Włodzimierz Bednarski

BIBLIOGRAFIA

dodane: 2004-09-10
Wersja na styczeń 2024 roku

 

 BIBLIOGRAFIA

 

UŻYTE W TEKŚCIE PRZEKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO

              KATOLICKIE

BL - Biblia Lubelska, wydanie I

BP - Biblia Poznańska, wydanie I, II, III

BT - Biblia Tysiąclecia, wydanie I, II, III

ks. Wu. - Stary i Nowy Testament ks. J. Wujka, wydanie III

ks. Kow. - Nowy Testament ks. S. Kowalskiego, wydanie I

ks. Rom. - Nowy Testament bp. K. Romaniuka, wydanie IV

ks. Dąbr. - Nowy Testament ks. E. Dąbrowskiego, wydanie II

ks. Dąbr. z Wulg - Nowy Testament ks. E. Dąbrowskiego, przekł. z Wulgaty, wyd. X

komentarz KUL - „Pismo Święte Starego Testamentu” t. I-XII pod red. ks. S. Łacha i ks. L. Stachowiaka, 1961-1996; „Pismo Święte Nowego Testamentu” t. I-XII pod red. ks. E. Dąbrowskiego i ks. F. Gryglewicza, 1959-1979 (tzw. Komentarze KUL);

Biblia Warszawsko-Praska bp. K. Romaniuka, 1997

              PROTESTANCKIE

NP - Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (tzw. Nowy Przekład - 1975 r.) ed. 1983 r. wyd. BiZTB

BG - Biblia to jest całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (tzw. Biblia Gdańska - 1632 r.) ed. 1986 r. wyd. BiZTB

WN - Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa (tzw. Warszawski Nowy Testament - 1881 r.) ed. 1986 r. wyd. Trynitarian Bible Society

SN - Słowo Życia - Nowy Testament, ed. 1989 r. wyd. Living Bibles International

WP - Nowy Testament - Współczesny Przekład ed. 1991 r. wyd. BiZTB

              ŚWIADKÓW JEHOWY

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (tzw. Grecko-angielski przekład międzywierszowy Nowego Testamentu) Brooklyn 1969 i 1985

New World Translation of the Holy Scriptures - With References (tzw. Biblia Nowego Świata z przypisami) Brooklyn 1984

Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift mit Studienverweisen (tzw. Biblia Nowego Świata z przypisami) Brooklyn 1986

 

New World Translation of the Holy Scriptures (revised)Brooklyn 2013

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” Wallkill 2018, 2022

„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” Brooklyn 1997

„Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” Brooklyn 1994

 

              LITERATURA

„Pismo Święte Starego Testamentu” t. I-XII pod red. ks. S. Łacha i ks. L. Stachowiaka, Poznań-Warszawa 1961-1996 (tzw. komentarze KUL)

„Pismo Święte Nowego Testamentu” t. I-XII pod red. ks. E. Dąbrowskiego i ks. F. Gryglewicza, Poznań-Warszawa 1959-1979 (tzw. komentarze KUL)

„Wstęp Ogólny do Pisma Świętego” ks. J. Homerski, Poznań-Warszawa 1973

Septuaginta t. I-II dr A. Rahlfs, Stuttgart 1979

Novum Testamentum Graece Nestle-Aland, Stuttgart 1979

„Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi” tłum. ks. prof. dr hab. R. Popowski SDB (KUL), dr M. Wojciechowski (ATK), Warszawa 1993

„Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych” ks. R. Popowski SDB (KUL), Warszawa 1995

„Słownik Grecko-Polski” t. I-IV pod red. Z. Abramowiczówny, Warszawa 1962

„Słownik Teologii Biblijnej” tłum. bp K. Romaniuk, Poznań 1990

„Słownik Biblijny” o. H. Langkammer OFM, Katowice 1989

„Słownik Nowego Testamentu” tłum. bp K. Romaniuk, Poznań 1986

„Słownik Obrazów i Symboli Biblijnych” tłum. bp K. Romaniuk, Poznań 1989

„Podręczna Encyklopedia Biblijna ks. E. Dąbrowski, Poznań-Warszawa-Lublin 1959

„Wpływ Typologii oraz Tekstów Starego Testamentu na Redakcję Ewangelii Świętego Mateusza” A. Kowalczyk, Gdańsk 1993

„Słownik Teologiczny” t. I-II pod red. ks. A. Zuberbiera, Katowice 1985-1989

„Mały Słownik Teologiczny” K. Rahner, H. Vorgrimler, Warszawa 1987

„Leksykon Religioznawczy” pod red. W. Tylocha, Warszawa 1988

„Mały Słownik Religioznawczy” pod red. Z. Poniatowskiego, Warszawa 1969

„Dobra Nowina według Mateusza i Marka” W. Witwicki, Warszawa 1958

„Konkordancja do Biblii Tysiąclecia” ks. J. Flis, Warszawa 1991

„Encyklopedia Katolicka” t. I-XIII pod red. R. Łukaszyka, L. Bieńkowskiego i F. Gryglewicza, Lublin 1985-2009

„Katolicyzm A-Z” ks. Z. Pawlak, Poznań 1989

„Katechizm Kościoła Katolickiego” zatwierdzony przez papieża Jana Pawła II, Poznań 1994

„Życie po śmierci. Eschatologia Starego i Nowego Testamentu” H. Langkammer OFM, Lublin 2004

„Eschatologia biblijna Nowego Testamentu” o. A. Jankowski OSB, Kraków 1987

„Eschatologia. Rzeczy Ostateczne Człowieka i Świata” ks. W. Granat, Lublin 1962

„Eschatologia” ks. M. Ziółkowski, Sandomierz 1962

„Apokalipsa Orędzie Nadziei” ks. A. Tronina, Częstochowa 1996

„Dzieje Wojny Żydowskiej Przeciwko Rzymianom” J. Flawiusz, tłum. A. Niemojewski, Warszawa 1906

„Dawne Dzieje Izraela” J. Flawiusz, przekł. pod red. ks. E. Dąbrowskiego, Poznań - Warszawa - Lublin 1979

„Przeciw Apionowi. Autobiografia” J. Flawiusz, przekł. J. Radożycki, Poznań 1986

„Pisma” Filon Aleksandryjski, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1986

„Wprowadzenie Do Literatury Międzytestamentalnej” ks. S. Mędala CM, Kraków 1994

„Wprowadzenie Do Apokryfów Starego Testamentu” R. Rubinkiewicz SDB, Lublin 1987

„Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie Apokryficzne” t. I-II pod red. ks. M. Starowieyskiego, Lublin 1986

„Apokryfy Nowego Testamentu. Listy i Apokalipsy Chrześcijańskie” pod red. ks. M. Starowieyskiego, Kraków 2001

„Apokryfy Nowego Testamentu” H. Langkammer, Katowice 1989

„Apokryfy Nowego Testamentu” D. Rops, F. Amiot, tłum. Z. Romanowiczowa, Londyn 1955

„Apokryfy Starego Testamentu” R. Rubinkiewicz SDB, Warszawa 1999

„Rękopisy znad Morza Martwego” P. Muchowski, Kraków 1996

„Chrześcijanin w Talmudzie” J. B. Pranajtis, Krzeszowice 2004 [reprint wydania z 1937 r.];

„Początki doktryny chrześcijańskiej” J. N. D. Kelly, Warszawa 1988

„Pisma Ojców Kościoła” pod red. dr J. Sajdaka, Poznań 1924-1949

„Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy” pod red. ks. E. Stanuli, Warszawa 1969-2007

„Źródła Myśli Teologicznej” pod. red. B. Barona, T. Górskiego, H. Pietrasa, E. Stańka, Kraków 1996-2004 [seria pism Ojców Kościoła]

„Wykład Nauki Apostolskiej” Ireneusz z Lyonu, tłum. W. Myszor, Kraków 1997

„Antologia Literatury Patrystycznej” ks. M. Michalski, Poznań 1975

„Pierwsi Apologeci Greccy” ks. L. Misiarczyk, Kraków 2004

„Historia Kościelna. O Męczennikach Palestyńskich” Euzebiusz z Cezarei, Poznań 1924 (reprint I wyd. Kraków 1993)

„Historia Kościoła” t. I, przeł. M. Tarnowska, Warszawa 1986

„Świat Symboliki Chrześcijańskiej” D. Forstner OSB, Warszawa 1990

„Trójca Święta. Tertulian, Przeciw Prakseaszowi. Hipolit, Przeciw Noetosowi” tłum. E. Buszewicz i S. Kalinkowski, Kraków 1997

„Św. Ireneusz z Lyonu. Chwałą Boga żyjący człowiek” tłum. W. Myszor, Kraków 1999

„Św. Ireneusz z Lyonu. Bóg w Ciele i Krwi” tłum. W. Myszor, Kraków 2001

„Nowacjan. O Trójcy Świętej” tłum. ks. G. Jaśkiewicz, Kraków 2005

„Rok Liturgiczny” ks. W. Zalewski, Warszawa 1989

„Dzień Święty” H. Pietras SJ, Kraków 1992

„Niedziela. Dzień Pana. Dzień Człowieka” E. Bianchi, Poznań 1998

„Sakramenty Święte” t. I-II, ks. W. Granat, Lublin 1961

„Sakramentologia Biblijna” bp K. Romaniuk, Warszawa 1991

„Pokarm nieśmiertelności. Eucharystia w życiu pierwszych chrześcijan” pod. red. ks. W. Myszora i ks. E. Stanuli, Katowice 1987

„Mały Słownik Maryjny” tłum. br. K. Brodzik OFMConv, Niepokalanów 1987

„Matka Pana” ks. R. Laurentin, Warszawa 1989

„Życie Maryi Matki Bożej” A. Nikolas, ks. E. Dąbrowski, Warszawa 1954

„Chrystus Bóg - Człowiek” ks. W. Granat, Lublin 1959

„Umęczon pod Ponckim Piłatem?” V. Messori, Kraków-Niepokalanów 1996

„Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory” S. Kobielus, Warszawa 2000

„Piotr i Rzym” J. Gnilka, Kraków 2002

„Dzieje Pawła z Tarsu” ks. prof. E. Dąbrowski, Warszawa 1953

„Pytania nieobojętne” J. Salij OP, Poznań 1986

„Szukającym drogi” J. Salij OP, Poznań 1988

„Poszukiwania w wierze” J. Salij OP, Poznań 1991

„Nadzieja poddawana próbom” J. Salij OP, Poznań 1995

„Praca nad wiarą” J. Salij OP, Poznań 1999

„Listy szóste” J. Salij OP, Poznań 2004

„Świadkowie Jehowy - kim są?” ks. T. Pietrzyk, Wrocław 1991

„Człowiek a Świadkowie Jehowy” bp Z. Pawłowicz, Gdańsk 1991

„Czy nauka Świadków Jehowy jest zgodna z Biblią” ks. Z. Domagała, Radom 1990

„Świadkowie Jehowy - apostołowie czy intruzi?” ks. W. Hanc, ks. T. Lenkiewicz, Włocławek 1990

„Prekursorzy Nowej Ery - Mały Słownik” C. V. Manzanares, Warszawa 1994

„Świadkowie Jehowy bez retuszu” G. Fels, Niepokalanów 1995

„Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy” C. Podolski, Gdańsk 1996

„Kryzys Sumienia” R. Franz, Gdynia 1997, 2006

„Błędy doktryny Świadków Jehowy. Analiza krytyczna Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata” R. H. Countess, Warszawa 1998

„Kwestia Czasów Pogan. Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy” C. O. Jonsson, Gdynia 2002

 

              LITERATURA ŚWIADKÓW JEHOWY

The Three Worlds, and the Harvest of This World N. H. Barbour, C. T. Russell, Rochester 1877

„Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień w roku dla Domowników Wiary” C. T. Russell, 1907, ed. polska bez roku wyd., Chicago.

„Stworzenie Czyli Historia Biblijna W Obrazach” C. T. Russell, Brooklyn 1914

„Co Pismo Święte mówi o spirytyzmie” C. T. Russell 1897, ed. polska, Detroit 1919

„Boski Plan Wieków” tzw. I Tom, C. T. Russell 1886, ed. polska., Brooklyn 1917

„Nadszedł Czas” tzw. II Tom, C. T. Russell 1889, ed. polska, Pittsburgh 1919 i 1923

The Time Is at Hand tzw. II Tom, C. T. Russell, Pittsburgh 1908

„Przyjdź Królestwo Twoje” tzw. III Tom, C. T. Russell 1891, ed. polska, Pittsburgh 1919

„Walka Armagieddonu” tzw. IV Tom, C. T. Russell 1897, ed. polska, Brooklyn 1920

„Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem” tzw. V Tom, C. T. Russell 1899, ed. polska, Brooklyn 1920

„Nowe Stworzenie” tzw. VI Tom, C. T. Russell 1904, ed. polska, Brooklyn 1919

Pastor Russell’s Sermons Brooklyn 1917; ed. polska „Kazania Pastora Russella, Białogard 2012

„Dokonana Tajemnica” tzw. VII Tom (pośmiertne dzieło C. T. Russella) 1917, ed. polska, Brooklyn 1925 i inna bez roku wyd. [ok. 1926]

The Finished Mystery tzw. VII Tom (pośmiertne dzieło C. T. Russella) Brooklyn 1917

„Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania” L. W. Jones 1917, Chicago, ed. polska wyd. Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, Chicago 1947

Co powiedział Pastor Russell czyli jego odpowiedzi na liczne pytania zadawane mu na spotkaniach ze słuchaczami oraz kierowane do redakcji „The Watch Tower”L. W. Jones 1917, ed. polska Białogard 2015

„Księga prorocka Ezechiela” (pośmiertne dzieło C. T. Russella) Detroit, bez roku wyd. [ok. 1919]

Souvenir Report of the Bible Student’s Convention Pittsburgh, Pa.January 2-5, 1919 bez autora, roku i miejsca wyd.

„Miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!” J. F. Rutherford, Brooklyn 1920

„Harfa Boża” J. F. Rutherford, Brooklyn 1921 i 1930

„Nagroda za Obronę Wiary Rzymsko Katolickiej $1.500.00” bez autora, roku [ok. 1922] i miejsca wyd.

„Bitwa na niebie czyli spór o nieśmiertelność duszy między badaczami Pisma Św. a x.x. jezuitami” bez autora, Warszawa 1923

„Ucisk świata - dlaczego? Lekarstwo” J. F. Rutherford, Brooklyn 1923

„Pożądany rząd” J. F. Rutherford, Brooklyn 1924

The Way to Paradise W. E. Van Amburgh, Brooklyn 1924

„Piekło” J. F. Rutherford, Brooklyn 1924

„Powrót naszego Pana” J. F. Rutherford, Brooklyn 1925

„Gdzie są umarli?” J. F. Rutherford,Brooklyn 1927

„Stworzenie” J. F. Rutherford, Brooklyn 1928

„Przyjaciel ludzkości” J. F. Rutherford, Brooklyn 1928

„Rząd” J. F. Rutherford, Brooklyn 1928

„Pojednanie” J. F. Rutherford, Brooklyn 1928

„Życie” J. F. Rutherford, Brooklyn 1929

„Wyzwolenie” J. F. Rutherford, Brooklyn 1929

„Proroctwo” J. F. Rutherford, Brooklyn 1929

„Wojna czy pokój?” J. F. Rutherford, Brooklyn 1930

„Światło” t. I-II, J. F. Rutherford, Brooklyn 1930

„Królestwo nadzieja świata” J. F. Rutherford, Brooklyn 1931

„Niebo i czyściec” J. F. Rutherford, Brooklyn 1931

VindicationJ. F. Rutherford, Brooklyn 1931

„Życie i zdrowie” J. F. Rutherford, Brooklyn 1932

„Co jest prawda?” J. F. Rutherford, Brooklyn 1932

„Czego ci potrzeba” J. F. Rutherford, Brooklyn 1932

„Na tamtym świecie” J. F. Rutherford, Brooklyn 1933

„Ucieczka do Królestwa” J. F. Rutherford, Brooklyn 1933

Preparation J. F. Rutherford, Brooklyn 1933

Jehovah J. F. Rutherford, Brooklyn 1934

„Aniołowie” J. F. Rutherford, Brooklyn 1934

„Odbudowa świata” J. F. Rutherford, Brooklyn 1934

„Wszechświatowa wojna bliska” J. F. Rutherford, Brooklyn 1935

„Bogactwo” J. F. Rutherford, Brooklyn 1936

„Odsłonięte” J. F. Rutherford, Brooklyn 1937

„Uleczenie” J. F. Rutherford, Brooklyn 1938

„Spojrzyj faktom w oczy i poznaj jedyną drogę ucieczki” J. F. Rutherford, Brooklyn 1938

„Krucjata przeciwko chrześcijaństwu” F. Zürcher, Berno 1939

Salvation J. F. Rutherford, Brooklyn 1939

„Dzieci” J. F. Rutherford, Brooklyn 1941 (maszynopis)

Hope bez autora, Brooklyn 1942

„Walka o wolność na domowym froncie” bez autora, Brooklyn 1943

„Pokorni odziedziczą ziemię” bez autora, Brooklyn 1945

„Religia zbiera wicher” bez autora, Brooklyn 1945

„Prawda was wyswobodzi” bez autora, Brooklyn 1946

„Nowożytna historia Świadków Jehowybez autora, roku [ok. 1955] i miejsca wyd.

„Niech Bóg będzie prawdziwy” bez autora, roku [ok. 1954] i miejsca wyd.

„Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej” bez autora, roku [ok. 1957] i miejsca wyd.

„Co Pismo Święte mówi o ‘życiu pozagrobowym’?” bez autora, roku [ok. 1958] i miejsca wyd.

„To znaczy życie wieczne” bez autora, roku [ok. 1958] i miejsca wyd.

„Nowe niebiosa i nowa ziemia” bez autora, Brooklyn 1958

„Upewniajcie się o wszystkich rzeczach” bez autora, roku [ok. 1958] i miejsca wyd.

Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose bez autora, Brooklyn 1959

„Oto wszystko nowym czynię” bez autora, roku [ok. 1959] i miejsca wyd.

„Od raju utraconego do raju odzyskanego” bez autora, roku [ok. 1960] i miejsca wyd.

„Bądź wola Twoja na ziemi” bez autora, roku [ok. 1961] i miejsca wyd.

„’Słowo’ - kogo miał na myśli apostoł Jan?” bez autora, roku [ok. 1965] i miejsca wyd.

„Sprawy, w których u Boga kłamstwo jest niemożliwe” bez autora, roku [ok. 1967] i miejsca wyd.

„Życie wieczne w wolności synów Bożych” bez autora, roku [ok. 1970] i miejsca wyd.

„Prawda, która prowadzi do życia wiecznego” bez autora, Brooklyn 1970

Aid to Bible Understanding bez autora, Brooklyn 1971

„Słowo Twoje jest pochodnią dla nóg moich” bez autora, roku [ok. 1971] i miejsca wyd.

Vergewissert euch aller Dinge; haltet an dem fest, was vortrefflich ist bez autora, Brooklyn 1974

„Narody mają poznać, że Ja jestem Jehowa - Jak?” bez autora, roku [ok. 1974] i miejsca wyd.

Man`s Salvation out of World Distress at Hand! bez autora, Brooklyn 1975

1975 Yearbook of Jehovah’s Witnesses bez autora, Brooklyn 1975

„Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych” bez autora, roku [ok. 1975] i miejsca wyd.

„Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki” bez autora, roku [na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975] i miejsca wyd.

Our Incoming World Government - God’s Kingdom bez autora, Brooklyn 1977

„Wieczyste zamierzenie Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka” bez autora, roku [ok. 1978] i miejsca wyd.

„Uważajcie na samych siebie i na całe stado. Podręcznik Kursu Służby Królestwa” bez autora i miejsca wyd. 1977-1981

1980 Yearbook of Jehovah’s Witnesses bez autora, Brooklyn 1980

„Mój zbiór opowieści biblijnych” bez autora, Brooklyn 1981

„Jak znaleźć prawdziwe szczęście” bez autora, Brooklyn 1984

Survival Into a New Earth bez autora, Brooklyn 1984

Centennial of the WatchTower Bible and Tract Society of Pennsylvania 1884-1984 bez autora, Brooklyn1984

WatchTower Publications Index 1930-1985 bez autora, Brooklyn 1986

Worldwide Security Under the ‘Prince of Peace’ bez autora, Brooklyn 1986

„Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo?” bez autora, Brooklyn 1988

„Wysławiajcie Jehowę w pieśniach” bez autora, Brooklyn 1989

„Przysłuchiwanie się Wielkiemu Nauczycielowi” bez autora, Brooklyn 1989

„Jak powstało życie? Przez ewolucję czy przez stwarzanie?” bez autora, Brooklyn 1989

„Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu” bez autora, Brooklyn 1989

„Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi” bez autora, Brooklyn 1989 i 1990

„Poradnik dla teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej” bez autora, Brooklyn 1990

„Zorganizowani do pełnienia naszej służby” bez autora, Brooklyn 1990

„Największy ze wszystkich ludzi” bez autora, Brooklyn 1991

„Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” bez autora, Brooklyn 1991 i 2001

WatchTower Publications Index 1986-1990 bez autora, Brooklyn 1992

„Wspaniały finał Objawienia bliski!” bez autora, Brooklyn 1993

„Człowiek poszukuje Boga” bez autora, Brooklyn 1994

„Rocznik Świadków Jehowy 1994” bez autora, Brooklyn 1994

„Rocznik Świadków Jehowy 1995” bez autora, Brooklyn 1995

„Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego” bez autora, Brooklyn 1995

„Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego” bez autora, Brooklyn 1995

„Rocznik Świadków Jehowy 1997” bez autora, Brooklyn 1997

„Rocznik Świadków Jehowy 1998” bez autora, Brooklyn 1998

„Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” bez autora, Brooklyn 1998

„Pilnie zważaj na Proroctwa Daniela!” bez autora, Brooklyn 1999

„Rocznik Świadków Jehowy 2000” bez autora, Brooklyn 2000

„Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości” t. I, bez autora, Brooklyn 2000

„Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości” t. II, bez autora, Brooklyn 2001

„Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu” bez autora, Brooklyn 2002

„Zbliż się do Jehowy” bez autora, Brooklyn 2002

„Rocznik Świadków Jehowy 2002” bez autora, Brooklyn 2002

„Rocznik Świadków Jehowy 2003” bez autora, Brooklyn 2003

„Ucz się od Wielkiego Nauczyciela” bez autora, Brooklyn 2003

„Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000” bez autora, Nowy Jork 2003

„Rocznik Świadków Jehowy 2004” bez autora, Brooklyn 2004

„Czego naprawdę uczy Biblia?” bez autora, Brooklyn 2005, 2013

„Stale pamiętaj o dniu Jehowy” bez autora, Polska [brak miejsca wyd.; druk: Selters] 2006

„Wnikliwe poznawanie Pism” t. I i II, bez autora, Brooklyn 2006

„Trwajcie w miłości Bożej” bez autora, Polska [brak miejsca wyd.; druk: Selters] 2008

„Rocznik Świadków Jehowy 2009” bez autora, Polska [brak miejsca wyd.] 2009

„Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym” bez autora, Polska [brak miejsca wyd.] 2009

‘Paście trzodę Bożą(1 Piotra 5:2)bez autora, Polska [brak miejsca wyd.] 2010

„Rocznik Świadków Jehowy 2010” bez autora, Polska [brak miejsca wyd.] 2010

„Rocznik Świadków Jehowy 2011” bez autora, Polska [brak miejsca wyd.] 2011

„Rocznik Świadków Jehowy 2012” bez autora, Polska [brak miejsca wyd.] 2012

„Rocznik Świadków Jehowy 2013” bez autora, Polska [brak miejsca wyd.] 2013

„Rocznik Świadków Jehowy 2014” bez autora, Polska [brak miejsca wyd.] 2014

„Rocznik Świadków Jehowy 2015” bez autora, Polska [brak miejsca wyd.] 2015

„Rocznik Świadków Jehowy 2016” bez autora, Polska [brak miejsca wyd.] 2016

„Rocznik Świadków Jehowy 2017” bez autora, Polska [brak miejsca wyd.] 2017

Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2017

Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2018

Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2019

Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2020

Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2021

Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2022

Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2023

„Królestwo Boże panuje!” bez autora, Selters 2014

„Zorganizowani do spełniania woli Jehowybez autora, Selters 2015, 2020

‘Paście trzodę Bożą’ (1 Piotra 5:2)bez autora, 2019

Czyste wielbienie Jehowy – nareszcie przywrócone! bez autora,2019

Czego nas uczy Biblia? bez autora, 2019

Już zawsze ciesz się życiem! – interaktywny kurs biblijnybez autora, 2021

 

                  Wykorzystano też polskie i angielskie Przebudźcie się! [Awake!] i Strażnice [Zion’s Watch Tower i The Watchtower] z lat 1879-2023; broszury pt.: „Czy wierzyć w Trójcę?” (1989), „Imię Boże, które pozostanie na zawsze” (1987), „Oto wszystko nowe czynię” (1987), „Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej na całym świecie” (1988), „Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku” (1989), „Rozkoszuj się życiem wiecznym na ziemi!” (1987), „Świadkowie Jehowy a szkoła” (1990), „Jak krew może ocalić twoje życie?” (1990), „Duchy zmarłych - czy mogą pomagać albo szkodzić? Czy naprawdę istnieją?” (1991), „Uroczystość otwarcia nowego Biura Oddziału i Domu Betel” (1992), „Świadkowie Jehowy a kwestia krwi” (1992), „Świadkowie Jehowy a wykształcenie” (1995), „Czego wymaga od nas Bóg?” (1996), „Co się dzieje z człowiekiem po śmierci?” (1998), „Świadkowie Jehowy. Kim są?” (2001); Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? (2018); polski i angielski wewnętrzny miesięcznik „Nasza Służba Królestwa” [Our Kingdom Service] (wcześniej „Służba Królestwa” [Kingdom Ministry]); półmiesięcznik „Złoty Wiek” z lat 1925-1936 i jego ang. odpowiednik The Golden Age; półmiesięcznik „Nowy Dzień” z lat 1936-1939; ang. półmiesięcznik „Pociecha” [Consolation 25.12 1940 i 27.05 1942].

 

              LITERATURA RÓŻNYCH GRUP BADACZY PISMA ŚWIĘTEGO

„Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa” wyd. Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, Nr 4 i 8, 1961; Nr 1, 1968; Nr 4, 1975; Nr 1, 1978; Nr 6, 1986; Nr 6, 1987.

„Na Straży - Zwiastun Obecności Chrystusa” wyd. Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego, Numer Pamiątkowy 1961.

„Teraźniejsza Prawda i Zwiastun Chrystusowej Epifanii” wyd. Świecki Ruch Misyjny „Epifania”, Nr 358, Listopad 1985 i Nr 5, 1997.

 

 

  

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane