Włodzimierz Bednarski

Jehowa jako Imperator i Dyktator oraz inne określenia używane przez Świadków Jehowy wobec swego Boga

dodane: 2018-03-14
Towarzystwo Strażnica zwalcza wiele określeń, którymi nazywają Boga chrześcijanie. Szczególnie nie odpowiada mu termin Trójca. A jak Boga nazywają publikacje Świadków Jehowy? Artykuł nasz zbiera różne tytuły Boga z publikacji Towarzystwa Strażnica. Prawie wszystkie są niebiblijne.

Jehowa jako Imperator i Dyktator oraz inne określenia używane przez Świadków Jehowy wobec swego Boga

 

         Świadkowie Jehowy wprost nienawidzą określenia „Trójca Święta”. Kojarzy się ono im tylko z szatanem! Oto kilka takich przykładowych wypowiedzi Towarzystwa Strażnica na ten temat:

 

         „Jest to prosta prawda, w przeciwieństwie do dogmatu o Trójcy, który okazuje się kłamstwem. Twórcą jego musi więc być stworzenie duchowe, nazwane »Diabłem i Szatanem, który wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię«” (Strażnica Nr 17, 1988 s. 20).

 

         „Czym więc jest dogmat o Trójcy? Jest to w gruncie rzeczy nauka pogańska, której nadano pozory chrześcijańskiej. Została rozkrzewiona przez Szatana po to, żeby zwieść ludzi i żeby Bóg stał się dla nich kimś niezrozumiałym i tajemniczym” (Strażnica Nr 15, 1992 s. 23).

 

         „Szatan już od stuleci zaślepia serca i umysły ludzi, szerząc fałszywe, zwodnicze nauki. Propaguje doktrynę o Trójcy, nieśmiertelności duszy i piekle” (Nasza Służba Królestwa Nr 7, 2008 s. 1).

 

„Ale Szatan zasiał pomiędzy nich chwasty, czyli fałszywych uczniów. I rzeczywiście, w ciągu stuleci po śmierci Jezusa pojawiło się ich wielu. Fałszywi uczniowie propagowali odstępcze nauki, takie jak dogmat o Trójcy, według którego istnieje jeden Bóg w trzech osobach” (Prawdziwa wiara klucz do szczęśliwego życia 2010 s. 24).

 

         Towarzystwo Strażnica podaje też, że termin „Trójca” jest niebiblijny:

 

Trójca (...) słowo Trójca nie występuje w Nowym Testamencie, doktryna trynitarna nie jest w nim wyłożona wprost...” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2001-2015 2016 s. 629).

 

         Czy zatem Świadkowie Jehowy używają tylko terminów biblijnych, określając nimi swego Boga Jehowę?

         Wręcz przeciwnie! Wymyślają oni co rusz dla Jehowy nowe nazwy, określenia czy tytuły, które nie mają nic wspólnego z Biblią i w której wcale nie występują.

         Kiedyś opisaliśmy kilkanaście takich tytułów w artykule pt. Jehowa jako elektrownia i Dyspozytor oraz inne Jego określenia według Towarzystwa Strażnica.

http://www.piotrandryszczak.pl/polemika2/jehowa-jako-elektrownia-i-dyspozzytor-oraz-inne-jego-okreslenia-wedlug-towarzystwa-straznica.html

 

         Oto rozdziały, które zawarliśmy w tym tekście:

 

         Bóg jako elektrownia;

         Bóg jako akumulator;

         Bóg jako Dyspozytor;

        Bóg jako Prorok;

         Bóg jako Dziadek i Senior;

         Bóg jako Teokrata;

         Inne określenia Boga.

 

         Wspomniane Inne określenia Boga to:

 

         szef jakiegoś warsztatu;

         prezydent banku

         Protektor

         Bojownik

         Organizator

         Ewangelizator

         Nadzorca

         Grammarian [Gramatyk]

 

         Dziś możemy tę listę tytułów i określeń Jehowy poszerzyć o następne, których nie ma w Biblii. Posłużymy się oczywiście cytatami z publikacji Świadków Jehowy.

 

         Oto inne tytuły, które omawiamy w naszym tekście:

 

         Rachmistrz

         Imperator

        Suweren

         Dyktator

         Autokrata

         Organizator

         Bezpartyjny

         Interpretator

         Posiadacz

         Rozkazodawca

         Obserwator

         Większy Dariusz

         Większy Faraon

         Jehowa – zobrazowany przez Lamecha

Jehowa – zobrazowany przez Ozeasza

 

Rachmistrz (od roku 1889)

 

         Wydaje się, że po raz pierwszy Jehowę nazwano „Rachmistrzem” w roku 1889, ale w języku polskim nastąpiło to znacznie później.

 

Great Time-Keeper [z czasem zmieniono pisownię na Timekeeper] (ang. Nadszedł Czas 1889 s. 50 [w polskim odpowiedniku z roku 1919 na s. 51 nie padają te słowa]).

 

         „(...) a pełen poszanowania Badacz Pisma Świętego nie będzie ignorował wzmianki, pochodzącej od tak wielkiego Rachmistrza Czasu” (Strażnica 01.01 1923 s. 4 [ang. 15.11 1922 s. 356]).

 

„Przez tą metodę Jehowa, który jest akuratnym Rachmistrzem względem swoich zamiarów, obrazowo przepowiedział, że »czasy pogan«, albo »siedem czasów«, będą się przedłużać aż do jesieni r. 1914 po Chr.” („Prawda was wyswobodzi” 1946 [ang. 1943] s. 224).

 

         Z czasem w języku polskim termin „Rachmistrz” zamieniono na „Dyspozytor czasu”, co opisaliśmy w wymienionym wcześniej artykule.

 

Imperator (od roku 1890)

 

         Wydaje się, że po raz pierwszy Jehowę nazwano„Imperatorem” w roku 1890. Później też pisano o „imperium” Jezusa i Boga:

 

that of Jehovah, the great Emperor of the Universe (1 Cor. 15 :27, 28) (ang. Strażnica listopad 1890 s. 1260 [reprint])

 

(...) the great Emperor of the Universe has had sufficient (ang. Strażnica 01.11 1919 s. 328).

 

(...) the great Emperor of the universe, Jehovah God. (ang. Strażnica 01.10 1934 s. 292).

 

„Jego zamiarem jest, aby Jezus Chrystus miał z sobą spółuczestników w liczbie stu czterdziestu i czterech tysięcy, którzy będą stanowić część Jego imperjum [ang. his empire, s. 188]. W budowaniu tego imperjum Bóg nie śpieszył się, lecz postępował stale majestatycznie według swego upodobania” (Wyzwolenie 1929 [ang. 1926] s. 190).

 

         Termin ten z czasem został odebrany Jehowie oraz Jezusowi i przerzucony na ludzkich imperatorów (Hitler, Stalin).

 

Suweren (od roku 1882)

 

„Jako Suweren, Jehowa ma prawo upoważniać innych do rządzenia” (Wnikliwe poznawanie Pism 2006 t. 2, s. 1183).

 

Dyktator (od roku 1932)

 

         Wydaje się, że po raz pierwszy Jehowę nazwano „Dyktatorem” w roku 1932:

 

Jehovah is supreme, the Most High, and absolute Dictator over his organization (ang. Strażnica 15.08 1932 s. 243).

 

Prawowity dyktator Jehowa jest Bogiem porządku, a to samo przez się jest dowodem, że ma organizację. On jest naczelną władzą. Najwyższym i absolutnym dyktatorem swojej organizacji” (ZłotyWiek 01.11 1934 s. 3).

 

„Jehowa jest jedynym prawowitym dyktatorem” (ZłotyWiek 01.11 1934 s. 7).

 

„Te słowa psalmisty znajdą zupełne zastosowanie z chwilą, gdy rząd Boży obejmie władzę nad ziemią. Wówczas nie będzie tyranów, którzy by według swego widzimisie mogli przeprowadzić podział ziemi. Dyktatorami świata będą Jehowa Bóg i jego Król, Chrystus Jezus” (Złoty Wiek 15.12 1935 s. 11).

 

Prawowity dyktator JEHOWA jest Bogiem porządku, a to samo przez się jest dowodem, że ma organizację. On jest naczelną władzą, Najwyższym i absolutnym dyktatorem swojej organizacji” (Rząd – tajenie prawdy. Dlaczego? 1935 s. 42; por. 46 – „Prawowity dyktator ziemi Organizacja najwyższego dyktatora, Jehowy Boga”; s. 48, 53 [są dwie wersje tej broszury i tylko w jednej jest rozdział o dyktatorze]).

 

         Okazuje się jednak, że przynajmniej w jednej publikacji z roku 1902 C. T. Russell nazwał Jehowę „Dyktatorem”, ale później na 30 lat porzucono ten tytuł:

 

„Jehowa, nasz Bóg, jest dyktatorem (...) Jako Dyktator wyznaczył Chrystusa Jezusa jako »Głowę ciała, kościoła«” (ang. Strażnica 01.04 1902 s. 2984, 2985 reprint).

 

         Termin ten z czasem został odebrany Jehowie i przerzucony na ludzkich dyktatorów (Hitler, Stalin).

 

 

Autokrata (od roku 1889), Jezus Carem (od roku 1898)

 

         Już w roku 1889 C, T. Russell nazwał Boga Autokratą. Później także Jezusa zrobił Autokratą, nadając mu też tytuł Cara:

 

         „Ale wbrew oczekiwaniom niektórych, ten wielki rząd będzie, nie republiką, nie socjalistycznym układem w jakimkolwiek sensie, ale monarchią. Przeciwnie, nie będzie to nawet monarchia ograniczona, ale monarchia imperialna i autokratyczna. Jehowa nasz Bóg będzie Autokratą i jego wola będzie egzekwowana na ziemi; a wszyscy, którzy nie będą chętnie i serdecznie przestrzegać jego sprawiedliwych praw, gdy otrzymają obszerną wiedzę i umiejętności, zostaną odcięci – umrą we wtórej śmierci, życie na zawsze wygaśnie. Wtedy też będzie klasa arystokratyczna; klasa, którą wielki Autokrata wywyższy do potęgi, wielkiej chwały i wyróżnienia...” (ang. Strażnica listopad/grudzień 1889 s. 1163 [reprint] – But contrary to the expectations of some, this great government will be, not a republic, not a socialistic arrangement in any sense, but a monarchy. Nay, it will not even be a limited monarchy, but an imperial and autocratic one. Jehovah our God will be the Autocrat and his will shall be enforced in the earth; and all who will not gladly and heartily obey his righteous laws when granted ample knowledge and ability, shall be cut off shall die the second death, have life forever extinguished. And there will be an aristocratic class then, too; a class whom the great Autocrat will exalt to power and great glory and distinction...).

         Patrz też ang. Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem 1911, 1923 s. 70 – Autocrat (w polskiej ed. 1920, 1925 – „władca” s. 77).

 

         „Pismo Święte proponuje, aby nowy zmysł, który osiągnął kontrolę, obrał sobie przewodniczącego, głowę, i że ta głowa lub przewodniczący naszego każdego talentu ma kierować wszystkimi naszymi interesami, wszystkimi naszymi wysiłkami, powinien być Chrystus Jezus nasz Pan. Talenty te proponują, abyśmy oddali pełną władzę i moc w ręce Pańskie, aby Jego wola i słowo było naszą wolą, naszym prawem. A jak to bezpiecznym jest dla nas dopuścić takiego Cara, takiego autokratę, by kontrolował nami, stąd nauczymy się jak poznać Go jako wyobrażenie sprawiedliwości, mądrości i miłości. Bezpiecznie możemy powierzyć nasze sprawy w Jego ręce” (ang. Strażnica 15.07 1898 s. 2337 [reprint] – (...) the Scriptures propose that the new mind, having obtained the control, shall elect a Speaker, a head, – and that that head or Speaker for our every talent, directing all our interests and all our efforts, shall be Christ Jesus our Lord. They propose that we shall place full authority and power in the hands of the Lord, so that his word and will shall be our will, our law. And how safe it is for us to admit such a Czar, such an autocrat, to control us, since we have learned to know him as the very embodiment of justice, wisdom, and love. Safely we can trust our affairs in his hands).

         Patrz też Walka Armagieddonu 1919 s. 782-783 (o autokratycznym rządzie Chrystusa); ang. Strażnica 15.06 1908 s. 4193, reprint – IMMANUEL'S KINGDOM AUTOCRATIC.

 

 

 

Organizator (od roku 1939)

 

         O tytule „Organizator” wspomnieliśmy już w poprzednim artykule, ale nie byliśmy świadomi, że stosowany był on już od roku 1939 (patrz ang. Strażnica 01.12 1939 s. 355) i używany jest do dziś. Występuje on w kilku wariantach („wielki”, „doskonały”, „Najwyższy”, „Największy”):

 

„wielki Organizator” („To znaczy życie wieczne” 1958 [ang. 1950] rozdz. XII, akapit 2);

 

„doskonały Organizator” – Strażnica 01.06 2011 s. 13;

 

„Najwyższy Organizator”, „Największy Organizator” – Strażnica Nr 17, 1989 s. 19;

 

„Co cię przekonuje, że Jehowa jest doskonałym Organizatorem?” (Strażnica listopad 2016 s. 9).

 

Bezpartyjny (od roku 1932)

 

         Być może tylko jeden raz w publikacjach Świadków Jehowy nazwano Jehowę „bezpartyjnym”:

 

„Wobec tego, że Bóg zawsze jest sprawiedliwy względem swych stworzeń, przeto nikogo nie może krzywdzić, ani nikogo wyróżniać. Zawsze jest bezpartyjnym. – Jakóba 3:17” (Złoty Wiek 01.01 1932 s. 7).

 

Interpretator (od roku 1945)

 

         Wydaje się, że po raz pierwszy o Jehowie jako Interpretatorze napisano w roku 1945 (patrz Theocratic Aid to Kingdom Publishers 1945 s. 250; ang. Strażnica 15.05 1947 s. 158). Później pisano też o tym w polskiej publikacji:

 

„Bóg jest Interpretatorem i Nauczycielem przez Chrystusa” (Strażnica Nr 14, 1952 s. 10 [ang. 01.02 1952 s. 79]).

 

         Obecnie pisze się o tym, że Jehowa „objaśnia”, a nie „interpretuje”:

 

„Jehowa poświęca uwagę swym sługom i objaśnia im tę wizję oraz jej wpływ na ich życie (Psalm 25:14)” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 246).

 

Posiadacz

 

         Tytuł Jehowy „Posiadacz” pojawił się u Świadków Jehowy prawdopodobnie około roku 1950, gdy wydawać zaczęli oni swoją Biblię po angielsku. Po polsku termin angielski owner oddawano też jako „właściciel”:

 

         „To znaczy, był władaniem sprawowanym przez Boga, Stwórcę, będącego wielkim Posiadaczem ziemi, na której żyje człowiek. ” (Co religia uczyniła dla ludzkości? 1951 rozdz. IV, par. 1).

 

„Jako Wszechwładny Pan oraz Posiadacz-Małżonek Jehowa miał prawo wymagać wyłącznego oddania od sprzymierzonego z Nim narodu izraelskiego” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 9 s. 2).

Patrz też Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 312 – „Dlatego na czołach mają wyraźnie wypisane imię Boga, jako ich Posiadacza”).

 

Rozkazodawca

 

Tytuł „Rozkazodawca” w języku angielskim w publikacjach Świadków Jehowy występuje już na długo przed rokiem 1950 (ang. Commander), ale w języku polskim wydaje się, że dopiero pojawia się on od roku 1951 (tak określali oni Jehowę i Jezusa). Wcześniej termin angielski bywał różnie tłumaczony na język polski (np. „Dowódca” – Ochrona 1936 s. 39):

 

         „Wskutek swego zbuntowania się przeciw nakazowi egzekucji, którą rozporządził jego niebiański Rozkazodawca, Saul popełnił grzech wróżbiarstwa...” (Co religia uczyniła dla ludzkości? 1951 rozdz. XII, par. 6).

 

„Jozue rozumie, iż prawdziwym Wodzem i Rozkazodawcą jest Jehowa...” („Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” 1998 s. 43 por. ed. z roku 1965 t. 1, s. 49 – „wodzowi i rozkazodawcy” ).

 

„Świadkowie zdają sobie sprawę, że ich Rozkazodawcami są Jehowa Bóg i Jezus Chrystus, toteż mimo napotykanego sprzeciwu wytrwale głoszą orędzie Królestwa” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 674).

 

         Widocznie termin „Dowódca” za bardzo się kojarzył Świadkom Jehowy z armiami tego świata, dlatego zmienili go z czasem na „Rozkazodawcę”.

 

Obserwator (od roku 1957)

 

         Po raz pierwszy „Obserwatorem” nazwano Jehowę w wydanej przez Świadków Jehowy angielskiej Biblii w roku 1957 (patrz New World Translation of the Holy Scriptures 1957 Volume III) w tekście Hi 7:20 (ang. Observer).

 

         „Jeśli zgrzeszyłem, cóż zdziałam przeciwko tobie, Obserwatorze ludzkości?” (Hi 7:20, Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 1997).

 

„Hiob walczy o swą prawość w oczach Boga, »Obserwatora ludzkości« (7:20)” („Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” 1998 s. 97).

 

         Z czasem Towarzystwo Strażnica wymyśliło też dla Świadków Jehowy „klasę obserwatora”:

 

„Jak wskazują na to dowody, tę klasę »obserwatora« powołał Jehowa Bóg za pośrednictwem Jezusa Chrystusa” (Strażnica Rok CII [1981] Nr 1 s. 15).

 

Większy Dariusz (od roku 1934)

 

Określenie „Większy Dariusz” Świadkowie Jehowy wprowadzili dla Jehowy w roku 1934, jak na to wskazuje ich angielski skorowidz:

 

Jehovah (...)

pictured by (...) Darius the Mede: (...) w34 346, 356 (Watch Tower Publications Index 1930-1985 1986 s. 651).

 

„Panowanie Cyrusa zobrazowało panowanie Chrystusa Jezusa, onego »męża, który jest towarzyszem moim [to jest Jehowy, Wielkiego Darjusza]«” (Strażnica 15.02 1935 s. 62 [ang. 15.12 1934 s. 381]

 

„W owym roku Jehowa Bóg, Większy Dariusz, oraz Jezus Chrystus, Większy Cyrus, tak pokierowali sprawami, że religia fałszywa utraciła władzę nad sługami Jehowy” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 260).

         Patrz też “Let Your Kingdom Come” 1981 s. 165 (Greater Darius, Jehovah God, and the Greater Cyrus, Christ Jesus).

 

         Tytuł „Większego Dariusza” dla Jehowy uznawany jest u Świadków Jehowy do dziś (patrz Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000, 2003 s. 183 – „Jehowa (...) zobrazowany przez... (...) Dariusza Meda”).

 

Większy Faraon (od roku 1937)

 

Określenie „Większy Faraon” Świadkowie Jehowy wprowadzili dla Jehowy w roku 1937, jak na to wskazuje ich angielski skorowidz:

 

Pharaon (...)

pictures Jehovah: (...) w37 53, 67, 85, 88 (Watch Tower Publications Index 1930-1985 1986 s. 651).

 

         „Chrystus Jezus (...) jako Większy Józef, stojąc teraz przed Jehową, Większym Faraonem, otrzymał moc zdjąć pieczęcie i otworzyć proroctwa z tych ksiąg...” (Strażnica 15.04 1937 s. 117 [ang. 15.02 1937 s. 53]).

 

„Przyszli do większego Józefa, do Jezusa Chrystusa, który reprezentuje większego Faraona, to jest Jehowę Boga” (Strażnica Nr 10, 1953 s. 13 [ang. 01.12 1952 s. 733]; patrz też Strażnica Nr 10, 1970 s. 17).

 

„Dzisiaj to nie faraon jest władcą. Suwerenem Wszechświata jest Jehowa Bóg, Większy Faraon” (Survival Into a New Earth 1984 s. 79).

 

         Tytuł Faraona dla Jehowy uznawany jest u Świadków Jehowy do dziś (patrz Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000, 2003 s. 129 – „Faraon (...) wyobraża Jehowę”).

 

         Co ciekawe „większym faraonem” nazywają też Świadkowie Jehowy szatana:

 

„Osoby te wraz z ostatkiem pomazańców tęsknią do całkowitego wyzwolenia z pozaobrazowego Egiptu, światowego systemu rzeczy, którego bogiem jest większy faraon, Szatan Diabeł” (Strażnica Nr 17, 1989 s. 15).

 

         Zapewne Świadkowie Jehowy starają się odróżnić jakoś tych dwóch „większych faraonów”.

 

Jehowa – zobrazowany przez Lamecha

 

         Angielski skorowidz do publikacji Świadków Jehowy, obejmujący lata 1930-1985, nie uwzględnia poniższego obrazu, w którym Lamech przedstawia Jehowę. Jednak przynajmniej jedna z publikacji z roku 1938 taką naukę ukazuje:

 

         „(...) Lamech, który przedstawiał Jehowę Boga; Noe, który przedstawiał Chrystusa Jezusa i członki Jego Ciała, oraz arka, obraz organizacji Syjonu, której Głową i Budowniczym z Bożego rozkazu jest Chrystus Jezus; potop, obraz Armagedonu.” (Spojrzyj faktom w oczy 1938 s. 38; por. s. 35-36).

 

         „Ojciec Noego nazywał się Lamech, a imię znaczy »potężny«. Lamech odgrywał w dramacie potopu rolę Jehowy, wszechmogącego Boga, którego moc nie zna granic, a który jest Ojcem Chrystusa Jezusa” (jw. s. 35-36).

 

         W ostatnich latach nie przywoływano takiego obrazu w publikacjach Świadków Jehowy, w którym Lamech odgrywał Jehowę.

 

Jehowa – zobrazowany przez Ozeasza

 

         Jak wskazuje angielski skorowidz do publikacji Świadków Jehowy, obejmujący lata 1930-1985, tylko jeden raz posłużono się obrazem Ozeasza, który obrazował Jehowę:

 

„Ozeasz w tym proroczym dramacie, w którym posłusznie odegrał przewidzianą rolę, zobrazował samego Jehowę” (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 19 s. 13).

 

         W ostatnich latach nie przywoływano takiego obrazu w publikacjach Świadków Jehowy, w którym Ozeasz odgrywał Jehowę.

 

         Podsumowanie

 

         Być może w obecnych latach będzie mniej identyfikacji czy zobrazowań dotyczących Boga w publikacjach Świadków Jehowy, gdyż Towarzystwo Strażnica ogłosiło to niedawno.

         Poinformowało ono, że będzie stosować mniej ‘symboliki’ co do różnych postaci biblijnych. W Strażnicy z 15 marca 2015 roku zamieściło ono takie oto pytanie czytelników:

 

„W przeszłości w naszych publikacjach często wspominano o pierwowzorach i ich odpowiednikach, ale w ostatnich latach pisze się o tym rzadko. Dlaczego?” (Strażnica 15.03 2015 s. 17).

 

         W długiej odpowiedzi na powyższe pytanie napisano między innymi następująco:

 

         „Człowiek nie potrafi ustalić, które relacje biblijne stanowią zapowiedź przyszłych rzeczy, a które nie. Mądrze zatem kierować się następującą zasadą: kiedy Biblia mówi, że jakaś postać, wydarzenie lub przedmiot wyobraża coś jeszcze, to je za takie uważamy. Jeśli natomiast nie daje ku temu wyraźnych podstaw, powinniśmy być ostrożni w przypisywaniu symbolicznego znaczenia jakiejś osobie lub relacji. (...) Dlatego z tych właśnie względów w ostatnich latach nasze publikacje kierują uwagę nie na prorocze pierwowzory i ich odpowiedniki, lecz na praktyczne lekcje płynące z relacji biblijnych” (Strażnica 15.03 2015 s. 18).

 

         Widzimy z powyższego, że Towarzystwo Strażnica nadało swemu Bogu wiele określeń i tytułów. Jedne z nich z czasem odrzuciło, inne zachowało do dziś.

         Rzeczywiście dla Świadków Jehowy Jehowa jest „Imperatorem” i „Dyktatorem” skoro ma zniszczyć chrześcijaństwo, które zakładał według Świadków Jehowy Jezus Chrystus:

 

„(...) że Królestwo jego nastało i że w posłuszeństwie względem przykazań Pańskich musimy obwieszczać to świadectwo wszystkim narodom i uświadomić władców i lud o okrutnej i uciemiężającej organizacji szatana, szczególnie ze wskazaniem na »chrześcijaństwo«, jako na najohydniejszą część jego widzialnej organizacji, i zapowiedzieć im zamiar Boży co do zmiażdżenia w krótkim czasie szatańskiej organizacji...” (Królestwo nadzieja świata 1931 s. 34).

 

„Nadto Jehowa położył w swym Synu Jezusie Chrystusie fundament pod chrystianizm i uczynił go pierwszym chrześcijaninem” (Chrześcijaństwo czy Chrystianizm – które z nich jest„Światłem Świata”? 1955 s. 28 [ang. s. 29]).

 

         Nadmieniamy, że podobne zagadnienia omawialiśmy kiedyś w następujących artykułach:

 

Kim był i jest Jezus Chrystus dla Towarzystwa Strażnica?

Jezus, Jehowa czy szatan „większym Nabuchodonozorem”?

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane