Włodzimierz Bednarski

Lata 1910-1912 – oczekiwany przez Towarzystwo Strażnica „wielki ucisk”!

dodane: 2022-05-24
Po kilkunastu latach przerwy, po roku 1881, gdy zaczął zbliżać się rok 1914, C. T. Russell i jego współpracownicy (pielgrzymi) zaczęli wyczekiwać kolejnych dat. Miały one wyznaczyć im zabranie ich do nieba, jeszcze przed anarchią i zniszczeniem, które miały spotkać świat w roku 1914 (koniec "czasów pogan"). Gdy w latach 1910-1912 to nie nastąpiło po prostu przeniesiono oczekiwania na rok 1914.

 

Lata 1910-1912 – oczekiwany przez Towarzystwo Strażnica „wielki ucisk”!

 

Przez lata stykając się z naukami Towarzystwa Strażnica przyzwyczailiśmy się do tego, że rok 1914 jest dla Świadków Jehowy początkiem „dni ostatnich” (patrz np. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001 s. 78).

Tylko o ile dziś on wyznacza ich POCZĄTEK, to kiedyś wyznaczał on ich KONIEC:

 

„Nie widzimy powodu do zmiany obliczeń, nie możemy też ich zmienić, nawet gdybyśmy chcieli. Wierzymy, że są one datami Bożymi, nie naszymi. Pamiętajmy jednak, że koniec roku 1914 nie jest datą początku, lecz datą końca czasu ucisku” (ang. Strażnica 15.07 1894 s. 1677 [reprint]; cytat za Kryzys sumienia R. Franz 2006, s. 219 [tam też fotokopia]).

 

Pozostaje więc otwarte pytanie, kiedy miał rozpocząć się „najsroższy ucisk”, skoro w roku 1914 miał się on zakończyć?

Otóż Towarzystwo Strażnica uczyło wiele o latach 1910-1912, a szczególnie dużo miejsca poświęcało dacie „1910”:

 

„Jak długo to będzie trwało to przesiewanie poświęconych, podczas którego niektórym będą przyznane korony tych, którzy zostali uznani za niegodnych, a imiona ich zapisane zamiast tych, które zostały wymazane (Obj. 3:5, 11), Pismo Święte - na ile dotąd zobaczyliśmy - nie wskazuje, lecz data 1910, wskazana przez Piramidę, wydaje się dobrze harmonizować z datami podanymi w Biblii. Pozostają tylko cztery lata przed pełnym końcem czasu ucisku, w którym skończą się czasy Pogan, a kiedy pamiętamy o słowach Pana - że zwycięzcy będą uznani za godnych uniknięcia najsurowszego ucisku przychodzącego na ten świat, to możemy to zrozumieć jako nawiązanie do anarchicznego ucisku, który nastąpi w październiku 1914 roku; lecz ucisku, który spadnie głównie na Kościół możemy oczekiwać około R. P. 1910. Czy nie jest to najbardziej godna uwagi zgodność między kamiennym ‘Świadkiem’ a Biblią? Daty październik 1874 i październik 1881 są dokładne, podczas gdy data 1910, chociaż nie jest podana w Piśmie Świętym, wydaje się więcej niż rozsądna w odniesieniu do ważnego wydarzenia, jakim będzie doświadczenie i ostateczne wypróbowanie Kościoła, podczas gdy R. P. 1914 jest wyraźnie i dobrze ustalony jako jego koniec, po którym nastąpi największy ucisk świata, w którym niektórzy z ‘wielkiego grona’ mogą mieć udział. A w związku z tym pamiętajmy, że o tej granicznej dacie - R. P. 1914 - musi [„może” w ed. z 1916 r.] nastąpić zakończenie wybrania, próby i uwielbienia całego ciała Chrystusowego, lecz także nastąpi oczyszczenie niektórych z większego grona poświęconych wierzących, którzy z powodu strachu i lękliwego serca nie składali Bogu przyjemnych ofiar, i którzy w rezultacie stali się bardziej lub mniej skażonymi przez idee i metody tego świata. Niektórzy z nich mogą wyjść z wielkiego ucisku (Obj. 7:14). Wielu z nich jest teraz blisko związanych w różnych snopkach kąkolu na spalenie; i dopiero wtedy, gdy ognisty ucisk ostatecznego końca okresu żniwa spali wiążące więzy niewoli Babilonu, będą w stanie dokonać ucieczki - ‘zbawieni jak przez ogień’. Oni muszą oglądać zupełne zniszczenie Babilonu Wielkiego i otrzymać pewną miarę jego plag (Obj 18:4). Cztery lata od 1910 do końca 1914 roku, wskazane tak w Wielkiej Piramidzie, będą niewątpliwie czasem ‘ogniowej próby’ dla Kościoła (1 Kor. 3:15), poprzedzającej światową anarchię, która nie będzie mogła długo potrwać; ‘A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało, ale dla wybranych będą skrócone one dni’ - Mat. 24:22” (Thy Kingdom Come ed. 1912 s. 363-364).

 

Tu trzeba dodać, że polska edycja cytowanej książki ukazała się po roku 1914 (tzn. w 1919 r.), więc w niej zmieniono i skrócono już fragmenty dotyczące roku 1910. Oto co pozostało w niej o tej dacie:

 

„Daty Październik 1874 i Październik 1881 są akuratnemi, zaś 1910 chociaż nie znajduje się w Piśmie Świętym, to jednak możemy się spodziewać jakiegoś wydarzenia lub doświadczenia w Kościele przy końcu jego karyery” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 s. 413).

 

Cytujemy kolejne interesujące nas teksty:

 

„Kulminacja ucisku w październiku 1914 jest jasno zaznaczona w Piśmie* [*zob. Millennial Dawn, Vols. II., III]; dlatego jesteśmy zobowiązani oczekiwać początku tego dotkliwego ucisku nie później niż w 1910; z dotkliwymi zakłóceniami [w ang. spasms] w tym czasie. Dotkliwy ucisk powinien nadejść w 1910 i możemy wnioskować, że będzie to poprzedzone okresem stopniowych finansowych i społecznych zakłóceń, podobnych do tych z przeszłości, i zmierzających w kierunku rozpaczy, prędzej czy później do tego dojdzie” (ang. Strażnica 15.09 1901 s. 292).

 

„Według naszego spodziewania początek czasu wielkiego ucisku wkrótce nadejdzie, gdzieś pomiędzy rokiem 1910 a 1912 - a najbardziej zacznie się srożyć przy końcu ‘Czasów Pogan’, w październiku 1914 r. Początek srogiego ucisku nie jest wyraźnie zaznaczony w Piśmie Świętym i raczej zależny jest od zbiegu okoliczności” (Nowe Stworzenie 1919 [ang. 1904] s. 718).

 

Takich ‘proroczych’ fragmentów dotyczących roku 1910 było w czasopiśmie Towarzystwa Strażnica wiele. Oto najważniejsze z nich:

 

ang. Strażnica 15.04 1896 s. 81; ang. Strażnica 01.11 1896 s. 255, 264;

ang. Strażnica 15.03 1898 s. 93; ang. Strażnica 15.08 1900 s. 250.

 

W roku 1910 nastąpiło zaniepokojenie wśród głosicieli i oni właśnie pytali o tę datę i następne prezesa Towarzystwa Strażnica:

 

„Pytanie (1910). - Co ma się wydarzyć w roku 1910, który jest pokazany w Piramidzie?

Odpowiedź. - Ja nie wiem. Jest wielu takich co mają coś do powiedzenia wam o latach 1910, 1911, 1912 i 1913 więcej niż ja. O ile ja wiem, to daty, które zdają się być pewne, na ile pojmujemy Pismo Święte, są lata 1874, 1878, 1881 i październik 1914. O żadnych innych między tymi datami ja nie wiem. Jeżeli ktokolwiek wie, to ma prawo o tym mówić.

Lecz czy brat nie mówi coś o 1910 roku w trzecim tomie? Tak, mówiłem iż możemy na przykład zmierzyć te schody [w piramidzie]. Lecz nie wiemy czy tam jest coś do mierzenia, lub nie. Przypuśćmy że zmierzymy te schody i miara wskazywałaby na rok 1910, lecz ja nie wiem, czy Pan Bóg miał coś przez to do powiedzenia, lub nie. Gdy minie rok 1910 to zobaczymy, może się coś takiego stanie w tym czasie. Może my wchodzimy już teraz na te schody. Rzeczy teraz idą bardzo szybko drodzy przyjaciele” (Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania 1947 [ang. 1917] s. 56);

 

„Pytanie (1910). - Czy Towarzystwo potwierdza to, co pielgrzymi głoszą o latach 1911 i 1912? (...)

Odpowiedź. - Już próbowałem i jeszcze próbuję wpłynąć na braci pielgrzymów, aby nie mówili o czasach przed październikiem 1914 roku, gdzie rok żydowski 1915 się zaczyna. Ja myślę, że to jest nierozsądnem głosić co innego” (jw. s. 56);

 

Równocześnie ‘wymiennikiem’ roku 1910 była kiedyś data 1911. Ona tylko ‘wydłużała’ oczekiwania związane z rokiem 1910, tak jak stało się później z latami 1914-1915. Przedstawiamy jednak jeden fragment ukazujący obie te daty razem. Nie są to słowa C. T. Russella (zm. 1916), ale jednego z jego współbraci, który tak oto opisał ten problem:

 

„Pozaobrazowym odpowiednikiem odrzuconego Izraela jest nominalny Kościół Chrześcijański (Babilon), a datą korespondującą z odsunięciem się Jehowy od Izraela w Roku Pańskim 36, jest rok 1881. Rok 1881 plus 30 równa się 1911, kiedy Babilon zostanie całkowicie ‘pochłonięty’ lub zniszczony (…) bowiem ([Obj. 18] werset 8) ‘jej plagi nadejdą w jednym dniu [roku], i zostanie całkowicie spalona’ − zniszczony w tym jego ostatnim dniu, kończącym się w październiku 1911, a zaczynającym się w październiku 1910, i w ten sposób zostaje potwierdzone świadectwo piramidy” (ang. Strażnica 01.11 1896 s. 264 – The antitype of cast-off Israel is the nominal Christian Church (Babylon), and the corresponding date to Jehovah’s withdrawal from Israel in A.D. 36 is 1881. 1881 plus 30 equals 1911, when Babylon shall be entirely ‘devoured’ or destroyed. (...) for ([Rev. 18] verse 8) ‘her plagues shall come in one day [year], and she shall be utterly burned’ destroyed in that, her last day, ending Oct. 1911 and beginning Oct. 1910, thus corroborating the Pyramid’s testimony).

 

Data 1911 odeszła z użycia w chronologii Towarzystwa Strażnica razem z rokiem 1910, czy tuż po nim (patrz inne teksty o 1911 r.: ang. Strażnice: 15.01 1895 s. 19; 15.03 1898 s. 93; 15.02 1905 s. 51-52). Wynikała ona z różnych metod obliczeń (np. 1881 r. plus 30 lat; patrz powyżej ang. Strażnica z 01.11 1896 s. 264) i wyznaczała czas rozpoczęcia „najskrajniejszego ucisku”.

 

         W roku 1913, a więc po fakcie, C. T. Russell tak oto wspomniał oczekiwany rok 1910, a także 1911:

 

         „Dyskutując w WYKŁADACH PISMA ŚWIĘTEGO o Wielkiej Piramidzie zasugerowaliśmy, że być może pewien wymiar stopnia na górnym końcu Wielkiej Galerii może oznaczać coś ważnego przy końcu 1910 roku. Mamy jednak nadzieję, że jasno zaznaczyliśmy, że nic nie budujemy na tej sugestii, że była to tylko sugestia, tylko domniemanie, ale ten wymiar powoduje, że na rok 1911 możemy spoglądać z zainteresowaniem” (ang. Strażnica 01.06 1913 s. 5249 [reprint]).

 

         Ten sam tekst po polsku przytoczono w roku 1917:

 

         „W Wykładach Pisma. Św. dyskutując o Wielkiej Piramidzie nadmieniliśmy, iż możebne jest iż wymiar stopni u górnego końca Wielkiej Galerji może znaczy coś ważnego przy końcu roku 1910. Lecz ufamy żeśmy jasno zaznaczyli że my nic nie budujemy na tem przypuszczeniu – że to jest jedynie domniemanie iż ten wymiar wskazuje, że na rok 1911 możemy spoglądać z zainteresowaniem. Można powiedzieć, że teraz każdy rok jest pełnym różnych wydarzeń i wielkiej czynności myśli, nietylko dla naszych czytelników lecz dla całego świata cywilizowanego. (...) To jest zwiastowanie wesołego poselstwa Łaski Bożej w Chrystusie – bez względu czy uzupełnienie Kościoła nastąpi przed rokiem 1914, lub nie” (Strażnica  marzec 1917 s. 31-32).

 

Po latach Towarzystwo Strażnica wspominało rok 1910 następująco:

 

„Kilka razy podczas żniwa, podczas trwania tego, co wydawało się być plagami dla chrześcijaństwa, Pan pozwolił swojemu ludowi by o tym rozważano. Brat Russell oczekiwał, że kościół przejdzie poza zasłonę w 1878, 1881, 1910 i 1914, tak samo jak Eliasz, który przeszedł z Elizeuszem do czterech różnych miejsc zanim został faktycznie wzięty” (ang. Strażnica 15.04 1918 s. 6237 [reprint]).

 

„Od roku 1878 Jezus gromadził swych poświęconych naśladowców; i ci, nadzieją prędkiego narodzenia się nowego narodu lub rządu, znosili cierpienia i przeciwności dla sprawiedliwości, silnie stojąc przy drogich prawdach. Oni spodziewali się tego narodzenia w roku 1910 i w innych datach, ale szczególnie w roku 1914” (Strażnica 15.04 1925 s. 117 [ang. 01.03 1925 s. 69]).

 

         Wspomniano też co najmniej jeden raz o oczekiwanym roku 1912:

 

Jestem jednym z tych, którzy od czasu przyjścia do prawdy zostali doprowadzeni do oczekiwania wczesnego uwielbienia małego stadka – 1910, 1911, 1912 roku. Wszystkie moje doczesne sprawy zostały zorganizowane z myślą o październiku 1914 roku. Za każdym razem Pan wydawał się mówić: »Musisz znowu prorokować« itp. (Objawienie 10:11). Wydaje się, że to samo poselstwo przychodzi do nas od lata zeszłego roku i nadal możemy służyć w ofierze naszemu drogiemu Mistrzowi, który uczynił dla nas tak wiele” (ang. Strażnica 15.09 1919 s. 287 – I am one of those who, since coming into the truth, have been led to expect an early glorification of the little flock – 1910, 1911, 1912. All my temporal affairs were arranged with a view to October 1914. Each time the Lord has seemed to be saying: “Thou must prophesy again”, etc. (Revelation 10:11) The same message seems to have come to us last summer; and still we are permitted to serve in sacrifice our dear Master who has done so much for us).

 

Widzimy z tego, że zapomniane dziś daty 1910, 1911 i 1912 miały kiedyś istotne znaczenie dla Towarzystwa Strażnica.

Czy kiedyś ten sam los spotka rok 1914?

 

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane