Włodzimierz Bednarski

Nowa nauka Towarzystwa Strażnica o inspekcji Jezusa w duchowej świątyni

dodane: 2013-05-02
Świadkowie Jehowy mają specyficzną naukę o "inspekcji Jezusa w duchowej świątyni". Jednak, jak każda inna ich wykładnia, była ona wielokrotnie zmieniana. Ostatnio nawet w roku 2013. Czy ma to coś wspólnego z nauką Apostołów z I wieku?

Nowa nauka Towarzystwa Strażnica o inspekcji Jezusa w duchowej świątyni

 

         Na początku wymieniamy rozdziały, z których składa się nasz artykuł:

 

         Rok 1878

         Rok 1917 lub około roku 1918

         Rok 1918

         Rok 1914

 

         Po wielu latach, 15 lipca 2013 roku, Towarzystwo Strażnica wprowadziło „nowe światło, to znaczy nową naukę, w kwestii tego, kiedy nastąpiła inspekcja Jezusa w duchowej świątyni według tekstu Ml 3:1.

         Od roku 1922 uważano, że nastąpiła ona w roku 1918.

         Jednak obecnie naucza się, że miała ona miejsce już od roku 1914.

         Zanim zapoznamy się z nową wykładnią Towarzystwa Strażnica, prześledźmy jakiej ewolucji podlegała ta nauka tej organizacji.

         Niedawno to zagadnienie opisaliśmy, ale było to jeszcze przed ostatnią zmianą, w artykule pt. Inspekcja Chrystusa na ziemi w roku 1918?

         Obecnie przypominamy te zagadnienia w skrócie, dodając do nich nową wykładnię.

 

Rok 1878

 

Towarzystwo Strażnica w początkowych latach (aż do roku 1922) nauczało, że Jezus w roku 1878 niewidzialnie przybył do swej duchowej świątyni na sąd, odrzucając wtedy chrześcijaństwo:

 

         „W dniach 5-13 września 1922 roku odbyło się w Cedar Point (Ohio) drugie zgromadzenie Międzynarodowych Badaczy Biblii, wówczas to dzięki świętemu Słowu i duchowi Bożemu oraz Jego organizacji świątynnej owym namaszczonym »dzieciom« Większego Izajasza naprawdę otworzyły się oczy na to, że Jehowa jest obecny w swej duchowej świątyni, ale nie od roku 1878, lecz od znacznie krótszego czasu. (...) Jehowa Bóg jest w swej duchowej świątyni od roku 1918” (Strażnica Nr 4, 1967 s. 8).

 

         W przypisie do tego fragmentu podano:

 

         „Zobacz wydaną przez Towarzystwo Strażnica publikację pt. »Nadszedł czas« (tytuł angielski »The Time Is at Hand« (...) strony 218-247), gdzie wyłuszczono ówczesny pogląd na znaczenie roku 1878” (jw. s. 8).

 

         Rzeczywiście książka pt. Nadszedł Czas, którą Towarzystwo Strażnica reklamowało i rozprowadzało aż do roku 1930 (patrz reklama Złoty Wiek 15.07 1930 s. 224), uczyła o roku 1878. Oto przykładowy tekst o tym:

 

         „Zupełnie podobnie rzecz się ma i w tem żniwie: Obecność naszego Pana jako Oblubieńca i jako Żniwiarza została rozpoznaną w ciągu pierwszych trzech i pół lat, od R. P. 1874 do R. P. 1878. Od tego czasu dobitnie okazuje się, że nadszedł w roku 1878 czas, w którym zaczną się królewskie sądy w domu Bożym” (Nadszedł Czas 1919 [ang. 1889] s. 267).

 

Rok 1917 lub około roku 1918

 

         Po raz pierwszy nową koncepcję Towarzystwo Strażnica opisało w roku 1922. Jednak początkowo rok 1918 nie był tak jednoznacznie określony jak później. Oto charakterystyczne teksty o tym:

 

         „Wierzymy przeto, że dzień przygotowania skończył się roku 1914, oraz że w roku 1918 lub koło tego, Pan przyszedł do swojej Świątyni. To przyjście do świątyni było sądem. (...) Sąd ten ma być na Kościół prawdziwy, jako też na systemy nominalne” (Strażnica 01.12 1922 s. 366).

 

         „Kiedy Pan przyszedł do Swej świątyni w r. 1918 (według teraźniejszego obliczenia w r. 1917) to z ową chwilą rozpoczął się sąd. Czy tedy święci o tem rozumieli czy nie, to jednak prawdziwie miłujący Pana poszli z obwieszczaniem poselstwa” (Strażnica 01.09 1926 s. 261).

 

         Dziwne, że wspomnianą inspekcję z lat 1917-1918 Towarzystwo Strażnica dostrzegło, czy raczej wyliczyło „po tym wydarzeniu”, bo dopiero w roku 1922:

 

         „Przyjście Chrystusa do świątyni w roku 1918 było całkiem nieoczekiwane, nawet przez jego poświęconych wiernych naśladowców. W owym czasie prawda o jego przyjściu do świątyni, była wpierw spostrzeżona przy pomocy Pism, i wypełnieniu się proroctw po tym wydarzeniu, a mianowicie w roku 1922” („Prawda was wyswobodzi” 1946 [ang. 1943] s. 282).

 

Rok 1918

 

         Dopiero w roku 1928 Towarzystwo Strażnica ‘definitywnie’ ustaliło datę dla omawianych wydarzeń. Określono rok 1918, choć sporadycznie pojawiały się publikacje z ‘inną’ datą:

 

         „Trzy i pół roku później t. j. na wiosnę 1918 roku, Jezus przyszedł do Swojej świątyni (kościoła) i począł ją oczyszczać” (Rząd 1928 s. 208).

 

         „Gdy Chrystus Jezus, wielki Sędzia, zapoczął sąd w roku 1918 lub około tej daty, stali przed nim tacy, co zawarli przymierze czynienia woli Bożej...” (Strażnica 15.02 1938 s. 53 [ang. 15.12 1937 s. 373]).

 

         Nawet jeszcze do roku 1967 organizacja Świadków Jehowy wspominała możliwą inną datę, chociaż później nie miała już wątpliwości co do roku 1918:

 

„Wierzymy więc, że dzień przygotowania skończył się w roku 1914; a w roku 1918 lub gdzieś około tego czasu Pan przyszedł do swej świątyni. To przyjście do świątyni nastąpiło ze względu na sąd, gdyż sąd musi się najpierw zacząć od domu Bożego” (Strażnica Nr 4, 1967 s. 7; patrz też Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 101).

 

         „Okres ciągnący się od upływu »czasów pogan« w roku 1914 nazwał Jezus (...) czasem swej »obecności«. W tym właśnie okresie miał w sposób niewidzialny przeprowadzić inspekcję na ziemi” (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 11 s. 16).

 

„Od czasu zakończenia pierwszej wojny światowej w roku 1918 Jehowa przeprowadza gruntowną inspekcję chrześcijaństwa; niebawem już, w chwili ustalonej z góry, będzie musiał mu poświęcić należytą uwagę, jak postąpił w wypadku starożytnego Jeruzalem. Pewni siebie religianci potkną się i »runą« w zniszczenie. Jehowa wymiecie ich do czysta i nie będzie czego po tym zbierać” (Strażnica Rok CI [1980] Nr 10 s. 12).

 

         „Kiedy w roku 1918 Jezus rozpoczął inspekcję, duchowieństwo chrześcijaństwa najwyraźniej zostało osądzone niepomyślnie. (...) W roku 1919 chrześcijaństwo wraz z całym światowym imperium religii fałszywej zupełnie straciło uznanie Boże” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 32).

 

         Jeszcze w roku 2006, gdy dokonano korekt w książce pt. Wspaniały finał Objawienia bliski!, nadal podtrzymywano naukę o inspekcji Jezusa od roku 1918:

 

„Zmiany w książce Wspaniały finał Objawienia bliski!

Poniżej podano zmiany, które należy wprowadzić w książce Wspaniały finał Objawienia bliski!, opublikowanej w roku 1988 (wydanie polskie: 1993). (...)

s. 32, ramka, pierwszy akapit powinien brzmieć: Jezus został ochrzczony w Jordanie i namaszczony duchem na przyszłego Króla mniej więcej w październiku 29 roku n.e. Trzy i pół roku później, w 33 roku, przyszedł do świątyni w Jeruzalem i wyrzucił tych, którzy uczynili z niej jaskinię zbójców. Odpowiednika tych wydarzeń można upatrywać w trzyipółletnim okresie, jaki upłynął od chwili, gdy Jezus w październiku 1914 roku objął tron w niebiosach, do momentu, gdy przybył na inspekcję rzekomych chrześcijan, rozpoczynając sąd od domu Bożego” (Mateusza 21:12, 13; 1 Piotra 4:17)” (Nasza Służba Królestwa Nr 9, 2006 s. 3).

 

         W roku 2010 ciągle nauczano podobnie:

 

„Jak rozumiemy, w naszych czasach proroctwo to zaczęło się urzeczywistniać w roku 1918, gdy Jehowa w towarzystwie „posłańca przymierza”, Jezusa Chrystusa, przyszedł do duchowej świątyni dokonać przeglądu” (Strażnica 15.03 2010 s. 23).

 

„W roku 1914 Chrystus został koronowany na władcę mesjańskiego Królestwa Jehowy. (...) Pierwszą rzeczą, jakiej po objęciu władzy dokonał Chrystus, było zwycięstwo nad »smokiem i jego aniołami« (...) Następnie w charakterze »posłańca przymierza« towarzyszył swemu Ojcu w inspekcji duchowej świątyni (Malach. 3:1). Dokonał wówczas sądu nad chrześcijaństwem - najbardziej godną potępienia częścią »Babilonu Wielkiego«” (Strażnica 15.09 2010 s. 25).

 

         Te dwa teksty z roku 2010, to ostatnie fragmenty, po których nastał czas milczenia na temat inspekcji Jezusa od roku 1918. Było ono znamienne, gdyż oznaczało opracowywanie nowej wykładni, która została ogłoszona w roku 2013.

 

Rok 1914

 

         Jak wspomnieliśmy, w Strażnicy z 15 lipca 2013 roku organizacja Świadków Jehowy zmieniła radykalnie swój pogląd, który podtrzymywała od przeszło 90 lat! Inspekcja nie odbyła się w roku 1918, ale ‘niezauważona’ nastała już w cztery lata wcześniej, to znaczy w roku 1914. Oto nowa nauka:

 

„Aby to ustalić, w roku 1914 Jezus rozpoczął inspekcję duchowej świątyni. Przegląd ten i dzieło oczyszczania obejmowały pewien okres – od roku 1914 do początków roku 1919 [3]” (Strażnica 15.07 2013 s. 11).

 

„[3] Jest to zrewidowane zrozumienie. Wcześniej sądziliśmy, że inspekcja Jezusa odbyła się w roku 1918” (jw. s. 14).

 

         „Od roku 1914 do pierwszych miesięcy 1919 towarzyszył swemu Ojcu w niezbędnym przeglądzie i oczyszczaniu duchowej świątyni (Malach. 3:1-4)” (jw. s. 19).

 

         „Kwestia ta została rozstrzygnięta, gdy Jezus oraz jego Ojciec przybyli dokonać przeglądu w świątyni – w duchowej strukturze służącej wielbieniu Boga. Przegląd ten trwał od roku 1914 do początków 1919 (Malach. 3:1)” (jw. s. 23).

 

         „Do tej pory rozumieliśmy, że ‘przybycie’, o którym mówi werset 46, dotyczy przyjścia Jezusa w celu skontrolowania duchowego stanu pomazańców w roku 1918, i że ustanowienie niewolnika nad całym mieniem Pana dokonało się w roku 1919 (Malach. 3:1). Niemniej głębsza analiza wskazuje, że powinniśmy zrewidować swoje zrozumienie dotyczące czasu spełniania się pewnych elementów proroctwa Jezusa” (jw. s. 8).

 

         Widzimy z powyższego, że Towarzystwo Strażnica wykorzystało już wiele możliwych lat, co do przybycia Jezusa na inspekcję. Chodzi nam o daty 1878, 1917, 1918 i 1914. Co może ono zrobić w przyszłości? Może kolejny raz zmienić datę. Czy Świadkowie Jehowy mogą nas zapewnić że tak nie będzie?

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane