Włodzimierz Bednarski

Kim był i jest Jezus Chrystus dla Towarzystwa Strażnica?

dodane: 2014-01-17
Towarzystwo Strażnica w swojej historii nadawało Jezusowi różne określenia i tytuły. Należą do nich między innymi: kanclerz, wiceprezydent, papież. Artykuł poniższy zbiera je wszystkie. Ukazuje on też to, jak ten co za Tomaszem nie zawoła do Chrystusa: "Pan mój i Bóg mój!" stara się zmienić tożsamość Jezusa przypisując mu niebiblijne określenia.

Kim był i jest Jezus Chrystus dla Towarzystwa Strażnica?

 

         Towarzystwo Strażnica w swojej Biblii jakby uznaje to, że Jezus jest Bogiem:

 

Iz 9:6 – „Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza książęca. I będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, PotężnyBóg, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju” (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 1997).

 

         J 20:28 – „Odpowiadając, Tomasz rzekł do niego: »Mój Pan i mój Bóg!«” (jw.).

 

         Jednak Świadkowie Jehowy od wielu lat w swoich publikacjach zaprzeczają temu, że Jezus jest Bogiem:

 

Kościoły chrześcijaństwa kłamią, gdy powiadają, iż Jezus Chrystus jest Bogiem i właśnie Bóg przyszedł na ziemię, aby umrzeć za ludzkość i ją zbawić” (Strażnica Nr 9, 1970 s. 18).

 

„Nie ulega więc wątpliwości, że Chrystus nie jest Bogiem...” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001 s. 370).

 

         Ciekawe jest to, że kiedyś organizacja Świadków Jehowy nie miała problemu z nazywaniem Jezusa „Bogiem” i nie pomawiała nas o „kłamanie”, gdy Go tak nazywamy.

         Oto przykładowe dawne stwierdzenia z ich publikacji:

 

„Nigdy nie było, nigdy nie będzie i nigdy nie mogło być lepszego i zupełniejszego objawienia Boga ludziom, jak w osobie Chrystusa Pana; bo On »stał się ciałem,« był »Bogiem objawionym w ciele.« (1 list do Tym. 3:16)” (Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem 1920 s. 84).

 

„Tacy odziedziczą ziemię, kupioną własność – którą Jezus przy końcu Tysiąclecia przywróci wszystkim dzieciom Adama, którzy wówczas przyjmą Jego wielkie łaski i zostaną przez Niego odrodzeni, aby w ten sposób stać się Jego synami, a On ich Ojcem, ich Bogiem. (Izaj. 9:6)” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 379).

 

„Słuszną jest rzeczą przypisywać Chrystusowi Jezusowi imię Pana i Boga, jak to czynił pierwotny kościół i św. Szczepan modląc się do Niego – Dzieje 7:59” (Strażnica 15.04 1922 s. 125).

 

         Kim więc był i jest dla Świadków Jehowy Jezus Chrystus?

         Ponieważ obecnie Towarzystwo Strażnica nie chce zgodzić się z tym, że Jezus Chrystus według Biblii jest Bogiem, dlatego twierdzi, iż jest On archaniołem Michałem. To jest najbardziej znana i oficjalna nauka Towarzystwa Strażnica. Istnieją jednak też i inne wykładnie, które nie są zauważalne dla osób mało znających literaturę tej organizacji. Na to chcemy zwrócić uwagę w tym artykule.

         Na początek jednak przypominamy treści Świadków Jehowy o Jezusie-Michale.

 

         Jezus jest Michałem

 

         Oto najbardziej znane fragmenty z publikacji Świadków Jehowy, w których utożsamiają oni Jezusa z archaniołem Michałem:

 

         „Dowody biblijne pozwalają przypuszczać, że imię Michał przysługiwało Jezusowi Chrystusowi przed zstąpieniem z nieba i następnie także po jego powrocie do nieba” (Strażnica Nr 22, 1969 s. 7).

 

         „Zatem okoliczność, że Michał jest archaniołem, czyli naczelnikiem aniołów, że powstaje, aby królować, oraz że kieruje wyrzuceniem Szatana z nieba po narodzeniu Królestwa Bożego, prowadzi do jednoznacznego wniosku: »Michał, wielki książę« to nikt inny, tylko sam Jezus Chrystus (Dan. 12:1)” (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 11 s. 27).

 

„Wszystko to dowodzi, że Syn Boży był znany jako Michał, zanim przyszedł na ziemię, i że jest znany pod tym imieniem po powrocie do nieba, gdzie przebywa jako wyniesiony do chwały duchowy Syn Boży” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001 s. 132).

 

„Tak więc archanioł Michał to Jezus w przedludzkim bycie” (Strażnica 01.04 2010 s. 19).

 

         Interesujące jest to, że pomimo takich niby twardych dowodów Towarzystwo Strażnica przytacza też inną swoją opinię:

 

„(…) w Biblii nie powiedziano wprost, iż archanioł Michał to Jezus...” (Przebudźcie się! Nr 3, 2002 s. 17).

 

Różne tytuły i określenia Jezusa

 

Wspomnieliśmy, że Towarzystwo Strażnica nie chce zgodzić się z tym, iż Jezus Chrystus według Biblii jest Bogiem. Z tego powodu próbuje Mu ono nadać różne tytuły i określenia (polityczne, wojskowe, biznesowe, urzędowe). Podzielimy je tu na różne kategorie i w nich je przedstawiamy.

 

Wojskowe, wojenne, egzekucyjne

 

         Generał

 

„Pan Jezus wielki Generał i Dyrektor dzieła żniwa” (ang. Strażnica 01.03 1918 s. 6220 [reprint] - Lord Jesus as the great General and Director of the harvest work).

 

         Główny i naczelny Dowódca

 

         „Chrystus Jezus, Główny Dowódca sił Jehowy (...) Naczelnego Dowódcę, Chrystusa Jezusa” (Strażnica 01.07 1939 s. 199, 200 [ang. 01.05 1939 s. 135, 136]).

 

         Marszałek polny

 

„Ufając w pełni Władcy Wszechświata, Jehowie Bogu, oraz Jego Marszałkowi Polnemu, Jezusowi” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 18 s. 27).

 

         Hetman

 

         „W tym celu razem ze swym Hetmanem, Jezusem Chrystusem, wykona wyrok na materialistycznych narodach w decydującej wojnie w Armagedonie...” (Strażnica Nr 7, 1991 s. 7).

 

         Bojownik

 

         „Chrystus okaże się niezwyciężonym Bojownikiem, którego rządom nigdy nie zagrozi uszczuplenie” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 17 s. 16).

 

         Rycerz

 

         „Pan Jezus Chrystus, chwalebny Rycerz, zetrze nieprzyjaciół w proch. (...) Chrystus Jezus, wielki Rycerz” (Strażnica 15.12 1934 s. 375, 376).

 

         Egzekutor

 

         „Poinformowano również, że tego niegodziwca ‛usunie i unicestwi’ wyznaczony przez Boga niebiański Egzekutor, Jezus Chrystus” (Strażnica Nr 3, 1990 s. 20).

 

         Mściciel

 

„Wyznaczony przez Jehowę Mściciel Krwi, Jezus Chrystus, wkrótce przystąpi do ataku” (Strażnica Nr 22, 1995 s. 15).

 

         Pacyfista

 

         „Jezus na ziemi, będąc podobny do baranka, zdawał się być pacyfistą, obecnie jednak jest »lwem z pokolenia Judy«” (Strażnica Nr 11, 1951 s. 6, art. pt. „Dlaczego świadkowie Jehowy nie są pacyfistami” [ang. 01.02 1951 s. 72]).

 

         Dyktator

 

„(...) ci wierni (...) obejmą urząd namiestników, t.j. będą widzialnymi przedstawicielami Chrystusa na ziemi i działać będą z upoważnienia tego absolutnego i sprawiedliwego dyktatora [ang. Dictator]” (Ucieczka do Królestwa 1933 s. 49).

 

         Również Jehowę Świadkowie Jehowy nazywali „absolutnym Dyktatorem swej organizacji”:

 

Jehovah is supreme, the Most High, and absolute Dictator over his organization (ang. Strażnica 15.08 1932 s. 243).

 

Urzędowe

 

         Naczelnik

 

„Chrystus Jezus jest Głową i Naczelnikiem” (Strażnica 01.02 1935 s. 35).

 

         Werkfirer

 

         „Jezus był werkfirerem [w ang. active agent] Jehowy przy stworzeniu wszystkich rzeczy” (Złoty Wiek 01.12 1935 s. 12; ang. Złoty Wiek 19.12 1934 s. 177).

 

         Egzekwent

 

         „Jehowa, uczynił Chrystusa Jezusa swym Głównym Urzędnikiem i Usprawiedliwiaczem czyli Egzekwentem sądu...” (Strażnica 01.03 1935 s. 67).

 

         Urzędnik wykonawczy lub egzekucyjny

 

„Stanowisko, jako Naczelnego Wykonawczego Urzędnika Jehowy postawiło jednorodzonego Syna w najwyższym położeniu...” („Prawda was wyswobodzi” 1946 s. 40; por. „egzekucyjny Urzędnik Jehowy” Strażnica 01.08 1939 s. 230).

 

         Działacz

 

„Chrystus Jezus, jako wielki urzędowy Działacz [w ang. official Agent] Króla Wieków, kupił całą rasę ludzką” (Strażnica 15.10 1937 s. 155 [ang. 15.03 1937 s. 90]). Por. „Jezusa jako czynnego Działacza” (Strażnica 15.12 1935 s. 380).

 

Rządowe, polityczne, dyplomatyczne

 

         Wiceprezydent

 

         „(...) noty nasze otrzymują osobiste poręczenie Wiceprezydenta banku Jehowy i potem idą jako prawne zobowiązania, ponieważ Jezus za takowe poręczył” (Strażnica 01.08 1920 s. 237 [ang. 15.07 1920 s. 220]).

 

         Kanclerz

 

         „W roku 1914 Jehowy Kanclerz [ang. Vicegerent] rozpoczyna panowanie...” (Strażnica 15.12 1926 s. 382; I.B.S.A.Year Book 1927, tekst do rozważań na 25 stycznia 1927 r.).

 

         Deputowany i Ambasador

 

„Jehowa wydelegował swego umiłowanego Syna jako swego wielkiego Deputowanego lub Ambasadora, nazwanego Jego »Posłańcem«, by ten dokonał swojej pracy przygotowawczej” (Stworzenie 1928 s. 352).

 

         Gubernator

 

„Lecz  w obecnym czasie Pan Jezus Chrystus jest Gubernatorem duchowych Izraelitów, będąc posadzony na tronie w roku 1914” (Strażnica 15.02 1937 s. 57 [ang. 15.12 1936 s. 377]).

 

         Minister

 

         „Jezus uczyniony został naczelnym Sługą czyli pierwszym Ministrem Jehowy [ang. Prime Minister]” (Strażnica Nr 8, 1948 s. 10, art. „Słuchanie ku zbawieniu” [ang. 01.05 1948 s. 137]).

 

         Regent

 

„W charakterze Kierownika czyli Regenta z wyższym autorytetem Jezus podczas swej drugiej paruzji przydziela klasie swych pomazanych niewolników odpowiedzialniejszą służbę...” (Strażnica Nr 8, 1951 s. 13, art. „Podległość władzom wyższym” [ang. 15.11 1950 s. 448]).

 

 

Religijne

 

         Papież

 

„Bo jest Panem panów i Królem królów. - Ma całą sytuacyę w doskonałej kontroli – jest rzeczywistym papieżem [ang. real Pope]. – 1 Tym. 6:15; Obj. 19:16” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. 321-322).

 

King of kings: Has the entire situation under perfect control is the real pope. (1 Tim. 6:15; Rev. 19:16) (The Revelation of Jesus Christ – According to the Sinaitic Text 1918 s. 151).

 

         Usprawiedliwiacz

 

         „Jehowa, uczynił Chrystusa Jezusa swym Głównym Urzędnikiem i Usprawiedliwiaczem czyli Egzekwentem sądu...” (Strażnica 01.03 1935 s. 67).

 

         Usprawiedliwiciel

 

         „To, co Mojżesz czynił na stosunkowo małą skalę, Jezus uczyni na skalę ogólnoziemską, a nawet wszechświatową jako, usprawiedliwiciel imienia Jehowy” (Strażnica Nr 14, 1965 s. 12).

 

         Członek Ciała Kierowniczego

 

Jedynym członkiem ciała kierowniczego, który w ciągu wszystkich dziewiętnastu stuleci się nie zmienił, jest główny członek, mianowicie niewidzialny, nieśmiertelny Jezus Chrystus. Inni członkowie ciała kierowniczego mogą w ciągu lat zmieniać się, ponieważ Bóg układa w swej organizacji członków tak, jak mu się podoba; lecz wymogi teokratyczne, stawiane ciału kierowniczemu nie doznają żadnej zmiany” (Strażnica Nr 10, 1948 s. 12, art. „Organizacja teokratyczna i jej ciało kierownicze” [ang. 01.12 1947 s. 363]).

 

         Pionier

 

         „Tak jak pierwszy chrześcijański pionier Jezus, i tak jak jego uczniowie, którzy podążyli tym pionierskim szlakiem, również i dzisiaj tysiące wiernych pionierów na świecie trudzi się w takiej samej pełnoczasowej działalności" (ang. Strażnica 01.10 1950 s. 365).

 

         Pierwszy chrześcijanin

 

„Nadto Jehowa położył w swym Synu Jezusie Chrystusie fundament pod chrystianizm i uczynił go pierwszym chrześcijaninem” (Chrześcijaństwo czy Chrystianizm – które z nich jest„Światłem Świata”? 1955 s. 28 [ang. s. 29]).

 

Biznesowe

 

         Dyrektor

 

„Pan Jezus wielki Generał i Dyrektor dzieła żniwa” (ang. Strażnica 01.03 1918 s. 6220 [reprint] - Lord Jesus as the great General and Director of the harvest work).

 

         Kierownik

 

„Pan jest kierownikiem swych spraw” (Strażnica 01.02 1919 s. 48).

 

„Chrystus Jezus w swej drugiej paruzji jest teraz niewidzialnie obecny i działa jako Główny Kierownik nad swym zgromadzeniem. (...) W charakterze Kierownika czyli Regenta z wyższym autorytetem Jezus podczas swej drugiej paruzji przydziela klasie swych pomazanych niewolników odpowiedzialniejszą służbę...” (Strażnica Nr 8, 1951 s. 13, art. „Podległość władzom wyższym” [ang. 15.11 1950 s. 448]).

 

         Pełnomocnik prezesa

 

         „Stosunek Ojca do Syna można przyrównać do stosunków, jakie istnieją między prezesem przedsiębiorstwa a jego podwładnym, który jako pełnomocnik prezesa spełnia jego życzenia” („Oto wszystko nowym czynię” 1959 s. 11-12).

 

         Ajent

 

         „(...) wyznaczył Jezusa, jako swego wykonawczego Ajenta, by przedsięwziął działalność przeciw Szatanowi...” (Ostateczne dni 1928 s. 39).

 

         Agent

 

         „Ten, który jest czynnym agentem Jehowy w stwarzaniu wszystkich rzeczy, którego imię pierwotnie było Logos, a później Jezus...” (Strażnica 15.02 1929 s. 51 [ang. 15.12 1928 s. 371]).

 

         Potomek szefa warsztatu

 

         „Więzy łączące Jehowę z Synem można przyrównać do stosunków między właścicielem i zarazem szefem jakiegoś warsztatu a jego potomkiem, pomagającym przy produkcji wyrobów zaprojektowanych przez ojca” („Oto wszystko nowe czynię” 1987 s. 12-13).

 

         Robotnik

 

„Nie ulega wątpliwości, że właśnie do tego mistrzowskiego robotnika Bóg powiedział: »Uczyńmy człowieka na nasz obraz« (Rodzaju 1:26)” (Czy wierzyć w Trójcę? 1989 s. 14).

 

Inne

 

         Strażnica

 

„To jest również wykazane łącznie z innemi miejscami (Micheasz 4:8), gdzie Chrystus (»głowa« i »ciało« – Nowe Jeruzalem) jest nazwany »Strażnicą trzody«…” (Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem 1920 s. 47).

 

         Nabuchodonozor

 

         „Większy Nabuchodonozor, Chrystus Jezus, Egzekutor zarządzeń Jehowy i Możny Bojownik, wystąpi do dzieła na początku Armagedonu” (Strażnica 01.06 1937 s. 169  [ang. 01.04 1937 s. 104]).

 

         Tłumacz

 

„Chrystus Jezus w świątyni jest wielkim Sługą i Tłumaczem Jehowy” (Strażnica 15.04 1937 s. 116 [ang. 15.02 1937 s. 52]).

 

         Wykładacz

 

         „Lecz Jehowa, Król wielki, znalazł i przywiódł Wykładacza, Chrystusa Jezusa...” (Strażnica 15.04 1937 s. 117 [ang. 15.02 1937 s. 53]).

 

         Czynnik

 

         „Pismo Św. zdaje się popiera twierdzenie, że Pan Jezus Chrystus, jako wielki egzekutywny Czynnik Jehowy Boga, zrzucił Szatana z nieba...” (Strażnica 15.12 1925 s. 378).

 

         Chirurg

 

         „Jezus Chrystus, wielki chirurg, niezadługo dokona wielkiej operacji. Będzie ona dla świata bardzo bolesna, lecz gdy będzie dokonana, nie będzie już ucisku” (Pociecha dla ludzi 1925 s. 19).

 

         Powinowaty

 

 „Ta odpłata dana będzie przez pozafiguralnego Powinowatego czyli Odkupiciela, Chrystusa Jezusa, jako porachunek za krew, którą nieprzyjaciele Jehowy przelali” (Strażnica 01.08 1939 s. 230 [ang. 01.06 1939 s. 166]).

 

         Naczelnik Syjonu

 

„Po wyrugowaniu go z nieba przez Naczelnika Syjonu, mianowicie, Chrystusa Jezusa, Szatan następnie począł prześladować...” (Strażnica listopad 1946 s. 166, wydanie polonijne [ang. 01.04 1945 s. 105]).

 

         Werkmistrz

 

„Hebrajczyków 1:10-12 (...) o Chrystusie Jezusie, który rzeczywiście wykonał dzieło stworzenia, jest mowa jako o stworzycielu [w ang. Creator], ponieważ Chrystus dokonał tego jako przedstawiciel Jehowy i werkmistrz [w ang. workman]...” (Strażnica dodatkowa z lat 1950-1959 s. 14, „Pytania czytelników”, art. z okładki „Czy można znaleźć wodę przy pomocy różdżki?” [ang. Strażnica 15.12 1951 s. 764-765]; patrz też „werkmistrz” - Poza grobem 1934 s. 39).

 

         Słup

 

         „Chrystus Jezus został w ten sposób symbolicznie przedstawiony jako słup »sygnałowy«” (Strażnica Nr 16, 1948 s. 4, art. „Sygnał dla ludów” [ang. 15.01 1948 s. 21]).

 

         Junior

 

„Bóg jest seniorem, a Jezus juniorem pod względem czasu istnienia, pozycji, potęgi i wiedzy” (Czy wierzyć w Trójcę? 1989 s. 16).

 

         Zbieracz

 

         „Za naszych czasów zaopatrzenie duchowe dostarczane przez Większego Zbieracza, Jezusa Chrystusa, znacznie przewyższa to, czym pod panowaniem królów izraelskich cieszył się starożytny lud Boży (Mateusza 12:42)” (Strażnica Nr 24, 1990 s. 26).

 

         Być może to nie wszystkie dziwne tytuły nadane Jezusowi przez Towarzystwo Strażnica. Trudno przeszukiwać wszystkie teksty z jego publikacji z lat 1879-2013. Wybraliśmy te, które rzucały się w oczy w pobieżnej lekturze.

         Oczywiście nie wymieniliśmy tu biblijnych określeń Jezusa, które również Świadkowie Jehowy przytaczają (np. Król, Sędzia), ale chodziło nam o to, by ukazać, czym różnią się oni od innych wyznań czy od Kościoła Katolickiego.

Prawdopodobnie, gdyby Towarzystwo Strażnica nie odrzucało Bóstwa Chrystusa, to by nie musiało mnożyć różnych ‘zastępczych’ tytułów dla Jezusa (ponad 30).

Czy nie lepiej za Tomaszem powiedzieć do Chrystusa: „Pan mój i Bóg mój” (J 20:28)?

Po zapoznaniu się z tymi tytułami i określeniami Jezusa, może też ktoś zapytać: dlaczego Towarzystwo Strażnica walczy z terminem „Trójca Święta”, mówiąc, że nie ma go w Biblii, a samo wprowadza dziesiątki różnych niebiblijnych określeń? Ale tę niekonsekwencję tej organizacji pozostawmy Świadkom Jehowy.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane