Włodzimierz Bednarski

Jezus, Jehowa czy szatan „większym Nabuchodonozorem”?

dodane: 2016-10-26
Świadkowie Jehowy stosują w swoich naukach specyficzną symbolikę. Sam tytuł naszego artykułu wiele już mówi. Jednak nasz tekst omawia szeroko to zagadnienie. Warto się zapoznać z tym elementem nauk Towarzystwa Strażnica.

Jezus, Jehowa czy szatan „większym Nabuchodonozorem”?

 

         Towarzystwo Strażnica przez wiele lat doszukiwało się w Starym Testamencie zapowiedzi ‘proroczych’ dla tej organizacji (np. kongresy organizacji zapowiedziane były ponoć przez proroka Daniela!), jej działań oraz wyszukiwało w nim elementy scenariusza dla swych oczekiwań armagedonowych i działań Jezusa.

         Od początku lat 30. XX wieku wielokrotnie przypisywano też Chrystusowi jakieś imiona, tytuły czy funkcje, które posiadały różne osoby starotestamentalne.

Przykładowo Jezus był dla Świadków Jehowy „większym Cyrusem”, większym Nabuchodonozorem”, czy wcześniej nawet „rzeczywistym papieżem” (!):

 

„Bo jest Panem panów i Królem królów. – Ma całą sytuacyę w doskonałej kontroli – jest rzeczywistym papieżem [ang. real Pope]. – 1 Tym. 6:15; Obj. 19:16” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. 321-322).

 

Poniżej wskażemy najważniejsze teksty dotyczące naszego zagadnienia.

         Jednak w roku 2015 organizacja ta zapowiedziała wycofanie się z szerokiego stosowania „pierwowzorów” i „odpowiedników”. W Strażnicy z 15 marca 2015 roku Towarzystwo Strażnica zamieściło takie oto pytanie czytelników:

 

„W przeszłości w naszych publikacjach często wspominano o pierwowzorach i ich odpowiednikach, ale w ostatnich latach pisze się o tym rzadko. Dlaczego?” (Strażnica 15.03 2015 s. 17).

 

         W długiej odpowiedzi na powyższe pytanie napisano między innymi następująco:

 

         „Człowiek nie potrafi ustalić, które relacje biblijne stanowią zapowiedź przyszłych rzeczy, a które nie. Mądrze zatem kierować się następującą zasadą: kiedy Biblia mówi, że jakaś postać, wydarzenie lub przedmiot wyobraża coś jeszcze, to je za takie uważamy. Jeśli natomiast nie daje ku temu wyraźnych podstaw, powinniśmy być ostrożni w przypisywaniu symbolicznego znaczenia jakiejś osobie lub relacji. (...) Dlatego z tych właśnie względów w ostatnich latach nasze publikacje kierują uwagę nie na prorocze pierwowzory i ich odpowiedniki, lecz na praktyczne lekcje płynące z relacji biblijnych” (Strażnica 15.03 2015 s. 18).

 

         W publikacji z 15 czerwca 2015 roku przypomniano tę kwestię skrótowo:

 

„Dlaczego w ostatnich latach rzadko omawia się w naszych publikacjach biblijne pierwowzory i ich odpowiedniki?

W Biblii czytamy, że niektóre postacie były pierwowzorami czegoś większego, jak o tym świadczy przykład z Listu do Galatów 4:21-31. W przeciwnym razie najlepiej nie doszukiwać się symbolicznego znaczenia. Możemy jednak wyciągać lekcje z wydarzeń oraz postępowania osób opisanych w Biblii (Rzym. 15:4)” (Strażnica 15.06 2015 s. 32).

 

Wynika z powyższych słów, że Świadkowie Jehowy obecnie ograniczają czy ograniczą stosowanie swojej ‘dowolnej’ symboliki.

         Wydaje się, że powodem tego jest to, że organizacja ta pogubiła się już w tych „pierwowzorach” i ich „odpowiednikach”!

Oto przykładowo dla Towarzystwa Strażnica starożytny Egipt „wyobrażał świat Szatana”, a przedstawiciele tego Egiptu wyobrażali „wielką rzeszę” Świadków Jehowy!

Dla myślącego głosiciela tej organizacji może zdawać się to absurdem, bo czyż zgodzą się oni z tym, że mają coś wspólnego z szatanem:

 

„Egipt (starożytny) (...) wyobraża świat Szatana” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000, 2003 s. 120).

 

„Egipt (starożytny) (...) przedstawiciele wyobrażają »wielką rzeszę«” (jw. s. 120).

 

         Inne „wyobrażenie” Towarzystwa Strażnica sugeruje, że Świadkowie Jehowy mają coś wspólnego z ONZ (!):

 

„Asyria (...) przedstawiciele wyobrażają »wielką rzeszę«” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000, 2003 s. 26).

 

„Asyria (...) wyobraża ONZ” (jw. s. 26).

 

         Poniżej zamieszczamy najważniejsze pierwowzory i odpowiedniki zastosowane przez Towarzystwo Strażnica względem Jezusa, Ducha Świętego, Jehowy i szatana.

Pomijamy tu takie określenia jak „Większy Mojżesz”, „Większy Jozue”, „Większy Salomon” (Strażnica 15.12 2011 s. 8) czy „Większy Dawid” (Strażnica Nr 5, 2007 s. 23), bo te osoby rzeczywiście według Biblii zapowiadały w pewien sposób Chrystusa. Jednak określeń takich w Nowym Testamencie nie znajdziemy. Owszem jest na przykład zwrot „tu jest coś więcej niż Salomon” (Mt 12:42), ale nie ma stwierdzenia „Większy Salomon”.

 

         Nieosobowy „duch święty” zobrazowany przez osobę Eliezera

 

         Interesujące jest to, że Towarzystwo Strażnica, które nie uznaje osobowości Ducha Świętego, uważa, iż osoba Eliezera wyobraża tego ‘nieosobowego ducha’ (!):

 

„Imię Eliezer znaczy »Bóg mój wspomożycielem«. Człowiek ów z uwagi na swe imię, jak też postępowanie trafnie wyobraża świętego ducha, którego Większy Abraham, Jehowa Bóg, wysłał do odległej krainy, to znaczy na naszą ziemię, by wybrać odpowiednią partnerkę dla Większego Izaaka, Jezusa Chrystusa (Jana 14:26; 15:26)” (Strażnica Nr 13, 1989 s. 27).

 

„Duch święty (...) zobrazowany przez... Eliezera, sługę Abrahama” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000, 2003 s. 111).

 

      

         Ta nauka została przypomniana przez Towarzystwo Strażnica w roku 1948, choć istniała już wcześniej:

 

         pictured by Abraham’s servant: w60 524; sr55 224-225; w52 730; w48 326-328 (Watch Tower Publications Index 1930-1985 1986 s. 398).

 

         „Eliezer wyobraża tutaj pocieszyciela czyli ducha świętego...” (Powrót naszego Pana 1925 s. 47).

         Jehowa – Większy Abraham

 

„Człowiek ów z uwagi na swe imię, jak też postępowanie trafnie wyobraża świętego ducha, którego Większy Abraham, Jehowa Bóg...” (Strażnica Nr 13, 1989 s. 27).

 

         Jehowa – obrazowany przez Jakuba

 

„Kogo może przedstawiać Jakub, hebrajski patriarcha i ojciec Józefa oraz jego braci? Chyba dobrze obrazuje wielkiego Ojca Jezusa Chrystusa i zarazem Ojca naśladowców Chrystusa – mianowicie Jehowę Boga” (Strażnica Nr 10, 1970 s. 17).

 

         Jehowa – zobrazowany przez Ozeasza

 

„Ozeasz w tym proroczym dramacie, w którym posłusznie odegrał przewidzianą rolę, zobrazował samego Jehowę” (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 19 s. 13).

 

         Jehowa – Większy Dariusz

 

„W owym roku Jehowa Bóg, Większy Dariusz, oraz Jezus Chrystus, Większy Cyrus, tak pokierowali sprawami, że religia fałszywa utraciła władzę nad sługami Jehowy” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 260).

 

         Szatan – Większy Sennacheryb

 

„Po tym zwycięstwie Jehowy większy Sennacheryb, Szatan Diabeł, i wszystkie jego demoniczne anioły znajdą się w otchłani, gdzie będą unieruchomieni przez 1000 lat rządów odpowiednika Ezechiasza, Jezusa Chrystusa” (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 15 s. 19).

 

         Szatan – zobrazowany przez króla Szeszaku

 

„Na koniec czytamy: »Król Szeszaku niechaj pije po nich«. Kto jest tym »królem Szeszaku«? Szeszak to nazwa symboliczna, kryptonim, czyli zaszyfrowane określenie Babilonu. Niewidzialnym królem Babilonu był Szatan” (Strażnica Nr 5, 1994 s. 21).

 

         Szatan – zobrazowany przez króla Tyru

 

„Szatan (...) zobrazowany przez (...) króla Tyru (Eze 28)” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2001-2010, 2011, hasło Szatan).

 

         Jednak pod względem liczby określeń wszystkie inne osoby przewyższa Jezus. Towarzystwo Strażnica nadaje mu dziesiątki określeń, z których najważniejsze wymieniamy poniżej (powyżej Większy Nabuchodonozor).

 

         Jehowa i szatan – więksi Faraonowie

 

         Dla Towarzystwa Strażnica faraon obrazował zarówno Jehowę jak i szatana.

 

Diabeł – Większy Faraon

 

„Osoby te wraz z ostatkiem pomazańców tęsknią do całkowitego wyzwolenia z pozaobrazowego Egiptu, światowego systemu rzeczy, którego bogiem jest większy faraon, Szatan Diabeł” (Strażnica Nr 17, 1989 s. 15).

 

         Jehowa – Większy Faraon

 

         „Przyszli do większego Józefa, do Jezusa Chrystusa, który reprezentuje większego Faraona, to jest Jehowę Boga” (Strażnica Nr 10, 1953 s. 13 [ang. 01.12 1952 s. 733]).

 

         Jezus – Większy Nabuchodonozor

 

         „Większy Nabuchodonozor, Chrystus Jezus, Egzekutor zarządzeń Jehowy i Możny Bojownik, wystąpi do dzieła na początku Armagedonu” (Strażnica 01.06 1937 s. 169 [ang. 01.04 1937 s. 104]).

 

         Ten Nabuchodonozor był dla Świadków Jehowy dziwną i uniwersalną postacią, bo zapowiadał sobą i swymi działaniami Jehowę, Jezusa i szatana!

         To wydaje się nieprawdopodobne, że osoby Boże ‘mieszano’ z szatanem i ciemiężycielem Izraelitów. Utworzono przez to jakąś triadę.

         Oto jak to przedstawia skorowidz Świadków Jehowy, który odsyła nas do konkretnych publikacji:

 

Nebuchadnezzar

pictures

Jehovah’s worldwide rulership: bp 20

Jesus: w80 5/15 17; (...)

Satan: w51 539; w49 312-313; w34 295, 307, 341; lt-2-30 311 (Watch Tower Publications Index 1930-1985 1986 s. 599).

 

         W jednej z przywołanych publikacji (bp 20) wspomniano, że Nabuchodonozor obrazował rządy Jehowy:

 

Nebuchadnezzar pictured Jehovah’s worldwide rulership. (The Government That Will Bring Paradise [Rząd, który ustanowi raj; po polsku brak] 1985, 1993 s. 20).

 

         Jezus – Większy Nebo

 

         „Imię Nabuchodonozor oznacza, że »Nebo (Prorok) jest opiekunem przeciw nieszczęściu«. Imię to właściwie odnosi się do Jezusa Chrystusa, wielkiego Proroka Jehowy. (...) szatan odniósłby pomyślność w tem wojowaniu, gdyby zasłanianie i opieka nie były im dawane przez Większego Nebo, Jezusa Chrystusa” (Strażnica 01.05 1934 s. 132 [ang. 01.02 1934 s. 36]).

 

         Jezus – Większy Noe

 

„Sabat kończący tydzień kieruje uwagę na pociechę i wytchnienie dla ludzkości w czasie Tysiącletniego Panowania Większego Noego, Jezusa Chrystusa” (Strażnica Nr 21, 1996 s. 9).

 

         Jezus – Większy Melchizedek

 

„W słusznym czasie Jehowa Bóg pośle Większego Melchizedeka, Jezusa Chrystusa, by wystąpił jako mężny Wojownik” (Strażnica Nr 13, 1990 s. 21).

 

         Jezus – Większy Izaak

 

„A gotowość Izaaka do poniesienia śmierci wskazuje na Większego Izaaka, Jezusa Chrystusa, który z miłości poddał się woli swego niebiańskiego Ojca (Łukasza 22:41, 42; Jana 8:28, 29)” (Strażnica Nr 13, 1989 s. 22).

 

         Jezus – Większy Józef

 

„Większym Józefem można nazwać Jezusa Chrystusa, widać bowiem między nimi uderzające podobieństwa” (Strażnica Nr 1, 1999 s. 30).

 

         Jezus – Większy Aaron

 

         „Należałoby się w takim razie spodziewać, że i większemu Aaronowi, Chrystusowi Jezusowi, będzie towarzyszyło święte, braterskie grono podkapłanów...” (Strażnica Nr 13, 1969 s. 2).

 

         Jezus – Większy Cyrus

 

„Spełniło się także w roku 1919, kiedy to ostatek pomazańców został wyzwolony z „Babilonu Wielkiego” przez Większego Cyrusa, Jezusa Chrystusa (Objawienie 18:2; Izajasza 44:28)” (Strażnica Nr 7, 2007 s. 26).

 

         Jezus – Większy Izajasz

 

„Kilka wieków po śmierci tego proroka pojawił się ktoś, kogo można nazwać Większym Izajaszem — był nim Jezus Chrystus” (Strażnica Rok CIX [1988] Nr 7 s. 16).

 

         Jezus – Większy Jozafat

 

„Między bogobojnym królem judzkim Jozafatem (Jehoszafatem) a już wyniesionym na tron Większym Jozafatem, Jezusem Chrystusem, zachodzą następujące podobieństwa...” (Strażnica Rok CVII [1986] Nr 6 s. 8).

 

         Jezus – Większy Gedeon

 

„Niewątpliwie wolą Jehowy jest, abyśmy ‛posiadali między sobą takie same usposobienie, jakie miał Chrystus Jezus’, większy Gedeon,...” (Strażnica Rok CIV [1983] Nr 3 s. 21).

 

         Jezus – Większy Dan

 

„Ale jeśli chodzi o całkowite wybawienie, to Izrael i wszystkie inne narody musiały czekać na większego Dana, większego Sędziego, na Jezusa Chrystusa, Syna Jehowy Boga” (Strażnica Nr 11, 1963 s. 5).

 

         Jezus – Większy Zorobabel

 

„Jak przepowiedziano w Księdze Zachariasza 4:7, stała się ona »równiną« dla Większego Zorobabela. Tryumfujący Król Jezus Chrystus rzeczywiście wyrusza, »zwyciężając i żeby dopełnić swego zwycięstwa« (Obj. 6:2)” (Rocznik Świadków Jehowy 1995 s. 254).

 

         Jezus – Większy Aswerus

 

„Co za wspaniały przykład dla tych, którzy się przyłączyli do pomazańców Jehowy, ufni w wynik swego polegania na większym Aswerusie, Jezusie Chrystusie” (Strażnica Rok XCII [1971] Nr 17 s. 9).

 

         Jezus – Większy Ezechiasz

 

„Szybko nagromadziły się potem liczne dowody poświadczające zakończenie się jesienią 1914 roku »czasów pogan«, (...) a także dowody na to, że w niebiosach zaczął panować Większy Ezechiasz, chwalebny Jezus Chrystus” (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 15 s. 14).

 

         Jezus – Większy Jehu

 

„W ten sposób pokażemy, że nasze serca są prostolinijne wobec serca Większego Jehu, Jezusa Chrystusa” (Strażnica Nr 1, 1998 s. 17).

 

         Jezus – Większy Hiob

 

         „A teraz zobaczymy, że wszystko to aż do szczegółów było dramatem proroczym, którego wstępne spełnienie ześrodkowało się na Większym Ijobie, Jezusie Chrystusie” (Strażnica Nr 21, 1967 s. 5).

 

         Jezus – Większy Barak

 

„Również studenci otrzymali pochwałę za to, że zareagowali na zew Większego Baraka, Jezusa Chrystusa, i jeszcze bardziej zaangażowali się w duchowy bój” (Strażnica Nr 24, 2003 s. 27).

 

         Jezus – Większy Booz

 

         „(...) zabrani byli do Jehowy po jego przyjściu do świątyni w przedstawicielstwie Chrystusa Jezusa, Większego Booza, który zastosował swoją zasługę na okup od roku 1922” (Strażnica 01.08 1939 s. 230).

 

         Jezus – Większy Zbieracz

 

         „»Zbieracz starał się znaleźć słowa przyjemne i spisać trafne słowa prawdy« (Kaznodziei 12:10) (...) Za naszych czasów zaopatrzenie duchowe dostarczane przez Większego Zbieracza, Jezusa Chrystusa, znacznie przewyższa to, czym pod panowaniem królów izraelskich cieszył się starożytny lud Boży (Mateusza 12:42)” (Strażnica Nr 24, 1990 s. 26; patrz też ang. Strażnica 01.06 1958 s. 350).

 

         Jezus – zobrazowany przez Aswerusa

 

„Król Aswerus zaś, siedzący na tronie królewskim w wielkiej okazałości i sprawujący nieograniczoną władzę w swym olbrzymim imperium, trafnie może obrazować chwałę królewską Jezusa Chrystusa...” (Strażnica Rok XCII [1971] Nr 17 s. 2).

 

         Jezus – zobrazowany przez arcykapłana Jozuego

 

„Jezus Chrystus (...) Zobrazowany przez (...) Jozuego (arcykapłana)” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000, 2003 s. 193).

 

         Patrz też:

Jesus Christ (...) pictured by (...)

Ehud: w67 478 (...)

Elimelech: w72 77, 79-80 (...)

Jephthah: jp 199; sr55 324-325

Zechariah... (Watch Tower Publications Index 1930-1985 1986 s. 476).

 

         Możemy zauważyć, że w nowych publikacjach Świadków Jehowy nie występują już o Jezusie określenia typu „Większy Nabuchodonozor”, „Większy Cyrus” itp. Po marcu 2015 roku pewnie znikną one bezpowrotnie, lub do czasu, gdy Towarzystwo Strażnica zmieni ponownie swoją naukę.

         Wydaje się, że po raz ostatni stary sposób określania Jezusa wystąpił w polskich publikacjach Świadków Jehowy w roku 2011:

 

„Większy Salomon, Jezus Chrystus” (Strażnica 15.12 2011 s. 8).

 

Natomiast w angielskiej literaturze jeszcze w nowym angielskim wydaniu z roku 2015 leksykonu Wnikliwe poznawanie Pism  padają dwa określenia tego typu (patrz ed. 2015, t. 1 s. 784 [Greater Moses]; t. 1, 1217 [Greater Isaac]).

 

         Interesujące jest to, że w jednej z publikacji z roku 2013 jest różnica między tekstem angielskim a polskim co do określeń „Większy Mojżesz” i „Większy Jozue”, co ukazujemy poniżej w tabeli.

 

Ang. Strażnica 15.09 2013 s. 26

Strażnica 15.09 2013 s. 26

The Greater Moses, Jesus Christ, has been leading true worshippers of Jehovah through the wilderness of Satan’s world for many decades. As the Greater Joshua, Jesus is now poised to bring that corrupt system to its end and lead his followers to the promised new world of righteousness. (2 Pet. 3:13)

„Jak Mojżesz prowadził Izraelitów po pustkowiu, tak Jezus Chrystus od dziesięcioleci prowadzi sług Jehowy przez pustkowie świata Szatana. I jak Jozue wprowadził Izraelitów do Ziemi Obiecanej, tak Jezus jest gotowy unicestwić ten niegodziwy system rzeczy i wprowadzić swych naśladowców do obiecanego nowego świata, w którym zapanuje prawość (2 Piotra 3:13)”.

 

         Widzimy z powyższego, że Towarzystwo Strażnica wpierw przez całe lata (od lat 30. XX wieku) nadawało Jezusowi liczne tytuły i określenia, a później w roku 2015 zapowiedziało wycofanie się z tej swojej praktyki i nazewnictwa. Czy to już zmiana na zawsze? Tego nie sposób przewidzieć, gdyż organizacja ta często zmienia swoje nauki i zwyczaje. W każdym razie czas pokaże jakie będą nowe pomysły Towarzystwa Strażnica.

 

         Temat powyższy poruszaliśmy też w artykule pt. Wyobrażenia, pierwowzory i ich odpowiedniki według nowej nauki Świadków Jehowy.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane