Włodzimierz Bednarski

Czy Bóg jest wszechwiedzący według Towarzystwa Strażnica?

dodane: 2013-06-08
Świadkowie Jehowy w swoich publikacjach podważają boską wiedzę Chrystusa i Ducha Świętego. Równocześnie nauczają, że Bóg nie zna pewnych kwestii, np. nie wiedział, że Adam zgrzeszy czy jak potoczą się losy poszczególnych ludzi.

Czy Bóg jest wszechwiedzący według Towarzystwa Strażnica?

 

         Towarzystwo Strażnica niby naucza o „wszechwiedzy” Boga, ale równocześnie wprowadziło, prawdopodobnie w roku 1951, naukę o „selektywnym posługiwaniu się przewidywaniem” przez Niego. Z tym, że te konkretne określenie pojawiło się znacznie później, bo dopiero w roku 1970 (w polskiej publikacji w roku 1972). Nam trudno pogodzić te dwie wykładnie, ale Świadkom Jehowy widocznie łatwo, skoro je obie akceptują. Zadziwić nas może np. fakt, że stawiają oni zarzut Jezusowi, że „nie zna dnia i godziny” (Mt 24:36), a równocześnie uważają, iż Bóg nie wiedział, że Adam zgrzeszy!

         Możemy się o tym przekonać czytając Pytanie czytelnika z roku 1951, w którym również napisano o ‘niewiedzy’ Boga na nasz temat. Oto te słowa:

 

„Bóg nie podejmuje teraz swego przewidywania o tym, czy my jako poszczególne jednostki będziemy mieli powodzenie w naszym biegu czy też nie...” (Strażnica Nr 15, 1951 s. 14 [ang. 01.01 1951 s. 32]).

 

         Pierwszym prognostykiem tej nauki był artykuł opublikowany w roku 1948 pt. „Boskie przewidzenie przyszłości a przeznaczenie człowieka” (Strażnica Nr 15, 1948 s. 13-15 [ang. 15.07 1948 s. 222-223]).

A oto wspomniane słowa o Adamie i ‘niewiedzy’ Boga o jego przeszłym grzechu z jednej z nowszych publikacji:

 

Czy zatem Bóg przewidział lub wręcz zaplanował grzech Adama oraz zgubne następstwa tego występku dla rodzaju ludzkiego? Bynajmniej, a wynika to chociażby z powyższych rozważań. Co więcej, gdyby Bóg przewidział to wszystko, stałby się inicjatorem grzechu już podczas stwarzania człowieka i tym samym ponosiłby odpowiedzialność za całe zło i cierpienie ludzi” (Strażnica Nr 8, 1998 s. 7).

 

         Czy dla Świadków Jehowy nie jest dziwne to, że Bóg „nie przewidział”, iż Adam zgrzeszy, a Jezus, który ma według nich mniejszą wiedzę od Niego, „przewidział” zaparcie się, a więc grzech Piotra? Przypomnijmy te słowa Chrystusa według Biblii Towarzystwa Strażnica: „Zaprawdę, zaprawdę ci mówię: Kogut na pewno nie zapieje, dopóki ty się mnie trzy razy nie zaprzesz” (J 13:38).

 

         Poniżej ukażemy kilkanaście fragmentów z publikacji Świadków Jehowy, aby każdy sam mógł ocenić dwie wspomniane nauki. Oto rozdziały dotyczące tych tematów:

 

         Wszechwiedza Boga.

         Selektywna wiedza Boga.

 

Wszechwiedza Boga

 

         Oto kilkanaście fragmentów z publikacji Świadków Jehowy, w których ukazują swoją wiarę w „pełną” wiedzę Boga, a więc we „wszechwiedzę”:

 

„Widocznem jest z tego olbrzymiego rozmiaru spraw, że Jehowa znał koniec od samego początku – co więcej nawet, że zanim ustanowił rzeczy, jakie są, obmyślił cały plan wieków” (Strażnica 01.01 1923 s. 3 [ang. 15.11 1922 s. 355]).

 

         „Poznał to też Jakób apostoł i będąc natchniony duchem świętym, rzekł on: »Znajome są Bogu od wieku wszystkie sprawy jego« (Dzieje Apost. 15:18). Jehowa, któremu koniec znany był od początku, dał prorocze świadectwo...” („Proroctwo” 1929 s. 28);

 

         „Bóg zna wszystko” (Strażnica Nr 8, 1959 s. 9);

 

         „Bóg wie wszystko i wszystko może” (Strażnica Nr 19, 1959 s. 19);

 

         „(...) cudownym rozwoju wymyślonym przez wszechwiedzącego Stwórcę” (Strażnica Nr 5, 1963 s. 2);

 

         „Bóg jest wszystko wiedzący i nigdy nie popełnia błędów” (Strażnica Nr 24, 1964 s. 1);

 

         „Jehowa jest też Wszechwiedzący” (Strażnica Rok CIX [1988] Nr 6 s. 9);

 

         „Jeżeli wszechmocny Bóg jest też wszechwiedzący, czyli zna całą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, to czyż wszystko nie dzieje się dokładnie tak, jak On przewidział?” (Strażnica Nr 8, 1998 s. 5);

 

         „Jakim Ojcem jest Jehowa? Wyniosłym czy pokornym, surowym czy łagodnym? Bez wątpienia jest wszechwiedzący i wszechmądry” („Zbliż się do Jehowy” 2002 s. 199);

 

         „Biblia to wyjątkowa Księga. Tylko ona została spisana pod natchnieniem wszechwiedzącego Boga” (Strażnica Nr 15, 2003 s. 12);

 

„Rozsądne jest więc, że wszechwiedzący Stwórca zadbał o to” (Strażnica Nr 4, 2006 s. 6).

 

         Również Biblia Świadków Jehowy wypowiada się podobnie:

 

         „Bóg jest większy niż nasze serca i wie wszystko” (1 Jana 3:20).

 

         Warto zapytać Świadków Jehowy, czy aby ten przytoczony werset nie przeczy ich nauce o „selektywnym posługiwaniu się przewidywaniem” przez Boga?

Pomimo tych zapewnień, Towarzystwo Strażnica potrafiło wyrazić się następująco:

 

         „Pytanie: Czy Jehowa przewidział upadek Adama (...) Z tej racji wynika, że Bóg ani przeznaczył ani też przewidział grzechu Adama” (Strażnica 01.08 1926 s. 237 [ang. 01.06 1926 s. 169]).

 

 

Selektywna wiedza Boga

 

         Towarzystwo Strażnica swoją naukę o selektywnej wiedzy Boga zdefiniowało w roku 1972 (ang. 1970 r.) w dwóch artykułach pt. Selektywne posługiwanie się zdolnością przewidywania i Boża zdolność przewidywania (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 10 s. 15-16 i 13-15). Jednak, jak wspomnieliśmy na wstępie tego artykułu, już w roku 1951 rozpoczęło ono wprowadzać swoją nową wykładnię.

         Oto kilkanaście fragmentów z publikacji Świadków Jehowy, w których ukazują oni swą wiarę w selektywną wiedzę Boga, to znaczy w Jego „selektywne posługiwanie się przewidywaniem”:

 

         „Selektywne, czyli wybiorcze korzystanie ze zdolności przewidywania oznacza, że Bóg mógł z własnej woli powstrzymaćsię od przewidywania naprzód wszystkich bez wyjątku przyszłych czynów swoich stworzeń” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 10 s. 15);

 

         „Jest więc oczywiste, że również Bóg może selektywnie korzystać ze swej zdolności przewidywania, to znaczy wtedy, gdy ma do tego szczególny powód lub gdy to ma służyć określonemu celowi” (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 2 s. 3);

 

„Przeciwnie, z Pisma Świętego wynika, że w pewnych sytuacjach Bóg postanawia nie posługiwać się zdolnością przewidywania rozwoju wypadków. Tuż przed zniszczeniem Sodomy i Gomory oświadczył: »Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują zgodnie z wołaniem, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się« (Rodzaju [1 Mojżeszowa] 18:21, BT). Słowa te wyraźnie wskazują, że Bóg nie przewidywał z góry rozmiarów zepsucia w tych miastach, dopóki nie zbadał tej sprawy. Bóg rzeczywiście potrafi przewidzieć pewne wydarzenia, ale częstokroć postanawia nie korzystać z tej umiejętności” (Strażnica Nr 4, 1995 s. 5);

[Wydaje się, że Towarzystwo Strażnica nie bierze pod uwagę tego, że opisy biblijne nadają czasem Bogu cechy jakby ludzkie. Z drugiej strony dziwne, że ono uważa, iż Bóg poszedł osobiście do Sodomy przekonać się o jej grzechach. Przecież publikacje tej organizacji podają, że miejscem Boga jest niebo: „Prawdziwy Bóg nie jest wszechobecny, ponieważ Biblia mówi, że przebywa w określonym miejscu...” („Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. 1, s. 262); „Wbrew powszechnemu mniemaniu Bóg nie jest wszechobecny. Ma w sferze duchowej swą siedzibę - ‘ustalone miejsce zamieszkania’ (1 Królów 8:39; 2 Kronik 6:39). W Piśmie Świętym mowa jest o określonym miejscu, w którym Bóg przebywa i w którym znajduje się Jego tron” (Przebudźcie się! Nr 7, 2006 s. 15).]

 

         „Czy zatem Bóg przewidział lub wręcz zaplanował grzech Adama oraz zgubne następstwa tego występku dla rodzaju ludzkiego? Bynajmniej, a wynika to chociażby z powyższych rozważań. Co więcej, gdyby Bóg przewidział to wszystko, stałby się inicjatorem grzechu już podczas stwarzania człowieka i tym samym ponosiłby odpowiedzialność za całe zło i cierpienie ludzi” (Strażnica Nr 8, 1998 s. 7);

 

         „Tak samo jest z Jehową: posiada zdolność przewidywania przyszłości, lecz nie korzysta z niej cały czas” („Zbliż się do Jehowy” 2002 s. 178);

 

         „Podobnie sama zdolność przewidywania przyszłości nie oznacza, że Bóg zna lub planuje każdy jej szczegół. Z umiejętności tej korzysta w sposób wybiórczy i rozważny” (Strażnica Nr 19, 2004 s. 12).

 

„Chociaż Jehowa może wszystko wiedzieć z wyprzedzeniem, najwyraźniej nie chciał przewidywać postępowania Adama i Ewy. (...) Tak więc Jehowa korzysta ze swej zdolności przewidywania przyszłych wydarzeń w sposób selektywny” (Strażnica Nr 11, 2006 s. 25).

 

„Pismo Święte uczy, że Bóg korzysta ze zdolności przewidywania w sposób selektywny” (Przebudźcie się! Nr 2, 2009 s. 12).

         Patrz też „Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. 2, s. 499-502 (np. zdanie: „Wybiórcze korzystanie ze zdolności przewidywania oznacza, że Bóg mógł z własnej woli powstrzymaćsię od uprzedniego poznania absolutnie wszystkich przyszłych czynów swoich stworzeń” s. 501).

 

         „Najwyraźniej więc Jehowa nie wiedział z góry, że pierwsi rodzice zgrzeszą” (Strażnica 01.01 2011 s. 15).

 

         Widzimy więc, że Towarzystwo Strażnica stara się ograniczyć nie tylko wiedzę Chrystusa („Panie, Ty wszystko wiesz” J 21:17; por J 16:30), ale i Boga („Bóg (...) zna wszystko” 1J 3:20). Jeśli ten ich Bóg nie chce znać wszystkiego co ma się stać później, to jak tę obecną naukę tej organizacji pogodzić ze starszą jej wykładnią wyrażoną w jednej z książek:

 

         „Poznał to też Jakób apostoł i będąc natchniony duchem świętym, rzekł on: »Znajome są Bogu od wieku wszystkie sprawy jego« (Dzieje Apost. 15:18). Jehowa, któremu koniec znany był od początku, dał prorocze świadectwo...” („Proroctwo” 1929 s. 28).

 

         Na zakończenie przedstawiamy kilkanaście wersetów biblijnych mówiących o wszechwiedzy Boga:

 

1Sm 2:3 („Pan jest Bogiem wszechwiedzącym”), Ba 3:32 („Wszechwiedzący”), Est 8:12d („wszystkowiedzący Bóg”), 2Mch 6:30, 7:35, 9:5, Hi 12:13, Za 4:10, Ps 139:1-6 i 16, 147:4-5, Dn 13:42, Syr 1:1-3, 42:18, Rz 11:33, 1J 3:20; por. 2Krn 16:9, Ps 7:10, 17:3, 26:2, 94:11, Prz 15:3, Jr 11:20, 12:3, 17:10, Łk 16:15, Dz 1:24, Rz 8:27, 2Kor 5:11, Hbr 4:13.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane