Włodzimierz Bednarski

Kiedy i jak C. T. Russell wycofywał się z wyznaczanych wydarzeń na rok 1910? (cz. 1)

dodane: 2023-12-11
C. T. Russell, prezes Towarzystwa Strażnica, lubił wyznaczać daty zabrania do nieba badaczy Pisma Świętego, czy zniszczenia pogan. Bardzo mało znanym jest rok 1910, w przeciwieństwie do roku 1914. Towarzystwo Strażnica co najmniej od 70 lat nie wymienia roku 1910, jako czasu, gdy doznano zawodu, bo badacze nie zostali pochwyceni do nieba. Ten rok właśnie opisujemy.

 

Kiedy i jak C. T. Russell wycofywał się z wyznaczanych wydarzeń na rok 1910? (cz. 1)

 

Na początku informujemy, że artykuł nasz składa się z następujących rozdziałów:

 

Rok 1891 – początek nauki o roku 1910 w Wykładach Pisma Świętego

Lata 1896-1909 – nauka o roku 1910 w innych publikacjach

Rok 1904 – kontynuacja nauki o roku 1910 w Wykładach Pisma Świętego

Lata 1908-1909 – wycofywanie się z nauki o roku 1910

Rok 1909 – zmienione fragmenty o roku 1910 w trzecim tomie Wykładów Pisma Świętego

Rok 1911 ekwiwalentem za rok 1910?

Rok 1912 – czas kolejnych nadziei

Koniec powoływania do klasy niebiańskiej w roku 1910

Koniec powoływania do klasy niebiańskiej w roku 1911

Uwolnienie demonów w roku 1910 lub 1911?

Federacja Ewangelicka i zakaz działalności badaczy Pisma Świętego – rok 1900, 1909 i 1913

C. T. Russell powołujący się w sprawie roku 1913 na wróżkę

Inne zapewnienia C. T. Russella związane z latami 1905-1913

Rok 1910 – odpowiedzi C. T. Russella na pytania o lata 1910-1911

Wspomnienia o latach 1910-1912

Rok 1914 i kolejne lata – przeniesienie oczekiwań dotyczących roku 1910 na inny czas

 

         W tej części artykułu zamieszczamy dziewięć pierwszych rozdziałów. Pozostałe w części drugiej.

 

         Na tytułowe pytanie można by odpowiedzieć krótko: po prostu oczekiwane wydarzenia wyznaczone na rok 1910 przeniesiono tuż przed tym rokiem na rok 1914.

Jednak nie jest to takie proste, jak może się to wydawać. Dlatego przedstawiamy całą historię tego zagadnienia, obejmującego lata 1905-1915, które opisywane było na przełomie XIX i XX wieku.

Dlaczego w tytule zawarliśmy tylko rok 1910, a omawiamy też lata 1911-1913 oraz wcześniejsze? Dlatego że późniejsze lata były tylko ‘poprawkami’ dla roku 1910, a wcześniejsze służyły naprowadzeniu na ten kluczowy rok.

 

         Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że C. T. Russell (1852-1916), prezes Towarzystwa Strażnica (od 1884), różnie podchodził do roku 1910. Niewiele osób słyszało, że rok ten, razem z latami 1874, 1878, 1881, 1914 i 1915, miał być jednym z najważniejszych w historii świata.

         Był ważny, gdyż stanowił wstęp do roku 1914.

         Rok 1910 ‘narodził się’ około 15 lat później niż rok 1914 (1876), to znaczy w roku 1891. Powodem jego pojawienia się mogło być gorączkowe oczekiwanie na koniec „czasów pogan” w roku 1914 i chęć przyśpieszenia o kilka lat nastania ‘końca’.

         Na dodatek badacze Pisma Świętego nie chcieli być obecni na ziemi podczas anarchii i burzenia starego świata tuż przed rokiem 1914. W związku z tym woleli ‘ewakuować się’ wcześniej do nieba. Rok 1910 był odpowiednim czasem na to.

         Wspomina to Russell i Towarzystwo Strażnica:

 

         „Autor przyznaje, że w tym tomie wyraża jasno myśl, iż święci Pańscy mogą spodziewać się połączenia z Panem w Jego chwale, przy końcu Czasów Pogan. Była to naturalna pomyłka, ale Pan dopuścił jej dla pobłogosławienia Swego ludu. Przekonanie, że Kościół Chrystusowy będzie zgromadzony i wywyższony przed październikiem 1914 roku, wywarło ogromnie uświęcający wpływ na tysiące sług Bożych, a za to wszyscy oni muszą błogosławić Pana – chociaż nawet stało się to przez pomyłkę” (Nadszedł Czas 1919 s. IV).

 

„Mniemaliśmy, że wszyscy poświęceni będą zabrani poza zasłonę zanim czasy pogan zakończą się. Bóg nie powiedział że będą zabrani, lecz wszyscy tak wnioskowali, a wiadomo że nasze wnioski mogą okazać się mylnymi i w tym wypadku wniosek nasz okazał się mylnym. Czasy pogan skończyły się a my nie zostaliśmy zabrani” (Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania 1947 [ang. 1917] s. 600).

 

         „Wyobrażaliśmy sobie, że żniwo i zgromadzanie Kościoła [pomazańców] zostanie wykonane przed upływem Czasów Pogan, ale Biblia nic takiego nie mówi...” (Strażnica Nr 10, 1998 s. 14).

 

         Jak widać, rok 1910 jak najbardziej nadawał się do tego typu oczekiwań, tym bardziej że za potwierdzeniem jego wyliczenia stała „Biblia w kamieniu”, czyli Wielka Piramida! O niej zaś wspomniano następująco:

 

         „Niektórzy Badacze Pisma Świętego byli bardzo pochłonięci pomiarami różnych elementów tej piramidy i próbowali na ich podstawie ustalić takie rzeczy jak dzień, w którym pójdą do nieba!Ta »Biblia w Kamieniu«, jak ją zwano, cieszyła się wielkim szacunkiem przez kilka dziesięcioleci...” (Strażnica Nr 1, 2000 s. 9).

 

         Zanim przedstawimy nasz temat, chcemy uczynić pewne zastrzeżenie. Otóż kilka razy cytujemy wypowiedzi współpracowników Russella (ze Strażnicy i raportów konwencyjnych). Dzisiejsi badacze Pisma Świętego nie uznają tych słów za wiarygodne, choć osoby te były pielgrzymami i mówcami konwencyjnymi (kongresowymi) wybranymi i ustanowionymi przez pastora. Liczą się dla nich tylko słowa Russella, według ich mniemania „sługi wiernego i roztropnego” (Mt 24:45). Nieważne, czy współpracownicy ci pozostali po jego śmierci w Towarzystwie Strażnica, czy odeszli z niego, tworząc niezależne grupy badaczy Pisma Świętego.

Pamiętajmy jednak, że właścicielem czasopisma Strażnica i twórcą oraz prezesem Towarzystwa był Russell. On też organizował konwencje. Żadna więc wypowiedź, z którą się nie zgadzał, nie mogła zostać opublikowana w jego czasopiśmie, książkach i broszurach oraz wygłaszana na konwencjach, w których brał udział. Chyba że pastor przedstawiał zaraz swoją polemikę.

         Tak więc Russell publikował też wypowiedzi swoich współpracowników, to co uznawał za stosowne, co tolerował, oraz co go zastanawiało i mogło mu być przydatne w przyszłości (szczególnie w kwestii wyznaczania nowych dat).

 

Rok 1891 – początek nauki o roku 1910 w Wykładach Pisma Świętego

 

         Zanim w chronologii i oczekiwaniach Russella i Towarzystwa Strażnica pojawi się rok 1910 (1888-1889 r. – lata ogłoszenia i wydania książki), wcześniej funkcjonowało określenie „na jakiś czas przed końcem R. P. 1914”, które związane było z zabraniem badaczy Pisma Świętego do nieba:

 

         „Po trzecie, znajdujemy w nim dowód, że na jakiś czas przed końcem R. P. 1914 ostatni członek uznanego przez Boga Kościoła Chrystusowego, »królewskiego kapłaństwa«, »ciała Chrystusowego« zostanie uwielbiony wraz ze swą Głową...” (The Time Is at Hand [Nadszedł Czas] 1889 s. 77; cytat wg książki pt. Kryzys sumienia R. Franz, 2006 s. 209; patrz też s. 207, zawierająca angielską fotokopię tego fragmentu).

 

         W angielskim wydaniu z roku 1914 nadal pisano identycznie jak powyżej.

         Podobne zdanie zamieszczono w trzecim tomie Wykładów Pisma Świętego z roku 1891:

 

„(...) nastąpi pod koniec roku 1914 n.e. i że na jakiś czas przed tą datą ostatni członkowie Kościoła Chrystusowego zostaną »przemienieni«, uwielbieni.” (ang. Przyjdź Królestwo Twoje 1891 s. – will be in the end of A. D. 1914, and that some time before that date the last members of the Church of Christ will have been “changed,” glorified.). Patrz też jw. s. 228.

 

         Oczywiście słowa te zostały zmienione w roku 1915, wraz z usunięciem wymienionego w nim roku 1914. Wtedy właśnie w angielskim czasopiśmie polecono ‘skorygować’ te teksty:

 

Vol. II., page 77, lines 16, 17, “end of A.D. 1914,” reads “end of the overthrow.” (...)

Vol. III., page 362, line 11, some time before, reads some time near. (ang. Strażnica 01.03 1915 s. 5649 [reprint]).

 

         Po korekcie, w enigmatycznie brzmiących tekstach, nie było już nawet miejsca na dywagacje o roku 1910. Oto jak wyglądały te polskie teksty z roku 1919 (ang. 1915):

 

„Po trzecie, że na jakiś czas przed końcem owego dzieła niszczenia dzisiejszych systemów, ostatnie członki Kościoła Chrystusowego, »królestwo kapłańskie«, »ciało Chrystusowe«, zostaną uwielbione z Jezusem, ich Głową” (Nadszedł Czas 1919 s. 81 [ang 1915 s. 77]).

 

„(...) nastąpi po roku 1914i że w niedalekiej przyszłościod podanej daty, ostatni członkowie Kościoła Chrystusowego zostaną »przemienieni« t. j. uwielbieni” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 s. 411 [ang. 1917 s. 362]).

 

         Historia związana z rokiem 1910 rozpoczęła się w roku 1891, kiedy Russell opublikował swój trzeci tom z serii Brzask Tysiąclecia, z czasem nazwaną Wykłady Pisma Świętego.

W czasopiśmie Strażnica przed rokiem 1891 nie pojawia się rok 1910. Tom ten miał tytuł Przyjdź Królestwo Twoje (Thy Kingdom Come) i zawierał specjalny rozdział pt. Świadectwo Kamienia Bożego jako świadka i proroka którym jest Wielka Piramida w Egipcie. Pojawił się w nim rok 1910 i choć twierdzono, że ustalono go na podstawie Wielkiej Piramidy, to jednak pytano:

 

         „Czy nie jest to bardzo znamienna harmonia między tym »świadkiem« a biblią” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 s. 413).

 

         Oczywiście, że w roku 1891 było jeszcze daleko do 1910, więc powstawały kolejne spekulacje. Jedna z wczesnych zapowiedzi Towarzystwa Strażnica dotyczyła lat 1905-1907. W roku 1893 organizacja ta zasugerowała, że jakaś „wielka burza” może nastąpić za 12 lub 14 lat. Była to jednak ogólnikowa zapowiedź:

 

„Wielka burza jest bardzo blisko. Chociaż dokładnie nie wiadomo, kiedy rozszaleje się ona, to rozsądnym jest przypuszczenie, że nie może to być później niż za dwanaście, czternaście lat, które są jeszcze przed nami” (ang. Strażnica 1/15.07 1893 s. 194; fragment ten cytowany jest też w książce pt. Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 52 – A great storm is near at hand. Though one may not know exactly when it will break forth, it seems reasonable to suppose that it cannot be more than twelve or fourteen years yet future.).

 

         Wpierw przytaczamy wypowiedzi Russella z angielskiego tomu trzeciego z roku 1891, gdyż po kilkunastu latach treść dotyczącą roku 1910 została w nim zmieniona. Także w pierwszym polskim wydaniu z roku 1919 zmieniono tekst w omawianej kwestii. W dalszej części naszego artykułu zacytujemy te zmienione treści, a te pierwotne o roku 1910 wyglądały następująco:

 

„W ten sposób zredukowane pokazywałyby (...) daty (a) październik 1874, (b) październik 1881 i (c) październik 1910, A. D. (...)

Jak długo to będzie trwało to przesiewanie poświęconych, podczas którego niektórym będą przyznane korony tych, którzy zostali uznani za niegodnych, a imiona ich zapisane zamiast tych, które zostały wymazane (Obj. 3:5, 11), Pismo Święte – na ile dotąd zobaczyliśmy – nie wskazuje, lecz data 1910, wskazana przez Piramidę, wydaje się dobrze harmonizować z datami podanymi w Biblii. Pozostają tylko cztery lata przed pełnym końcem czasu ucisku, w którym skończą się czasy Pogan, a kiedy pamiętamy o słowach Pana – że zwycięzcy będą uznani za godnych uniknięcia najsurowszego ucisku przychodzącego na ten świat, to możemy słusznie przyjąć poprawne świadectwo Wielkiej Piramidy, że ostatni członkowie »ciała« lub »oblubienicy« zostaną wypróbowani, przyjęci i przejdą poza zasłonę przed końcem R. P. 1910 (ang. Przyjdź Królestwo Twoje 1891 s. 359 [ed. 1898 s. 363-364] – Thus reduced, they would show (...) give the dates (a) October, 1874, (b) October, 1881 and (c) October, 1910, A. D. (...) How long this sifting of the consecrated will last, during which some will be granted the crowns of those adjudged unworthy, and their names written instead of some whose names will be blotted out (Rev. 3:5, 11), the Scriptures do not, so far as we have yet seen, indicate; but this date, 1910, indicated by the Pyramid, seems to harmonize well with the dates furnished by the Bible.It is but four years before the full close of the time of trouble which ends the Gentile times; and when we remember the Lord's words that the overcomers shall be accounted worthy to escape the severest of the trouble coming upon the world, we may well accept correct the testimony of the Great Pyramid, that the last members of the „body” or „bride” of Christ will have been tested and accepted and will have passed beyond the vail before the close of A. D. 1910).

 

„Czy nie jest to najbardziej godna uwagi zgodność między kamiennym »Świadkiem« a Biblią? Daty październik 1874 i październik 1881 są dokładne, podczas gdy data 1910, chociaż nie jest podana w Piśmie Świętym, wydaje się więcej niż rozsądna. Chociaż Biblia nie podaje dokładnej daty końca tej próby dla Kościoła, to podaje nam, jak widzieliśmy, datę graniczną, przed którą ona na pewno musi się zakończyć” (ang. Przyjdź Królestwo Twoje 1891 s. 359-360 [ed. 1898 s. 364] – Is not this a most remarkable agreement between this stone "Witness" and the Bible?The dates, October, 1874, and October, 1881, are exact, while the date 1910, though not furnished in the Scriptures, seems more than a reasonable one. Though the Bible gives no exact date for the end of this trial for the Church, it does give us, as we have seen a date limit previous to which it must certainly be concluded.).

 

Cztery lata od 1910 do końca 1914 roku, wskazane tak w Wielkiej Piramidzie, w zupełności wystarczą na najskrajniejszy ucisk; ponieważ kiedy osiągnie on swój straszny punkt kulminacyjny, nie będzie mógł długo potrwać; »A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało, ale dla wybranych będą skrócone one dni« – Mat. 24:22” (ang. Przyjdź Królestwo Twoje 1891 s. 360; [ed. 1898 s. 364] – The four years from 1910 to the end of 1914, indicated thus in the Great Pyramid, will be quite sufficient for the extreme of all that trouble; for when it reaches its terrible climax it cannot last long; and "Except those days should be shortened there should no flesh be saved." Matt. 24:22.).

 

         Powyższa nauka i cytowane fragmenty występowały niezmiennie (prawie co roku były dodruki), aż do wydania tego tomu z roku 1908.

         Widzimy zatem, że główne wydarzenia dla roku 1910 miały być następujące:

 

         koniec powoływania do klasy niebiańskiej;

         zabranie klasy niebiańskiej do nieba;

         nastanie „wielkiego ucisku”.

 

         Przy okazji wprowadzanych zmian w roku 1909 nakazano ‘skorygować’ inny tekst dotyczący chronologii (patrz ang. Strażnica 15.09 1909 s. 4477 [reprint]). Tylko pośrednio był on związany z rokiem 1910. Głównym celem było przeniesienie początku czasu „wielkiego ucisku” z roku 1874 na lata 1914-1915. Oto dwa różniące się teksty z różnych edycji tomu trzeciego:

 

„Następnie mierząc (...) znajdujemy 3416 cali, które wyobrażają 3416 lat od pierwszej daty, to jest od roku 1542 przed Chrystusem. Obliczenie to wykazuje, że rok 1874 zaznacza początek okresu czasu wielkiego ucisku; bo 1542 przed Chrystusem i 1874 A. D. równa się 3416. Tym sposobem Piramida świadczy, że koniec roku 1874 jest chronologicznym początkiem czasu ucisku, jaki nie był, odkąd narody powstały i podobnego więcej nie będzie” (Przyjdź Królestwo Twoje edycja angielska 1898 s. 342; 1891 s. 336).

 

„Następnie mierząc (...) znajdujemy 3457 cali, które wyobrażają 3457 lat od pierwszej daty, to jest od roku 1542 przed Chrystusem. Obliczenie to wykazuje, że rok 1915 zaznacza początek okresu czasu wielkiego ucisku; bo 1542 przed Chrystusem i 1915 A. D. równa się 3457. Tym sposobem, Wielka Piramida świadczy, że koniec roku 1914 jest początkiem czasu ucisku, jaki nie był odkąd narody [powstały] i podobnego więcej nie będzie” (Przyjdź Królestwo Twoje edycja polska 1919 s. 387; por. edycja angielska 1909, 1910 s. 342).

 

         Zwróćmy także uwagę na fakt, że w nauce Russella występowały co najmniej trzy „wielkie uciski” związane z rokiem 1874, 1910 i latami 1914-1915.

 

Lata 1896-1909 – nauka o roku 1910 w innych publikacjach

 

         Teksty o roku 1910 zamieszczone w trzecim tomie z roku 1891 to nie jedyne tego typu fragmenty. Podobne pojawiały się też w kolejnych edycjach tej książki.

         Również w czasopiśmie Strażnica Russell poruszał kwestię roku 1910. Oto przykładowe stanowcze fragmenty z okresu przed nastaniem tego oczekiwanego czasu:

 

„Spodziewając się, że wszyscy żyjący członkowie tego królewskiego kapłaństwa lub klasy »klejnotów« zostaną zebrani do chwały jeszcze przed rokiem 1915 (i o ile jesteśmy teraz w stanie przypuszczać do roku 1910), jesteśmy zobowiązani przypuszczać, że znaczna ich liczba umrze w jakiś sposób nagle lub gwałtownie” (ang. Strażnica 15.08 1900 s. 2683 [reprint] – Expecting as we do that the living members of this royal priest or "jewel" class will all be gathered to glory sometime before A. D. 1915 (and so far as we are now able to surmise by 1910), we are bound to suppose that a considerable number of these will, in some manner, die sudden or violent deaths).

 

         „Kulminacja ucisku w październiku 1914 jest wyraźnie zaznaczona w Piśmie* [*zob. Millennial Dawn, Vols. II., III]; dlatego jesteśmy zobowiązani oczekiwać początku tego dotkliwego ucisku nie później niż w 1910; z dotkliwymi zakłóceniami w tym czasie. Dotkliwy ucisk powinien nadejść w 1910 i możemy wnioskować, że będzie to poprzedzone okresem stopniowych finansowych i społecznych zakłóceń, podobnych do tych z przeszłości, i zmierzających w kierunku rozpaczy, prędzej czy później do tego dojdzie” (ang. Strażnica 15.09 1901 s. 2876 [reprint] – The culmination of the trouble in October 1914 is clearly marked in the Scriptures; and we are bound therefore to expect a beginning of that severe trouble not later than 1910; – with severe spasms between now and then. Should the severe trouble come in 1910 we may infer that it will be preceded by a period of gradual financial and social disturbances, similar to those of the past, and leading on toward the condition of desperation then, or sooner, to be reached).

 

         „O ile Pismo Święte nas prowadzi, spodziewamy się kulminacji czasu wielkiego anarchistycznego ucisku w październiku 1914 roku. Uważamy, że tak wielki ucisk musiałby trwać w gwałtownej formie co najmniej trzy lub cztery lata przed osiągnięciem tego punktu kulminacyjnego. Dlatego też spodziewamy się burzliwych czasów do października 1910 roku lub wcześniej. I to dobrze zgadza się z odpowiadającymi i typowymi kłopotami, którymi skończył się wiek żydowski. Rozumując wstecz od roku 1910, musimy założyć, że warunki prowadzące do takiej przemocy, jakiej się wtedy spodziewamy, obejmowałyby wielką depresję finansową, która prawdopodobnie trwałaby kilka lat, zanim osiągnęłaby tak zniechęcający etap. Nie możemy zatem oczekiwać, że depresja rozpocznie się później, niż powiedzmy w roku 1908. Rozumiemy, że początek depresji zakończyłby się zbyt szybko dla dat, które uważamy za ustalone w Piśmie Świętym, i że nie ma wystarczająco dużo czasu na depresję, a potem kolejny boom i kolejna depresja przed rokiem 1910 – niezależnie od szybkich zmian naszych czasów” (ang. Strażnica 01.02 1903 s. 3141 [reprint] – So far as the Scriptures guide us, we expect the climax of the great time of anarchous trouble in October, 1914. Our opinion is that so great a trouble would necessarily last in violent form at least three or four years before reaching that climax. Hence, we expect strenuous times by or before October, 1910. And this agrees well with the corresponding and typical trouble with which the Jewish age ended. Reasoning backward from 1910 A. D. we are bound to assume that the conditions leading up to such violence as we then expect would include great financial depression which probably would last some years before reaching so disheartening a stage. We could not, therefore, expect that depression to begin later than, say, 1908. Our reasoning is that a depression beginning now would culminate too quickly for the dates we consider fixed by Scripture, and that there is not sufficient time for a depression and then another boom and another depression before 1910, – notwithstanding the rapid changes of our day).

 

         Takich proroczych fragmentów dotyczących roku 1910 było w czasopiśmie Towarzystwa Strażnica więcej, choć nie wszystkie były równie stanowcze. Oto inne publikacje z lat 1896-1909, które wspominają rok 1910:

 

ang. Strażnica 15.04 1896 s. 1963 (reprint);

ang. Strażnica 01.11 1896 s. 2056 (reprint);

ang. Strażnica 01.11 1896 s. 264 (tekst poniżej o roku 1911);

ang. Strażnica 15.03 1898 s. 93 (tekst poniżej o roku 1911);

ang. Strażnica 15.01 1902 s. 2942 (reprint);

ang. Strażnica 01.07 1904 s. 3390 (reprint);

ang. Strażnica 15.08 1905 s. 3610 (reprint);

 

Rok 1904 – kontynuacja nauki o roku 1910 w Wykładach Pisma Świętego

 

         Trzeci tom Wykładów Russella nie był jedynym, w którym podano proroctwo o roku 1910. Również tom szósty z roku 1904 porusza to zagadnienie:

 

         „Według naszego spodziewania początek czasu wielkiego ucisku wkrótce nadejdzie, gdzieś pomiędzy rokiem 1910 a 1912 – a najbardziej zacznie się srożyć przy końcu »Czasów Pogan«, w październiku 1914 r.*

         Początek srogiego ucisku nie jest wyraźnie zaznaczony w Piśmie Świętym i raczej zależny jest od zbiegu okoliczności.

         *) Uwaga od Wydawnictwa: – Słowa te były pisane w roku 1904 a także w drugim tomie, pisanym w roku 1889. Wypełniły się one dokładnie w czasie między 1910 a 1912 r., kiedy to Rosya zmobilizowała armię swą na granicach Austryi...” (Nowe Stworzenie 1919 s. 718 [ang. 1904 s. 579]; patrz też polska edycja z 1925 r.).

 

         Powyższa Uwaga o „czasie między 1910 a 1912 r.” nie występuje w angielskich edycjach z roku 1904, 1909 i 1915.

 

         W angielskim tomie pt. Nowe Stworzenie (The New Creation) z roku 1923 mamy inny przypis:

 

         „Patrz Tom 2, s. 76-78. W związku z tym kulminacja sił wspierających nastąpiła jesienią 1914 roku wraz z wybuchem wielkiej wojny europejskiej – etapem obalenia Imperium Szatana” (The New Creation 1923 s. 579 – See Vol. 2, pp. 76-78. Accordingly the culmination of the fostering forces came in the Autumn of 1914 with the outbreak of the great European war a stage in the overthrow of Satan's Empire.).

[W edycjach z roku 1904, 1909 i 1915 był tylko krótki przypis: *Vol. II., pp. 76-78.]

 

         Jak widać, w przypisie angielskim brak jest informacji, że cokolwiek wypełniło się w latach 1910-1912. Przecież „zmobilizowanie armii” rosyjskiej na granicy Austrii to nie „początek czasu wielkiego ucisku”, o którym mówił ten tom!

         Przypisy z roku 1919 (pol.) i 1923 (ang.) nie mają nic wspólnego z Russellem, bo zamieszczono je kilka lat po jego śmierci.

 

Lata 1908-1909 – wycofywanie się z nauki o roku 1910

 

         W angielskich Strażnicach i raportach konwencyjnych z lat 1908-1909 nie ogłoszono żadnego odwołania oczekiwań związanych z rokiem 1910 (w roku 1908 nie wymieniano wcale lat 1910-1911). Uczyniono to tylko poprzez wydanie nowej edycji tomu trzeciego w roku 1909, co opisaliśmy powyżej i poniżej. Nie podano jednak konkretnych tekstów, które zmieniono w tym tomie, prócz tego jednego, który wymieniliśmy. On nie był jednak związany bezpośrednio z rokiem 1910 (ale z latami 1874 i 1914-1915).

         Na konwencji w roku 1909 ogłoszono, że w październiku 1910 zakończy się gromadzenie zdrajców Chrystusa, czyli odstępców od nauki Russella. Nie wykluczano też pojawienia się zmaterializowanych demonów, choć przewidywano je raczej na rok 1911:

 

Zdrada Chrystusa. Klasa ta jest obecnie gromadzona i trwają próby, a pod koniec przyszłego roku (październik 1910 r.), kiedy to ostateczne świadectwo i zgromadzenie zostanie prawie zakończone, moim zdaniem będą oni gotowi do odegrania swojej roli w tej ostatecznej próbie. Jest pewne, że to nastąpi, a oni również, jak się wydaje, odniosą sukces, zatriumfują nad Prawdą i prawdziwym Kościołem Pana, tymi, którzy pozostaną przy Prawdzie” (Souvenir Notes From Watch Tower Bible & Tract Society’s Convention 1909 s. 38 – Betrayal of Christ. This class is now being gotten together and the rehearsal is going on, and by the end of next, year (Oct., 1910), when this final witnessing and ingathering will be about completed, in my opinion, these will be ready to act their part in this final test. This is sure to follow, and they, too, will to all appearances, seem to succeed, triumph over the Truth, and the Lord’s real Church, those who stay with the Truth.).

 

„Demony mogą pojawić się tuż przed tą datą, październikiem 1911 roku, ale z pewnością zaraz potem” (Souvenir Notes From Watch Tower Bible & Tract Society’s Convention 1909 s. 38 – Demons may appear just prior to this date, Oct., 1911, but surely will immediately afterwards.).

 

         Paul S. L. Johnson (1873-1950), który był zaufanym współpracownikiem Russella aż do jego śmierci, bronił go później, przed zarzutami wyznaczania zabrania badaczy Pisma Świętego do nieba na rok 1910. Twierdził, nie podając żadnego konkretnego źródła i cytatów, że Russell w roku 1908 wycofał się ze swojego proroctwa zmontowanego na podstawie Wielkiej Piramidy:

 

         „Do jego twierdzenia, że badacze Pyramidy używają ją najwięcej względem dat na opuszczenie Kościoła z tej ziemi, odpowiadamy, że w 1908 nasz Pastor ogłosił, że Pyramida nie daje takich dat, i odradzał od takiego używania dat, i dlatego uczynił zarazem rewizję rozdziału o Pyramidzie w III tomie” (Teraźniejsza Prawda i Zwiastun Chrystusowej Epifanii Nr 40, maj 1929 s. 46).

 

„Odnośnie piramidy, brat Russell w 1908 roku powiedział: »Piramida nie dostarcza danych o opuszczeniu ziemi przez Kościół i odradzał takie użycie Piramidy«” (ang. Teraźniejsza Prawda i Zwiastun Chrystusowej Epifanii Nr 7, lipiec 1951 s. 106 – Concerning the Pyramid, Brother Russell in 1908 said, "the Pyramid did not give data on the Church's leaving the earth and advised against such a use of the Pyramid").

 

         O ile pierwsza część rzekomo przytoczonych słów Russella wygląda wiarygodnie, to dalsza nie wygląda, jakoby on je wypowiedział.

 

         Możemy potwierdzić, że w latach 1908-1909 nie było już w Strażnicy tekstów uczących o roku 1910. Był jeden mało znaczący z końca roku 1909, który jednak wskazuje, że nikt nie wybierał się do nieba:

 

„Co należy uczynić w tym dziale pracy żniwnej w 1910 roku? Niech każdy czytelnik zada sobie to pytanie i odpowie na nie zgodnie ze swoją oceną tego, co byłoby miłe Panu” (ang. Strażnica 15.12 1909 s. 4532 [reprint] – What shall be done in this Department of the harvest work during 1910? Let each reader ask himself this question and answer it according to his judgment of what would be pleasing to the Lord.).

 

         Był też jeden istotny tekst o roku 1911 z raportu konwencyjnego, o którym wspomnieliśmy (sprawa materializacji demonów). Patrz poniżej.

 

         Johnson podał też bardziej szczegółową informację na temat roku 1910 i 1914:

 

„Wydania II-go Tomu przed 1914 rokiem podawały 70 r. P. jako koniec żęcia Żydowskiego; ale ponieważ to uczyniłoby żęcie Żydowskie 41 lat długie (70 – 29 – 41) więc ta rzecz była sprostowana datowaniem jego końca 69 r. P. Chociaż wszystkie liczby odnoszące się do tego nie były poprawione w Tomie II, to paragraf 3 był dodany na str. 274 Tomu II [ang. s. 245], czyniąc tę poprawkę. Ta poprawka doprowadziła do naznaczenia paź., r. 1914. jako paralela 69 r. P., jako koniec żęcia. gdy zaś poprzednio br. Russell na podstawie wymiary papierowej w Piramidzie, był przekonania, że Kościół opuści ziemię w r. 1910. Jednak jasne odróżnienie pomiędzy końcem żęcia, a końcem zabrania do gumna nie było widziane aż w r. 1912, kiedy br. Russellowi zaczęły się oczy otwierać przez to odróżnienie, że Kościół nie opuści świata do 1914 r. Oprócz tego ta poprawka z 70 na 69 r. P. stała się dla br. Russella w r. 1904 okazją zrozumienia, że ucisk nie skończy się, ale zacznie się w r. 1914. (Z '04, 197-199; 229, 230.)” (Teraźniejsza Prawda i Zwiastun Chrystusowej Epifanii Nr 88, maj 1937 s. 38).

[Wspomniana zmiana dotycząca roku 69 była już wprowadzona w angielskim tomie z roku 1907 (a może wcześniej) na stronie 245, choć w wydaniu z roku 1902 jeszcze jej nie było]

 

         W roku 1910 podczas konwencji kilku mówców poddawało reinterpretacji dawniejsze wydarzenia przewidywane na ten rok (patrz Tenth Souvenir Convention Report, International Bible Students 1910 s. 34-205). Niektóre z wypowiedzi Russella cytujemy poniżej. Patrz rozdział Rok 1910 – odpowiedzi C. T. Russella na pytania o lata 1910-1911.

 

Rok 1909 – zmienione fragmenty o roku 1910 w trzecim tomie Wykładów Pisma Świętego

 

         Fragmenty z tego rozdziału, dotyczące roku 1910, należy porównać z tymi, które przedstawiliśmy w rozdziale Rok 1891 – początek nauki o roku 1910 w Wykładach Pisma Świętego. Chodzi o teksty z trzeciego tomu Russella pt. Przyjdź Królestwo Twoje. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w roku 1891, a w wydaniu z roku 1909 zmieniono fragmenty, które wcześniej cytowaliśmy.

 

         Zabranie do nieba w roku 1910 zastąpione zostało uciskiem Kościoła

 

„(...) a kiedy pamiętamy o słowach Pana – że zwycięzcy będą uznani za godnych uniknięcia najsurowszego ucisku przychodzącego na ten świat, to możemy to zrozumieć jako nawiązanie do anarchicznego ucisku, który nastąpi w październiku 1914 roku; lecz ucisku, który spadnie głównie na Kościół, możemy oczekiwać około R. P. 1910 (ang. Przyjdź Królestwo Twoje 1909 s. 363-364 – (...) and when we remember the Lord's words that the overcomers shall be accounted worthy to escape the severest of the trouble coming upon the world we may understand the reference to be to the anarchous trouble which will follow October, 1914; but a trouble chiefly upon the Church may be expected about 1910 A. D.).

 

         Rok 1910 miał być końcem próby wybranych – zmieniony na 1914

 

„Daty październik 1874 i październik 1881 są dokładne, podczas gdy data 1910, chociaż nie jest podana w Piśmie Świętym, wydaje się więcej niż rozsądna w odniesieniu do ważnego wydarzenia, jakim będzie doświadczenie i ostateczne wypróbowanie Kościoła, podczas gdy R. P. 1914 jest wyraźnie i dobrze ustalony jako jego koniec, po którym nastąpi największy ucisk świata, w którym niektórzy z »wielkiego grona« mogą mieć udział” (s. 364 – The dates, October, 1874, and October, 1881, are exact, while the date 1910, though not furnished in the Scriptures, seems more than a reasonable one for some important event in the Church's experience and final testing, while A. D. 1914 is apparently well-defined as its close, after which the world's greatest trouble is due, in which some of the "great multitude" may have a share.).

 

         Lata 1910-1914 miały być najskrajniejszym uciskiem dla świata – stały się okresem „ogniowej próby” Kościoła

 

„Cztery lata od 1910 do końca 1914 roku, wskazane tak w Wielkiej Piramidzie, będą niewątpliwie czasem »ogniowej próby« dla Kościoła (1 Kor. 3:15), poprzedzającej światową anarchię, która nie będzie mogła długo potrwać; »A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało, ale dla wybranych będą skrócone one dni« – Mat. 24:22” (s. 364 – The four years from 1910 to the end of 1914, indicated thus in the Great Pyramid, will doubtless be a time of "fiery trial" upon the Church (1 Cor. 3:15) preceding the anarchy of the world, which cannot last long; "Except those days should be shortened there should no flesh be saved." Matt. 24:22.).

 

         Widzimy, jak Russell manipulował swoimi własnymi tekstami. Zmieniał je, jak chciał.

         Dodajmy, że w polskim tomie trzecim, wydanym dopiero w roku 1919, kolejny raz pozmieniano powyższe teksty albo usunięto z nich niektóre fragmenty. W niniejszym artykule nie zajmujemy się jednak tym tematem, a zainteresowanych odsyłamy do działu Dodatek 2. Rok 1910 – zabranie do nieba i inne oczekiwania w książce pt. Lata 1914-1922 w oczekiwaniach organizacji Świadków Jehowy. Dawne zapowiedzi i proroctwa Towarzystwa Strażnica (2020).

 

Rok 1911 ekwiwalentem za rok 1910?

 

         Pomimo że rok 1910 został odrzucony, to jednak nadzieje badaczy Pisma Świętego ‘podświadomie’ były przerzucane na rok następny. Russell nie mógł dopuścić do tego, żeby wygasł wśród nich entuzjazm.

         Rok 1911 spełniał podobną funkcję jak później rok 1915 wobec 1914. Po prostu przedłużał nadzieje, przesuwając je o jeden rok w przód. Zawsze można było błąd lub zmianę usprawiedliwić innym kalendarzem, dokładniejszymi wyliczeniami chronologicznymi i biblijnymi lub skorygowanymi pomiarami Wielkiej Piramidy. Rok 1911 nie zawsze zastępował rok 1910. Czasem te lata się uzupełniały. Na przykład coś trwało od października 1910 do października roku następnego.

Poniżej przytaczamy tekst łączący lata 1910-1911 i inne tego typu:

 

„Pozaobrazowym odpowiednikiem odrzuconego Izraela jest nominalny Kościół Chrześcijański (Babilon), a datą korespondującą z odsunięciem się Jehowy od Izraela w Roku Pańskim 36, jest rok 1881. Rok 1881 plus 30 równa się 1911, kiedy Babilon zostanie całkowicie ‘pochłonięty’ lub zniszczony. W Brzasku, tom III, widzimy, jak Piramida wskazuje październik 1910 jako [prawdopodobną] datę, kiedy ostatni członkowie »małego stadka« zostaną przemienieni i uznani za godnych uciec przed powagą kłopotów. Święci są ostrzegani: »Wyjdźcie z niego… abyście nie wzięli z jego plag« (Obj. 18:4); albowiem (werset 8) ‘jej plagi nadejdą w jednym dniu [roku], i zostanie całkowicie spalony’ − zniszczony w tym jego ostatnim dniu, kończącym się w październiku 1911, a zaczynającym się w październiku 1910, i w ten sposób zostaje potwierdzone świadectwo Piramidy. Na szybkość i nagłość jej zniszczenia wskazuje Iz 47:9; 10:17 i Ap 16:17-21, jak wyraźnie pokazano w Brzasku [Wykładach]. Tak więc daty 1910 i 1911 wydają się wyraźnie zaznaczone. Starałem się pokrótce przedstawić główne myśli, na tyle, abyście mogli zrozumieć ideę” (ang. Strażnica 01.11 1896 s. 264).

 

         „Te rzeczy pokazują to, na co wcześniej zwracaliśmy uwagę – że większość amerykańskich robotników nie jest skłonna do bycia anarchistami; że kiedy anarchia nadejdzie, będzie to za wiele lat (prawdopodobnie nie wcześniej niż w 1911 r.) – a następnie w wyniku rozpaczy z powodu niemożności zapewnienia sprawiedliwości innymi metodami” (ang. Strażnica 15.01 1895 s. 1759 [reprint]).

 

         „(...) październik 1914 roku będzie datą ogólnoświatowego kataklizmu anarchii, co oznacza, że panika, największa kiedykolwiek znana ma nastąpić około roku 1911 i doprowadzi do »czasu ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieją narody«.” (ang. Strażnica 15.02 1905 s. 3506 [reprint] – that October, 1914, will date the cataclysm of Anarchy in a world-wide sweep, which implies that a panic, the greatest ever known, would occur somewhere about 1911 and lead up to the "time of trouble, such as was not since there was a nation.").

 

         Oto inny tekst o roku 1911 z raportu konwencyjnego z roku 1909:

 

 „Kiedy skończy się zła godzina?

Myślę, że obejmie ona ostatnie siedem lat, kończące się około 1 czerwca 1915 roku, czyli bezpośrednio po czasie wielkiego ucisku, który wtedy będzie się kulminował.Nie kończy się bowiem na Kościele, ale rozciąga się na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni ziemi(1P 4:17-18). Szczególną jego częścią, która będzie miała wpływ na Kościół, będzie bez wątpienia pierwsza połowa, która zakończy się około października 1911 roku. Druga połowa bez wątpienia wpłynie głównie na Wielką Kompanię i świat.Niektórzy drodzy bracia również są skłonni brać pod uwagę tylko jedną datę, koniec roku 1914. Jest to wielki błąd. (...) Demony bez wątpienia zostaną użyte do zadania niektórych ostatecznych cierpień i biczowania Kościoła.Może to nastąpić w ograniczonym zakresie tuż przed październikiem 1911 roku” (Souvenir Notes From Watch Tower Bible & Tract Society’s Convention 1909 s. 37 – When Will the Evil Hour End? My thought is that it will cover the last, seven years, ending about June 1st, 1915, or immediately after the time of great trouble culminating there. For it is not to end with the Church but is to extend to all who dwell upon the face of the earth. (1 Pet. 4:17-18.) The particular part of it affecting the Church will doubtless be the first half, ending about Oct., 1911. lire latter half, no doubt, will affect principally the Great Company and the world. Some dear brethren, too, are disposed to consider but one date, the close of 1914. This is a great mistake. (...)The demons, no doubt, will be called into use for the infliction of some of the final suffering and scourgings of the Church. This may oceur to a limited extent just prior to Oct., 1911.).

 

Clayton J. Woodworth (zm. 1951), bliski współpracownik Russella i późniejszy współredaktor tomu pt. Dokonana Tajemnica (1917), również przedstawił w Strażnicy obszerne dowodzenie na temat lat 1910-1911, które kończy się takimi oto słowami:

 

(...) prowadzi nas do 1 listopada 1910 roku. Synchronizuje to bardzo ściśle z naukami piramidy (tom III, s. 363). Różnica jednego miesiąca między 1 października a 1 listopada stanowi sugestię, że prawdopodobnie »miesiąc«, do którego odnosił się brat Dickinson w Strażnicy z 1 listopada 1896 roku, można rozumieć jako spełnienie zarówno literalne, jak i symboliczne, a jakaś wielka katastrofa, najgorsze wydarzenie roku między 1 października 1910 roku, a 1 października 1911 roku, może nastąpić mniej więcej w tym czasie, i że jak Chrystus obiecał swym naśladowcom, jeśli będą oni godni, pozwoli się im uniknąć największych utrapień nadchodzącego dnia gniewu, tak że On zabierze ostatniego z nich przed nadejściem katastrofy. Rozsądne wydaje się również założenie, że w bardzo krótkim czasie od zabrania z ziemi ostatnich członków ciała Chrystusowego (światła świata), nastanie najciemniejsza godzina ciemnej nocy, obejmująca nieuchronne zamieszanie i trwogę w Babilonie Wielkim (ang. Strażnica 15.03 1898 s. 93 – (...) brings us to November 1st, 1910. This synchronizes very closely with the teachings of the pyramid (Vol. III., p. 363). The difference of one month from October 1st to November 1st, suggests that possibly the "month" referred to by Brother Dickinson in the November 1st, ’96, Tower may have a literal as well as a symbolic fulfilment, and that some great catastrophe, the worst event of the year of October 1st, 1910 to October 1st, 1911, may occur about that time, and that as Christ has promised his followers that if worthy they would be permitted to escape the severest troubles of this coming day of wrath, he will take the last one to himself before that catastrophe has come. It seems reasonable, also, to suppose that it will take but a very short time after the last members of the body of Christ (the light of the world) have been taken from the earth, until the darkest hour of that dark night will have involved Great Babylon in inextricable confusion and dismay).

 

         W roku 1913, a więc po fakcie, Russell tak oto wspomniał oczekiwany rok 1910 i 1911:

 

         „Dyskutując w WYKŁADACH PISMA ŚWIĘTEGO o Wielkiej Piramidzie, zasugerowaliśmy, że być może pewien wymiar stopnia na górnym końcu Wielkiej Galerii może oznaczać coś ważnego przy końcu 1910 roku. Mamy jednak nadzieję, że jasno zaznaczyliśmy, że nic nie budujemy na tej sugestii, że była to tylko sugestia, tylko domniemanie, ale ten wymiar powoduje, że na rok 1911 możemy spoglądać z zainteresowaniem” (ang. Strażnica 01.06 1913 s. 5249 [reprint]).

 

         Jak zobaczymy, nie jest prawdą to, co mówił Russell, że lata 1910-1911 wyznaczane były tylko przez Wielką Piramidę, a nie przez Biblię. Powyższe fragmenty wskazują, że powoływano się też na Pismo Święte, „znaki czasu”, chronologię, na przykład dodając do roku 1881 okres 30 lat.

         Patrz też cześć 2 tego artykułu, rozdział Wspomnienia o latach 1910-1912.

 

Rok 1912 – czas kolejnych nadziei

 

         Im bliżej było roku 1910, tym częściej pojawiały się wypowiedzi dotyczące też roku 1912. Poniżej dwie takie z roku 1906, kiedy równocześnie nadal jeszcze czekano na lata 1910-1911:

 

         „Wreszcie, oznacza to, że czas jest teraz bardzo krótki, abyśmy uczynili nasze powołanie i wybranie pewnym – jest to bardzo poważna myśl.Najpóźniej za osiem lat, do roku 1914, a bardzo możliwe, że wcześniej, być może do roku 1912, wszyscy z nas, którzy są zwycięzcami, którzy mają być współdziedzicami Chrystusa, przejdą poza zasłonę. Tak, wiemy, że jeśli jesteśmy wiernymi naśladowcami Chrystusa, to za sześć lub osiem lat będziemy poza zasłoną, a mamy tylko tyle czasu, aby upewnić się, że nasze powołanie i wybór są pewne” (Souvenir [Notes from] Watch Tower Bible and Tract Society’s Conventions (Asbury Park, N.J., and St. Paul, Minn., U.S.A.)1906 s. 104 – Lastly, it means that the time is now very short for us to make our calling and election sure—a very solemn thought. By the very latest, eight years to 1914, and very possibly it may be earlier, possibly by 1912, everyone of us who are overcomers, who are to be joint-heirs with Christ will have passed beyond the vail. Yes, we know that if we are faithful followers of Christ that in six or eight years we will be beyond the vail, and we have only that short time to make our calling and election sure.).

 

„Tutaj mamy Marcina Lutra od października 1517 do kwietnia 1521, trzy i pół roku. Co się wydarzyło przez te trzy i pół roku? Być może to, co wydarzyło się tam w ciągu tych trzech i pół roku, może odpowiadać temu, co wydarzy się w ciągu trzech i pół roku od października 1908 do kwietnia 1912 roku. (...) Po pierwsze kościół w styczniu 1521 roku ekskomunikował Marcina Lutra, więc być może systemy kościelne wydadzą swój zakaz przywódcom ludu w styczniu 1912 roku; następnie w kwietniu 1912 roku, co odpowiada sejmowi w Wormacji, nastąpi otwarty rozłam między oboma rządami i ludem, i tak jak cesarz dał zakaz wtedy Marcinowi Lutrowi, tak rozumiem, że wszystkie wolności zostaną ograniczone w kwietniu 1912 roku, i wtedy być może rozpocznie się ciemna noc, w której żaden człowiek nie będzie mógł pracować” (Souvenir [Notes from] Watch Tower Bible and Tract Society’s Conventions (Asbury Park, N.J., and St. Paul, Minn., U.S.A.) 1906 s. 24 – Here we have Martin Luther from Oct., 1517, to April, 1521, three and a half years. What happened during those three and a half years? Possibly what happened there during those three and a half years may correspond with what will happen during the three and a half years from Oct., 1908, to April, 1912. (...) First of all the church in January, 1521, excommunicated Martin Luther, so possibly the ecclesiastical systems will pass their ban upon the leaders of the people in January, 1912; then in April, 1912, corresponding to the Diet of Worms, there will be an open rupture between the two, the governments and the people, and just as the emperor put his ban upon Martin Luther at that time, so I would understand that all liberties will be restricted in April, 1912, and there possibly the dark night wherein no man can labor will begin).

 

         Jak widzimy, badacze Pisma Świętego doskonale potrafili łączyć oczekiwania na rok 1910, 1911, 1912 oraz 1914 i 1915. Zawsze pozostawiali i wyznaczali sobie nadzieję na przyszłość.

         Patrz też poniżej rozdział Wspomnienia o latach 1910-1912.

 

Koniec powoływania do klasy niebiańskiej w roku 1910

 

         Początkowo Russell nauczał, że powołanie niebiańskie (do 144 000) ustało w roku 1881, ale wyjątkowo niektórzy mogą zostać powołani pod poniższym warunkiem:

 

         „W siedm lat później, w Październiku 1881 roku, »wysokie powołanie« skończyło się, chociaż następnie wielu miało być dopuszczonych do tej samej łaski, bez ogólnego powołania, aby wypełnili miejsca tych, co byli powołani, lecz gdy zostali wystawieni na próbę, okazali się niegodnymi. Następnie przypatrzmy się, w jaki sposób Piramida wykazuje te same daty, i ilustruje te same rzeczy” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891] s. 411).

 

         Na konwencji w roku 1907 zasugerowano, na podstawie Wielkiej Piramidy, że powołanie do 144 000 (tzw. „wysokie powołanie”) może zakończyć się całkowicie w roku 1910:

 

„Ale teraz, drodzy przyjaciele, mamy jeszcze jeden pomiar. Mierząc od początku wielkiej galerii do stopnia i w górę lica stopnia, i wzdłuż szczytu do południowej ściany, dodając wszystkie te liczby do siebie i zmniejszając liczbę do cali piramidalnych, topodaje nam datę 1910. Drodzy przyjaciele, jak dotąd nie znaleźliśmy w Biblii żadnego szczególnego znaczenia dla tej daty; o ile nam wiadomo, nie jest to w żaden sposób zaznaczone, ale według naszego zrozumienia sugeruje zamknięcie drzwi lub zamknięcie wszelkiej możliwości wejścia do wysokiego powołania z przywilejem uczynienia naszego powołania i wyboru pewnym i wchodząc w chwalebny stan nieśmiertelności. Patrząc na to z tego punktu widzenia, czas jest teraz krótki, w którym mielibyśmy okazję uczynić nasze powołanie i wybranie pewnym. Teraz jest to oferowane jedynie jako sugestia, a nie jako coś dogmatycznego” (Souvenir (Notes from) Watch Tower Bible and Tract Society’s Conventions Part II 1907 s. 159 – But now, dear friends, we have one more measurement. Measuring along from the beginning at the grand gallery on up to the step, and up the face of the step, and along over the top to the South wall, and adding all of these figures together, and reducing the number to pyramid inches, it gives us the date 1910. Now, dear friends, we have not as yet found any particular significance in the Bible to that date; so far as we know it is not marked out in any way, but to our understanding it suggests the closing of the door, or closing of all opportunity of entering into the high calling with the privilege of making our calling and election sure, and of entering into the glorious condition of immortality. Viewing it from this standpoint, the time is now short in which we would have opportunity to make our calling and election sure. Now this is offered merely as a suggestion, and not as something dogmatic.).

 

Koniec powoływania do klasy niebiańskiej w roku 1911

 

         Na konwencji w roku 1910 zasugerowano, że powołanie do 144 000 (tzw. „wysokie powołanie”) może zakończyć się w roku 1911. Po prostu poprawiono poprzednie wyliczenie (1910). Tym razem nie odwoływano się do Wielkiej Piramidy.

Oto opis proroctwa:

 

         „Kontynuuje on zatrudnianie żniwiarzy i będzie to robił aż do końca tej godziny, a koniec tej godziny rozumiemy jako czerwiec 1911 roku. Niektórzy uważają, że drzwi zostaną zamknięte w tym roku, w październiku 1910 roku. (...) Tak więc w czerwcu 1911 roku może się okazać, że do winnicy zostanie wprowadzony ostatni, który uczyni swoje powołanie i wybór pewnym. Nie twierdzimy tego dogmatycznie, ale wydaje się to wskazywać, że od tego czasu nastąpi wielka zmiana w pracy” (Tenth Souvenir Convention Report, International Bible Students 1910 s. 200 – He is continuing to hire reapers and will up to the end of that hour, and the end of that hour we understand to be June, 1911. Some think the door is going to be closed this year, October, 1910. (...) So in June, 1911, it may be that the last one will be brought into the vineyard who will make his calling and election sure. We are not stating this dogmatically, but it would seem to indicate that there will he a great change in the work from that time on.).

 

         W roku 1915 Russell ogłosił, że nadal można być powołanym do klasy niebiańskiej (patrz Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania 1947 [ang. 1917] s. 123-124).

Natomiast w nowej Przedmowie Autora do tomu pt. Przyjdź Królestwo Twoje z 1 października 1916 roku pisał o spodziewanych trzech latach do momentu uzupełnienia wybranych i zabrania ich do nieba:

 

         „Radujemy się widząc innych, którzy przychodzą do znajomości Prawdy i przygotowują się na »Wesele«. Widać z tego, że »drzwi« jeszcze nie zostały zamknięte, ale wnioskujemy że w niezadługim czasie, możebne za rok lub dwa albo trzy – zupełna liczba Wybranych uzupełni się, a wtedy wszyscy przejdą poza Zasłonę i drzwi zostaną zamknięte” (Przyjdź Królestwo Twoje 1923 s. I-II).

 

         W części drugiej kontynuujemy i kończymy nasz temat.

 

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane