Włodzimierz Bednarski

Kiedy Świadkowie Jehowy porzucili hasło „miliony ludzi obecnie żyjących nigdy nie umrą”?

dodane: 2018-03-28
„Miliony ludzi obecnie żyjących nigdy nie umrą” - to najbardziej znane hasło a zarazem slogan Towarzystwa Strażnica z XX wieku, połączony początkowo z rokiem 1925. Dopiero określenie "pokolenie roku 1914", wprowadzone w rok później, to znaczy w roku 1926, zastąpiło częściowo dawny zdezaktualizowany slogan.

Kiedy Świadkowie Jehowy porzucili hasło „miliony ludzi obecnie żyjących nigdy nie umrą”?

 

         Przed oczekiwanym rokiem 1925, na 7 lat wcześniej, to znaczy w roku 1918, Towarzystwo Strażnica wprowadziło elektryzujące jego głosicieli znane później hasło:

 

         Miliony (ludzi) z obecnie żyjących nigdy nie umrą!

 

         Slogan ten łączył się wtedy ściśle z rokiem 1925 i zapewniał, że od wtedy skończy się śmierć dla sprawiedliwych, a rozpocznie się zmartwychwstanie umarłych, początkowo patriarchów i innych mężów Starego Testamentu, zwanych „książętami”:

 

„STANOWCZA OBIETNICA

(...) Opierając się wtedy na argumentach powyżej wyłuszczonych, że stary porządek rzeczy, stary świat, skończył się, a zatem przemija, i że nowy ład nastaje, oraz że rok 1925-ty zaznacza się zmartwychwstaniem wiernych i zasłużonych mężów starożytności i początkiem odbudowy, słusznem będzie mniemać, że miliony ludzi z żyjących teraz na świecie będą jeszcze znajdować się na świecie w roku 1925-tym. A wtenczas, opierając się na obietnicach wymienionych w Słowie Bożym, musimy przejść do stanowczego i niezaprzeczonegowniosku, że miliony z żyjących teraz na świecie ludzi nigdy nie umrą” (Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! 1920 s. 65 [wydanie polonijne, s. 84-85]).

 

         Zagadnienia te szeroko omówiliśmy w książce pt. Rok 1925 i Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! Dawne zapowiedzi i oczekiwania organizacji Świadków Jehowy, która dostępna jest w wersji papierowej i elektronicznej:

http://piotrandryszczak.pl/rok-1925-i-miliony-z-obecnie-zyjacych-nie-umra.html

 

         Tutaj zaś skupimy się na samym haśle miliony (ludzi) z obecnie żyjących nigdy nie umrą!, już bez związku z rokiem 1925.

Nie każdy bowiem wie, że slogan ten pozostał jeszcze na wiele lat na usługach Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy.

         Chcemy tu prześledzić, jak długo nim się posługiwano i dlaczego odrzucono go, by w latach 80. XX wieku znów go przywołać w swych obietnicach (patrz we wskazanej powyżej książce rozdział Powtórka o „milionach, które nie umrą”).

Wspomnijmy jeszcze, że w publikacjach angielskich broszurę z roku 1920 pt. Millions Now Living Will Never Die! reklamowano aż do roku 1932 (patrz np. Vindication 1932 t. 3, s. 384), a w języku polskim pt. Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! do roku 1929 (Wyzwolenie 1929 s. 352). W angielskich egzemplarzach, jak to opisaliśmy w naszej książce, nastemplowano w niektórych miejscach na dacie „1925” słowo „wkrótce”(ang. soon), co spowodowało, że publikacja ta stała się nadal aktualna, jeszcze przez kilka lat po roku 1925 (patrz rozdział Reinterpretacja daty i wyliczenia).

 

         Jaki był pierwszy etap odsuwania hasła o „milionach co nie umrą”?

Otóż wpierw z okładki i strony tytułowej angielskiej edycji książki pt. Harfa Boża, z roku 1928, zniknęła obietnica „Dowody potwierdzające że miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą” (w roku 1927 jeszcze widniała ona).

W polskiej edycji z roku 1929 zachowano te słowa tylko na stronie tytułowej, a w edycji z roku 1930 usunięto je. Jednak książka ta pierwotnie była wydana w roku 1921, a więc podczas kampanii roku 1925 bardzo kojarzono ją z wymienioną datą. Dlatego częściowo oczyszczono ją ze wspomnianego sloganu.

         Co było później? Okazuje się, że hasło o „milionach, które nie umrą” było nadal stosowane, choć już nie tak często, jak dawniej.

         Oto przykładowe i zarazem najważniejsze fragmenty, które po latach 1925-1926 zamieszczono w publikacjach Towarzystwa Strażnica:

 

„W przeszłości zaprzeczano często możliwości wiecznego życia na ziemi, ponieważ myśl ta wybiegała daleko poza rozumienie ludzkiego umysłu. Ale przez Boskie kierownictwo nad przygotowaniami do ustanowienia wieku złotego zbadanych zostało tak wiele tajemnic o człowieku i jego przeznaczeniu, że dziś znamy niektóre z warunków, stanowiących o długości ludzkiego życia. Wieść, którą dziś dość często słyszymy, że »miljony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą«, wywołała nadzwyczajne zainteresowanie się tą kwestją” (Złoty Wiek 15.05 1927 s. 361).

 

         „Możemy więc rzec z pewnością, że miljony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie zstąpią do grobu, gdyż dożyją zupełnego ustanowienia królestwa Chrystusowego i w tem królestwie, w którem pełnić się będzie wola Boża na ziemi, otrzymają wieczne błogosławieństwa. Dożyją tego, że już się nie będzie wyrabiać broni, lecz że ta, która pozostanie, przerobiona zostanie na rzeczy pożyteczne. (...) – Izajasza 2:2-4” (Złoty Wiek 01.08 1928 s. 237).

         Patrz też Strażnica 15.11 1931 s. 343 (ang. 01.09 1931 s. 263).

 

„Obecnie są miljony takich dobrych ludzi na ziemi, i dlatego z ufnością oświadczamy, że miljony z obecnie żyjących ludzi nigdy nie umrą. Niech państwo poznają prawdę, a znajdą drogę do życia” (Czego ci potrzeba 1932 s. 53).

 

         „(...) ci wierni, którzy powrócą ze śmierci jako ludzie doskonali, obejmą urząd namiestników, t.j. będą widzialnymi przedstawicielami Chrystusa na ziemi i działać będą z upoważnienia tego absolutnego i sprawiedliwego dyktatora. Miljony ludzi jest dzisiaj na ziemi, którzy ujrzą owych wiernych mężów zmartwychwstałych i przywróconych do doskonałości, ażeby pod Chrystusem zawiadywali ziemskiemi sprawami rządów; a o działalności owego rządu jest napisane u Izajasza 32:1: (...). Musi być jeszcze jedna wojna na zmiecienie bezbożnej organizacji szatana, a jest to wojna owego wielkiego dnia Boga Wszechmogącego czyli wojna Armagedonu” (Ucieczka do Królestwa 1933 s. 49).

 

Miljony ludzi żyje dziś na ziemi, którzy ujrzą Królestwo już czynne i przyjaciół swych zmartwychwzbudzonych. Przywilejem pozostałych przy życiu będzie pomóc im zrozumieć, że o ile będą posłuszni ustawom Królestwa, będą wiecznie żyli na ziemi” (Ucieczka do Królestwa 1933 s. 58).

 

         „»Mnóstwo ... bydła« [Za 2:4] może przeto dobrze obrazować ludzi, których pomazana klasa poznaczy na czołach i którzy będą przeprowadzeni przez »ucisk«, oraz którzy później wejdą na »drogę«. Ci ludzie określeni są klasą Jonadaba i również jako »miljony obecnie żyjących nigdy nie umrą«” (Strażnica 15.10 1933 s. 308 [ang. 15.08 1933 s. 244]).

         Patrz też Preparation 1933 s. 39 (te same słowa, jak cytowana Strażnica).

 

         „Od kiedy Pan przyszedł do świątyni i rozkazał dostarczyć poselstwo pod tytułem: »Świat się skończył; miljony obecnie żyjących nigdy nie umrą«, ludzie dobrej woli, którzy usłyszą poselstwo prawdy i w nie uwierzą...” (Strażnica 15.10 1934 s. 312 [ang. 15.08 1934 s. 248]).

 

         „Jest obecnie na ziemi miljony ludzi dobrej woli (...) kto przestrzega danych w Słowie Bożem pouczeń, ten bezpiecznie przejdzie przez wielki ucisk, po czem wiecznie będzie żył na ziemi i nigdy nie umrze. Możemy więc słusznie powiedzieć: Miljony z obecnie żyjących nigdy nie umrą!” (Sprawiedliwy władca 1934 s. 27).

 

         „Miliony nigdy nie umrą”, jeśli przyłączą się do organizacji

 

         Hasło i obietnicę o „milionach, które nie umrą” w latach 30. XX wieku powiązano z przynależnością do „organizacji”:

 

         „To zdaje się jasno naucza, że klasa Jonadaba, szukawszy i znalazłszy schron w organizacji Bożej, musi pozostać w wozie czyli organizacji Pańskiej wraz z większym Jehu i nadal być w serdecznej zgodności uczuć z Panem i jego organizacją; to właściwe nastawienie serca klasa Jonadaba musi wykazać przez współdziałanie z świadkami Jehowy, póki urząd klasy wielkiego kapłana, będącej jeszcze na ziemi, nie będzie skończony. To muszą czynić ludzie dobrej woli, jeśli chcą zachować życie w ciągu walki wielkiego dnia Boga Wszechmogącego i pragną należeć do klasy często wspominanej jako »miljony obecnie żyjących, co nigdy nie umrą«” (Bogactwo 1936 s. 111).

         Patrz też Strażnica 01.11 1936 s. 325.

 

         „Miliony tych ludzi obecnie na ziemi, które przeżyją Armagedon i nigdy nie umrą, zaczną wtedy otrzymywać materialne korzyści z Królestwa Bożego pod Chrystusem” (Strażnica 15.05 1937 s. 156 [ang. 15.03 1937 s. 91]).

 

         „Bóg jest długo cierpliwy i nadal posyła swych świadków do opowiadania im, że »miliony żyjących ludzi nigdy nie umrą« i że do tych milionów zaliczeni będą ci, którzy przyjdą do organizacji Bożej jeszcze przed Armagedonem” (Strażnica 01.05 1938 s. 137 [ang. 15.02 1938 s. 57]).

 

         „»Mnóstwo ... bydła« [Za 2:4] może przeto dobrze obrazować ludzi, których pomazana klasa poznaczy na czołach i którzy będą przeprowadzeni przez »ucisk«, oraz którzy później wejdą na »drogę«. Ci ludzie określeni są klasą Jonadaba i również jako »miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą«” (ang. Strażnica 01.03 1938 s. 80; słowa te, jako identyczne, przytaczamy wg Strażnica 15.10 1933 s. 308 [ang. 15.08 1933 s. 244]).

         Patrz też ang. Strażnica 01.12 1938 s. 367.

 

         Ostatni rok hasła o „milionach, które nie umrą”

 

         W roku 1939 zakończono całkowicie kampanię o „milionach, które nie umrą”, choć nie zaanonsowano tego:

 

         „Wielki lud utworzą miliony z obecnie żyjących, którzy pozostaną się przy życiu i żyć będą na ziemi po wszystkie dni oraz którzy będą odrodzeni i przyprowadzeni do doskonałego stanu fizycznego, umysłowego i moralnego” (Strażnica 15.03 1939 s. 91 [ang. 15.01 1939 s. 27]).

         Patrz też ang. Strażnica 01.04 1939 s. 109, 111.

 

         W tym samym roku 1939 ukazała się, prawdopodobnie na kongresie w lipcu, broszura pt. Faszyzm czy wolność:

 

„Zostałem ochrzczony w wieku 10 lat – 1 lipca 1939 roku na zgromadzeniu strefowym (nazywanym dziś zgromadzeniem obwodowym) w Columbus w amerykańskim stanie Nebraska. Około 100 osób zebrało się wtedy w wynajętym obiekcie, by wysłuchać nagrania wykładu Josepha Rutherforda pod tytułem »Faszyzm czy wolność«” (Strażnica 15.04 2014 s. 13).

 

         Właśnie w tej broszurze z roku 1939 jeszcze raz napisano o „milionach, które nie umrą”, powtarzając prawie bez zmian słowa z powyższej Strażnicy z tego samego roku:

 

         „»Wielki lud« to »miliony ludzi żyjących obecnie, którzy nigdy nie umrą«, i ci żyć będą na ziemi wiecznie, gdy uprzednio odnowieni będą, to znaczy przywiedzeni do doskonałości cielesnej, duchowej i moralnej” (Faszyzm czy wolność 1939 s. 61).

 

         Kiedy więc nastąpił kres głoszenia o „milionach, które nie umrą”?

         Właśnie, jak widać, w roku 1939!

Gdy widmo wojny pojawiło się, gdy miliony zaczęły umierać, całkowicie ‘schowano’ na długie lata to skompromitowane hasło, którym mamiono ludzi, że wkrótce przestaną umierać.

         Wydaje się, że ostatni raz zastosowano je w kwietniu 1939 roku, a w polskiej publikacji zapewne w dwa-trzy miesiące później (nie posiadamy tego polskiego egzemplarza) i w lipcu tego roku na kongresie.

Później już tylko wspominano dawną publikację i akcję dotyczącą „milionów, które nie umrą” z lat 1918-1925 (patrz: ang. Strażnica 01.12 1940 s. 356; ang. Strażnica 15.02 1942 s. 64; ang. Strażnica 01.05 1942 s. 144; ang. Strażnica 15.05 1943 s. 160; ang. Strażnica 01.11 1943 s. 326; ang. Strażnica 15.11 1943 s. 342).

         Pochwalono się też tym, że ta akcja była bardzo znana w świecie:

 

„Ta kampania w istocie wywarła takie wrażenie, że sama jej myśl przewodnia jest po dziś dzień ciągle jeszcze przysłowiową wśród wielu ludzi w Ameryce i Europie” (Nowożytna historia Świadków Jehowy ok. 1955 cz. 1, s. 86; tekst tej broszury patrz też The Watchtower 15.05 1955 s. 297).

 

„»Kampania milionów« trwała dość długo i pozwoliła dać olbrzymie świadectwo. W celu zainteresowania ogółu publikowano ogłoszenia w prasie i używano wielkich plakatów z napisem »Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą!« Kampania ta przybrała ogromne rozmiary, a jej hasło pamiętano przez wiele lat. Rufus Chappell tak pisze o efektach »kampanii milionów«: »Rozpowszechnialiśmy książkę Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! w okolicach miasta Zion [stan Illinois] i uzyskaliśmy znakomite wyniki. Przypominam sobie wielki neon nad budynkiem farbiarni i pralni chemicznej w Waukegan przy szosie na North Sheriad, jakieś 8 kilometrów od Zion. Neon głosił: ‘Farbujemy dla milionów ludzi obecnie żyjących, którzy nigdy nie umrą’. Był to wówczas bardzo popularny temat i zainteresował wiele osób, które dzięki tej publikacji poznały prawdę«.” (Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975 s. 54-55).

 

         Po wielu latach, w połowie lat 80. XX wieku, Towarzystwo Strażnica powróciło do dawnego hasła-sloganu zamieszczając go jako reklamę w jednym z polskich czasopism i w kilku angielskich:

 

         Millions Now Living Will Never Die. This is no wild assertion. There are sound reasons to believe it. (Awake! 08.01 1986 s. 31).

Tłumaczenie: „Miliony ludzi żyjących obecnie nigdy nie umrą. To nie jest absurdalne twierdzenie. Są uzasadnione powody, by w to wierzyć”.

 

         „Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą. Twierdzenie to bynajmniej nie jest absurdalne. Istnieją uzasadnione powody, żeby w nie uwierzyć” (Przebudźcie się! Nr 10, 1989 s. 32).

 

         Wcześniej jednak, przez kilkadziesiąt lat, gdy nie było „milionów Świadków Jehowy” uczono o „wielu, którzy nie umrą”:

 

„Czy wielu z obecnie żyjących nigdy nie umrze? (...) Dlaczego wielu dziś żyjących może nigdy nie umrzeć” (Strażnica Nr 17, 1959 s. 17, 18 [ang. 01.04 1959]).

 

„(...) wyłoniła się możliwość, żeby wielu z obecnie żyjących nigdy nie umarło (...) stań w szeregach tych licznych obecnie żyjących, którzy nigdy nie umrą!” (Strażnica Nr 17, 1959 s. 18, 19).

 

         „Wielu obecnie żyjących nigdy nie umrze” (Many Now Living Will Never DieThe Watchtower 01.08 1974 s. 480).

 

         To samo hasło patrz też The Watchtower: 01.01 1979 s. 32; 01.10 1979 s. 32; 01.04 1980 s. 31; Awake!: 08.10 1980 s. 32; 08.03 1981 s. 32; 22.11 1981 s. 32; 22.05 1982 s. 31; 08.04 1984 s. 31; 22.11 1984 s. 32.

 

         Tych zagadnień jednak nie będziemy tu opisywać, odsyłając zainteresowanych do rozdziału Powtórka o „milionach, które nie umrą”, we wspomnianej naszej książce z roku 2015 pt. Rok 1925 i Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! Dawne zapowiedzi i oczekiwania organizacji Świadków Jehowy, dostępnej w wersji papierowej i elektronicznej:

http://piotrandryszczak.pl/rok-1925-i-miliony-z-obecnie-zyjacych-nie-umra-29.html

 

         Na zakończenie zróbmy krótkie porównanie haseł „miliony, które nie umrą” i „pokolenie roku 1914”, których używali Świadkowie Jehowy.

W pierwszym przypadku początkowo odrzuconodatę (1925), a pozostawiono nadal hasło o „milionach, które nie umrą”.

Natomiast w drugim przypadku, odrzuconotermin „pokolenie roku 1914”, a pozostawiono nadal datę, tzn. rok 1914, jako początek czasów ostatecznych.

         Z czasem jednak oba hasła odrzucono, zamieniając to drugie na wykładnię o ‘dwóch grupach pomazańców Świadków Jehowy, z których pierwsza pamiętała rok 1914, a druga się z nią zazębiała’:

 

         „Jezus, podając szczegółowe proroctwo dotyczące zakończenia systemu rzeczy, powiedział: »To pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie« (odczytaj Mateusza 24:33-35). Rozumiemy, że »to pokolenie«, o którym mówił Jezus, obejmuje dwie grupy namaszczonych chrześcijan. Pierwsza z nich żyła w roku 1914 i bez trudu rozpoznała wtedy znak obecności Chrystusa. W skład tej grupy nie wchodzili ci, którzy po prostu żyli w roku 1914, ale ci, którzy w owym roku albo wcześniej zostali namaszczeni duchem jako synowie Boży (Rzym. 8:14-17). Drugą grupę wchodzącą w skład »tego pokolenia« tworzą pomazańcy żyjący współcześnie z pierwszą grupą. Ale nie chodzi jedynie o zazębianie się okresów życia chrześcijan z obu tych grup, lecz raczej okresów ich namaszczenia – członkowie tej drugiej grupy zostali namaszczeni duchem świętym, gdy przynajmniej część członków pierwszej wciąż jeszcze przebywała na ziemi. Dlatego nie każdy z dzisiejszych pomazańców należy do »tego pokolenia«, o którym mówił Jezus. Członkowie drugiej grupy posunęli się już w latach. A przecież słowa Jezusa zapisane w Ewangelii według Mateusza 24:34 upewniają nas, że przynajmniej część »tego pokolenia na pewno nie przeminie«, aż ujrzy początek wielkiego ucisku. Powinno to wzmocnić w nas przekonanie, że już wkrótce Władca Królestwa Bożego przystąpi do zniszczenia niegodziwych i zaprowadzi sprawiedliwy nowy świat (2 Piotra 3:13)” (Strażnica 15.01 2014 s. 31).

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane