Włodzimierz Bednarski

Piekło w Biblii Świadków Jehowy???

dodane: 2013-04-27
Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera teksty o piekle. Trzeba ją tylko czytać bez komentarzy Towarzystwa Strażnica.

Piekło w Biblii Świadków Jehowy???

 

Ponad 50 tekstów o piekle z Biblii Towarzystwa Strażnica!!!

 

Świadkowie Jehowy należą do najbardziej zagorzałych przeciwników piekła. Towarzystwo Strażnica naucza w sprawie piekła następująco:

 

         „Biblijne piekło to powszechny grób ludzkości, w którym umarli, miłościwie zachowani w pamięci Bożej, oczekują zmartwychwstania (Jana 5:28, 29)” (Przebudźcie się! Nr 10, 1988 s. 7).

 

         „Bezpośrednio po śmierci człowiek idzie do grobu. W językach, w których spisano Biblię, są słowa odnoszące się do miejsca pobytu umarłych, powszechnego grobu ludzkości. W języku hebrajskim nazwano to miejsce Szeolem, a w greckim - Hadesem. W niektórych Bibliach przetłumaczono te słowa na »grób«, »otchłań« lub »piekło«. Ale bez względu na to, jak je przetłumaczono, w języku oryginału nie oznaczają one miejsca męki, tylko grób, w którym się znajdują pozbawieni świadomości umarli” („Jak znaleźć prawdziwe szczęście” 1984 s. 117; por. „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 2001 s. 232).

 

         Dla Towarzystwa Strażnica jedyną karą dla grzeszników jest brak zmartwychwstania (nazywają to Gehenną). W związku z tym organizacja ta tak dopasowuje interpretację Biblii do swej doktryny, aby wszystko zgadzało się z nią. Oczywiście Świadkowie Jehowy postarali się również swoje Pismo Święte dostosować do własnej nauki. O tym jednak powiemy poniżej.

         Oto czym jest nasze piekło dla Świadków Jehowy, które oni nazywają Gehenną:

 

„Jezus potępił ówczesnych przywódców religijnych, ponieważ sprawiali, że ich uczniowie ‛podlegali Gehennie’ (Mateusza 23:15). W tamtych czasach ludzie dobrze znali miejsce nazywane Doliną Hinnoma. Służyła ona za wysypisko śmieci, gdzie wyrzucano też ciała zabitych przestępców, uznanych za niegodnych przyzwoitego pochówku. Wcześniej Jezus wspomniał o Gehennie w Kazaniu na Górze (Mateusza 5:29, 30). Symbolika tej wzmianki była dla słuchaczy oczywista. Gehenna wyobrażała całkowite zniszczenie bez nadziei na zmartwychwstanie” (Strażnica Nr 9, 2005 s. 16).

 

         Można wysnuć z tego wniosek, że ludzie grzeszni, odrzucający wiarę w Boga, czy wręcz nie chcący Go znać oraz zwalczający Jezusa i chrześcijan, nie otrzymają żadnej kary. Bo jaką karą byłoby dla nich brak zmartwychwstania, skoro oni ani sobie jego nie życzyli, ani w nie wierzyli?

 

Piekło według „Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata” 1997

 

         Towarzystwo Strażnica zrobiło co nieco by dopasować swoją Biblię w kwestii piekła do własnej wykładni. Przykładowo wprowadziło w swoim przekładzie termin „odcięcie”:

 

Mt 25:46 - „I ci odejdą w wieczne odcięcie, prawi zaś do życia wiecznego” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

         Towarzystwo Strażnica nie godzi się, by w tym wersecie było słowo „kara”, „kaźń” czy „męka”, gdyż nie uznaje nauki o piekle. Z tego powodu dało w tekście Mt 25:46 słowo „odcięcie”. Tymczasem grecki termin kolasin ma według podręcznika Świadków Jehowy kilka znaczeń:

 

         „W EmphaticDiaglott zamiast »kaźń« czytamy »odcięcie«. W przypisie powiedziano: „Kolasin (...) wywodzi się od kolazoo, które znaczy: 1) Odcinać, na przykład gałęzie, przycinać. 2) Ograniczać, krępować. (...) 3) Karcić, karać” („Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 2001 s. 234).

 

         Także „Słownik Grecko-Polski” Z. Abramowiczówny podaje następujące znaczenia greckiego słowa kolasin: „okrzesywanie gałęzi, zwł. drzew migdałowych”, „karanie”, „karcenie”, „potępienie”.

Widać więc, że Świadkowie Jehowy słowo „odcięcie”, mające związek z „okrzesywaniem gałęzi”, zastosowali do całkiem innej czynności. Ciekawe, że Towarzystwo Strażnica wybiórczo potraktowało wspomniany słownik w swojej publikacji:

 

„podstawowe znaczenie greckiego wyrazu kòlasis brzmi »okrzesywanie gałęzi«, czyli obcinanie zbędnych gałęzi drzewa (Słownikgrecko-polski pod red. Z. Abramowiczówny)” (Strażnica 01.11 2008 s. 7).

 

          Rozumienie słowa kolasin, jako „kara” lub „męka” potwierdza też kontekst, tzn. słowa Mt 25:41 z Biblii Towarzystwa Strażnica:

 

Mt 25:41 - „Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla Diabła i jego aniołów” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

Ciekawe, że w tekście 1J 4:18 greckie słowo kolasin („kara” w BT), gdzie słowo „odcięcie” nie pasowało Towarzystwu Strażnica, oddano w roku 1994 jako „hamulec”, a w nowszym przekładzie już jako „powściąga”:

 

1J 4:18 - „lecz doskonała miłość precz odrzuca bojaźń, ponieważ bojaźń jest hamulcem” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994).

 

1J 4:18 - „lecz doskonała miłość precz odrzuca bojaźń, ponieważ bojaźń powściąga” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

         Tu dodajmy, że różne przekłady biblijne oddają słowo kolasin w tekście 1J 4:18 najczęściej jako „kara” (np. Biblia Tysiąclecia) lub „udręka” („Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi” tłum. ks. prof. dr hab. R. Popowski SDB, dr M. Wojciechowski, Warszawa 1993).

 

         Jednak z piekłem również łączą się pośrednio inne fragmenty Biblii, zawierające rdzeń koladzo, mający wiele wspólnego z terminem kolasin.

         Otóż w tekście Dz 4:21 Towarzystwo Strażnica oddało grecki czasownik w formie kolasontai, jako „kara”:

 

         Dz 4:21 - „nie znaleźli żadnej podstawy do wymierzenia im kary” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

         Czemu nie zrobiła tego ta organizacja w tekście Mt 25:46, jak oddano to w wielu przekładach biblijnych?

         Ciekawe, że w swym grecko-angielskim przekładzie międzywierszowym Towarzystwo Strażnica różnie oddało interesujący nas zwrot grecki. W tłumaczeniu słowo w słowo w tekście Dz 4:21 jest angielski termin lop of (odciąć), a w tekście oficjalnym angielski termin punish (wymierzyć karę) (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985). Zatem Świadkowie Jehowy są niekonsekwentni w swym tłumaczeniu!

 

         Kolejny fragment to 2P 2:9, w którym pada słowo koladzomenous, będące pokrewnym terminowi kolasin. W nim Towarzystwo Strażnica też zmieniało w swych przekładach interesujące nas słowa:

 

         2P 2:9 - „a nieprawych zachować na dzień sądu, żeby zostali odcięci” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994).

 

         2P 2:9 - „a nieprawych zachować na dzień sądu, żeby zostali wytraceni” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

         Widzimy z tego, że ten popularny u Świadków Jehowy zwrot „odcięcie” (Mt 25:46), był przez nich zmieniany w innych fragmentach Biblii.

 

         Inny zabieg, którego dokonało Towarzystwo Strażnica w swej Biblii, to całkowicie pominięcie w niej terminu „piekło”.

         Słowo to nie dostało się do przekładu Świadków Jehowy, ale jednak użyte jest ono kilka razy w dodatkach do tego przekładu:

 

         „PIEKŁO. Zobacz GEHENNA, HADES, SZEOL, TARTAR” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997 s. 1597).

 

         „Dusza uwolniona z Szeolu, czyli Hadesu (»piekła«)” (jw. s. 1644).

 

„Piekło (Hades, Szeol) (...) Jezus wskrzeszony z grobu, z piekła  Dz 2:27, 31, 32; Ps 16:10. Piekło wyda innych umarłych, zostanie zniszczone  Obj 20:13, 14” (jw. s. 1656).

 

         „Dusza uwolniona z Hadesu (»piekła«)” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994 s. 420).

 

         Czyżby Towarzystwo Strażnica, zwalczając piekło, nie umiało jednak obejść się bez tego słowa?

A może dla sobie znanych celów używa tego wyrazu, gdy chce manipulując nim udowodnić coś innym?

         Przecież w innym miejscu swej Biblii organizacja ta pisze, że to „błędne” słowo:

 

„»Hades«, »Szeol« - powszechny grób ludzkości (...) Błędne tłumaczenie: »piekło«” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994 s. 421).

 

         Poniżej przedstawiamy fragmenty o piekle z Biblii Świadków Jehowy. Pozostawiamy je prawie bez komentarza Towarzystwa Strażnica, aby każdy sam mógł odczytać teksty z jego Biblii i wyciągnąć wnioski.

 

1) Iz 33:14 – „Przerazili się grzesznicy na Syjonie; odstępców opanowało drżenie: ‚Kto z nas może choćby przez chwilę przebywać przy ogniu trawiącym? Kto z nas może choćby przez chwilę przebywać przy nieustannie płonących ogniach?’” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Tekst ten jest zapowiedzią pełniejszej nauki o piekle z Nowego Testamentu.]

 

2) Iz 66:24 – „I wyruszą, i będą patrzeć na zwłoki ludzi, którzy dopuszczali się występków przeciw mnie; bo robactwo na nich nie będzie ginąć, a ich ogień nie będzie gaszony, i staną się czymś odrażającym dla wszelkiego ciała” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Tekst ten jest zapowiedzią pełniejszej nauki o piekle z Nowego Testamentu. Ciekawym fragmentem jest też Ez 31:16-18.]

 

3) Dn 12:2 – „Z tych zaś, którzy śpią w prochu ziemi, wielu się zbudzi: jedni do życia po czas niezmierzony, a drudzy na pohańbienie i odrazę po czas niezmierzony” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

         [Również teksty bliższe czasom Nowego Testamentu ukazują naukę o piekle. Nie cytujemy ich tu jednak, gdyż pochodzą z Septuaginty, z ksiąg których Towarzystwo Strażnica nie uznaje i nie zamieszcza w swej Biblii. Chodzi tu o teksty 2Mch 6:26, 7:36, Mdr 4:19, Syr 7:17, Jdt 16:17.]

 

4) Mt 3:12 – „zbierze swą pszenicę do spichrza, ale plewy spali ogniem nieugaszonym” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

         5) Mt 5:22 – „kto zaś powie: ‚Podły głupcze!’, będzie podlegał ognistej Gehennie” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Poniższe słowa o Gehennie tylko widziane przez Towarzystwo Strażnica mogą oznaczać brak „nadziei na zmartwychwstanie”. Popatrzmy na ten tekst i zamieńmy słowo Gehenna na takie sformułowanie, jak naucza ta organizacja: „będzie podlegał ognistemu braku nadziei na zmartwychwstanie”. To samo dotyczy wszystkich tekstów zawierających słowo Gehenna.]

 

6) Mt 5:29 – „Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, żebyś stracił jeden z twych członków, niż żeby całe twoje ciało wrzucono do Gehenny” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Patrz komentarz do tekstu Mt 5:22.]

 

7) Mt 5:30 – „Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, żebyś stracił jeden z twych członków, niż żeby całe twoje ciało znalazło się w Gehennie” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Patrz komentarz do tekstu Mt 5:22.]

 

8) Mt 8:12 – „natomiast synowie królestwa zostaną wyrzuceni w ciemność na zewnątrz. Tam będą płakać i zgrzytać zębami” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Ten tekst jest tak obrazowy, że nie można w nim dopatrzeć się miejsca, w którym przebywają „pozbawieni świadomości umarli”.]

 

9) Mt 10:28 – „ale raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zgładzić w Gehennie” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

         [Patrz komentarz do tekstu Mt 5:22.]

 

10) Mt 13:42 – „i wrzucą ich do ognistego pieca. Tam będą płakać i zgrzytać zębami” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

         [Do tych słów Jezusa nic nie trzeba dodawać. Jak w nich Towarzystwo Strażnica widzi, że to „pozbawieni świadomości umarli”?]

 

11) Mt 13:50 – „i wrzucą ich do ognistego pieca. Tam będą płakać i zgrzytać zębami” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

         [Patrz komentarz do Mt 13:42.]

 

12) Mt 18:8 – „lepiej jest dla ciebie wejść do życia kalekim lub kulawym, niż z dwiema rękami lub dwiema stopami zostać wrzuconym w ogień wieczny” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

13) Mt 18:9 – „lepiej jest dla ciebie wejść jednookim do życia, niż z dwojgiem oczu zostać wrzuconym do ognistej Gehenny” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Patrz komentarz do tekstu Mt 5:22.]

 

14) Mt 22:13 – „Wtedy król rzekł do swych sług: ‚Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go w ciemność na zewnątrz. Tam będzie płakał i zgrzytał zębami’” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

         [Przypowieść ta obrazowo przedstawia karę, a nie brak zmartwychwstania.]

 

15) Mt 23:15 – „aby uczynić jednego prozelitę, a gdy się nim stanie, sprawiacie, że podlega Gehennie dwakroć bardziej niż wy sami” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Patrz komentarz do tekstu Mt 5:22.]

 

16) Mt 23:33 – „Węże, pomiocie żmijowy, jakże uciekniecie przed sądem Gehenny?” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

         [Patrz komentarz do tekstu Mt 5:22.]

 

17) Mt 24:51 – „i ukarze go z największą surowością, i wyznaczy mu dział z obłudnikami. Tam będzie płakał i zgrzytał zębami” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Przypowieść ta obrazowo przedstawia karę, a nie brak zmartwychwstania.]

 

18) Mt 25:30 – „A nieużytecznego niewolnika wyrzućcie w ciemność na zewnątrz. Tam będzie płakał i zgrzytał zębami” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Przypowieść ta obrazowo przedstawia karę, a nie brak zmartwychwstania.]

 

19) Mt 25:41 - „Wtedy powie z kolei do tych po swej lewicy: ‘Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla Diabła i jego aniołów...’” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Tekst ten mówi wyraźnie o „ogniu wiecznym”, a więc o karze, która będzie trwała wiecznie, a nie przez chwilę w Armagedonie. Tekst ten nie mówi też o braku zmartwychwstania.]

 

20) Mt 25:46 - „I ci odejdą w wieczne odcięcie, prawi zaś do życia wiecznego” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Tekst ten, nawet jeśli w nim użyto słowa „odcięcie”, nie sprzeciwia się naszemu zrozumieniu, że grzesznicy będą „odcięci” od Boga. A jak ma wyglądać to „odcięcie”, przedstawia kontekst, to znaczy fragment Mt 25:41. Więcej na temat tekstu Mt 25:46 napisaliśmy powyżej. Warto dodać, że Towarzystwo Strażnica nie zawsze konsekwentnie używało słowa „odcięcie” w swoich publikacjach. Oto przykłady: „Ci, którzy staną »po lewicy«, odejdą »na kaźń wieczną«. Natomiast ci, którzy znajdą się po »prawicy« oznaczającej łaskę, dostąpią »życia wiecznego« (Mat. 25:34, 41, 46, NP)” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 15 s. 2); „»I pójdą ci [klasa kozłów] na mękę wieczną [na wieczne odcięcie, NW], sprawiedliwi zaś do życia wiecznego«. - Mateusza 25:34-40, 46” („»Wieczyste zamierzenie« Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka” 1978 s. 199); „W jakim sensie źli ludzie »pójdą (...) na mękę wieczną«? Chociaż w pewnych przekładach Ewangelii według Mateusza 25:46 użyto słowa »męka«, podstawowe znaczenie greckiego wyrazu kòlasis brzmi »okrzesywanie gałęzi«, czyli obcinanie zbędnych gałęzi drzewa (Słownikgrecko-polski pod red. Z. Abramowiczówny)” (Strażnica 01.11 2008 s. 7).]

 

21) Mt 26:24 – „Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie urodził” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Ten tekst wskazuje, że na Judasza czeka jakaś kara. Gdyby nią był tylko niebyt, to przecież przed urodzeniem się też to już go spotkało. Wtedy to nie było karą, jak więc teraz miałby nią być?]

 

22) Mk 9:43 – „lepiej jest dla ciebie wejść do życia kalekim, niż z dwiema rękami pójść do Gehenny, w ogień nieugaszony” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Tekst ten mówi o Gehennie i o „ogniu nieugaszonym”. Jeśli Gehenna jest dla Towarzystwa Strażnica brakiem „nadziei na zmartwychwstanie” (Strażnica Nr 9, 2005 s. 16), to jak można do niej „pójść”?]

 

23) Mk 9:45 – „A jeśli cię gorszy twoja stopa, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść do życia kulawym, niż z dwiema stopami zostać wrzuconym do Gehenny” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

         24) Mk 9:47-48 – „Jeśli zaś gorszy cię twoje oko, odrzuć je; lepiej jest dla ciebie wejść jednookim do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu zostać wrzuconym do Gehenny, gdzie ich czerw nie umiera, a ogień nie jest gaszony” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Tekst ten mówi o Gehennie i o „ogniu nieugaszonym”. Jeśli Gehenna jest dla Towarzystwa Strażnica brakiem „nadziei na zmartwychwstanie” (Strażnica Nr 9, 2005 s. 16), to jak można być do niej „wrzuconym”?]

 

25) Łk 3:17 – „Ma on w ręce szuflę do odwiewania, aby całkowicie oczyścić swe klepisko i zebrać pszenicę do swego spichrza, ale plewy spali ogniem nieugaszonym” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Słowa o „ogniu nieugaszonym” są bardzo wymowne.]

 

26) Łk 6:25 – „»Biada wam, którzy teraz jesteście nasyceni, gdyż będziecie głodować«. »Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, gdyż pogrążycie się w żałości i będziecie płakać«” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Zapowiedziane kary nie wszystkich za życia spotkały. Będą więc oni ich doświadczać w przyszłości.]

 

27) Łk 8:31 – „I upraszały go, by im nie rozkazywał odejść do otchłani” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

28) Łk 12:5 – „Bójcie się tego, który gdy zabije, ma władzę wrzucić do Gehenny” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Patrz komentarz do tekstu Mt 5:22.]

 

29) Łk 13:28 – „Tam będziecie płakać i zgrzytać zębami, gdy ujrzycie Abrahama i Izaaka, i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, siebie zaś wyrzuconych na zewnątrz” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

         [Ta wypowiedź Jezusa w złym świetle stawia naukę Towarzystwa Strażnica o niebycie czy braku zmartwychwstania.]

 

         30) Łk 16:22-23 – „Po pewnym czasie żebrak umarł i został zaniesiony przez aniołów na miejsce u piersi Abrahama. »Także bogacz umarł i został pogrzebany. A w Hadesie podniósł oczy, będąc w męczarniach, i w oddali ujrzał Abrahama oraz Łazarza u jego piersi...«” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Tekst ten mówi, że w Hadesie można cierpieć, a Towarzystwo Strażnica pisze, że oznacza on (Hades) tylko „pozbawienie świadomości” (patrz powyżej). Organizacja ta miała wiele problemów z tym tekstem, gdyż interpretację jego zmieniała już kilka razy. Kiedyś uczyła, że Łazarz symbolizuje „narody pogańskie” a bogacz „naród żydowski” („Na tamtym świecie” 1933 s. 32-33; por. Strażnica Rok CIII [1982] Nr 18 s. 17 – „Światło padło też na przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Przekonano się, że bogacz nie przedstawiał całego narodu żydowskiego, lecz wpływowych i obłudnych przywódców religijnych z czasów Jezusa, a stosownie do tego obrazuje obecnie kler nominalnego chrześcijaństwa”). Później organizacja nauczała, że bogacz to „samolubne duchowieństwo chrześcijaństwa”, a Łazarz oznaczał „wiernych członków ostatka »ciała Chrystusowego«” zgromadzanych od roku 1919 („Niech Bóg będzie prawdziwy” 1957 rozdz. VIII, par. 21). Dziś mówi, że Łazarz przedstawiał „zwykłych ludzi, którzy uznali Syna Bożego”, a bogacz „zadufanych w sobie przywódców religijnych” („Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi” 1990 s. 88). Jaka będzie interpretacja w przyszłości? Którą uznawał Jezus?]

 

31) Łk 16:24 – „gdyż znoszę udrękę w tym buchającym ogniu” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

32) Łk 16:25 – „Teraz jednak on doznaje tu pocieszenia, ty zaś znosisz udrękę” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

         33) Łk 16:28 - „mam bowiem pięciu braci - żeby im dał dokładne świadectwo, by i oni się nie dostali do tego miejsca męczarni” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Tekst ten mówi o „miejscu męczarni”, a nie o jakimś stanie niebytu czy braku możliwości zmartwychwstania (porównaj powyżej „miejsce u piersi Abrahama”). To, że fragment ten, jak i Łk 16:22-23, jest przypowieścią nie świadczy o tym, iż elementy występujące w niej nie występują w rzeczywistości. Jezus posługiwał się w swych mowach rzeczami, które istnieją naprawdę.]

 

34) Łk 17:2 – „Korzystniej byłoby dla niego, gdyby mu zawieszono kamień młyński u szyi i wrzucono go do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych małych” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

35) J 3:36 – „Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto jest nieposłuszny Synowi, nie ujrzy życia, lecz pozostaje na nim srogi gniew Boży” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

         [Jaki „srogi gniew Boży” ma spotkać tych, którzy pomarli kiedyś, a odrzucili Jezusa?]

 

36) J 5:29 – „i wyjdą: ci, którzy czynili to, co dobre, na zmartwychwstanie życia; ci, którzy się dopuszczali tego, co podłe, na zmartwychwstanie sądu” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

         [W tym tekście Towarzystwo Strażnica użyło słowo „sądu”, ale przyznaje w swym słowniku biblijnym, że może być tu też termin „potępienie”: „W powyższej wypowiedzi Jezusa słowo »sąd« jest tłumaczeniem greckiego wyrazu krísis. Jak podaje Wielkisłownikgrecko-polskiNowegoTestamentu (red. R. Popowski, Warszawa 1994, s. 349), ma on następujące znaczenia: „osądzenie,sąd (...) wyrok, zwłaszcza wyrokskazujący,potępienie,kara: Mt 23,33; J 3,19; 5,24.29...” („Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. 2, s. 1169). Teksty z Biblii z J 5:29 ze słowem „potępienie” Towarzystwo Strażnica cytowało wiele razy w swych publikacjach. Patrz np. „Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu” 2002 s. 87; Przebudźcie się! Rok LXI [1980] Nr 1 s. 23; Strażnica Rok XCV [1974] Nr 1 s. 10.]

 

37) J 15:6 – „Jeżeli ktoś nie pozostaje w jedności ze mną, jest wyrzucany jak gałąź i usycha; a ludzie zbierają te gałęzie i wrzucają je w ogień, i zostają spalone” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

         38) 2Tes 1:9 - „To właśnie oni poniosą karę sądową wiecznej zagłady sprzed oblicza Pana i chwały jego siły” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Tekst ten mówi o „wiecznej zagładzie”, a nie o „braku zmartwychwstania”, jak Gehennę definiują Świadkowie Jehowy. Gdyby Apostołowi chodziło o brak zmartwychwstania, to by po prostu napisał: „poniosą karę wiecznego braku zmartwychwstania”. Towarzystwo Strażnica próbuje ten tekst przeciwstawić słowom o „ogniu nieugaszonym”. Jednak my potrafimy uzgodnić te różne wypowiedzi Biblii na temat piekła.]

 

39) Hbr 10:27 – „lecz tylko jakieś straszliwe oczekiwanie sądu oraz ognista zazdrość, która ma strawić przeciwników” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

40) Hbr 10:28-29 – „Każdy, kto zlekceważył Prawo Mojżeszowe, umiera bez współczucia na podstawie świadectwa dwóch lub trzech. Jak myślicie, o ileż surowsza kara należy się temu, kto podeptał Syna Bożego i za pospolitą uznał wartość krwi przymierza, którą został uświęcony, oraz ze wzgardą znieważył ducha niezasłużonej życzliwości?” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

41) Hbr 10:30 – „Znamy bowiem tego, który rzekł: »Pomsta jest moja, ja odpłacę«...” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

         [Ten tekst mówi o odpłacie w przyszłości, a więc obejmuje on też zmarłych przed końcem świata.]

 

42) Jk 3:6 – „Język stanowi wśród naszych członków świat nieprawości, plami bowiem całe ciało i zapala koło życia naturalnego, a sam jest zapalany przez Gehennę” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Patrz komentarz do tekstu Mt 5:22.]

 

43) Jk 5:3 – „rdza będzie świadectwem przeciw wam i strawi wasze ciała” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

44) 2P 2:4 – „Doprawdy, jeśli Bóg nie powstrzymał się od ukarania aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz przez wtrącenie ich do Tartaru wydał ich czeluściom gęstej ciemności, aby byli zachowani na sąd” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

45) 2P 2:17 – „Ci są źródłami bez wody oraz oparami pędzonymi przez gwałtowną burzę, dla nich też zachowano czerń ciemności” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

         46) Jud 7 - „Tak też Sodoma i Gomora oraz miasta wokół nich, gdy już w ten sam sposób jak tamci bez umiaru pogrążyły się w rozpuście i poszły za ciałem ku pożyciu sprzecznemu z naturą, stanowią dany nam ostrzegawczy przykład przez to, że ponoszą sądową karę ognia wiecznego” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Tekst ten mówi o „karze ognia wiecznego”. Brak zmartwychwstania nie byłby dla tych ludzi żadną karą, bo oni nie wierzyli wcale w powstanie z martwych. Towarzystwo Strażnica samo miało wiele problemów z tym wersetem i innymi słowami o Sodomitach, gdyż zmieniało swoją interpretację z tym związaną. Przykładowo angielska edycja książki pt. „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” z roku 1985 uczyła, że zniszczenie dotyczyło tylko „miast”, które nie będą odbudowane (s. 172). Natomiast angielska wersja tej książki z roku 1988 (s. 172) oraz polskie edycje z roku 1991 i 2001 (s. 235) uczą już, że brak wskrzeszenia dotyczy w tekście Judy 7 „ludzi” i „miast”. Wcześniej natomiast uczono, że ludzie z Sodomy zmartwychwstaną: „Tym samym Jezus wskazał, że przynajmniej niektórzy z niesprawiedliwych mieszkańców starożytnej Sodomy i Gomory znajdą się na ziemi w czasie Dnia Sądu. Chociaż prowadzili się bardzo niemoralnie, to jednak można się spodziewać, że niektórzy z nich powstaną z martwych (1 Mojżeszowa 19:1-26). Jehowa w swoim miłosierdziu wskrzesi ich, dzięki czemu będą mieć sposobność zapoznać się z Jego zamierzeniami” („Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi” 1984, 1989 s. 179; por. edycja z roku 1990, w której całkowicie zmieniono ten tekst).]

 

47) Jud 13 – „dla których na wieki zachowana jest czerń ciemności” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

48) Jud 23 – „wybawiajcie ich, wyrywając z ognia” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

         49) Ap 14:10-11 - „i na pewno będzie ogniem i siarką męczony wobec świętych aniołów i wobec Baranka. I dym ich męczarni wznosi się na wieki wieków, a nie mają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają cześć bestii i jej wizerunkowi, oraz każdy, kto przyjmuje znamię jej imienia” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Tekst ten jest tak jednoznaczny, że nie trzeba go nawet komentować. Tylko sofistyka Towarzystwa Strażnica potrafi wywrócić go do góry nogami. Zauważmy też, że organizacja ta nawet dodała do swej Biblii słowa „na pewno”, które wzmacniają zapowiedź w tekście Ap 14:10.]

 

50) Ap 19:20 – „co otrzymali znamię bestii, i tych, co oddają cześć jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do ognistego jeziora, płonącego siarką” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

         51) Ap 20:10 - „A Diabeł, który ich wprowadzał w błąd, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie już się znajdowali zarówno bestia, jak i fałszywy prorok; i będą męczeni dzień i noc na wieki wieków” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Patrz uwagi do tekstu Ap 14:10-11.]

 

52) Ap 20:14-15 – „A śmierć i Hades wrzucono do jeziora ognia. To oznacza drugą śmierć: jezioro ognia. A kogokolwiek nie znaleziono zapisanego w księdze życia, tego wrzucono do jeziora ognia” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

 

53) Ap 21:8 – „Ale co do tchórzów i tych bez wiary, i obrzydliwych w swej plugawości, i morderców, i rozpustników, i uprawiających spirytyzm, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców - ich dział będzie w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To oznacza drugą śmierć” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

[Ten fragment ukazuje to, czym jest „śmierć druga”.]

 

Widzimy z powyższego, że nawet bez stawiania Świadkom Jehowy specjalnego zarzutu o jakimś wadliwym tłumaczeniu tekstów biblijnych, można w ich Piśmie Świętym dostrzec naukę o piekle. I nie w tym rzecz, że jeden czy drugi werset można też inaczej rozumieć, ale chodzi o to, iż wszystkie fragmenty razem wzięte doskonale się uzupełniają, ukazując nam karę piekła. Nas w tym przypadku nie interesuje interpretacja Towarzystwa Strażnica, tylko to, co każdy sam może wyczytać z jego Biblii. Wszak organizacja ta zachęca do czytania Biblii:

 

„Biblia nie należy do książek, które można odłożyć na półkę i do których zagląda się tylko sporadycznie, nie miała też być używana jedynie na religijnych spotkaniach współwyznawców. Powinniśmy z niej korzystać każdego dnia, by mogła rzucać światło na sytuacje, z którymi spotykamy się w życiu, i wskazywać nam właściwy sposób postępowania” (Strażnica Nr 9, 1995 s. 9).

 

         Ponieważ Towarzystwo Strażnica uważa swoją Biblię za najlepszą, dlatego właśnie naukę o piekle opisaliśmy według tego przekładu:

 

„Jednakże tym ludziom, którzy już posiadają jakieś inne wydanie Biblii, możemy bez trudu wykazać wyższość PrzekładuNowegoŚwiata” („Nasza Służba Królestwa” Nr 12, 1999 s. 4).

 

         Na zakończenie składam podziękowanie Jarosławowi Romanowskiemu z Warszawy za pomoc w przygotowaniu tekstu oraz jego istotne sugestie i spostrzeżenia.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane