Włodzimierz Bednarski

Sodoma, Ez 16:55 i Towarzystwo Strażnica

dodane: 2017-08-23
Sodomici zmartwychwstaną, czy nie? To jeden z dylematów Świadków Jehowy do roku 1990. Kilka razy zmieniano tę naukę. Popatrzmy jak ona się kształtowała w oparciu o tekst Ez 16:55. Nawet w nowej książce z roku 2017 pt. "Jezus - droga, prawda i życie" (s. 98, 123) wypowiedziano się o Sodomie, choć bardzo enigmatycznie.

Sodoma, Ez 16:55 i Towarzystwo Strażnica

 

         Na początku zamieszczamy tekst biblijny, który Towarzystwo Strażnica w odmienny sposób komentowało w różnych latach. Cytujemy go z Biblii Gdańskiej, gdyż w takiej postaci był on przytaczany w dawnych publikacjach tej organizacji:

 

„I siostry twoje, Sodoma i córki jej, wrócą się do pierwszego stanu swego, także Samarja i córki jej wrócą się do pierwszego stanu swego; tedy się też i ty z córkami twemi nawrócisz do pierwszego stanu swego”. (Ez 16:55, Biblia Gdańska).

 

         Problematykę wskrzeszenia mieszkańców Sodomy i Gomory w nauce Towarzystwa Strażnica opisaliśmy kiedyś w artykule składającym się z dwóch części pt. Zmartwychwstanie Sodomitów i negacja wskrzeszenia.

 

         W tym zaś tekście zajmujemy się tylko jednym zacytowanym powyżej tekstem Ez 16:55.

         Był on na tyle kluczowym, że Towarzystwo Strażnica przez całe lata powoływało się na słowa Ez 16:55 by pokazać, że Sodomici zmartwychwstaną, lub iż nie zmartwychwstaną.

Pomijamy tu inne teksty biblijne, które kiedyś przywoływała organizacja Świadków Jehowy, takie jak Mt 10:15 („Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu” BT) i Mt 11:24 („Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie” BT). One były przytaczane w naszym wspomnianym innym artykule.

         Poniżej dzielimy teksty komentujące Ez 16:55 na cztery grupy:

 

Sodomici zmartwychwstaną na podstawie Ez 16:55 (teksty z lat 1886-1940)

Sodomici nie zmartwychwstaną na podstawie Ez 16:55 (teksty z roku 1952)

Sodomici zmartwychwstaną na podstawie Ez 16:55 (tekst z roku 1966)

Sodomici nie zmartwychwstaną na podstawie Ez 16:55 (tekst z roku 1988)

 

Sodomici zmartwychwstaną na podstawie Ez 16:55 (teksty z lat 1886-1940)

 

         C. T. Russell w swoim Tomie I (s. 136-139) omawia cały tekst Ez 16:48-63 i między innymi pisze następująco:

 

„Dlaczegożby Sodomici nie mieli być także błogosławieni pomiędzy »wszystkimi rodzajami ziemi?« Bezwątpienia będą” (Boski Plan Wieków 1917 [ang. 1886] s. 135-136).

 

         Oto kolejne teksty Towarzystwa Strażnica o Ez 16:55:

 

         „[Ez] 16:53-63. Obiecane przez Boga Sodomitom wybawienie z śmierci i przywiedzenie do sprawiedliwości dowodzi, że miljony z żyjących obecnie nie potrzebują umierać” (Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! 1920 s. 86).

 

         „Pismo święte wyraźnie zapewnia nas, że Sodomici i Izraelici będą uczestniczyć w tem dziele odrodzenia, przywrócenia. – Ezechiel 16:50-55; Dzieje Ap. 3:19-21” (Strażnica 15.02 1921 s. 62 [ang. 15.10 1920 s. 316]).

 

         „Ezechiel przepowiedział nadchodzący czas, kiedy Pan odejmie kamienne serce ludowi a da mu serce gorące i miękkie (Ezech. 11:19); że Sodomitom, Samarytanom i Żydom – którzy byli dwa razy gorsi od tamtych – przywróci dawne posiadłości i Pan ustanowi Swoje przymierze z nimi, godząc się z nimi (Ezech. 16:55, 61-63)” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917] s. 104).

 

         „[Ez] 16:53-55. (...) Przy zmartwychwstaniu umarłych »sprawiedliwych i niesprawiedliwych« (Dzieje Apos. 24:15), Jeruzalem poniesie hańbę swoją w obliczu Sodomy i Samaryi, zawstydzone i poniżone przez swoje złe postępki” (jw. s. 505).

 

         „Ludzie Sodomy i Gomory byli zniszczeni ogniem. Duchowieństwo stara się nakłonić ludzi do wierzenia, że oni się jeszcze palą, lecz Pan przez swego proroka mówi, że oni będą także przywiedzeni z powrotem do swego »pierwotnego stanu«, co znaczy, że będą wzbudzeni ze śmierci, a następnie muszą otrzymać sposobność do życia, albowiem Bóg obiecał ją dla wszystkich (Ezechjela 16:55). To jest dostatecznie poparte przez słowa Jezusa, który rzekł: »(...)«. – Jana 5:25” (Stworzenie 1928 [ang. 1927] s. 314).

 

         „Przez restytucję Pan rozciągnie nadzieję życia na wszystkie narody, nawet na takie cudzołożne pokolenia jak Sodoma i Samarja, jak to pokazuje przez następujące słowa swego proroka: »Wszakże wspomnę na przymierze moje z tobą, uczynione za dni młodości twojej, i utwierdzę z tobą przymierze wieczne« (Ezechjela 16:60). »Większą siostrą« Żydów była Samarja, a wspomnianą poniżej »mniejszą siostrą« była Sodoma; czytamy: »I siostry twoje, Sodoma i córki jej, wrócą się do pierwszego stanu swego, także Samarja i córki jej wrócą się do pierwszego stanu swego; tedy się też i ty z córkami twemi nawrócisz do pierwszego stanu swego«. – Ezechjela 16:55” (Życie 1929 s. 309).

 

         „Pan rozciągnie nadzieję przez przywrócenie życia u wszystkich narodów t.j. i także cudzołożnemu ludowi Sodomy i Samarji, ponieważ jest wykazane przez proroka Bożego, Ezechjela: »(...)« (Ezechjel 16:60) (...) »(...)« (Ezechjel 16:55)” (Strażnica 15.10 1929 s. 311 [ang. 15.08 1929 s. 247]).

 

         „Mieszkańcy Sodomy i Gomory byli zniszczeni ogniem. Jednakże nie znaczy to, że poszli na wieczne męki, jak to nas nauczano w różnych sektach religijnych. Natomiast Pan wyraźnie powiada, że ci mają być przywróceni do pierwotnego stanu, to jest, jako ludzie będą na ziemi wystawieni na próbę. »Jeźliżeć siostry twoje, Sodoma i córki jej, wrócą się do pierwszego stanu swego, także Samarya i córki jej wrócą się do pierwszego stanu swego, tedy się też i ty z córkami nawrócisz do pierwszego stanu swego« (Ezechiel 16:55)” (Harfa Boża 1921, 1929, 1930 s. 356; por. ed. ang. z roku 1928, 1937, 1940 s. 350-351).

 

         Tak nauczano, jak widać, przez długie lata. Jeszcze angielska Strażnica z 1 stycznia 1939 roku na stronie 13 uczyła, że Sodomici muszą powstać z martwych, by poznać wolę Boga. Odwoływano się w niej na przykład do tekstu Ez 16:55.

 

Sodomici nie zmartwychwstaną na podstawie Ez 16:55 (teksty z roku 1952)

 

         Przez wiele lat nie przytaczano tekstu Ez 16:55, ale gdy to już zrobiono, to zmieniono naukę i zanegowano zmartwychwstanie Sodomitów:

 

         „Jeśli pobici przez Pana w Sodomie nie mają zmartwychwstania, tedy też pobici przez Niego w Armagedonie nie będą mieli zmartwychwstania, gdyż pierwsi wyobrażali drugich. W usiłowaniu udowodnienia swego twierdzenia, że nie wszyscy pobici w Armagedonie pozostaną martwi, niektórzy próbują wskazać, że zgładzeni ogniem Sodomici powrócą w zmartwychwstaniu. Cytują oni Ezechiela 16:53-55: »(...)«. Towarzyszący tym słowom tekst pokazuje, że omawiany jest powrót z niewoli, a nie zmartwychwstanie w tysiącleciu” (Strażnica Nr 20, 1952 s. 4 [ang. 01.06 1952 s. 336]).

 

         „Tak więc zaczęło się wypełnianie Ezechiela 16:53-55 we wczesnym okresie chrześcijańskim. Ezechiel nie miał na myśli literalnej Sodomy, tak samo jak jej nie miał na myśli Izajasz, gdy Izrael nazwał Sodomą, albo Jan, gdy napisał, że Jezus zmarł w Sodomie (Izaj. 1:10; Objaw. 11:8). Ezechiel użył Sodomy jako symbolu nieobrzezanych pogan, mianowicie gdy mówił o przywróceniu organizacji teokratycznej, a więc nie o zmartwychwstaniu. »(...) W konsekwencji mówię wam ludzie: Będzie znośniej ziemi Sodomskiej w Dniu Sądu niż tobie« (Mat. 10:14, 15; 11:20-24; Łuk. 10:10-15, NW). Z tego wnioskują niektórzy, że w Królestwie tysiącletnim miałby być jakiś przeszły sąd zarówno dla Sodomy jak i dla owych miast żydowskich. Gdybyśmy tak chcieli pojmować te słowa, byłyby one sprzeczne z oświadczeniem Judy, że Sodoma już poniosła »sądową karę ognia wieczystego«. (...) Podobnie też Sodoma nie wytrzymała w owym czasie jej sądu, zawiodła zupełnie, a Żydzi wiedzieli, że jej los był przypieczętowany” (Strażnica Nr 20, 1952 s. 5-6 [ang. 01.06 1952 s. 337-338]).

 

Sodomici zmartwychwstaną na podstawie Ez 16:55 (tekst z roku 1966)

 

         W roku 1965 Towarzystwo Strażnica zmieniło naukę o zmartwychwstaniu Sodomitów. Z tego powodu inaczej w roku 1966 skomentowano słowa Ez 16:55:

 

         „Co w takim razie powiemy o ludności starożytnej Sodomy, która razem z sąsiednim miastem Gomorą istniała tylko dopóty, dopóki Bóg nie spuścił z nieba ognia i siarki, sprowadzając na Sodomę i pobliskie miasta zagładę? Czy będziemy obstawać przy tym, że dzień sądu będzie dla Sodomy absolutnie nie do zniesienia, a tym samym będzie on nie do zniesienia dla jeszcze bardziej odpowiedzialnego miasta Kafarnaum, oraz że z tej racji Kafarnaum nie dozna zmartwychwstania, tak samo jak Sodoma? Nie! Dlaczego? Ponieważ Jezus potraktował Sodomę na równi, czyli równolegle z Tyrem i Sydonem. Jezus wskazał, że Sodoma – mimo całego swego zepsucia – tak jak Tyr i Sydon nie osiągnęła stanu, w którym by nie mogła już okazać skruchy. Powiedział przecież, że gdyby potężne dzieła, których dokonał w Kafarnaum, miały miejsce w Sodomie, »stałaby jeszcze« aż po czasy Jezusa. (...) Zatem duchowa odnowa zmarłych mieszkańców Sodomy nie jest sprawą beznadziejną. (1 Mojż. 18:22-32) O ludziach przyrównanych do starożytnych obywateli Sodomy proroctwo Ezechiela 16:46-61 wypowiada się słowami pełnymi nadziei” (Strażnica Nr 5, 1966 s. 2 [ang. 01.03 1965 s. 139]).

 

Sodomici nie zmartwychwstaną na podstawie Ez 16:55 (tekst z roku 1988)

 

         W roku 1988, gdy kolejny raz zmieniono naukę o zmartwychwstaniu Sodomitów, nie omawiano specjalnie tekstu Ez 16:55, ale odesłano do fragmentu z roku 1952, który przecież w roku 1966 odrzucono (!):

 

„Występujące w Księdze Ezechiela 16:53-55 napomknięcie o »Sodomie i podległych jej miejscowościach« nie dotyczy zmartwychwstania; w sensie obrazowym mowa tam o Jeruzalem i jej córkach (por. Objawienie 11:8). Zobacz też Strażnicę (ang.) z 1 czerwca 1952 roku, strona 337” (Strażnica Nr 17, 1988 s. 31).

 

         Po roku 1988 Towarzystwo Strażnica już nie omawiało tekstu Ez 16:55. Właściwie trudno ten ostatni fragment nazwać „omawianiem”, skoro tylko odesłano do starego tekstu z roku 1952, który w roku 1966 był zanegowany!

         Widzimy zatem, że organizacja Świadków Jehowy potrafi kilka razy zmieniać interpretację jednego wersetu, nie dając przy tym gwarancji, iż nie zmieni jej kolejny raz.

 

         Na zakończenie podajemy pewne uzupełnienie naszego tematu.

         W opracowaniu tym podzieliliśmy zmiany dotyczące mieszkańców Sodomy na cztery okresy (według omawianego fragmentu Ez 16:55).

Jednak skupiając się na całej nauce dotyczącej Sodomitów i uwzględniając ‘poślizg’ w polskich publikacjach, w stosunku do oryginałów angielskich, można wyodrębnić nawet siedem takich okresów. Oto one (wskazane poniżej publikacje cytowaliśmy w podanym wcześniej innym artykule):

 

         1. Zmartwychwstaną (Życie i zdrowie 1932 s. 43-44).

         2. Nie zmartwychwstaną (Strażnica Nr 4, 1949 s. 14).

         3. Zmartwychwstaną (Strażnica Nr 10, 1966 s. 8).

         4. Przynajmniej niektórzy zmartwychwstaną (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 1984 s. 179).

         5. Nie zmartwychwstaną (Strażnica Nr 17, 1988 s. 30-31).

         6. Przynajmniej niektórzy zmartwychwstaną (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 1989 s. 179).

         7. Nie zmartwychwstaną (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 1990 s. 179).

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane