Włodzimierz Bednarski

Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 2)

dodane: 2013-04-22
Biblia Świadków Jehowy ma wiele wspólnych cech z przekładem Nowego Testamentu dokonanym przez spirytystę J. Grebera. Greber był też wielokrotnie przywoływany przez Świadków Jehowy dla poparcia ich tłumaczeń tekstów biblijnych. Niewiele osób o tym wie.

Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 2)

 

Archiwum tekstów

 

         W części pierwszej tego artykułu zamieściliśmy następujące rozdziały:

 

J. Greber jako spirytysta;

         J. Greber potwierdzający teksty biblijne Świadków Jehowy;

         J. Greber odrzucony przez Towarzystwo Strażnica;

         Wspólne nauki Towarzystwa Strażnica i spirytysty J. Grebera;

         Spirytysta John S. Thompson przywoływany przez Towarzystwo Strażnica.

 

         W części drugiej tego opracowania zamieszczamy następujący rozdział:

 

         Niektóre cechy wspólne przekładom J. Grebera i Towarzystwa Strażnica.

 

         Porównamy w nim kilkanaście tekstów z Biblii Świadków Jehowy i Nowego Testamentu spirytysty J. Grebera.

 

Niektóre cechy wspólne przekładom J. Grebera i Towarzystwa Strażnica

 

         Widzieliśmy, że Towarzystwo Strażnica oficjalnie potwierdzało swoje teksty Mt 27:52-53 i J 1:1 przekładem spirytysty J. Grebera.

         Czy jednak inne fragmenty z jego Nowego Testamentu są podobne do tych, które występują w Biblii Świadków Jehowy? Spróbujemy to prześledzić.

Wersety biblijne z przekładów Towarzystwa Strażnica i zawarte w Nowym Testamencie spirytysty J. Grebera ukazujemy w tabelach.

 

         Mt 22:44

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

Mt 22:44 – The Lord said to my lord...

Mt 22:44 – Jehovah said to my Lord...

Mt 22:44 – „Jehowa rzekł do mego Pana...”.

 

         J. Greber termin Kyrios odniesiony do Jezusa oddał jako „pan”, natomiast Boga Ojca nazwał „Panem”. Towarzystwo Strażnica w inny sposób obniżyło rangę Jezusa, wstawiając po prostu do tego wersetu imię Jehowa, choć słowa tego nie ma w oryginale greckim.

         Wydaje się, że kwestia imienia Jehowa była jedną z nielicznych, która różniła J. Grebera od Świadków Jehowy. Pisał on bowiem o pisarzach Nowego Testamentu następująco:

 

         They were obliged to do what the writers of the Old Testament had done. Whenever these announced or recorded a revelation from God, they repeatedly emphasized the fact that it was a divine revelation. So often that it becomes, almost wearisome, we read, “Thus says Jehovah,” or God spoke.” (TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937 s. 6).

         Tłumaczenie: „Byli zobowiązani robić to, co czynili pisarze Starego Testamentu. Kiedykolwiek tamci zwiastowali lub spisywali objawienie od Boga, wówczas wielokrotnie podkreślali fakt, że było to boskie objawienie. Tak często, że stało się to wręcz męczące, gdy czytamy: »To mówi Jehowa«, lub »Bóg przemówił«”.

 

         To co omówiliśmy powyżej, tak samo dotyczy tekstów Mk 12:36, Łk 20:42 i Dz 2:34.

         To, że Towarzystwo Strażnica nazwało Jezusa „Panem” (z dużej litery) o niczym nie świadczy, gdyż ono i cezara nazywa „Panem”:

 

„Ale w jego sprawie nie mogę nic pewnego napisać do mego Pana” (Dz 25:26).

         Patrz też omówienie Ap 17:14 i Hbr 1:10.

 

         Mt 26:26, 28

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

Mt 26:26, 28 – Take and eat this. It is the symbol of my body (...) For this is the symbol of my blood, the blood of the new covenant.

Mt 26:26, 28 – TAKE, eat. This means my body. (...) for this means my ‘blood of the covenant’.

Mt 26:26, 28 – „Bierzcie, jedzcie. To oznacza moje ciało. (...) bo to oznacza moją ‚krew przymierza’”.

 

         Towarzystwo Strażnica użyło w tych wersetach termin „oznacza”. Spirytysta J. Greber mówi zaś otwarcie o „symbolu”. Jednak mają to samo na myśli, gdyż organizacja Świadków Jehowy nazywa chleb i wino „symbolami”, a on używa też słowo „oznacza” (ang. this):

 

         „Chleb ten był symbolem jego bezgrzesznego ciała (...) Wino było symbolem jego krwi” („Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 2001 s. 229).

 

         To co omówiliśmy powyżej, tak samo dotyczy fragmentów Mk 14:22, 24, Łk 22:19-20 i 1Kor 11:24-25.

         Ciekawe, że w przypadku tekstu 1Kor 10:16 Towarzystwo Strażnica postąpiło inaczej niż spirytysta J. Greber i użyło termin „jest” (a nie „oznacza”). On zaś ciągle pisze o „symbolu”, co ukazujemy w tabeli.

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

1Kor 10:16 – The cup of blessing which we bless, is it not the symbol of fellowship with the blood of Christ? The bread which we break, is it not the symbol of fellowship with the body of Christ?

1Kor 10:16 – The cup of blessing which we bless, is it not a sharing in the blood of the Christ? The loaf which we break, is it not a sharing in the body of the Christ?

1Kor 10:16 – „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest współudziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest współudziałem w ciele Chrystusa?”.

 

         Mt 28:19

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

Mt 28:19 – Go, therefore, and make all unbelievers my disciples, baptizing them by immersion as a symbol of their faith in the Father and in the Son and in the holy spirit-world.

Mt 28:19 – Go therefore and make disciples of people of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the holy spirit.

Mt 28:19 – „Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego”.

 

         W tym fragmencie spirytysta J. Greber i Towarzystwo Strażnica nauczają częściowo podobnie, ale też w niektórych aspektach trochę inaczej. Wspólne jest pozbawianie osobowości Ducha Świętego i pisanie o Nim z małej litery (holy spirit).

Greber usunął określenie „w imię”, które dotyczy też Ducha Świętego, a organizacja Świadków Jehowy inaczej sobie poradziła z tym, ucząc, iż mówi się też „w imieniu prawa” („Czy wierzyć w Trójcę?” 1989 s. 22), więc nie może być osobą Duch Boży.

Greber nazwał Ducha Świętego holy spirit-world, natomiast Towarzystwo Strażnica dodało do Niego „organizację” w czasie ceremoniału chrztu:

 

„DWA PYTANIA DO KANDYDATÓW DO CHRZTU

  Czy na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa okazałeś skruchę za swe grzechy i czy oddałeś się Jehowie, by spełniać Jego wolę?

  Czy rozumiesz, że przez oddanie się Bogu i chrzest utożsamiasz się ze Świadkami Jehowy i przyłączasz się do organizacji Bożej kierowanej Jego duchem?” (Strażnica Nr 7, 2006 s. 22).

 

         Łk 11:28

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

Łk 11:28 – "No," he answered, "only they are fortunate who hear the word of God l and faithfully observe it".

Łk 11:28 – But he said: “No, rather, Happy are those hearing the word of God and keeping it!”.

Łk 11:28 – „On zaś rzekł: »Nie, ale raczej: Szczęśliwi ci, którzy słuchają słowa Bożego i je zachowują!«”.

 

         W tym fragmencie Towarzystwo Strażnica, tak jak spirytysta J. Greber, zawarło negację, to znaczy „nie”, a nie jak inne przekłady, które mają frazę: „owszem, ale...” (np. BT). Świadczy to o specyficznej antymaryjności.

 

         J 1:18

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

J 1:18 – No human being has ever seen God; it is the only-begotten Son, resting upon the Father's bosom, who has brought us knowledge of Him.

J 1:18 – No man has seen God at any time; the only-begotten god who is in the bosom [position] with the Father is the one that has explained him.

J 1:18 – „Żaden człowiek nigdy nie widział Boga; jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce u piersi Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie”.

 

         W tym fragmencie nie przez przypadek J. Greber zastosował określenie „jednorodzony Syn”, a nie „Jednorodzony Bóg”. Towarzystwo Strażnica obrało inną metodę na pozbawienie Jezusa Bóstwa, nazywając go „jednorodzonym bogiem”.

 

         J 5:23

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

J 5:23 – so that the honor due the Son shall be given to him by all, just as they are to give the Father the honor due to Him. He who withholds honor from the Son will withhold it also from the Father, by Whom the Son was sent.

J 5:23 – in order that all may honor the Son just as they honor the Father. He that does not honor the Son does not honor the Father who sent him.

J 5:23 – „aby wszyscy szanowali Syna, tak jak szanują Ojca. Kto nie szanuje Syna, ten nie szanuje Ojca, który go posłał”.

 

         Towarzystwo Strażnica powyższy tekst oddało podobnie jak spirytysta J. Greber. To znaczy stwierdziło, że należy się Jezusowi „szacunek” (ang. honor), a nie „cześć”.

 

         J 6:56

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

J 6:56 – He who eats of my flesh and drinks of my blood will remain in communion with me and I with him.

J 6:56 – He that feeds on my flesh and drinks my blood remains in union with me, and I in union with him.

J 6:56 – „Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten pozostaje w jedności ze mną, a ja w jedności z nim”.

 

         Towarzystwo Strażnica całkiem podobnie, jak spirytysta J. Greber, oddało powyższy tekst. Nie chcą oni uznać, że Jezus trwa w nas a my w Nim poprzez spożywanie Jego Ciała i Krwi.

 

         J 8:58

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

J 8:58 – Jesus answered; “I am older than Abraham.”

Tłumaczenie: „Jestem starszy od Abrahama”.

J 8:58 - Jesus said to them: “Most truly I say to YOU, Before Abraham came into existence, I have been.”

J 8:58 – „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Zanim Abraham zaczął istnieć, ja już byłem”.

 

         Wprawdzie J. Greber oddał słowa Jezusa trochę inaczej niż Towarzystwo Strażnica, ale wyraził podobną myśl.

 

         J 10:30

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

J 10:30 – I and my Father are closely united.

J 10:30 – I and the Father are one.

Przypis: Or, “at unity.”

J 10:30 – „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

 

Towarzystwo Strażnica chociaż w tekście głównym swego przekładu różni się od tego co pisze spirytysta J. Greber, to jednak w przypisie w swej Biblii i w swojej nauce przyznaje mu rację:

 

„Mieli jednak wspólnie z Ojcem i Synem stanowić jedno w zmierzaniu do wspólnego celu, a więc mieć udział w tej samej jedności [w ang. unites], jaka łączy Boga i Chrystusa” („Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 2001 s. 385).

 

         J 10:33

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

J 10:33 – “It is not because of any good deed that we mean to stone you,” answered his adversaries, “but because of blasphemy; for you, a mere man, call yourself a god.”

J 10:33 – The Jews answered him: “We are stoning you, not for a fine work, but for blasphemy, even because you, although being a man, make yourself a god.”

J 10:33 – „Żydzi mu odpowiedzieli: »Nie kamienujemy cię za szlachetny czyn, lecz za bluźnierstwo - za to, że ty, chociaż jesteś człowiekiem, czynisz siebie bogiem«”.

 

         Towarzystwo Strażnica powyższy tekst oddało prawie identycznie jak spirytysta J. Greber. To znaczy nazwało Jezusa „bogiem”. Jednak zarówno J. Greber, jak i organizacja Świadków Jehowy, gdzie indziej przyrównał Chrystusa do „Boga”:

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

J 5:18 -            Because of these words his Jewish enemies sought more intently than ever to take his life, for they now held him guilty not only of profaning the Sabbath, but also of making himself equal to God by calling God his true father.

J 5:18 – On this account, indeed, the Jews began seeking all the more to kill him, because not only was he breaking the Sabbath but he was also calling God his own Father, making himself equal to God.

J 5:18 - „Właśnie dlatego Żydzi od tej chwili tym bardziej usiłowali go zabić, ponieważ nie tylko naruszał sabat, ale też nazywał Boga swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu”

 

         J 10:38

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

J 10:38 – Father is in communion with me and that I am in communion with the Father.

J 10:38 – Father is in union with me and I am in union with the Father.

J 10:38 – „Ojciec jest w jedności ze mną, a ja w jedności z Ojcem”.

 

         Towarzystwo Strażnica całkiem podobnie, jak spirytysta J. Greber, oddało powyższy tekst. Nie chcą oni uznać, że Jezus ma Boską naturę, jak Jego Ojciec. Identyczną sytuację mamy w tekstach J 14:10-11, 20.

 

         J 14:14

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

J 14:14 – J. Greber pominął całkowicie ten werset.

J 14:14 - If YOU ask anything in my name, I will do it.

J 14:14 – „Jeżeli poprosicie o coś w imię moje, ja to uczynię”.

 

         Spirytysta J. Greber, by odrzucić zwracanie się do Jezusa, obrał inną metodę niż Towarzystwo Strażnica. On porzucił werset J 14:14, a ono odrzuciło słowo „mnie”, które zawiera wiele przekładów:

 

J 14:14 - „O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię” (Biblii Tysiąclecia).

 

         J 14:16

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

J 14:16 – another helper.

J 14:16 - another helper.

J 14:16 – „innego wspomożyciela”.

 

         Towarzystwo Strażnica tak samo jak spirytysta J. Greber nazwało Ducha Świętego „wspomożycielem” z małej litery i tak samo jak on odebrało Mu osobowość. To samo dotyczy tekstów J 14:26 i 15:26.

 

         J 16:13

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

J 16:13 – spirits of truth.

J 16:13 - the spirit of the truth.

J 16:13 – „duch prawdy”.

 

         Towarzystwo Strażnica tak samo jak spirytysta J. Greber nazwało Ducha Świętego „duchem prawdy” (z małej litery) i tak samo odebrało Mu osobowość. On jednak pisze w liczbie mnogiej o „duchach prawdy”.

 

         J 20:28

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

J 20:28 – My lord and my master!

J 20:28 - My Lord and my God!

(w przekładzie z roku 1952 oddano to słowami:

My Master and my God!).

J 20:28 – „Mój Pan i mój Bóg!”.

 

         Wprawdzie Towarzystwo Strażnica oddaje tekst J 20:28 jak inne Biblie, ale inaczej ten fragment interpretuje, to znaczy podobnie jak J. Greber. Zauważmy, on napisał tytuły Jezusa z małej litery i na dodatek angielskie słowo God zmienił na master. A jak uczą Świadkowie Jehowy? Oto ich słowa o J 20:28:

 

         „Obrońcy trójcy wskazują na Jana 20:28 jako na dowód tego, iż Jezus jest Bogiem. Tomasz zwraca się do niego słowami: »Panie mój, i Boże mój!« Jak odpowiedzieć na ten argument? Jezus jest bogiem; słowo »bóg« oznacza możny, potężny” (Strażnica Nr 17, 1958 s. 23).

 

„Jednakże po upływie tygodnia ujrzał i usłyszał Jezusa na innym zgromadzeniu, a przekonawszy się o jego tożsamości, wyznał: »Pan mój«.” (Strażnica Rok XCII [1971] Nr 7 s. 11).

 

         „Ponieważ Świadkowie Jehowy uznają potwierdzony przez Pismo Święte fakt, że Jezus jest »bogiem«, czyli »możnym«, nie wprawia ich w zakłopotanie werset z Ewangelii według Jana 20:28, gdzie czytamy, iż apostoł Tomasz wykrzyknął do Jezusa: »Mój Pan i mój Bóg!«” (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 7 s. 24).

 

         „Czemu więc na widok zmartwychwstałego Jezusa Tomasz wykrzyknął: »Mój Pan i mój Bóg!«? Jak już wspomniano, Jezusa można nazwać bogiem...” (Przebudźcie się! Nr 8, 2005 s. 9).

 

         Dz 20:28

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

Dz 20:28 – so that as shepherds you may lead the congregation of the lord which he gained possession of with his own blood.

Dz 20:28 - to shepherd the congregation of God, which he purchased with the blood of his own [Son].

Dz 20:28 – „abyście paśli zbór Boga, nabyty przez niego krwią jego własnego Syna”.

 

         Towarzystwo Strażnica obrało inną metodę, niż spirytysta J. Greber, by pozbawić Jezusa Bóstwa. On nazwał Chrystusa „panem”, a ono dostawiło dwa słowa do swego tekstu, to znaczy „jego” i „Syna”. Nie ma ich w przekładzie międzywierszowym wydanym przez tę organizację (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).

 

         Rz 9:5

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

Rz 9:5 - theirs were the patriarchs, and from them was descended the mortal body of Christ; for this may the God Who rules over all be praised for ever!

Rz 9:5 - to whom the forefathers belong and from whom the Christ [sprang] according to the flesh: God, who is over all, [be] blessed forever. Amen.

Rz 9:5 – „do których należą praojcowie i z których Chrystus wywodzi się według ciała: Bóg, który jest nad wszystkim, niech będzie błogosławiony na wieki. Amen”.

 

         Trzeba tu zaznaczyć, że spirytysta J. Greber bardziej dosadnie zwalczał Bóstwo Jezusa, gdyż zastosował inny znak interpunkcyjny niż Towarzystwo Strażnica. Wiele osób uważa, że dwukropek zastosowany przez tę organizację nadal wskazuje na Jezusa jako Boga. Jednak Towarzystwo Strażnica zwalcza również, jak Greber, Bóstwo Jezusa w Rz 9:5 (patrz „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 2001 s. 379-380).

 

2Kor 3:17

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

2Kor 3:17 - For the lord is the spirit, and where the spirit of the lord is, there is true freedom.

2Kor 3:17 - Now Jehovah is the Spirit; and where the spirit of Jehovah is, there is freedom.

2Kor 3:17 – „Jehowa zaś jest Duchem; a gdzie duch Jehowy, tam wolność ”.

 

         W tym fragmencie spirytysta J. Greber udowadnia że Jezus, czyli „pan” (lord), jest duchem. Towarzystwo Strażnica odnosi z kolei ten werset do Jehowy. Jednak ono też uczy, że Jezus jest „duchem”:

 

         „Nie będąc już stworzeniem ludzkim z ciała i krwi, lecz potężnym duchem w niebie, wyniesiony do chwały Jezus” (Strażnica Rok CIV [1983] Nr 11 s. 14).

 

         Mało tego, organizacja Świadków Jehowy odnosiła kiedyś tekst 2Kor 3:17 do Jezusa jako ducha:

 

         „od czasu jego zmartwychwstania, on był »ożywiony duchem« i teraz jest duchem, a zatem niewidzialnym. »Aleć Pan jest tym Duchem; a gdzie jest ten duch Pański, tam wolność«. – 2 Koryntów 3:17, Diaglott; Roth.” („Prawda was wyswobodzi” 1946 s. 275-276).

 

         2Kor 13:13 (13:14)

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

2Kor 13:13 - The grace of our lord Jesus Christ and the love of God and communion with His spirit-world be with you all. Amen.

2Kor 13:14 - The undeserved kindness of the Lord Jesus Christ and the love of God and the sharing in the holy spirit be with all of YOU.

2Kor 13:14 – „Niezasłużona życzliwość Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga oraz wspólnota w duchu świętym niech będą z wami wszystkimi”.

 

W tym fragmencie spirytysta J. Greber i Towarzystwo Strażnica nauczają częściowo podobnie, ale też w niektórych aspektach trochę inaczej. Wspólne jest pozbawianie osobowości Ducha Świętego i pisanie o Nim z małej litery (spirit). Greber nazwał Ducha Świętego spirit-world, natomiast Towarzystwo Strażnica uważa Go za „bezosobową moc Bożą”:

 

„duch Boży, czyli Jego bezosobowa czynna moc” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 4 s. 27).

 

         Powyżej widzimy, że spirytysta J. Greber i Towarzystwo Strażnica podważają znaczenie trynitarne tego tekstu biblijnego, bo zwalczają ‘wspólnie’ Trójcę Świętą.

 

         Tt 2:13

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

Tt 2:13 - the glory of the great God will appear, together with the glory of our redeemer Jesus Christ.

Tt 2:13 - glorious manifestation of the great God and of [the] Savior of us, Christ Jesus.

Tt 2:13 – „chwalebnego ujawnienia się wielkiego Boga oraz naszego Wybawcy, Chrystusa Jezusa”.

 

W tym fragmencie spirytysta J. Greber i Towarzystwo Strażnica zrobili co się da, by Jezus nie mógł być „wielkim Bogiem”. On dostawił dodatkowe słowa (np. glory), a organizacja Świadków Jehowy dała taką frazę, by było widać, że mowa jest o dwóch osobach (Bóg i Jezus).

 

         1Tm 4:1

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

1Tm 4:1 - God's spirit-world expressly declares that...

1Tm 4:1 - However, the inspired utterance says definitely that...

1Tm 4:1 - „Jednakże natchniona wypowiedź wyraźnie mówi...”.

 

         W tym fragmencie spirytysta J. Greber i Towarzystwo Strażnica kwestionują osobowość Ducha Świętego, zastępując Go różnymi enigmatycznymi określeniami. Ponieważ nie jest On osobą, więc nie może też On „mówić”. U Grebera „mówi” światowy duch Boży (ang. God's spirit-world), u Świadków Jehowy zaś „natchniona wypowiedź”, choć w wersecie tym występuje greckie słowo pneuma, oznaczające Ducha. W tym fragmencie w przekładzie międzywierszowym Towarzystwa Strażnica słowo greckie oddano jako “spirit” (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985; w przypisie Or, “the spirit”).

 

         Hbr 1:6

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

Hbr 1:6 - Let all the angels of God do homage to him.

Hbr 1:6 - And let all God’s angels do obeisance to him.

Hbr 1:6 – „I niech mu złożą hołd wszyscy aniołowie Boży”.

 

         W tym fragmencie chociaż J. Greber użył innego angielskiego słowa (homage) niż Towarzystwo Strażnica (obeisance), to jednak te przekłady mówią o „hołdzie”, a nie o „czci”. Termin homage organizacja Świadków Jehowy użyła jako „hołd” w tekście Dn 2:46.

 

         Hbr 1:8

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Greek Scriptures 1950

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

Hbr 1:8 - God is your throne for ever…

Hbr 1:8 - God is your throne forever…

(w nowszych edycjach dodano na końcu słowa: and ever).

Hbr 1:8 – „Bóg jest twoim tronem na wieki wieków...”.

 

         Tekst tego wersetu z Nowego Testamentu J. Grebera jest prawie identyczny jak w przekładach Biblii Świadków Jehowy.

 

         Hbr 1:9

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

Hbr 1:9 – Therefore God, Who is also your God...

Hbr 1:9 - That is why God, your God...

Hbr 1:9 – „Dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię...”.

 

         W tym fragmencie J. Greber i Towarzystwo Strażnica pozbawili Jezusa Bóstwa odnosząc ten werset w całości do Boga Ojca.

 

         Hbr 1:10

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

Hbr 1:10 – You, lord, in the beginning laid the foundation of the earth...

Hbr 1:10 - You at [the] beginning, O Lord, laid the foundations of the earth itself...

(w przekładzie z 1952 r. oddano to słowami:

You, O Lord, founded the earth at the beginning...).

Hbr 1:10 – „Tyś, Panie, na początku założył fundamenty ziemi...”.

 

         W tym wersecie J. Greber nazywa Jezusa „panem”. Jednak Towarzystwo Strażnica też uważa, że Chrystus jest niższym rangą „Panem” niż Jego Ojciec, choć nazywa Jezusa także „Panem” odnosząc tekst Hbr 1:10 do Niego:

 

         „Hebrajczyków 1:10-12 (...) o Chrystusie Jezusie, który rzeczywiście wykonał dzieło stworzenia, jest mowa jako o stworzycielu [w ang. Creator], ponieważ Chrystus dokonał tego jako przedstawiciel Jehowy i werkmistrz [w ang. workman], działający pod rozkazem Boga i przez moc Bożą” (Strażnica dodatkowa z lat 1950-1959 s. 14, Pytania czytelników, art. z okładki Czy można znaleźć wodę przy pomocy różdżki? [ang. Strażnica 15.12 1951 s. 764-765]).

 

         „Królem podległym Jehowie jest również Jezus Chrystus” („Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. 1, s. 1146).

 

To, że Towarzystwo Strażnica nazwało Jezusa „Panem” (z dużej litery) o niczym nie świadczy, gdyż ono i cezara nazywa „Panem” w swej Biblii:

 

„Ale w jego sprawie nie mogę nic pewnego napisać do mego Pana” (Dz 25:26).

 

Patrz też omówienie Mt 22:44 i Ap 17:14.

 

         2P 1:1

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

2P 1:1 - our God and our redeemer Jesus Christ.

2P 1:1 - of our God and [the] Savior Jesus Christ

2P 1:1 – „naszego Boga, a także Wybawcy, Jezusa Chrystusa”.

 

         W tym fragmencie spirytysta J. Greber i Towarzystwo Strażnica zrobili co się da, by Jezus nie mógł być Bogiem. On dostawił dodatkowe słowo our, a organizacja Świadków Jehowy dała frazę „a także”.

         Ciekawe, że ani Greber ani Towarzystwo Strażnica nie dokonało takich zabiegów w tekście końcowym tego listu, choć on tytuły Jezusa pisze małą literą.

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

2P 3:18 - of our lord and savior Jesus Christ.

2P 3:18 – of our Lord and Savior Jesus Christ.

2P 3:18 – „naszego Pana i Wybawcy, Jezusa Chrystusa”.

 

         2P 2:1

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

2P 2:1 - they will not acknowledge as their lord him who redeemed them.

2P 2:1 – will disown even the owner that bought them.

2P 2:1 – „zaprą się nawet właściciela, który ich kupił”.

 

W tym fragmencie Towarzystwo Strażnica postąpiło trochę inaczej niż spirytysta J. Greber. On napisał małą literą określenie „Pan”, to znaczy „pan” (ang. lord), a ono greckie słowo despotes przetłumaczyło na „właściciel” (ang. owner), też małą literą. Jednak gdzie indziej, gdzie mowa jest o Bogu Ojcu, termin ten oddało poprzez „Wszechwładny Pan” (ang. Sovereign Lord) (patrz Łk 2:29, Dz 4:24 i Ap 6:10), a Greber przez tytuł Lord (Łk 2:29, Ap 6:10) lub Lord our God (Dz 4:24). Widać więc, że i Towarzystwo Strażnica i spirytysta postąpili tak, by umniejszyć chwałę Chrystusa. Ciekawe jednak, że w tekście Jud 4 greckie słowo despotes organizacja Świadków Jehowy przetłumaczyła na „Właściciel” (ang. Owner), dużą literą!

 

1 J 5:20

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

1J 5:20 – And we are in communion with the true God, since we are in communion with His Son Jesus Christ. It is he who teaches the truth and grants life in heaven.

tłumaczenie:

„A my jesteśmy we wspólnocie z tym prawdziwym Bogiem, ponieważ jesteśmy we wspólnocie z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. To jest on, który naucza nas tej prawdy i obdarza życiem w niebie”.

1J 5:20 - And we are in union with the true one, by means of his Son Jesus Christ. This is the true God and life everlasting.

1J 5:20 – „I jesteśmy w jedności z tym prawdziwym poprzez jego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne.”.

 

         J. Greber usunął na końcu w tym tekście słowa „prawdziwy Bóg”, odnoszone przez chrześcijan do Jezusa. Natomiast Towarzystwo Strażnica w inny sposób zneutralizowało ten tekst, odnosząc frazę „prawdziwy Bóg” do Jehowy:

 

„Otóż to Jehowa, a nie kto inny, jest »prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym«. Tylko Jemu powinni oddawać cześć wszyscy, którzy zawdzięczają Mu istnienie...” (Strażnica Nr 20, 2004 s. 31).

 

         Jud 4

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

Jud 4 – men who deny God, our only Sovereign, as well as our lord Jesus Christ.

Tłumaczenie: „którzy zapierają się Boga, naszego jedynego Suwerena, jak również naszego pana Jezusa Chrystusa”.

Jud 4 - proving false to our only Owner and Lord, Jesus Christ.

Jud 4 – „sprzeniewierzający się naszemu jedynemu Właścicielowi i Panu, Jezusowi Chrystusowi”.

 

         W tym fragmencie Towarzystwo Strażnica postąpiło inaczej niż spirytysta J. Greber. On wstawił do tego wersetu słowo „Suweren” (ang. Sovereign), odnosząc je do Boga, a organizacja Świadków Jehowy termin „Właściciel” odniosła dla odmiany do Jezusa. Jednak i Towarzystwo Strażnica i spirytysta postąpili tak, by umniejszyć chwałę Chrystusa. On odebrał jeden z tytułów Jezusowi i napisał małą literą określenie „pan” (ang. lord), a ono greckie słowo despotes przetłumaczyło na „Właściciel” (ang. Owner), choć gdzie indziej, gdzie mowa jest o Bogu Ojcu, termin ten oddało poprzez „Wszechwładny Pan” (ang. Sovereign Lord) (patrz Łk 2:29, Dz 4:24 i Ap 6:10). Greber zaś ma w tych trzech wersetach tytuł Lord (Łk 2:29, Ap 6:10) lub Lord our God (Dz 4:24) Ciekawe jednak, że w tekście 2P 2:1 greckie słowo despotes Towarzystwo Strażnica przetłumaczyło na „właściciel” (ang. owner), małą literą!

 

         Ap 1:17

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

Ap 1:17 – I am the first and the last.

Ap 1:17 - I am the First and the Last.

Ap 1:17 – „Jam jest Pierwszy i Ostatni”.

 

         Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że jest rozbieżność między spirytystą J. Greberem a Towarzystwem Strażnica. On pisze o Jezusie jako „pierwszym i ostatnim” (wyraźny jest tu brak szacunku i odbieranie Bóstwa), a ono o „Pierwszym i Ostatnim”. Jednak organizacja ta pomimo swoich dużych liter stara się udowodnić, że właściwie to trzeba rozumieć ten tekst inaczej:

 

„W oryginale hebrajskim wersetu z Izajasza 44:6 przy słowach »pierwszy« i »ostatni« brak rodzajników określonych, natomiast występują one w greckim tekście Objawienia 1:17, gdzie Jezus mówi o samym sobie. Z prawideł gramatycznych wynika zatem, że w Objawieniu 1:17 mamy do czynienia z tytułem, a słowa z Izajasza 44:6 odnoszą się do Boskości Jehowy” („Wspaniały finał Objawienia bliski!” 1993 s. 27).

 

         Widać więc, że Bóstwo Chrystusowi odbierają tu i spirytysta J. Greber i Towarzystwo Strażnica. To samo dotyczy też tekstu Ap 2:8.

 

         Ap 3:14

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

Ap 3:14 – the Amen, the faithful and true witness,the first of all that God created.

Tłumaczenie: „pierwszy ze wszystkiego, co Bóg stworzył”.

Ap 3:14 - the Amen says, the faithful and true witness,the beginning of the creation by God.

Ap 3:14 – „Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego”.

 

         Pomimo, że Towarzystwo Strażnica oddało ten tekst inaczej niż spirytysta J. Greber, to jednak tak samo jak on interpretuje ten werset:

 

         „Nasuwa się więc logiczny wniosek, że ten, o którym czytamy w Objawieniu 3:14, jest stworzeniem, pierwszym stworzeniem Bożym, i że miał początek” („Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 2001 s. 369).

 

         Prócz tego Towarzystwo Strażnica określenie „początek” napisało małą literą, choć w tekście Ap 1:17 o „Pierwszym i Ostatnim” dużą literą.

         Pozostałe tytuły Jezusa oddało ono tak, jak J. Greber: „Amen” (dużą literą), „świadek” (małą literą).

 

         Ap 17:14

 

TheNewTestament - ANewTranslationandExplanation Johannes Greber, 1937

New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997

Ap 17:14 – lord of lords and the king of kings.

Ap 17:14 - Lord of lords and King of kings.

Ap 17:14 – „jest Panem panów i Królem królów”.

 

         Wprawdzie Towarzystwo Strażnica, nie tak jak spirytysta J. Greber, nazywa Jezusa „Panem panów”, ale w rzeczywistości Chrystus jest tylko podległym Jehowie Panem, czyli niższej kategorii Władcą (patrz powyżej omówienie tekstu Hbr 1:10). Jednak w tekście Ap 19:16 Greber napisał następująco: King of Kings and Lord of Lords.

         To, że Towarzystwo Strażnica nazwało Jezusa „Panem” (z dużej litery) o niczym nie świadczy, gdyż ono i cezara nazywa „Panem”: „Ale w jego sprawie nie mogę nic pewnego napisać do mego Pana” (Dz 25:26).

Prócz tego, organizacja ta, chcąc osłabić Chrystusowy tytuł „Pan”, wprowadziła w swej Biblii dla Boga określenie „prawdziwy Pan” (Wj 23:17, 34:23, Iz 1:24, 3:1, 10:16, 33, 19:4, Mi 4:13, Ml 3:1). Termin „prawdziwy” nie występuje w oryginale hebrajskim oraz w Septuagincie w wymienionych wersetach. Może on sugerować, że Jezus nie jest „prawdziwym Panem”. Jednak w angielskim przekładzie Świadków Jehowy termin „prawdziwy” umieszczony jest w nawiasie kwadratowym, jako słowo dodane, we wszystkich wskazanych powyżej wersetach: the [true] Lord (np. Wj 23:17) (New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984). Tego nawiasu nie zastosowano jednak w tekście polskim.

         Patrz też omówienie Mt 22:44 i Hbr 1:10.

 

         Zakończenie

 

         Widzimy z powyższego materiału, że chociaż Towarzystwo Strażnica czasem inaczej argumentuje niż J. Greber, to jednak postawiło sobie ten sam cel, co ten spirytysta. Jest nim przede wszystkim zwalczanie prawdziwego Bóstwa Chrystusa. Czy ta zbieżność interesów jest tylko przypadkowa?

         Jeśli prawdą jest, to, co wspomniał jeden z byłych Świadków Jehowy, że podczas tłumaczenia swej Biblii ‘translatorzy’ z Towarzystwa Strażnica obłożyli się trzydziestoma przekładami Pisma Świętego, z których wybierali najbardziej odpowiadające im fragmenty, to zapewne Nowy Testament spirytysty J. Grebera był jednym z nich. Przypominamy słowa mówiące o tym:

 

„Biblia, jakiej używają Świadkowie Jehowy, zawiera liczne »poprawki«, aby mogła wykazać zgodność z doktrynalnymi zasadami sekty. Pewien Świadek Jehowy, który miał styczność z komitetem tłumaczy, powiedział, że jego członkowie – z Franzem na czele – siedzieli przy wielkim stole i mieli wokół siebie 30 różnych tłumaczeń Biblii. Analizowali werset za wersetem i wybierali takie warianty tłumaczeń, z którymi najbardziej się zgadzali. Często nawet korzystali z tekstu Johannesa Grebera, kapłana, który dokonał swego przekładu Biblii przy pomocy medium spirytystycznego” („Świadkowie Jehowy wobec polityki USA, syjonizmu i wolnomularstwa” Robin de Ruiter, Kraków 2007, s. 31).

 

         Na koniec składam podziękowanie J. Romanowskiemu z Warszawy za pomoc w przygotowaniu nie tylko tego artykułu, ale i całego cyklu pt. „Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem?” (cz. 1-6).

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane