Włodzimierz Bednarski

Ucisk świata J. F. Rutherforda

dodane: 2015-09-24
"Ucisk świata" to jedna z najstarszych broszur prezesa Towarzystwa Strażnica J. F. Rutherforda. O czym uczyła? Odpowiedzi na to pytanie udziela nasz artykuł.

Ucisk świata J. F. Rutherforda

 

         W 1923 roku prezes Towarzystwa Strażnica J. F. Rutherford (zm. 1942) wydał jedną z pierwszych swoich broszur pt. „Ucisk świata – dlaczego? Lekarstwo” (World Distress – Why? The Remedy). Nie jest ona często przytaczana przez tę organizację, dlatego postaramy się tu przybliżyć jej treść zainteresowanym.

         Oto dwa krótkie wspomnienia z nią związane:

         „Staraliśmy się wydawać literaturę w jak naiększej liczbie języków. Szczególnie dobrze została przyjęta broszura World Distress (Udręka świata)...” (Strażnica Nr 1, 1990 s. 30);

 

         „Przysłali mi 75 broszur po hiszpańsku, między innymi Ucisk świata – dlaczego? Lekarstwo (...) Posługując się broszurami Mario zaczął głosić dobrą nowinę...” („Rocznik Świadków Jehowy 1995” s. 189).

 

         Zobaczmy więc, co to za broszura ten ‘Ucisk świata’, która „dobrze została przyjęta”. Jaką też „zaczął głosić dobrą nowinę” ów głosiciel na jej podstawie. Oto jej nauki.

 

Zgromadzanie Żydów do Palestyny

 

         Przez wiele lat, aż do roku 1932, Towarzystwo Strażnica obiecywało Żydom łaskę od Boga. Oto słowa omawianej broszury:

         „Pan przepowiedział także przez swoje Słowo, że łaska Boża miała być przywrócona dla Żydów przy końcu świata i że Żydzi mieli znowu być zgromadzeni do Palestyny. Obecnie widzimy to proroctwo w procesie spełnienia” („Ucisk świata – dlaczego? Lekarstwo” 1923 s. 29).

 

         Później organizacja Świadków Jehowy zmieniła pogląd dotyczący łaski dla Żydów:

         „Badacze Pisma Świętego dobrze znali liczne proroctwa o odrodzeniu, przekazane przez proroków Bożych starożytnemu Izraelowi (...). Do roku 1932 uważali, iż spełnią się one przede wszystkim na rodowitych Żydach. (...) Z tego względu brat Russell wygłaszał do ogromnych rzesz Żydów w Nowym Jorku i w Europie przemówienie ‘Syjonizm w proroctwie’...” („Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego” 1995 s. 141);

 

         „W owym czasie błędnie odnosiliśmy proroctwa z Pism Hebrajskich do Izraela cielesnego. Jednakże w roku 1932 Jehowa pozwolił nam zrozumieć, że dotyczą one Izraela duchowego” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 18 s. 26).

 

Początek i koniec ‘czasów pogan’

 

         Dziś Świadkowie Jehowy nauczają, że ‘czasy pogan’ rozpoczęły się w roku 607 przed Chr., a zakończyły się „4 lub 5 października1914 roku („Pilnie zważaj na proroctwa Daniela!” 1999 s. 96-97). Omawiana publikacja jednak uczyła o innych datach!

         Oto jej wykładnia:

         „Pismo Święte jasno wskazuje, że wyrok Boży przeciw Izraelowi zaczął się spełniać w roku 606 przed Chrystusem i że w owym czasie Nabuchodonozor stał się uniwersalnym władcą pogańskim. Licząc 2520 lat od owego czasu doprowadza nas do R. P. 1914; i obliczając ściśle, według chronologji biblijnej, przychodzimy do wniosku, że czasy pogan skończyły się 1-gosierpnia 1914. Wobec tego data ta miała zaznaczyć koniec świata, gdy zdarzenia przepowiedziane miały się zacząć spełniać, by tem wykazały koniec tego porządku rzeczy” („Ucisk świata – dlaczego? Lekarstwo” 1923 s. 27-28);

 

         „Wszechświatowa Wojna zaczęła się akurat na czas, 1-go sierpnia 1914, z końcem czasów pogan, która zaznaczyła koniec dla starego ustroju czyli porządku rzeczy” (jw. s. 28);

 

         „data 1-go sierpnia 1914 zaznaczyła początek rugowania jawnego; że i Pan postępując naprzód w swym majestatycznym tryumfie zaczął niszczyć wszystkie złe czyny tego świata, aby natomiast ustanowić swoje królestwo sprawiedliwości” (jw. s. 28).

 

         Ciekawe jak Towarzystwo Strażnica tego dokonuje? Czy bierze sierpień, czy październik 1914 roku, czy rok 606, czy 607 przed Chr., to jednak zawsze wychodzi mu rok 1914. Żaden z głosicieli tej organizacji tego nie sprawdza i nie zgłasza uwag.

 

Wielka Piramida

 

         O piramidzie Cheopsa Towarzystwo Strażnica zaczęło od 15 listopada 1928 roku nauczać, że to demoniczny pomnik, ale omawiana broszura polecała ją i jej wymiary na potwierdzenie Biblii (!):

 

         „Tom 2, Wykładów Pisma Świętego, ‘Nadszedł Czas’, traktuje chronologię Biblijną i w dzisiejszej dobie podaje jej zdwojone znaczenie, a to tembardziej, że wypadki przepowiedziane zaczęły się ziszczać w roku przepowiedzianym. Dalsze stwierdzenie tego znajduje się w wymiarach wielkiej Piramidy Gizeh, w Egipcie. Ten nader interesujący przedmiot w zupełności traktuje Tom 3, Wykładów Pisma Świętego, ‘Przyjdź Królestwo Twoje’.” („Ucisk świata – dlaczego? Lekarstwo” 1923 s. 29).

 

         Oto dzisiejsza opinia Towarzystwa Strażnica o tej piramidzie:

 

         Ta ‘Biblia w Kamieniu’ jak ją zwano, cieszyła się wielkim szacunkiem przez kilka dziesięcioleci, aż do czasu, gdy w Strażnicy angielskiej z 15 listopada i 1 grudnia 1928 roku (wydanie polskie z 1 i 15 stycznia 1929 roku) wykazano, że do poparcia świadectwa zawartego w Biblii Jehowa nie potrzebował żadnych kamiennych pomników wybudowanych przez pogańskich faraonów i pokrytych demonicznymi znakami astrologicznymi” (Strażnica Nr 1, 2000 s. 9-10).

 

Krzyż Jezusa

 

         Dziś Towarzystwo Strażnica naucza o krzyżu jako znaku fallicznym:

         „Jak w takim razie Jehowa zapatruje się na adorowanie krzyża, którego – jak się dowiedzieliśmy – używano w starożytności jako symbolu w kulcie fallicznym?” („Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 2001 s. 156).

 

         Oto zaś opinia omawianej broszury:

         „Poeta ślicznie się wypowiedział: ‘Ja się raduję z krzyża Chrystusa...’.” („Ucisk świata – dlaczego? Lekarstwo” 1923 s. 49);

 

         „Było wolą Bożą, aby on złożył swoje życie (Jan 10:17-19). W trzy lat i pół umarł na krzyżu” (jw. s. 53-54);

 

         „Umarł zatem na krzyżu i powstał z martwych...” (jw. s. 57).

 

Miliony ludzi nigdy nie umrą?

 

         W omawianej broszurze, wydanej w roku 1923, nauczano pośrednio o oczekiwaniach związanych z rokiem 1925. Oto obietnice tej publikacji:

         „Ci, co będą posłuszni sprawiedliwości podczas próby, osiągną wieczne życie na ziemi. Musi zatem nadejść czas, że z przekonaniem będzie mówione: ‘Miljony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą’. Czas ten nadszedł” („Ucisk świata – dlaczego? Lekarstwo” 1923 s. 55).

 

         Czyżby żaden ze Świadków Jehowy nie zauważył, że wręcz odwrotnie, miliony ludzi od roku 1925 umarły? Szczególnie podczas ostatniej wojny światowej.

 

Umieranie świata?

 

         Omawiana broszura wydana w roku 1923 podawała, że obecny świat umiera. Ale jak widzimy, choć minęło ponad 86 lat od tamtej pory, jakoś on się trzyma. Oto słowa z tej publikacji:

         „Pismo Święte poświadczapotwierdzająco, że żyjemywostatnichdniach starego porządku rzeczy i że ten obecnie umiera” („Ucisk świata – dlaczego? Lekarstwo” 1923 s. 58).

 

Okup za Adama

 

         Dziś Towarzystwo Strażnica o pierwszych ludziach naucza:

         „ani Adam, ani Ewa nie są objęci okupem” (Strażnica Nr 4, 1991 s. 13).

 

         Oto zaś nauka omawianej broszury:

         „A ten proces restytucji będzie trwał okres tysiąca lat, czyli innem słowy, okres panowania Mesjasza, podczas którego to czasu każdy z potomstwa Adamowego, jak też sam Adam, otrzyma odpowiednią i bezstronną próbę życia w warunkach sprzyjających” („Ucisk świata – dlaczego? Lekarstwo” 1923 s. 10);

 

         „Czy byłoby słusznem wnioskować, że z chwilą, gdy okup czyli cena okupu zostałaby złożona w ręce Boskiej Sprawiedliwości, wtedy Adam i całe jego potomstwo natychmiast otrzymałoby prawo do życia? Myśl taka zdaje się zasługiwać na rację” (jw. s. 54).

 

Trzęsienia ziemi rewolucjami?

 

         Dziś Towarzystwo Strażnica ciągle liczy trzęsienia ziemi, przedstawia ilości ich ofiar itp. (np. „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 2001 s. 75-76). Jednak omawiana broszura skupiała się na ich przenośnym znaczeniu:

         „Jezus ciągnął dalej w związku swej odpowiedzi: ‘I będą głody i mory i trzęsieniaziemi (rewolucje) miejscami. Ale to wszystko jest początkiem boleści’.” („Ucisk świata – dlaczego? Lekarstwo” 1923 s. 28);

 

         „Także literalne trzęsienia ziemi w ostatnich latach nawiedziły więcej naszą ziemię, aniżeli kiedykolwiek przedtem w historji świata. A że trzęsienia ziemi symbolicznie oznaczają rewolucje, więc te także odznaczyły się w swym perjodzie, wiele państw zostało obalonych przez rewolucje” (jw. s. 28-29).

 

Pociąg, samolot i telegraf zapowiadane przez proroków?

 

         Dziś zapewne Towarzystwo Strażnica uważa za niepoważną i absurdalną swoją dawną interpretację przedstawioną w omawianej broszurze. Bo cóż wspólnego mają prorocy z telegrafem, konduktorem sprawdzającym bilety czy samolotami? Oto wykładnia z tej dawnej publikacji, z rozdziału pt. ‘Pociągi przepowiedziane przez Nahuma’:

         „Co jest ciekawem, to fakt, że wiele wieków temu wstecz Bóg przez swego proroka Nahuma przepowiedział i opisał pociąg w zupełnym ruchu, wykazując co miało zająć miejsce w pewnym oznaczonym czasie. Proroctwo to obecnie się spełniło. – Zobacz proroctwo Nahuma 2:3-6.

         Tom 7, ‘Dokonana Tajemnica’, Wykładów Pisma Świętego, stronice 107 i 108, szczegółowo tłumaczy język symboliczny, użyty przez Nahuma na opisanie nawet przechodzenia pasażerów w wagonach i konduktora kolektującego bilety.

         Samoloty czyli przyrządy powietrzne, teraz wogóle używane przez różne narody, były przepowiedziane przez proroka Bożego wiele wieków temu wstecz. Telegraf bez drutu, jak jest obecnie używany do rozsyłania wieści, prorok Boży podobnież przepowiedział wiele wieków temu wstecz. – Izajasz 60:8; Hijob 38:35” („Ucisk świata – dlaczego? Lekarstwo” 1923 s. 23).

 

         Z powyższego materiału widzimy, jaką to „dobrą nowinę” rozszerzali kiedyś wspomniani na wstępie głosiciele Towarzystwa Strażnica. Dziś za nią zapewne byliby wykluczeni z organizacji Świadków Jehowy!

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane