Włodzimierz Bednarski

„Objawiłem imię Twoje ludziom”

dodane: 2013-07-05
Świadkowie Jehowy starają się wmawiać ludziom, że Jezus chodząc po świecie objawiał wszystkim imię Jehowa. Tymczasem nawet Biblia Towarzystwa Strażnica, przez wstawienie tego imienia do Nowego Testamentu, wskazuje, że to nie Jezus pierwszy objawiał imię Jehowa, ale inne osoby: pasterze, Maryja, Elżbieta, Zachariasz, sąsiedzi i krewni i Jan Chrzciciel oraz uczony w Piśmie (Łk 10:27). Czy nie jest to dziwne?

„Objawiłem imię Twoje ludziom”

 

         Podstawowymi tekstami biblijnymi, którymi posługuje się Towarzystwo Strażnica, by pokazać, że Chrystus używał imienia Jahwe, a raczej Jehowa, są następujące słowa z Ewangelii Jana:

 

         „Ujawniłem twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś ich mnie, a oni zachowali twoje słowo” (J 17:6);

 

         „I dałem im poznać twoje imię, i dam je poznać, żeby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich, a ja w jedności z nimi” (J 17:26).

 

         Oto słowa z publikacji Świadków Jehowy na ten temat:

 

„O swym najważniejszym zadaniu na ziemi Jezus mówi: ‘Wyjawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś ich mnie, a oni zachowywali Twe słowo’. Posługiwał się w służbie imieniem Bożym - imieniem Jehowa. Wykazywał, jak się je poprawnie wymawia, ale wyjawił je apostołom w jeszcze inny sposób: Sprawił, że głębiej poznali i docenili Jehowę, Jego osobowość i zamierzenie” („Największy ze wszystkich ludzi” 1991 rozdz. 116);

 

„Jezus posługiwał się imieniem Bożym oraz mówił o nim innym. W modlitwie do Boga rzekł: ‘Ujawniłem twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata’ (…) (Jana 17:6, 11, 12, 26)” (Strażnica 1 sierpnia 2008 s. 19).

         Patrz też np. „Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. 1, s. 833.

 

         Na początku należy zapytać Towarzystwo Strażnica o to rzekome „ujawnianie” imienia Jehowa. Co to za „ujawnianie” tego słowa, skoro według Biblii Świadków Jehowy zna i używa je wielu ludzi i to czasem jeszcze przed rozpoczętą misją ziemską Chrystusa?

Oto te osoby z „Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata”, które posługują się imieniem Jehowa:

 

         Maryja (Łk 1:46);

Elżbieta (Łk 1:24-25, 45);

Zachariasz (Łk 1:67-68, 76);

sąsiedzi i krewni (Łk 1:58);

pasterze (Łk 2:15);

Jan Chrzciciel (J 1:23);

uczony w Piśmie (Łk 10:27).

 

         Co my zaś powiemy o „objawianiu” imienia Bożego? Jakie imię Boga Chrystus objawiał?

         Na początek należy stwierdzić, na podstawie Starego Testamentu, że określenie „Ojciec” jest też imieniem. Oto słowa o Mesjaszu:

 

         „Nazwą Go imieniem: (…) Odwieczny Ojciec…” Iz 9:5.

 

         Według Biblii Świadków Jehowy fragment ten wygląda podobnie:

 

         „I będą go zwać imieniem (…) Wiekuisty Ojciec…” Iz 9:6.

 

         Również inne słowa, którymi określono Boga, są Jego imionami. Oto przykłady:

 

„jakie jest Jego imię (...) odpowiedział Bóg Mojżeszowi: Jestem, który Jestem” Wj 3:13-14;

„bo Jahwe ma na imię Zazdrosny...” Wj 34:14;

„którego stolica jest wieczna, a imię Święty” Iz 57:15;

„Odkupiciel nasz to Twe imię odwieczne” Iz 63:16;

    „mówi Jahwe, Bóg Zastępów to imię Jego” Am 5:27;

    „niech wychwala Boga w tym imieniu” 1P 4:16;

„Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga” (Hbr 11:16) tzn. Boga Abrahama, Boga Izaaka, Boga Jakuba; por. Mt 22:32.

 

         W Starym Testamencie Pan Zastępów ponad 6800 razy nazwany jest hebrajskim imieniem Jahwe i ponad 2700 razy określony jest terminem „Bóg”. Jednak imię „Ojciec” w zastosowaniu do Niego widnieje w nim prawdopodobnie tylko 12 razy!

         Ps 68:6 mówi ogólnie, że Bóg jest „Ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem”.

Inny psalm mówi o Mesjaszu:

 

         „On będzie wołał do Mnie: ‘Ty jesteś moim Ojcem, Bogiem moim i Skałą mojego ocalenia’.” Ps 89:27.

 

         Prorok Izajasz w swoich psalmach dziękczynno-błagalnych woła do Boga:

 

         „Boś Ty naszym Ojcem! (…) Tyś, Jahwe naszym Ojcem, ‘Odkupiciel nasz’ to Twoje imię odwieczne” Iz 63:16;

 

         „A jednak, Jahwe, Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą” Iz 64:7.

 

Również w innych księgach Starego Testamentu użyto imienia „Ojciec” w stosunku do Boga (Pwt 32:6, 2Sm 7:14, Jr 3:4, 3:19, 31:9, Ml 1:6, 2:10 [patrz też Hi 34:36 w Biblii Gdańskiej i Biblii Świadków Jehowy]).

 

         Później Księga Tobiasza, której jednak nie uznają Świadkowie Jehowy, a która powstała ok. 250 roku przed Chrystusem, zamieszcza w modlitwie Tobiasza wezwanie do Boga jako Ojca:

 

         „wynoście Go pochwałami przed wszystkim, co żyje, ponieważ On sam jest Panem i Bogiem naszym, On sam Ojcem naszym i Bogiem po wszystkie wieki” Tb 13:4.

 

         Trzeba tu też zacytować bardzo wymowne słowa Boga z Księgi Jeremiasza, które jakby wprowadzą nas do Nowego Testamentu:

 

         „Myślałem: będziesz Mnie nazywał: ‘Mój Ojcze!’ i nie odwrócisz się ode Mnie. Ale jak niewiasta nie dotrzymuje wiary swemu oblubieńcowi, tak nie dotrzymaliście Mi wiary wy, domu Izraela – wyrocznia Pana” Jr 3:19-20.

 

         Wobec powyższego trudno uważać, by Stary Testament w pełni objawiał nam Boga jako Ojca. Poniżej zobaczymy ile razy ojcostwo Pana Zastępów ukazane i podkreślone jest w Nowym Testamencie, a szczególnie w mowach oraz modlitwach Chrystusa i to na dodatek w tej Ewangelii, z której pochodzą słowa z J 17:6 („Objawiłem imię Twoje ludziom…”).

         W Nowym Testamencie mamy zachowanych kilka modlitw i dialogów z okresu przed rozpoczęciem misji Chrystusa. Charakterystyczne jest to, że osoby takie jak Maryja, Zachariasz, Elżbieta, Symeon czy Jan Chrzciciel nie nazywają Boga Ojcem (patrz Łk 1:46-55, 1:68-79, 1:42-45, 2:28-32, 3:7-18). Natomiast Żydzi tamtych czasów według Jana Chrzciciela raczej patriarchę Abrahama, a nie Pana Zastępów, nazywali swym ojcem: „a nie myślcie, że możecie sobie mówić: ‘Abrahama mamy za ojca’.” (Mt 3:9, Łk 3:8). Nawet sami to stwierdzali później: „Ojcem naszym jest Abraham” (J 8:39), choć przyciśnięci argumentami Jezusa (J 8:39-40) powiedzieli jednak: „jednego mamy Ojca - Boga” (J 8:41). W dwóch innych modlitwach Izraelitów mamy zachowane prośby i dziękczynienia z wezwaniem „Boże” (Łk 18:11, 13).

Dopiero Chrystus wnosi imię Ojca do Nowego Testamentu i to już w dzieciństwie:

 

         „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Łk 2:49.

 

         Później dziesiątki Jezus razy nazywa Boga „Ojcem”, zarówno w modlitwach, jak i w dialogach oraz w przemowach. Oto spis miejsc z Nowego Testamentu, gdzie Chrystus tak mówi o swym Ojcu:

 

         Mt 5:16, 45, 48, 6:1, 4, 6, 8, 9, 14, 15, 18 (2 razy), 26, 32, 7:11, 21, 10:20, 29, 32, 33, 11:25, 26, 27 (3 razy), 12:50, 13:43, 15:13, 16:17, 27, 18:10, 14, 19, 35, 20:23, 23:9, 24:36, 25:24, 26:29, 39, 42, 53, 28:19.

         Mk 8:38, 11:25, 13:32, 14:36 (2 razy).

         Łk 2:49, 6:36, 9:26, 10:21 (2 razy), 22 (3 razy), 11:2, 13, 12:30, 32, 22:29, 42, 23:34, 46, 49.

         J 2:16, 3:35, 4:21, 23 (2 razy), 5:17, 19, 20, 21, 22, 23 (2 razy), 26, 36 (2 razy), 37, 43, 45, 6:27, 32, 37, 40, 44, 45, 46 (2 razy), 57 (2 razy), 65, 8:18, 19 (2 razy), 27, 28, 38, 49, 54, 10:15 (2 razy), 17, 18, 25, 29 (2 razy), 30, 32, 36, 37, 38 (2 razy), 11:41, 12:26, 27, 28, 49, 50, 13:1, 3, 14:2, 6, 7, 9 (2 razy), 10 (3 razy), 11 (2 razy), 12, 13, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 28 (2 razy), 31 (2 razy), 15:1, 8, 9, 10, 15, 16, 23, 24, 26 (2 razy), 16:3, 10, 15, 23, 25, 26, 27, 28 (2 razy), 32, 17:1, 5, 11, 21, 24, 25, 18:11, 20:17 (3 razy), 21;

         Dz 1:7;

         Ap 2:28, 3:5, 3:21.

 

         Widzimy z powyższego, że w samej tylko Ewangelii Jana Chrystus około 110 razy nazywa Boga swoim Ojcem.

         Później Jezus nadal objawiał Boga jako Ojca, jak zapowiedział w J 17:26 („nadal będę objawiał”), ale już najczęściej poprzez słowa i usta Apostołów i Ewangelistów:

 

Jana (J 1:14, 18, 5:18, 1J 1:2, 3, 2:1, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 3:1, 4:14, 2J 3, 4, 9, Ap 1:6, 14:1);

Pawła (np. Rz 1:7, 1Kor 1:3, 2Kor 1:3, Ga 1:1, Ef 1:3, Flp 2:11, Kol 1:3, 1Tes 1:1, 2Tes 1:1, 1Tm 1:2, 2Tm 1:2, Tt 1:4, Flm 3, Hbr 12:9 [przytoczyliśmy po jednym przykładzie z każdego listu]);

Jakuba (Jk 1:17, 27, 3:9);

Piotra (Dz 2:33, 1P 1:2, 3, 17, 2P 1:17);

Judę (Jud 1);

Łukasza (Dz 1:4).

 

         Prócz tego, że Chrystus wzywał wielokrotnie swego Ojca, to nigdy nie używał imienia Jahwe, nawet w modlitwach. Jednak Towarzystwo Strażnica twierdzi co innego:

 

„Dla Jezusa imię Boże musiało mieć żywotne znaczenie, bo nierazwymieniałjewswoichmodlitwach” („Imię Boże, które pozostanie na zawsze” 1987 s. 5; por. 3).

 

         Organizacja ta nie przytoczyła jednak ani jednej modlitwy, w której Jezus wymieniał imię Jehowa.

         Oto zaś modlitwy Chrystusa zachowane w Nowym Testamencie, które przeczą temu, co uczą Świadkowie Jehowy:

 

„Ojcze nasz” Mt 6:9.

 „Ojcze, Panie nieba i ziemi” Mt 11:25.

„Ojcze mój” Mt 26:39;

„Abba, Ojcze” Mk 14:35-36.

„Eloi (...) to znaczy: Boże mój” Mk 15:34.

„Ojcze, dziękuję Ci” J 11:41.

„Ty, Ojcze” J 17:5.

„Ojcze Święty” J 17:11.

„Ojcze sprawiedliwy” J 17:25.

         Patrz też Mt 11:26, 26:42, Łk 10:21, 23:34, 46, J 12:28, 17:1, 21, 24.

 

         Po ukazaniu powyższych treści wierzymy, że nikt nie będzie uważał, iż słowa „Ojcze nasz (...) święć się imię Twoje” (Mt 6:9) oznaczają, że Chrystus wzywał imienia Jehowy. Przecież On nie powiedział „święć się imię Jehowa”, ale zupełnie niewygodne dla Świadków Jehowy słowa: „Ojcze (…) święć się imię Twoje”.

         Na zakończenie, aby było widać, że kwestię imienia Boga, jak my dziś, rozumieli chrześcijanie pierwszych wieków, przedstawiamy jeden z najstarszych ocalałych komentarzy do tekstu J 17:6 pozostawiony przez Tertuliana (ur. 155):

 

         „Nazywanie Boga Ojcem nie zostało jeszcze nikomu podane. Nawet ten, który o to pytał, Mojżesz, usłyszał inne imię (patrz Wj 3:13-15). Nam zostało ono objawione w Synu. Bo już Syn jest nową nazwą Ojca. ‘Przyszedłem – powiedział – w imię Ojca’ (J 5:43) i znów: ‘Ojcze, wsław swoje imię!’ (J 12:28) I jeszcze wyraźniej: ‘Imię Twe objawiłem ludziom’ (J 17:6)” („O modlitwie” 3; tekst wg „Tertulian. Wybór Pism” ks. W. Myszor, o. E. Stanula, ks. W. Kania, Warszawa 1970).

 

         Inne zagadnienia związane z imieniem Bożym patrz moja książka „W obronie wiary” rozdziały 10-13 (www.piotrandryszczak.pl).

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane