Włodzimierz Bednarski

Kiedy naprawdę Towarzystwo Strażnica odrzuciło C. T. Russella jako jedynego „sługę wiernego i roztropnego”? (cz. 2)

dodane: 2019-04-17
Dziś mało który Świadek Jehowy wie, że przez wiele lat prezes Towarzystwa Strażnica C. T. Russell uważany był za jedynego "sługę wiernego i roztropnego". Druga część naszego artykułu omawia pięć książek, a właściwie wypowiedzi z nich o "słudze wiernym i roztropnym". Wszystkie one pochodzą z roku 1927, tego samego w którym odrzucono ten tytuł C. T. Russella.

 

Kiedy naprawdę Towarzystwo Strażnica odrzuciło C. T. Russella jako jedynego „sługę wiernego i roztropnego”? (cz. 2)

 

         W części pierwszej omówiliśmy pokrótce historię rozłamów w Towarzystwie Strażnica i odejść z niego wielu badaczy Pisma Świętego. Przedstawiliśmy też nową naukę tej organizacji z roku 1927 o „słudze wiernym i roztropnym” (Mt 24:45). Odrzucono wtedy C. T. Russella jako jedynego tego sługę.

Zapytaliśmy też na końcu tamtego tekstu: A co pisano w tym samym czasie, w roku 1927, we wspomnianych książkach?

         W tej części artykułu odpowiadamy na to pytanie.

         Oto rozdziały tego tekstu:

 

Harfa Boża – wydanie angielskie z roku 1927 (wydania polskie z lat 1929-1930)

Dokonana Tajemnica – wydanie z roku 1927

Boski Plan Wieków – wydanie z roku 1927

Walka Armagedonu – wydanie z roku 1927

Stworzenie – wydanie z roku 1927

 

Harfa Boża – wydanie angielskie z roku 1927 (wydania polskie z lat 1929-1930)

 

         Książka pt. Harfa Boża ukazała się po raz pierwszy po angielsku w roku 1921 (po polsku prawdopodobnie w roku 1922, jak wskazuje Strażnica 01.10 1922 s. 290 – „‘Harfa Boża’ wyszła z druku”).

         Od początku uczyła ona o C. T. Russellu, jako o „słudze wiernym i roztropnym” (patrz ang. Harfa Boża 1921 s. 237-240, par. 416-422; patrz też s. 242 par. 426).

         W latach 1922-1927 wydawane były kolejne edycje tej angielskiej książki (polskie 1923-1930), w których nadal uczono, tak jak w roku 1921.

         Mało tego, jeszcze w tym samym roku 1927, gdy zanegowano w angielskiej Strażnicy w lutym tego roku wykładnię o C. T. Russellu, jako o „słudze wiernym i roztropnym”, nadal książka Harfa Boża nauczała po staremu.

         Oto najistotniejsze fragmenty z angielskiej (1927, nakład 3.205.000) i polskiej wersji (1929, nakład 4.232.500):

 

         It would be reasonable to expect the Lord to have some special messenger, as distinguished from others or general messengers in announcing his presence and the time of the harvest. And such is the case. Jesus said that an office had been provided for such a special messenger and that at the time of his second appearing he would appoint some one to that office and give him the responsibility of dispensing meat to the household of faith in due season. The Christian’s meatin due season is a proper explanation of the Scriptures as they become due to be understood. We mark a wonderful fulfillment of this statement of the Lord as further corroborative proof of the Lord’s second presence from 1874 forward. He had said, in answer to the question relative to his second presence: “Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season ? Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing. Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.“ – Matthew 24: 45-47.

About 1870 Charles Taze Russell, of Allegheny, Pennsylvania, then a truly consecrated Christian anda careful student of God’s Word, learned from the Scriptures that God has a great and harmonious plan for the salvation and blessing of mankind. Like other earnest watchers, he was watching for the evidences of the Lord’s coming. About 1875, while carefully and prayerfully studying the Scriptures, he became convinced of the Lord’s second presence, resulting in his writing and publishing a booklet entitled, “The Object and Manner of Our Lord’s Return,” which had a phenomenal circulation amongst the Christian people of the world... (The Harp of God 1927 s. 237-238, par. 416-417).

 

Charles Taze Russell, who afterwards became better known as Pastor Russell, was the greatest preacher of modern times (The Harp of God 1927 s. 238, par. 418).

 

Without a doubt Pastor Russell filled the office for which the Lord provided and about which he spoke, and was therefore that wise and faithful servant, ministering to the household of faith meat in due season (The Harp of God 1927 s. 239, par. 420).

 

These Christians are not the followers of Pastor Russell, but are followers of the Lord and rejoice to feed upon the food that the Lord has provided for them through his wise and faithful servant (The Harp of God 1927 s. 240, par. 422).

 

         Ponieważ nie istniała prawdopodobnie edycja polska z roku 1927, a były wydania z roku 1925 i 1929 (identyczne), więc cytujemy to drugie:

 

„Całkiem rozsądnie przypuszcza się, że Pan w czasie żniwa miał specyalnego posłańca, wyróżnionego od innych, ogłaszającego obecność Jego i czas żniwa. Taki posłaniec znajdował się na ziemi. Jezus powiedział, że przygotował specyalny urząd dla tego posłańca, który w czasie wtórej obecności Jego rozdawać miał pokarm na czas słuszny dla domowników wiary. Dla Chrześcijan pokarmem na czas słuszny jest właściwe zrozumienie Pisma Świętego. Tu zaznaczamy chwalebne spełnienie się obietnicy Pańskiej względem specyalnego sługi, co jest dalszym dowodem Jego wtórej obecności od r. 1874. W odpowiedzi na zapytanie co do Jego wtórej obecności, Jezus rzekł: »Któryż tedy jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił pan jego nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm na czas słuszny? Błogosławiony on sługa, któregoby, przyszedłszy pan jego, znalazł tak czyniącego; zaprawdę powiadam wam, że go nad wszystkiemi dobrami swemi postanowi« Ew. Mateusza 24:45-47.

Około r. 1870 Karol Taze Russell, pochodzący z Allegheny, Pennsylvanii, wówczas prawdziwie poświęcony Chrześcijanin i pilny badacz Słowa Bożego, dowiedział się z Pisma Świętego, że Bóg posiada wspaniały i harmonijny plan zbawienia i błogosławienia ludzkości. Jak inni skwapliwie wyczekujący, szukał znaków powrotu Pana. Około r. 1875, kiedy uważnie i z modlitwą badał Pismo Święte, został przekonany o wtórej obecności Pana, i napisał dzieło pod tytułem »Cel i Sposób Powrotu Naszego Pana«, które rozeszło się w milionach egzemplarzy między Chrześcian całego świata” (Harfa Boża 1929 s. 245-246, par. 416-417).

 

„Karol Taze Russell, później znany jako Pastor Russell, był największym kaznodzieją tegoczesnej doby” (Harfa Boża 1929 s. 246, par. 418).

 

„Niezawodnie Pastor Russell zajmował stanowisko owego specyalnego sługi, które mu Pan przygotował, i jako taki spełniał urząd mądrego i wiernego szafarza, wydając pokarm na czas słuszny dla domowników wiary” (Harfa Boża 1929 s. 247-248, par. 420; w ang. – wise and faithful servant).

 

„Ci chrześcijanie nie są naśladowcami pastora Russell’a lecz naśladowcami Pana, którzy pożywają z pokarmów, które Pan przygotował dla nich przez Swego wiernego i mądrego sługę” (Harfa Boża 1929 s. 248, par. 422; w ang. – wise and faithful servant).

 

         W roku 1928 Towarzystwo Strażnica wydało zrewidowaną wersję tej książki, w której usunięto wszystkie te fragmenty, a wstawiono w to miejsce inne treści. Nie były one już w niczym związane z C. T. Russellem (patrz The Harp of God 1928 s. 243-246, par. 416-422). Całkowicie usunięto więc naukę o „słudze wiernym i roztropnym”, a wprowadzono między innymi wykładnię o tym, że Pan przyszedł do swej świątyni duchowej wiosną 1918 roku, odrzucając wtedy chrześcijaństwo (jw. 1928 s. 244-245, par. 419).

W tej nowej wersji zostały usunięte wszystkie powyższe fragmenty, w których pada nazwisko Russell, z wyjątkiem jednego mało znaczącego tekstu, identycznego dla obu wersji z roku 1927 i 1928:

 

Instead of these clergymen as a class joining in the proclamation, ‘Behold the Bridegroom! the Lord has returned, the kingdom is at hand,’ they scoff and jeer, and if they say anything concerning the Lord’s second presence, even though they get all their information from what Pastor Russell wrote, they discredit him and mock and scoff at what he wrote or said (The Harp of God 1927 s. 242, par. 426; The Harp of God 1928 s. 248-249. par. 426).

 

         „Kler zamiast z radością wziąć udział w ogłaszaniu: »Oto Oblubieniec! Pan już powrócił, królestwo Boże przybliżyło się!« – naśmiewa się i szydzi, a jeśli kiedy cokolwiek wspomni o obecności Pańskiej, zaczerpując wiedzy z dzieł Pastora Russell’a, oczernia go i wyśmiewa się z tego co napisał” (Harfa Boża 1929 s. 250, par. 426).

 

         Skoro w roku 1928, w zrewidowanej angielskiej wersji książki pt. Harfa Boża, odrzucono naukę o C. T. Russellu jako „słudze wiernym i roztropnym”, to pozostaje problem, dlaczego w polskich edycjach z roku 1929 i 1930 nadal go za takiego uważano i tak uczono w nich! Jak to uzgadniano?

         Cytowaliśmy powyżej polską wersję z roku 1929, a ta z roku 1930 (nakład 4.520.000) jest identyczna, choć pewne inne elementy w niej zmieniono.

Przykładowo z okładki i strony tytułowej angielskiej edycji książki pt. Harfa Boża, z roku 1928, zniknęła obietnica „Dowody potwierdzające że miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą”. Natomiast w polskiej edycji z roku 1929 zachowano te słowa tylko na stronie tytułowej, a w edycji z roku 1930 usunięto je.

 

Dokonana Tajemnica – wydanie z roku 1927

 

         Książka pt. Dokonana Tajemnica, uważana za „pośmiertne dzieło Pastora Russella” i zaliczana do Wykładów Pisma Świętego, została wydana po angielsku w roku 1917 (po polsku pierwszy raz w 1919 r.). Przez kilka lat wydawano ją, ale nanosząc w prawie każdym wydaniu pewne poprawki (najczęściej związane z datowaniem i chronologią). Każda edycja z lat 1917-1926 zawierała kilka fragmentów, w których C. T. Russell nazywany był „sługą wiernym i roztropnym”. Najczęściej we wstępie (Przedmowa s. III-VII) oraz w komentarzu do Księgi Ezechiela (od s. 405 – Dokonana Tajemnica 1925).

         W roku 1927 wydano już ostatnią edycję tej książki, jak i pozostałych Wykładów, ale co dziwne było to tylko ‘pół tomu’. Nie podano dlaczego tak drastycznie okrojono to dzieło!

         Po pierwsze, odrzucono całą wspomnianą długą Przedmowę, a zastąpiono ją jednostronicową, na której nie ma ani słowa o C. T. Russellu „słudze wiernym i roztropnym”:

 

         „Od dni apostołów lud chrześcijański oczekiwał powtórnego przyjścia Pana. Teraz widzi on przytłaczające dowody, potwierdzające, że jest On obecny, że od 1874 roku gromadzi w jedno tych, którzy poświęcili się wykonywaniu woli Jehowy i pozostali wierni. TOWARZYSTWO od pewnego czasu publikowało WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO, od pierwszego do szóstego tomu włącznie. Napisał je Pastor Russell, którym Pan posługiwał się w większym stopniu niż jakimkolwiek innym człowiekiem od dni apostołów. Oczekiwał on za swego życia, że napisany zostanie siódmy tom. Ponieważ zmarł, nie dokonał tego dzieła osobiście, z wyjątkiem interpretacji, jakimi opatrzył większą część Księgi Objawienia. To była jego myśl, żeby w Siódmym Tomie znalazło się objaśnienie Księgi Objawienia i o ile to możliwe, części proroctwa Ezechiela. Niniejszym TOWARZYSTWO z przyjemnością przedstawia Siódmy Tom WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO, złożony po większej części z tego, co Pastor Russell napisał za swego życia oraz z pewnych dodatkowych faktów dostarczonych przez C. J. Woodwortha, który od dawna towarzyszył Pastorowi Russellowi w jego pracy” (The Finished Mystery 1927, Przedmowa Wydawcy [PUBLISHER’S PREFACE]).

 

         Po drugie, usunięto tę cześć książki, która zwierała komentarz do Księgi Ezechiela, w której mowa była o C. T. Russellu „słudze wiernym i roztropnym”. Pozostawiono tylko komentarz do Objawienia św. Jana.

         Czy w nim są jakieś wzmianki o C. T. Russellu jako o tym słudze?

W omówieniu tekstu Ap 3:14 nadal pastor Russell uznawany jest za „posłańca Laodycejskiego” (ang. Dokonana Tajemnica 1927 s. 53).

         Natomiast co do „sługi wiernego i roztropnego” to w edycji z roku 1927 padają takie oto słowa, które przytaczamy według wersji polskiej z roku 1925:

 

         „[Ap 1:1] Objawienie Jezusa Chrystusa. – Jan, któremu dane było objawienie i prorok Abakuk przewidzieli, że wyrozumienie tego objawienia, które było dane około roku 96, przyjdzie w naznaczonym czasie, z końcem wieku, i że w tym czasie, kiedy przepowiedziany »sługa wierny i roztropny« będzie obecny z ludem Bożym, widzenie stanie się Jasnem i zrozumiałem. — Obj. 1:10; Mat. 24:45; Abakuk 2:1-3; 1 list Piotra 1:13” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 11 [ang. 1927 s. 11]).

 

         „[Ap] 19:9. I rzekł mi. – Rzekł wierny i mądry sługa, któremu pieczę nad wszystkiemi rzeczami i spichlerzu Pańskim obiecał specyalnie Pan żniwa. (Łuk. 12:42-44; Obj. 3:14; 1:1.) Rzekł do przedstawicieli klasy Jana którym było polecone napisać coś dla zachęcenia Kościoła, skoro on sam przestał pisać” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 348 [ang. 1927 s. 291 – The faithful and wise Servant]).

 

         Te fragmenty ewidentnie mówią o C. T. Russellu.

         Przypuszczamy jednak, że nie zmiana nauki o „słudze wiernym i roztropnym” z roku 1927 była powodem odrzucenia wspomnianej Przedmowy i komentarza Księgo Ezechiela w tym siódmym tomie, ale odejście z Towarzystwa Strażnica jednego z współredaktorów tej książki. Chodzi o G. H. Fishera, który zrezygnował w roku 1924 z Komitetu Redakcyjnego(Strażnica 15.04 1924 s. 128 [ang. 01.04 1924 s. 107]), a później porzucił Towarzystwo Strażnica. Zmarł podobno w roku 1926, jak podaje jedno z ugrupowań badaczy Pisma Świętego (ur. 1870 r.; zm. 30.07 1926 r.). Towarzystwo Strażnica zapewne nie chciało umieszczać nazwiska odstępcy w Przedmowie, a ono w edycji z roku 1926 jeszcze tam było:

 

„W testamencie swoim Pastor Russell naznaczył G. H. Fisher’a ze Scranton Pa. jako jednego z członków komitetu redakcyjnego Watch Tower. Brat Fisher od wielu lat jest poświęconym Bogu i troskliwym badaczem Pisma Św. według otrzymanego światła od Boga przez posłańca Laodycejskiego Kościoła. Brat Fisher przez pewien czas badał uważnie i z modlitwą księgę Ezechiela i złożył jej wyjaśnienia” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1926] s. VI).

 

         Być może nie chciano też bez zgody tego współredaktora publikować tego, co on napisał.

         Obecnie część książki pt. Dokonana Tajemnica, to znaczy komentarz do Księgi Ezechiela, którą on współtworzył, znajduje się na amerykańskiej stronie niezależnych badaczy Pisma Świętego:

 

http://mostholyfaith.com/Beta/bible/Finished_Mystery/Ezekiel_Index.asp

 

         Oto kilka fragmentów o „słudze wiernym i roztropnym” z edycji z roku 1926. Cytujemy tekst według polskiej wersji z roku 1925:

 

         „Z tego wynika, że ostatni posłaniec okresu Laodycejskiego, ogłosi obecność Chrystusa i czas Żniw Wieku Ewangelicznego. Wielki Mistrz zaznaczył ważność misyi posłańca siódmego, czyli Laodycejskiego okresu Kościoła mówiąc, że on będzie »wiernym i sługą, którego postanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm na czas słuszny«. Poświęceni Bogu chrześcianie, którzy czytali i ocenili Prawdę jaka się zawiera w poprzednich sześciu tomach WYKŁADOW PISMA ŚW. zgodzą się, że Charles Taze Russell był tym posłańcem kościoła Laodycejskiego. Ktokolwiek wierzy w naukę Pisma Świętego, to po dowodach, jakie są przedstawione w tym tomie, przyjdzie absolutnie do tego przekonania” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1926] s. III).

 

„Należałoby się spodziewać, że Pastor Russell, będzie posłańcem Laodycejskiego Kościoła i zajmując stanowisko specyalnego sługi Pańskiego, wydawającego domownikom Wiary pokarm na czas słuszny, wydawać będzie z Pańskiej »Śpiżarni« potrzebny pokarm duchowy dla kościoła zgodnie z wolą Bożą” (jw. s. IV-V).

 

         „(...) pomiędzy ziemskich istot posłaniec Laodycejskiego Kościoła stał się zacniejszym nad innych, że sługą owym wiernym i roztropnym był – Charles Taze Russell” (jw. s. V).

 

         „Chrystus przyobiecał, że przy wtórem Swojem przyjściu wzbudzi »wiernego sługę«, czyli »szafarza«, który będzie strzegł domowników wiary, i dawał im pokarm na czas słuszny. Temu miał być powierzony Spichlerz, Słowo Boże, z któregoby wynosił nowe i stare rzeczy. (Mat. 24:44-47; Łuk. 12: 42-44.) Prorok Ezechiel był typem na owego sługę. Jak Ezechiel znajdował się w pośród ludu Bożego w niewoli Babilońskiej, tak i ten sługa Boży był w pośród ludu Bożego, znajdującego się w niewoli Mistycznego Babilonu. (...) W 30 roku życia Karol T. Russell zajmował się przemysłem, lecz szczerze badając Słowo Boże, przyszedł do wyrozumienia zakrytych jego tajemnic, i począł robić starania, aby zapoznać innych z temi rzeczami. Według obietnicy Bożej, niebiańskie rzeczy zostały mu otworzone (Mat. 3:16), a także zrozumiał znaczenie widzeń i proroctw, danych przez Boga w dawnych czasach. Daną mu była czysta jak kryształ znajomość charakteru Jehowy” (jw. s. 405 [ang. 1926 s. 367 – “faithful and wise servant,” or “steward,”]).

 

„[Ez] 3:1. I rzekł do mnie: Synu człowieczy! co przed tobą jest, zjedz; zjedz te księgi, a idź i mów do domu Izraelskiego. – Prorok miał powierzone, aby coś odnaleźć. Jak Ezechiel zjadł księgę, znajdującą się w ręce Bożej, tak i »wierny i roztropny sługa« naszych czasów przyswoił sobie Plan Wieków, znajdujący się w mocy (ręce) Wszechmocnego. Pastor Russell pilnie badał, aby odnaleźć, co tylko było możebne względem zamiarów Boga. Według tego jak zrozumiał, miał mówić do »Domu Synów« (Żyd. 3:6), wszystkich dzieci, synów Bożych – do nominalnych duchowych Izraelitów” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 423 [ang. 1926 s. 381]).

 

„Mąż w szatach lnianych był Laodyceński sługa, wierny i roztropny sługa Pański, Pastor Russell” (jw. s. 470 [ang. 1926 s. 418]).

 

         „Pastor Russell jako członek Najwyższego kapłana i jako przedstawiciel Chrystusa na świecie, oraz jako jedyny szafarz »pokarmu na czas słuszny,«cierpiał bardzo ale wcale nie ronił łez” (jw. s. 554 [ang. 1926 s. 483]).

Patrz też s. 475 (o szafarzu C. T. Russellu od roku 1878 i rozdawaniu „pokarmu na czas słuszny” od tego czasu).

 

         Widzimy zatem, że nadal książka ta (pomimo jej okrojenia) w roku 1927 podtrzymywała naukę o C. T. Russellu jako „słudze wiernym i roztropnym”.

 

Boski Plan Wieków – wydanie z roku 1927

 

         Książka pt. Boski Plan Wieków to pierwsze dzieło C. T. Russella i pierwszy tom z serii Wykładów Pisma Świętego. Ukazał się on po angielsku już w roku 1886, a po polsku około roku 1911 (w latach 1907-1909 wydawano fragmenty).

         Był to tom najczęściej wydawany spośród pozostałych, aż do roku 1927, tak jak pozostałe tomy.

         W specjalnym dodatku w angielskiej edycji tomu pierwszego z roku 1927 (także z roku 1923 i 1924) jeszcze kilka razy nazwano C. T. Russella „sługą wiernym i roztropnym”. Niestety polski odpowiednik z roku 1925 nie zawiera interesujących nas fragmentów (nie ma w nim tego specjalnego Dodatku). Oto słowa z dodatku Biography of Pastor Russell:

 

         Thousands of the readers of Pastor Russell’s. writings believe that he filled the office of “that faithful and wise servant,” and that his great work was, giving to the household of faith meat in due season. His modesty and humility precluded him from openly claiming this title, but he admitted as much in private conversation. (The Plan of the Ages [na okładce: The Divine Plan of the Ages] 1927 s. 7).

 

         Wcześniej, bezpośrednio przed tym fragmentem, przytoczono słowa z Mt 24:45-47.

Cytowany tekst angielski to ten sam fragment, który zamieszczono kiedyś w roku 1916 i cytujemy go po polsku ze Strażnicy:

 

„Tysiące czytelników Pastora Russella wierzy, iż on to wypełniał urząd »wiernego sługi«, i że jego wielka praca była dla Domowników wiary, pokarmem we właściwym czasie. Jego skromność i pokora nie dozwalały mu otwarcie przyswajać sobie tego tytułu, lecz w prywatnej rozmowie przyznawał się do tego” (Strażnica grudzień 1916 s. 3 [ang. 01.12 1916 s. 5998, reprint]).

 

         Kolejny tekst pochodzi z tej samej książki z rozdziału Oration at Evening ServiceBY J. F. RUTHERFORD. Są to słowa późniejszego prezesa:

 

The Lord Jesus promised that at his second coming, which should be invisible to human eyes, he would have one wise and faithful servant whom he would make ruler over all his goods to give meat to the household of faith in due season. Christians throughout the world who are familiar with the work of Pastor Russell readily recognize that he has long been that wise and faithful servant of the Lord. (The Plan of the Ages [na okładce: The Divine Plan of the Ages] 1927 s. 19).

 

         Na pogrzebie C. T. Russella, jego następca J. F. Rutherford wypowiedział o nim powyższe słowa, które cytujemy po polsku ze Strażnicy z rozdziału Wieczorne Zebranie. Mowa brata J. F. Rutherforda:

 

„Pan Jezus obiecał, że przy Wtórem Jego przyjściu które będzie niewidzialnem dla oka ludzkiego, miał mieć on sługę wiernego, którego miał postawić nad wszystkiemi Jego dobrami, aby dawał pokarm we właściwym czasie Domownikom Wiary. Chrześcijanie po całym świecie zapoznani z pracą Brata Russell’a przyznają, że on był tym roztropnym i wiernym sługą” (Strażnica grudzień 1916 s. 20 [ang. 01.12 1916 s. 6012, reprint – w obu miejscach pada pełny tytuł: wise and faithful servant]).

 

         Trzeba tu dodać, że w polskim tłumaczeniu w Strażnicy zagubiono słowo „jednego”. Chodzi o „jednego sługę wiernego i roztropnego” (patrz powyżej: one wise and faithful servant).

Tak też pisano w roku 1923: „Pan Jezus przychodzi i służy członkom swej czeladzi i postanawia jednegomądrego i roztropnego sługę do niesienia pokarmu dla nich” (Strażnica 15.01 1923 s. 21 [ang. 01.12 1922 s. 373 – one wise and faithful steward]).

 

         Oto kolejne słowa J. F. Rutherforda:

 

         (...) that·our dear Brother and Pastor sleeps not in death, but was instantaneously changed from the human to the divine nature, and is now forever with the Lord, glorious reward for a true and faithful servant. (The Plan of the Ages [na okładce: The Divine Plan of the Ages] 1927 s. 22).

 

         Poniżej cytujemy ten fragment po polsku, jak go zamieszczono w roku 1916 w Strażnicy:

 

„(...) zatem nasz drogi Brat nie spoczywa w śmierci, lecz został od razu przemieniony z ludzkiej do Boskiej natury i teraz jest na zawsze z Panem. Otrzymał chwalebną nagrodę jako prawdziwy wierny sługa naszego Króla!” (Strażnica grudzień 1916 s. 21 [ang. 01.12 1916 s. 6013, reprint – true and faithful servantof our Lord Jesus.]).

 

         Widzimy zatem, że książka ta w roku 1927 nadal podtrzymywała naukę o C. T. Russellu „słudze wiernym i roztropnym” i to „jedynym”.

 

Walka Armagedonu – wydanie z roku 1927

 

         Tom pt. Walka Armagedonu został napisany przez C. T. Russella w roku 1897 (ang.; ed. polska 1919). Jednak treść jego, w szczególności o „słudze wiernym i roztropnym”, została powielona w ostatniej edycji angielskiej z roku 1927.

         Po przytoczeniu słów tekstu Mt 24:45-47 C. T. Russell napisał, że będzie istniało „jedno źródło” podawania pokarmu duchowego, choć i pomniejsze inne „źródła” także będą użyte. Miał to być jeden „człowiek”, a nie klasa ludzi. Cytujemy istotny fragment z tomu polskiego:

 

Pan nasz, wielki Sługa swego ludu, dokona wyboru jednego źródła [ang. one channel – s. 613] dla rozdzielania pokarmu na czas słuszny, chociaż inne źródła czyli »spółsługi« będą również użyci do roznoszenia pokarmu dla »czeladzi«. Ale sługa jest tylko szafarzem i może być usuniętym każdej chwili, jeśli zaniedba dokładnie i szczegółowo uznać Mistrza (...) Ale jeżeli okaże się niewiernym, zostanie złożony ze stanowiska i będzie rzucony w ciemności zewnętrzne, podczas gdy ktoś inny zajmie jego miejsce (…) będzie to człowiek pokorny, nie wywyższający się i gorliwy dla chwały swego Mistrza. Nie będzie on przypisywać sobie autorstwa lub własności tej prawdy, lecz będzie ją wiernie rozdzielać jako dar swego Pana, sługom pańskim i »czeladzi«” (Walka Armagieddonu 1919, 1925 [ang. 1897, 1927] s. 757-758).

 

         Ta nauka sugerowała nadal, że w roku 1927 C. T. Russella postrzegano jako „jedynego” tego sługę, tym bardziej, że w momencie pierwszego wydania tego tomu (1897 r.) już od kilku lat uważano go za „wiernego i roztropnego sługę” (od ok. 1891 r.):

 

„Niemniej ponad dziesięć lat później [po 1881 r.] żona brata Russella publicznie wyraziła opinię, że sługą wiernym i roztropnym jest on sam. Przez jakieś 30 lat Badacze Pisma Świętego na ogół podzielali jej pogląd na tę sprawę. Brat Russell co prawda go nie odrzucił, ale ze swej strony unikał takiego zastosowania omawianego wersetu...” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 143).

 

Stworzenie – wydanie z roku 1927

 

         Książka pt. Stworzenie została wydana po angielsku w roku 1927 (po polsku w roku 1928). Było to dzieło J. F. Rutherforda. Ta książka nie nazywa już C. T. Russella „sługą wiernym i roztropnym”, ale bardzo podkreśla jego zasługi („Pan użył”, „Bóg użył” Russella). Ona ani nie zaprzecza, ani nie potwierdza tego, że był on, czy jest, tym sługą (nie omawiała ona tego tematu):

 

         „Wtóra obecność Chrystusa datuje się od roku 1874. Od tego czasu i dalej wiele prawd, które były ukryte przez nieprzyjaciela, onego Szatana, poczęło być przywracane rzetelnemu Chrześcijaninowi. (...) w ten sam sposób Pan użył Karola T. Russell’a, by ten zwrócił uwagę ludzi na wyrozumienie Biblji, a szczególnie tych prawd, które były usunięte przez wymysł Djabła i jego ajencje. A ponieważ, że to był czas właściwy, czas Pański, by te prawdy były przywrócone, dlatego Bóg użył Karola T. Russell’a do napisania i do wydania książek znanych jako Wykłady Pisma Świętego, przez które wielkie fundamentalne prawdy planu Bożego były oczyszczone. Szatan jak zawsze tak i wtedy starał się wszelkimi możliwymi sposobami, by zniszczyć te książki, ponieważ one tłumaczyły Pismo Święte” (Stworzenie 1928 [ang. 1927] s. 140).

 

         Interesujące jest to, że w roku 1933 (po polsku w roku 1934) powtórzono słowa z roku 1927 (patrz powyżej pt. Stworzenie), które wskazywały na C. T. Russella jako specjalnego wysłannika Bożego, który napisał pod wpływem Boga swe Wykłady, które jednak zostały już wycofane z obiegu w roku 1927 (patrz powyżej):

 

         „Wtóra i niewidzialna obecność Chrystusa datuje się od roku tysiąc osiemset siedmdziesiątego czwartego. Od tego czasu i dalej wiele prawd, długo zakrytych przez nieprzyjaciela, onego szatana, zaczęło być przywracane rzetelnemu chrześcijaninowi. (...) w ten sam sposób użył Bóg Karola T. Russell, by podczas pół wieku zwracał uwagę ludzi ku wyrozumieniu Biblji, a szczególnie tych prawd, które były usunięte przez podstępne zabiegi djabła i jego pośredników. Ponieważ był to słuszny czas na przywrócenie tych prawd, Bóg użył Karola T. Russell do napisania i wydania książek, znanych jako Wykłady Pisma Świętego, przez które wielkie podstawowe prawdy celów niebiańskich są oczyszczone. Szatan wyłożył wszelkie wysiłki, by zniszczyć te książki, ponieważ pojaśniały Pismo Święte” (Strażnica 01.05 1934 s. 141 [ang. 01.06 1933 s. 174]).

 

         Widzimy, że choć książka ta nie uczy, ani o pojedynczym, ani zbiorowym „słudze wiernym i roztropnym”, to jednak wskazuje na C. T. Russella, którego „Bóg użył” szczególnie do nauczania i napisania Wykładów.

 

         Wszystkie omawiane powyżej książki reklamowane były pod koniec roku 1927 w Strażnicy (patrz ang. Strażnica 01.11 1927 s. 334-335). Także miało to miejsce w kolejnych latach, choć te nas już tu nie interesują, bo wtedy uczono według angielskiej Strażnicy z 15 lutego 1927 roku.

 

         Podsumujmy powyższe informacje:

 

         15 luty 1927 r. – Strażnica (ang.) zaprzecza, że C. T. Russell jest jedynym „sługą wiernym i roztropnym”, a jest nim w zamian całe grono pomazańców.

 

         1927 r. – Harfa Boża (ang.) nadal naucza, że C. T. Russell jest „sługą wiernym i roztropnym”.

 

         1927 r. – Dokonana Tajemnica (ang.) nadal naucza, że C. T. Russell jest „sługą wiernym i roztropnym”.

 

         1927 r. – Boski Plan Wieków (ang.) nadal naucza, że C. T. Russell jest „sługą wiernym i roztropnym” (zamieszczono jego Biografię).

 

         1927 r. – Walka Armagedonu (ang.) nadal naucza, że „sługa wierny i roztropny” to jeden człowiek.

 

         1927 r. – Stworzenie naucza, że C. T. Russella „użył Pan” i „Bóg” „do napisania i do wydania książek znanych jako Wykłady Pisma Świętego”.

 

         1927 r. – Wykłady Pisma Świętego wydane po raz ostatni.

 

         1 listopad 1927 r. – Strażnica nadal reklamuje powyższe książki.

 

         1928 r. – Harfa Boża (ang.) ukazuje się w wersji zrewidowanej z usuniętym fragmentem o C. T. Russellu „słudze wiernym i roztropnym”.

 

         1928 r. – Strażnica uczy już tylko o zbiorowym „słudze wiernym i roztropnym” składającym się z całego ostatka pomazańców.

 

         15 listopad 1928 r. – Wykłady Pisma Świętego i pozostałe książki nadal reklamowane (ang. Strażnica 15.11 1928 s. 350-351).

 

         1929 i 1930 r. – Polska Harfa Boża nadal naucza, że C. T. Russell jest „sługą wiernym i roztropnym”.

 

         Pomijamy tu dalsze reklamowanie powyższych książek w kolejnych latach, bo może wiązać się to już tylko z ich wyprzedażą, bez względu na to, czy ich nauki były aktualne czy już nie.

 

         W powyższym da się zauważyć pewien bałagan doktrynalny Towarzystwa Strażnica. Wprowadza się nowe nauki, a równocześnie w tym samym roku robi się dodruki książek ze starą nauką. To nie jest rozprowadzanie starych zapasów publikacji, które pozostały, ale świadome drukowanie w roku 1927 książek z nieaktualnymi naukami. Czyżby tej organizacji chodziło tylko o zysk ze sprzedaży dzieł, które miały duże wzięcie?

 

     Na zakończenie składam szczególne podziękowanie za pomoc w tworzeniu tego tekstu J. Romanowskiemu z Warszawy.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane