z dużym drukiem w roku 1993 (ang. 1992).

         Obowiązywał on Świadków Jehowy aż do roku 2009, gdy wydano nowy pt. Śpiewajmy Jehowie, który dostosowano do aktualnej doktryny Towarzystwa Strażnica (pieśni z niego rozpoczęto śpiewać dopiero od roku 2010):

 

         „Jaśniejsze światło nieuchronnie prowadzi do zmiany sposobu »śpiewania o prawdzie«. Ponad 20 lat Świadkowie Jehowy w wielu krajach z radością korzystali ze śpiewnika zatytułowanego WysławiajcieJehowęw pieśniach. Od chwili wydania go światło prawdy pojaśniało i niektóre używane dotąd wyrażenia stały się nieaktualne. Na przykład rozumiemy, że imię Jehowy będzie »uświęcone«, a nie »usprawiedliwione«. Dlatego też choćby ze względów doktrynalnych trzeba było zrewidować śpiewnik. Z tych i innych powodów Ciało Kierownicze podjęło decyzję o wydaniu nowego śpiewnika, zatytułowanego ŚpiewajmyJehowie. Liczbę pieśni zmniejszono do 135. Ponieważ jest ich mniej, łatwiej nam będzie nauczyć się na pamięć tekstów choćby niektórych z nich” (Strażnica 15.12 2010 s. 23).

 

         Widzimy więc, że aż do roku 2009 przewijała się u Świadków Jehowy nauka o „Królestwie Bożym na ziemi”.

 

         Warto też wspomnieć, że jeden z ‘dogmatycznych’ podręczników Świadków Jehowy wydany w roku 1991 (ang. 1985, 1989) również wskazywał, że królestwo może być „na ziemi”, bo nazwano je „ziemską dziedziną” tegoż królestwa:

 

         „Wyraz »Królestwo« może się też odnosić do panowania namaszczonego Króla albo do ziemskiej dziedziny, nad którą sprawuje władzę ten rząd niebiański” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 1991 s. 144).

 

         Ten sam podręcznik wydano też po polsku w roku 2001 (patrz jw. s. 145).

 

Królestwo Boże tylko w niebie?

 

         Równocześnie, przynajmniej od roku 1961, Towarzystwo Strażnica negowało zaistnienie przyszłego „Królestwa na ziemi”. Nie była ta negacja jednak przez wiele lat w pełni zauważalna przez Świadków Jehowy. Początkowo tylko jakby przeciwstawiano Królestwo Boże w niebie królestwom ziemskim.

         Oto przykładowe teksty dotyczące tego zagadnienia, pochodzące z materiałów pomocnych przy głoszeniu:

 

         „Królestwo niebiańskie; nie ziemskie 2Ty 4:18; 1Ko 15:50; Ps 11:4” (Szkice kazań 1961 s. 12, hasło Królestwo).

 

         „Królestwo niebiańskie; nie ziemskie...” (Biblijne tematy do rozmów 1977 s. 13, hasło Królestwo).

 

         Z czasem bardziej wyakcentowano kwestię królestwa, zamieniając frazę „nie ziemskie”, na bardziej stanowczą, „nie na ziemi”, co powinno Świadkom Jehowy ‘coś’ ukazywać:

 

         „Królestwo w niebie, nie na ziemi 2Tm 4:18; 1Ko 15:50; Ps 11:4” (Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata 1994 s. 439, Biblijne tematy do rozmów).

 

         Te same słowa zamieszczono już w roku 1981 w angielskim przekładzie Biblii Świadków Jehowy oraz w polskim przekładzie z roku 1997 (patrz Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 1997 s. 1654).

 

         Jednak prawdziwy przełom w ‘uściślaniu’ nauki Świadków Jehowy nastąpił w roku 1996. Wtedy to opublikowano, w tak zwanych Pytaniach czytelników, zapytanie i następującą odpowiedź:

 

„Czasami słyszymy, jak bracia w swych wypowiedziach lub modlitwach mówią, że Królestwo Boże przyjdzie na ziemię. Czy jest to poprawne sformułowanie?

Jeżeli chodzi o ścisłość, Pismo Święte nie ujmuje tak tej sprawy. Królestwo Boże to rząd niebiański. (...) Królestwo to zostało ustanowione w roku 1914 w niebie i nigdy nie będzie przeniesione do przywróconego ziemskiego raju ani gdziekolwiek indziej. (...) Czy to znaczy, że już nie powinniśmy prosić Boga słowami zawartymi w Modlitwie Pańskiej: »Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi«? (Mateusza 6:10). Wprost przeciwnie, modlitwa ta jest stosowna i wciąż kryje w sobie bogactwo treści. (...) Powinniśmy jednak pamiętać, że Królestwo nie przyjdzie na planetę Ziemię w sensie literalnym. Rząd Królestwa mieści się nie na ziemi, lecz w niebie” (Strażnica Nr 11, 1996 s. 31).

 

Skorowidz do publikacji Świadków Jehowy, odsyłając do cytowanego czasopisma, skrótowo podaje:

 

„Królestwo (...) nie przyjdzie na ziemię w sensie literalnym: w96 1.6 31” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000, 2003 s. 231).

 

         Obecnie, zamiast określenia „Królestwo Boże na ziemi”, Towarzystwo Strażnica stosuje inne określenie, a mianowicie „ziemska dziedzina” królestwa:

 

„Lojalne »drugie owce» Chrystusa oczekują czasu, gdy ich Król w dowód uznania powie im: »Chodźcie, pobłogosławieni przez mego Ojca, odziedziczcie królestwo [jego rajską, ziemską dziedzinę] przygotowane dla was od założenia świata« (Jana 10:16; Mateusza 25:34)” (Strażnica Nr 9, 2006 s. 31).

 

         Widzimy z powyższego, że Towarzystwo Strażnica, które przez wiele lat nauczało o „Królestwie Bożym na ziemi”, teraz zaprzecza istnieniu takowego, a w zamian wprowadziło „ziemską dziedzinę” tego królestwa. Nie obyło się przy tym bez ingerencji w tekst biblijny, któremu nadano nowe znaczenie, odpowiednie do potrzeb tej organizacji.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane